uoneel kost (Ie overheid teeds meer Uitbundig besluit van het Holland Festival Gestrande reizigers gaven de strijd op ...e/7 a/steren i [[WÏ^MQgisirrïma i wg?*.! TV morgen] >s. Hilferink in onderzoek Nederland is in Knokke al uitgeschakeld wSeKte? REMOVINE ►AG 10 JULI 1972 j [AAKDAG RADIO - TV - KUNST guicij De verliezen bij bet beroepsto- in Nedeirland zijn in de pe- van 1959 tot 1969 gestegen f 3,8 miljoen tot f 13,2 mil- ben of wel van 54 procent van de (>tale uitgaven van de gezel- phappen tot 70 procent. In het jongste nummer van InstOpenbare uitgaven" van het In- inl iituut voor onderzoek van over- -SUP|eidsuitgaven analyseert drs. J. Hilf&rink de oorzaken van de "nisierliezen en komt tot de conclusie yt de ongunstige ontwikkeling een belangrijk deel is ver- door de groei van het anted medewerkers bij de gezel- chappen. e kosten bij de gezelschappen ste- ►n in de betreffende periode jaar- |ks met gemiddeld 11,9 procent, de bbrengst van de voorstellingen 1 jeeg met slechts 6,6 procent, waar- 111 ij de toegangsprijzen echter vrij- lél gelijke tred hielden met stijging ^Vn het kostenpeil. cie toegangsprijzen blijken over ne|en jaar van gemtdli'eld f 2,24 tot 14,94 te zijn gestegen, de in het Qderzoek betrokken zeven gezel- ihappen speelden in het toneelsei- >en 1968-1969 in totaal 2490 voor- lellingen, het aantal premières Aireg iu 'tie11 Jaar van 56 naar 59, het toneel-bezoek liep terug 1,3 miljoen naar 1.05 miljoen of d een zaalbezetting van 493 per xwlslteüliine -tot 442 per voorlstel- ig. Door een verandering van de reidingsopzet, waardoor de weste- Miifi;' lijke gr-o/be gezelschappen minder reisden-, liep het aantal voorstellin gen terug. Bij een stijging van het prijsindexcijfer over het afgelopen decennium van ongeveer vijftig pro cent steeg het salarisbedrag (met soöiale lasten) van f 3,38 miljoen tot f 11J2 miljoen. Drs. Hilferink concludeert dat het sterk gestegen verlies (en daarmee ook de subsidies) veroorzaakt zijn door een aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand, dat nu bij de gezelschappen voor ongeveer vijftig procent uit spelers bestaat. Bovendien trad inkomstenderving op door teruglopende toeloop en een kleiner aantal voorstellingen. Drs. Hilferink bestrijdt de opvatting van een Amerikaans onderzoek als ook geldig voor Nederland. Daarin werd gesteld, dat de kunstbedrijven niet deel kunnen hebben in de pro- duktiviteitsstijging van de industrie, maar wel het salarisniveau even redig mee omhoog zien gaan. De Amerikanen wijzen als oorzaken van de moeilijkheden de opgekomen concurrentie van de televisie en de vermaterialisering bij de consument aan. De toegangsprijzen zijn daar door de algemene stijging daar maar bescheiden gevolgd. Drs. Hilderink heeft zijn twijfels over de toepasselijkheid van deze achtergronden voor Nèdeitand en voorziet aan de hand van een gra fiek dat de overheid in het Jaar 2000 het toneel nagenoeg geheel zal moeten financieren. Hij acht het een ernstige tekortkoming, dat een bruikbare omschrijving van het doel van toneelsubsidies ontbreekt. onderzoeksinstituut heeft zich het profijt van ons beroepsto neel gebogen en dat is natuurlijk ugilen hachebjke zaak, want het nut an kunst vooral in het kwalitatie- e aspect is bezwaarlijk te meten. Ie overheid toont gelukkig tot dus- erre de passende terughouding en ieeft begrip voor de uitbouw van ns toneelapparaat in de zich wijzi- endc omstandigheden. Ondanks en groeiend koor van stemmen, iat er een profijtsbeginsel aan wil i koppelen. Het is goed om in het te houden, dat de Nederlandse idejverheidssteun aan de kunst nog andteeds slechts een fractie van een latijrocent op het totaal van uitgaven algphoudt. larB <pe conclusie van het instituut dat |r per toneelspeler minder wordt idaan met meer geld (inclusief uit- lepteken) doet dan ook rellerig aan. kunstenaars smijten maar met jtoze belastingcenten mag men er arllan bij denken. t Tegen het onderzoek van drs. Hilfe- f ink zijn gegronde bezwaren aan te ectoeren. Het baseert zich voorname- ljk(ijk op reeksen voorhanden zijnde vri :ijfers over kosten, voorstellingen m!n bezoekersaantallen etc. Men kan enjlan met de cijfers gaan stoeien er 'erwachtingsgrafieken bij tekenen k( >m er 'n wetenschappelijk tintje aan e geven, maar zo'n studie is dan och allerminst wetenschappelijk als f nen de cijfers niet in een breed laI cader van achtergronden plaatst. c Dat zou dan moeten gebeuren op )asis van een grondige kennis van a(vat in onze toneelwereld en ook in mlhet internationale vlak gaande is. Maar drs. Hilderink blijft Liever dicht in de buurt van de harde taal van de cijfers. Die zijn echter in het kunstbedrijf allerminst alleen zalig makend. Het is hier niet de plaats om het verschijnsel Nederlands beroepsto neel volledig uit te spitten, er zou een boekwerk voor nodig zijn. Wel mag worden gesteld dat het onder zoek van de Baumol en Nowen in zijn algemeenheid meer voor Neder land geldt dan drs. Hilferink bereid is aan te nemen. Natuurlijk is het waar dat de televisie in verschillen de opzichten concurrent is geworden van de schouwburg. Dat het bezoek al terug liep voor de opkomst van de tv heeft te maken met de naoorlogse hause. Het toneel heeft ook naar een gespecialiseerder re pertoire moeten zoeken. Andere achtergrond: het toneel heeft naar kwaliteitsverhogingen gestreefd hetgeen betekent dat men een keuze uit een verhoudingsgewijs groter tableau moet kunnen maken, een effect dat zich versterkt heeft in de tendens terug te gaan naar enkelvoudige gezelschappen. Ons toneel heeft zich als gevolg van de concurrentie in de laatste jaren professioneler kruinen organi seren. Nederland was altijd een achtergebleven gebied in de ontwik keling van publiekswerving, drama turgie, informatieve begeleiding, maar dat tekort is nu gedeeltelijk ingehaald. Enkele gezelschappen hebben hun belabberde behuizing (voor repetities e.d.) kunnen verwis selen voor passende ruimten. Dat de expansieve huur voor een royaal deel terugvloeit in de overheidskas samen met de nergens vermelde stijgende vermakelijksheidsbelastiing raakt men in dit rapport niet ge waar. Net zo min als er verwezen wordt naar het profijt dat de tele visie voor in verhouding weinig geld van een levende toneelwereld trekt Knokke Engeland heeft veruit de leiding genomen in Knokke na de „schiftingsdagen". Voordat van avond de demi-finale begint, waar voor Nederland al is uitgeschakeld, leiden de Britten. Dit dankzij het optreden van The Union Express, een New Seekers-ach tig groepje, dat door de TROS in Knokke reeds is gecontracteerd voor een in septem ber uit te zenden programma. Ook heeft de TROS de Engelse zanger Malcolm Roberts uitgenodigd voor een show. België is tweede door een wonder lijke speling van het jurylot. Mary Roos heeft de Duitse afvaardiging gered van uitschakeling voor de de mi-finales. De KRO gaat volgend 6eizoen in samenwerking met een aantal Euro pese tv-organisaties dertien shows maken met dezelfde Mary Roos. Denemarkten werd nog lager ge waardeerd dan de Nederlandse af vaardiging. De Jury had geen enke le waardering voor bijvoorbeeld een zanger als Michael Elo, die enige maanden geleden in ons land werd gelanceerd met een lp, die door Hans van Hemert werd geprodu ceerd en uitstekend is ontvangen. De stand na de voorronden: 1. En geland 245 punten; 2. België 233 punten; 3. Spanje 220 punten; 