e Noorderwiek open Eind 1972 vier werklozen procent in Leiden Narcissen blijven duur BALLY WEEK Weinig leegstand van woningen in Leiden Processie ging naar uit Leiden Kevelaer Liever sportveld dan een openluchttheater 1'mek 11 DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1972 S d; LEIDEN Met ingang van het guwe schooljaar zal de Zitastich- ig haar nieuwe school „De Noor- 0: rwiek" aan de Ter Haarkade dnge- uiknemen. De stichting, die sinds R.K. Huishoud- en Industrie jool exploiteert eerst in het Noordelinde 50 en vanaf 1932 ii het Galgewater krijgt in dit ;uwe gebouw tevens de beschik- ig over een le erlingenwoonf lat en directrice van het oude school- bouw, mevr. Th. W. Noordman-van «helen, die de nieuwbouw voorbe- jg. dde, krijgt de leiding van „De •[J orderwiek", terwijl in haar plaats de school aan het Galgewater de J. Smit is benoemd, it ligt in de bedoeling, dat de voor het lager- en indiVii- huishoudonderwijs wordt >t in de school aan het Gal- •nlwater. Het middelbaar en hoger di roepsonderwijs zal gegeven wor- 'o in de nieuwe school aan de Ter arkade, waarvoor de plannen al rij teren uit 1955. a la volledige scheiding van de twee eiolen zal het schoolgebouw aan 't i lgewater een grondige verbouwing b dergaan. (Foto Jan Holvast) Victoria regia in de Hortus LEIDEN In de Hortus bloeit vanavond en morgenavond de Victo ria Regia. De kassen zijn vanaf ne gen uur geopend. ADVERTENTIE Schoenen hei. Ae/une/^LJ2?"Wotv«t^i£ei^^vanDalen Don.ke.r6le.e4 2.1 Leiden, Prognose Arbeidsbureau: LEIDEN De werkloosheid in j voor het eind van dit jaar een breidingen bouwen, omdat, de grond Leiden en omliggende dorpen werkloosheidspercentage van 4%. blijft onrustbarend toenemen. „En dat is nog een gunstige pro- Was vorige maand 3,32 procent gnose", zegt hij erbij, van de in loondienst zijnde man- ADVERTENTIE CASSETTES Grote keuze verzilverde geschenkartikelen. De ruimste keuze in Pleet. Edelstaal en Vlekvrij. üw Juwelier en Gero-dealer. v. d. Water Haarlemmerstraat 181, Leiden DUIVENSPORT iEIDEN De Leidse postdui- ;i (vereniging "De Reisduif" had 125 jonge duiven ingeschreven' een vlucht vanuit St. Quentin, afstand van circa 270 km. Bij e vlucht werden de volgende re- geboekt: 1,2. W. Kop, 3, 7. Kooyman, 4. S. v.d. Hoven, 5. A. ra, 6. C. Strik, 8, 10. P. Mooten, J. d. Roode. hetzelfde parcours bracht de derdorpse postduivenvereniging Rijnklievers" 309 duiven aan de ,^rt. Voor deze vereniging luidt de lilag: 1, 2 en 6. J. ttozier, 3. p. s lenturf4. H. Kettenis, 5. J. straaten, 7. Gebr. Kok. 8. J. 9 W. v.d. Kooy, 10. M. Jon- iefstal van •tdio's en V-toestellen iEIDEN Bij een inbraak in een van radio- en televisie- stellen is voor tienduizend gulden 11 apparatuur gestolen. De inbraak et in de nacht van dinsdag op J insdag zijn gepleegd. De daders >ben zich toegang tot de aan de i lem Barentszstraat gelegen op- jruimte verschaft door forcering 1 enkele deuren. Aanvoer bloembollen minder dan vorig jaar LISSE Ruim dertigduizend de kleine maten naar verhouding, ten meer dan zeven cent per stuk manden bloembollen lijken heel wat, maar het is minder dan verleden jaar bij Hobaho Lisse in die week werd aangevoerd. Er waren nogal wat narcissen bij die tussen de regen buien door moeten zijn geteld en gesorteerd op