4. Duitsland 214 punten; 5. Roemenië 214 punten; 6. Portugal 208 punten; 7. Frankrijk 197 punten; 8. Neder land 193 punten; 9. Denemarken 178 punten. De zes best-geklasseerde landen gaan over naar de demi- nale, die vanavond door de KRO zal worden uitgezonden op Ned. I om 21.10 uur. ROTTERDAM Het Holland Fes tival 1972 is zaterdagavond in De Doelen met veel zang en veel feest uitbundig besloten. Tot tegen mid dernacht stond de "Holland Festival finale" geheel in het teken van het Lied. Zang in vele verscheidings- vormen vulde een programma dat zich afspeelde in zowel de grote zaal, de kleine zaal als de feestzaal van het concertgebouw. Het publiek (reeds twee weken ge leden waren alle 3000 entreebewij zen verkocht) werd geacht mobiel te zijn, in het programmaboekje werd nadrukkelijk gesteld dat men niet verplicht was op één stoel te blij ven zitten, men naar keuze van eve nement naar evenement kon wande len. Dat gebeurde dan ook. Een greep uit het programma: in de grote Doelenzaal concerteerde eerst het Rotterdamsch Philharmo- nisch Orkest o.l.v. de Tsjechische dirigent Zdenek Macal en met so listische medewerking van de so praan Elly Ameling. Vervolgens be speelde Louis van Dijk het grote Doelen-orgel en tenslotte concerteer de het Metropole Orkest O-l.v. Dolf van der Linden, met als solisten o. a. de sopraan Marilyn Tyler, Wil- ma, Greetje Kauffeld, Leen Jonge- waard. In de feestzaal werd Griekse, Turkse en Joegoslavische folklore geboden, in de kleine zaal traden op het trio Pim Jacobs Rita Reys Mar- tine Bijl, het duo De Sissies met liedjes uit de jaren twintig. En ook: weer de sopraan Elly Amerling, begeleid door het trio Louis van Dijk echter in een heel andere muzikale verschijning dan in het begrip van de Holland Festi- finale. Met songs van Gershwin, bracht zij het (opeengepakte) pu bliek tot staande ovaties. Na afloop van het podium-spektakel begon in de hal van De Doelen een feest-met- attracties. Er kon gedanst worden op muziek van diverse orkesten, va riété middels een Spaans ensemble, een Chinese goochelaar en een Jong leur, een sneltekenaar, een potte- bakker en een portrettekenares wa ren in vol bedrijf en voor de hapjes en de drankjes kon men terecht bij diverse buffetten en "markt"kraam- SCHIPHOL (ANP) De op Schip hol gestrande 195 reizigers uit Lon den hebben gisteren de strijd opge geven en zijn onwerrioMeizake naar de Britse hoofdstad teruggekeerd, 'n illusie en 125 dollars armer. Zij spraken af dat ze gezamenlijk ge rechtelijke stappen zullen gaan on dernemen tegen het bureau van de North American Student Agency (NASA) in Londen, dat de groep 'n chartervlucht naar New York per DC 8 van de KLM had toegezegd. Eenmaal vrijdag op Schiphol aan gekomen, bleek dat aan geen enkele voorwaarde voor een dergelijke char- P. RUIVENKAMP tervlucht was voldaan, zodat de Rijksluchtvaartdienst de vlucht ver bood. Ongeveer 90 reizigers konden vrijdag direct door de KLM worden In Berlijn strijden véle lief tallige jongedames de immer op windende strijd rond de titel Miss-Teenager. Hier dan op de Potzdammer Platz van links naar rechts: Blanka Nekolny (West- Duitstand Ca rolin a Calderon Arias (Venezuela), Maria Morei- ra de Castro (Portugal)Adrien- ne Rohls (Brazilië), Ase Tha- ström (Zweden), Maria Agullar (Ecuador) en Roy a Rouhnni (Iran). geholpen. Zij konden een retourbil jet naar New York tonen van de Britse chartermaatschappij Lloyd's International, die Juist failliet was gegaan en voor hen mocht van de Nederlandse en van de Amerikaan se rijksluchtvaardienst een uitzonde ring worden gemaakt. Zij keerden met een normaal lijnvliegtuig van de KLM naar New York terug. Ruim 50 andere gedupeerde passa