het veld. Onder die narcissen bevonden zich ook erikele partijen van de gele trompet „Gold Medal" en die zijn het vermelden wel waard. Ze brachten f 67.20 per honderd stuks op. De gele trompet narcissen zijn trouwens toch vrij duur, wanit dertig cent per stuk voor de grootste maat is gewoon. Zeer opmerkelijk is het feit, dat ADVERTENTIE HeurtierP6-24B voor super-8 en sing!e-8 films. Volautomatische filminleg tot Op de spoel.4 projectiesnelhe- flen, stilstaand beeld enjerug projectie. 12 V/100 f jWatt koudlicht^ spie tëST U AL EEN CATALOGUS? ER EEN! DOE HET HU! LEIDEN Het Centraal Bu reau voor de Statistiek heeft weer eens cijfers gegeven van de leegstand van goede woningen in Nederland. Op 1 april waren er, zegt het CBS, 57.000 goede huizen niet bewoond. Ook in Leiden is af en toe sprake van leegstand. Onlangs stelde het PSP-gemeenteraadslid Ampt- mieijer nog vragen over deze kwestie. "Leegstand komt in Leiden nauwelijks voor", luidt onver anderlijk het commentaar van het gemeentebestuur bij monde van mr. J. C. Lelieveldt, chef van het bureau voorlichting van het stadhuis. "De woningnood is daar te groot voor. De goed kope huurhuizen worden meest al onmiddellijk wanneer er ie mand vertrekt door de volgende bewoners bezet, waarschijnlijk uit angst voor krakers. Wat anders ligt dat bij de duurdere huurwoningen, bij voorbeeld in de Merenwijk. Ge kraakt wordt daar nauwelijks, en de mensen die daar intrekken willen dikwijls eerst op hun ge mak'het huis inrichten, of eerst nog wat meubelen kopen". Van werkelijke leegstand is dan ech ter geen sprake, er is immers een woonvergunning afgegeven. Echte leegstand komt eigenlijk alleen voor bij de duurdere koopwoningen. Het probleem in Leiden is daarbij, dat de prij zen in Leiden aan de zeer hoge kant zijn. Maar wat moet je nu met zo'n huis? Als gemeente kun je het onteigenen als het lang leeg staat. Maai' dat is al leen mogelijk wanneer je het doet ten gunste van iemand, die de huurwaarde van het huis zou kunnen opbrengen. En iemand die daarvoor het geld heeft, is natuurlijk niet het grootste probleemgeval". Echte leegstand dus alleen bi) (dure) koopwoningen. "Een aantal dat schommelt rond de 20", meent mr. J. Lelieveldt. "Al gemeen wordt 1,5 beschouwd als een gunstig leegstandsper centage. In Leiden zitten we ge loof ik rond de 0.2%" zeer duur ziiin. Ditzelfde is ook te voor de dikke en zelfs constateren bij de hyacinten en de crocussen. Deae prijzen bevestigen de indruk, dat er nogal veel is verkocht aan de winkels om de verminderde verkoop aan de broeiers in Duitsland op te vangen. In de doosjes en show- kisten verkoopt men meestal niet de grootste maten. Voor hyacinten is dat trouwens niet eens gewenst, want kleinere hyacinten blijven veel be ter staan na een regenbui. Men gist op het ogenblik naar de oorz'Len van de lage prijzen van de tulpen. Er wordt beweerd, dat de verkoop van bollen voor de broei in de kassen flink is teruggelopen onder de druk van de bloemenimpor- ten uit Nederland. Duitsland „lijdt'' daar het meest onder. Aan de prij zen van de broeisoorten zou men dat wel zeggen. De produfctie is ech ter ook belangrijk bij de prijsvor ming. Beide factoren houden de prijzen van vooral Apeldoorn Prominence aan de zeer lage kant. Tulpen die voor beide doeleinden goed te gebruiken zijn en een mode kleur hebben willen heus wel rede lijk betaald zijn. Niet alle tulpen „liggen in de goot" Een juist oor deel zal men pas kunnen vellen als men na het seizoen gedetailleerde cijfers krijgt. De hyacintenhandel begint ook enigszins op gang te komen. Ook hier zijn de kleinere maten duur in vergelijking met de dikke. Men hoopt het volgende week meer te zien. Opmerkelijk zijn de prijzen van de sneeuwklokjes. Enkele zowel als dubbele zijn duur. De eerste kos- Prof. Pannekoek verlaat Leidse universiteit LEIDEN Prof. dr. A. J. Pan nekoek. die sinds 1955 hoogleraar in de geologie is geweest aan de Leidse Universiteit, heeft per 1 september eervol ontslag gekregen. Prof. Pan nekoek werd in 1905 in Leiden ge boren, studeerde in Amsterdam en Utrecht en promoveerde in 1935. Hij was een jaar leraar bij het middel baar onderwijs en vertrok in 1936 naar het toenmalige Nederlands Oost-Indië. waar hij leider van de kartografische afdeling van de Topo grafische Dienst werd. De oorlogs jaren bracht de hoogleraar in Ja panse krijgsgevangenkampen door. In 1947 werd bij benoemd tot geo loog bij de Geologische Dienst in Haarlem. Hij werd daar tenslotte di recteur, tot zijn benoeming tot hoog leraar in Lelden. Prof. Pannekoek was voorzitter van de redaktie van de wetenschappelijke Atlas van Neder land. Inbreker betrapt LEIDEN Een 29-jarige Leidenaar werd door surveillerende politie agenten op heterdaad betrapt, toen hij in de afgelopen nacht bezig was in te breken in een supermarkt aan het Vijf Meiplem. De man werd in de zaak aangehouden. Hij is inge sloten in het bureau aan de Zonne veldstraat. LEIDEN In de Bij kerk - Leiden- Noord (aula Alphons Ariënschool aan de Timorstraat) zal het Kings Combo uit Woubrugge zondag tijdens de mis medewerking verlenen. In deze dienst, die om 9.30 uur aan vangt, is pater De Ponti celebrant. dubbele. Deze Galanthus brengt de kwekers er van dus wel een galante prijs. Er gaan er veel op een vier kante meter. Daar er weinig speling is in de prijzen van de tulpen nemen we de ze week de eerste wat uitvoeriger no teringen van narcissen I, II, III per honderd op. Gele trompetten; Dutch Master 28.70-27.90. 26.50-24.70, 17.00-14.45, Golden Harvest 30.95-29.20, 26.30- 23.85, 15 65-14.75: King Alfred 29.00- 25.15-24.45, Grootkronige Carlton 20.10-19.10; 16.00-15.20, 12.00-10.50 - Fortune 25.35, 20.30-19.50, 13 65-12.10 Sempre Avaniti 2060-20.30, 18.80-16.70 13.45-12.20; Van Sion 30.95-30.75. 26.80-25.35, 1745-16.50, Texas 15.65 14.50, 14.40-13.60. 12.90-12.60. De grootste werkloosheid is te vin- .1 den in de bouwnijverheid, waar het nemke bevolking werkloos, nu is aJmtal werHoKn"^ van 321 Mar dat percentage gestegen tot 3,35. 350 hoge aantallen zijn vooral Al 1895 mannen lopen zonder te wijten aan het afremmen van de werk rond en er zijn in totaal 340 utiliteitsbouw. De overheid heeft de vacatures. Adjunct-directeur van *aden voor de bouw van openbare -I gebouwen drastisch verminderd (on- het geweste uk arbeidsbureau, C. der andere voor de universiteit) en Schipper, gelooft dat de werkloos- goed merken. Varde- ia- heid zal blijven stijgen. Hij noemt ten ook fabrieken nauwelijks uit- LEIDEN De Leidse processie naar Kevelaer behoort weer tot het