giers betaalden 216 dollars bij, en konden eveneens per lijnvlucht New York bereiken. Een aantal van hen had onvoldoende contant geld bij zich, doch de KLM nam in hun ge vallen genoegen met een getekende schuldbekentenis. Zo bleef een groepje van 38 pas sagiers over, dat vrijdag door twee meisjes van het Nederlandse Bu reau van de Nasa, aan het Rokin in Amsterdam gevestigd, onder de naam North American Travel Agen cy, per bus naar een klein hotelletje in de hoofdstad werd gebracht en daar verder ondanks schone belof ten geheel aan zijn lot werd overge laten. De meisjes kwamen zaterdag niet meer opdagen. Die dag brokkelde het groepje weer af. Aan het einde van de mid dag tekenden 23 de schuldbekentenis en vlogen met een KLM-lijntoestel naar New York. Hun voorbeeld werd zondag gevolgd door nog vier reizigers. Zo resteerde tenslotte een elftal verontwaardigde Britten in de vertrekhal, dat onder geen voorwaar de de schuldbekentenis wilde teke nen. Deze elf Britse reizigers kregen echter zondagmiddag ook genoeg van het uitzichtloze bivakkeren in de vertrekhal. Ze keerden terug naar Londen. ADVERTENTIE MAANDAG 10 JULI 6.25 Tour de France (NOS) 6.45 Brigadier Dog (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 De partners, tv-serie, deel II (KRO) 7.30 Sessie, popensembles (KRO) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 De familie Ashton, tv-serie (KRO) 9.10 Veertiende Europabeker voor Zangvoordracht in Knokke (KRO) NEDERLAND II 6.45 Brigadier Dog (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 Curtis Mayfield (Avro) 7.30 Sebastien en de Mary Morgane, tv-serie (Avro) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 De Vader Abraham Show (Avro) 9.20 Peyton Place (Avro) 10.05 Televizier Magazine (Avro) 11.00 Journaal (NOS) Zaterdagmiddag can half vier heb ik, na anderhalf uur ge fascineerd te hebben gekeken naar de beeldschermtekst dat het regende in Wimbledon (het moet van Wim T. Schippers een wensdroom zijn om ooit eens drie uur lang zo'n een voudige, maar rake tekst te mogen uitzenden), Bob Spaak opgebeld om hem te vragen hoe ik het mijn lezers moest uitleggen dat zij wel naar die uitgezonden tekst konden kij ken, maar niet naar een vrolij ke film, bijvoorbeeld „Singing in the rain". Bob Spaak antwoordde dat „ie dere outstanding outsider, waartoe elke tv-criticus moet worden gerekend" de reden wel kon weten, namelijk dat de NOS zoveel mogelijk op zend tijd moet bezuinigen, omdat er in Nederland nu eenmaal een maximum aantal uren per Jaar wordt verdeeld en de Olympi sche Spelen straks veel zend tijd zullen opslurpen. Het uitzenden van zo'n tekst geldt als pauzeteken, niet als zendtijd en zodoende. Nu zal men tegenwerpen: dat kan wel zo zijn uitgedokterd, maar het is natuurlijk wel een formalis tische kwestie. Ondertussen za ten wij drie uur aan een tekst vastgekluisterd. De NOS zegt daar weer op: dat mag een formele regeling zijn, de regeringscommissaris houdt dat nu eenmaal in de gaten. En niet alleen de rege ringscommissaris, maar ook de omroepverenigingen, want als de NOS, met toch al de meeste zendtijd, het maximum met tien procent overschrijdt, is dat meer dan wanneer de EO zijn maximum met twintig procent overschrijdt. Dus doen wij van de NOS ons uiterste best die zend tijdsoverschrijding tot een mi nimum te beperken. Zondag kregen we tussen twee en zes uur Wimbledon toch op het scherm, dus in diepste we zen zijn wij niets te kort geko men. Boyendien kregen we onze eerste Wimbledon-kam- pioen te zien. Betty Stüve, wat een pleister was op de wonde die Engeland en Portugal za terdagavond in het nationale bewustzijn sloegen, door onze Knokke-ploeg met duidelijke cijfers terug te