verleden. Het waren drie uitzonder lijke dagen, niet alleen wat het weer betreft, maar ook en vooral drie da gen van een geestelijk feest. Het is onmogelijk om precies aan te dui tten. waardoor het een feest is ge weest. Er zijn zoveel factoren, het bepalen, de bereidheid Daarnaast waren de gespreksuren de gelegenheid om iets anders te bepraten naar aanleiding van vra gen, die binnen wa-ren gekomen, en waarin geleerd werd om elkanders overtuiging te respecteren en om naar elkaar te luisteren. Dit alles bewees wel. dat een bedevaart niet ouderwets hoeft te zijn, maar ook pelgrims om elkaar te aanvaarden, om met elkander op te trekken en niemand uit te stoten, de vrijheid van te bedevaart, de luister, waar mee de verschillende plechtigheden werden gevierd, de woorden, die er bij gesproken werden. de de moderne mens kan aanspre ken. Er was aan alles een bijzondere zorg besteed, zowel kerkelijk als bui tenkerkelijk. Kerkelijk, de plechtige hoogmis met te zang van het koor van Kevelaer. Die sprong daar wel Het algemene uitgangspunt was a's ^et hoogtepunt op zondag, het Onze Vader. Bij elke pree-c «f j Dp Kruisweg was voor maandag gesprek was dit het thema, waar me^ meditatie bij de twaalfde verder op werd doorgegaan en statie, wel het belangrijkst .terwijl waarop de gedachten werden ge- ^1.1 de Zusters Clarissen weer zijn richt. Dat Juist dit gebed werd ge- e^en cachet had, waardoor alle da- kozen als leidraad door de dagen ^en i^er op zich weer opnieuw een heen deed misschien de pelgrims in 1 feest waren. Het volgend Jaar gaat het begin wat vreemd aan, maar Juist dit gebed, is voor alle deelne mers meer gaan leven. LEZERS SCHRIJVEN In uw Dagblad las ik, dat B. en W. zullen trachten zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor •nijpende tekort aan sportvelden in Leiden. Hun gedachten gaan ook uit naar het door mij al eerder getipte openluchttheater, dat grenst aan het Kikkeirpolder sportcomplex. Tot mijn verbazing las lik echter, hierover nog getwist wordt door de recreatieraad en de Sportstichting. Aangezien "recreatie" toch betekent "verpozing van het dagelijks werk" zou ik denken dat de heren die de ze betiteling hebben gekozen, dit terrein zouden gunnen aan die groep, die daar het meeste gebruik van zal maken. Want het staat vast, dat, wanneer het sportveld daar eindelijk zal zijn aangelegd, er op één middag tienmaal zoveel men sen van zullen genieten dan nu in een heel jaar. Staat men er wel voldoende bij stil, wat voor een enorme dienst er dan aan de jeugd, dus aan detoe komst wordt bewezen? Door mijn werkkring kom ik dagelijks in aan raking met honderden jongens d ie volkomen opgaan in "hun" sport. Dagelijks worden gespeelde of nog te spelen wedstrijden besproken. Zij Miss-verkiezing was een flop Vrijdagavond ben ik naar de Miss-verkiezing in de Groenoordhal geweest. Het moet me van het hart dat het erg was wat ik daar zag. Ten eerste heeft men zich niet aan de leeftijden gehouden. Bovendien had de mevrouw die won kunstbloe men, terwijl er andere dames wa ren die de prachtigste bloemen bij zich hadden. Onder degenen die niet wonnen was een ware prinses, en niet alleen wij vonden dat. Als Leiden nog eens zoiets orga niseert moet men wel een goede Ju ry kiezen, die op dit soort dingen let. Dit was een flop. En er zijn heel wat lezers die dit met mij eens zijn. J. de GROOT, Merelstraat, Leiden. leven er in en ervoor. Zij zijn nog niet verpest door drugs of ander volksverval. Maak hun aantal niet kleiner door ze de gelegenheid te ontnemen om door sport hun li chaam en geest te ontwikkelen. Voor het plan voor het sportterein uit. De Jeugd zal er dankbaar voor Onderzoek naar werkgelegenheid in commissie LEIDEN In de vergade ring van de oommissie voor de eco nomische zaken, die vanavond in ka mer 204 van het stadhuis wordt gehouden vormt het werkgele- genheidsonderzoek in het gewest Leiden onderwerp van gesprek. Dit naar aanleiding van een brief van het gewest over deze zaak. Op de agenda staat voorts een be spreking van het rapport „Verken nend onderzoek economische ont wikkeling Rijnstreek" door de direc teur van het Economisch-Technolo- Leiden gisch Instituut voor Zuid-Holland. Ln Leiden schaars en vooral enorm kostbaar is. Gevolg is. dat de fa briek elders ruimte gaat zoeken en hier een groot aantal werklozen fa brieksarbeiders achterlaat. De Grofsmederij, de Touwfabrie ken en Clos en Leembruggen, heb ben alle flink wat personeel moeten lozen, dat heeft het cijfer aardig op gejaagd. Daar komt nog bij dat veel pende laars, die vanuit Leiden en de Leid se agglomeratie in andere gebieden gaan werken, in deze tijd van bezui niging worden ontslagen. Mensen ln eigeng ebied zijn goedkoper, omdat ze geen reisgeld kosten. De pendel van Leiden naar andere streken is twee keer zo groot als de pendel naar Leiden toe. Een andere groep, die erg veel van de werkloosheid merkt, zijn de z.g. mindergeschikten. Mensen die bin nen een bedrijf begeleiding nodig hebben en die in tijden van bezui niging naar huis worden gestuurd. De gastarbeiderscontracten wor den, onder overheidsdruk, niet meer verlengd en ook wordt geen buiten lands personeel meer aangetrokken. Het aantal werkloze academici neemt met de dag toe. Er staan momenteel 130 werklozen met aca demische opleiding ingeschreven in het arbeidsbureau. Het zijn zowel af gestudeerden als mensen die bij fusie werden ontslagen. Vooral chemici, maar ook Juristen en economen, kunnen bijna geen ander werk vin den. De enige groep die een beetje stabiel blijft zijn de vrouwen. 299 hebben geen werk en er zijn 250 aanvragen. Die aantallen stijgen of dalen nauwelijks. Leiden staat met deze cijfers al geruime tijd bovenaan de lijst werkloosheidscijfers in Zuid-Holland. Den Haag bezet de tweede plaats. Het gewestelijk arbeidsbureau rekent ndet op dalende cijfers, maar ver wacht dat de andere steden lang zaam zullen inhalen. Dat zou bete kenen dat de totale werkloosheid in Zuid-Holland nog sterker gaat stij gen. Weekend-koopjes van Uw drankenadviseur VIN ROSÉ per fles 2,85 KLOSTERBERG per fles 3,65 PERLÊ per fles 3,65 Bij 6 flessen inéén (u mag ook combineren), de 7e fles GRATIS. Alleen ons filiaal Haarlemmerstraat 204 is wegens vakantie gesloten t.m. 12 augustus. STEENSTR 8 TEL 21361 HERENSTR 6 - TEL 30069 HAARLSTR 204 TEL 21611 DONDERDAG-KOOPAVOND Tot 9 uur geopend. m de Petruskerk aan de Lammenschansiceg het vernieuwen van de wijzerplaat van het >n wel bij de tijd. (Foto Jan Holvast) MEER DAN 50 WINKELS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 3