wijzen, zonder dat daar veel op aan te mer ken viel. Behalve dan dat Frits Lam- brechts te laag gewaardeerd werd. Maar wie de Blue Dia monds zo'n eerste liedje laat zingen op een songfestival, ver dient ook niet beter dan te verliezen, vind ik. Ten slotte verdient Joes Oduf- re als regisseur van .Magritte Magritte" nog een compliment, dat werd uitgezonden in het kader van de serie „dieptepun ten uit het Holland Festival". Deze collage van dans, poëzie en toneel van Anna Sokolow werd door het schouwburg publiek weggehoond, maar Odufre ca. had het heel aardig opgeklopt, met achtergrondpro jecties van Magri'tte's corres ponderende schilderijen, met de vertalingen van de gedich ten, waardoor het toch nog wat leek. Ook dank zij de close-ups die verhulden dat Anna Sokolow het toneel moeilijk wist te vul len. NICO SCHEEPMAKER DINSDAG 11 JULI. 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) klass. muz. (gr.) (7.30 Nws.; 7.41-7.50 Echo) 8.10 Jeugdultz. 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.41 Moeders wil ls wet. 10.00 (S) operaconcert. 10.30-10.32 Nws.) 11.00 Voor de zie ken. 11.30 Bejaardenprogr. 11.55 Me ded/el. 12.00 (S) gevar. progr. (12.22W1J van het land; 12.26 Mede- del. t..v. land- en tuinbouw; 12.30 Nws. 12.41-12.50 Echo. 13.00-13.05 Ra den maar...). 14.00 Jeugdvakantle- progr. 14.30 (S) muz. vakantieprogr. 16.30-15.32 Nws.; 16.00-17.00 Inter view). 17.00 Werkgel. en sociale voor zieningen op de Nederl. Antillen. 17.10 (S) Metropole Orkest. 17.25 Voor de kinderen. 17.30 Nws. 17.32 Echo. 18.00 licht progr. 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Lichte muz. 19.00 (S) Vrouwenkoor. 19.30 nieuwere li turgische gezangen. 20.00 (S) inter view en klass. grammofoonmuz. 21.00 (S) Identieke tweelingbroers, hoor spel. 21.50 (S) Klass. symfonische muz. (gr.) 22.15 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Lichte graan. muz. 22.50 Echo. 23.15 licht progr. met 23.55 Nws. Hilv. II. 298 m. en FM-kanalen. 7.00 AVRO. 15.00 NOS. 17.00 AVRO. 7.00 Nws. 7.11 Ochtengymn. 7.20 (S) Dag met een gaatje, met o.a. om 8.00 Nws. en om 8.11 Radiojourn. 8.50 Morgenwijding 9.00 (S) Nwe. gram. pl. waarin om 9.35 Waterstanden. 10.00 Voor de kleuters. 10.10 pop. verz. pl. progr. met om 11.00 Nws. 11.30 progr. voor de vrouw, waarin om 11.55 Beursber. 12.30 Uitzending voor de landbouw. 12.40 Knipperlicht. 13.00 Nws. 13.11 Radiojourn. 13.30 (S) Kerkorgelconceert. 14.00 Jumbo Set. met muz. en informatie. 15.00 (S) reportages en comm. uit alle de len van het land en veel muz. (16.00-16.02 Nws.) 17.00 een beweegl. progr. voor beweegl. mensen, waarin om 17.55 Mededel. 18.00 Nws. en om 18.11 Radiojourn. 19.00 (S) oude en mod. Jazz. 19.25 de gesproken brief uit Parijs. 19.30 gevar. progr. met om 20.00 beschouwingen over aktuele za ken. 22.20 licht progr. met alktual. waarin om £2.55 Mededel. 7.00 Nws. 7.02 Dag dinsdag. 8.00 Nws. 8.02 Onderweg. 9.00 Nws. 9.03 Plaatjes voor de pep. (10.00 Nws.) 11.00 Nws. 11.03 Een opvallend vrolijke gevar. visite. (12.00 Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03-18.00 Radio Tour de Franco: Popmuz., afgewisseld met direkte re portages van de Ronde van Frank rijk. (14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 Nws. Nederland I mocratische Conventie mw (K) Brigadier Dog. NOS: 18.55 (K( Journaal. NCRV: 19.05 (K) Follyfoot, TV-serle voor de Jeugd. 19.30 (K) Mijn Idee. NOS: 20.00 (K) Journaal. NCRV: 20.21 (K) Hier en Nu: aktua- llteitenrubrlek 21.00 (K) Haal het doek maar op: talentenjacht. 22.00 Vitus Bering de man van de Beringstraat. documentaire film. 22.30 Koorzang NOS: 22.40—22.45 (K) Journaal. Nederland II NOS: 17.55 (K) Tour de France. Aan sluitend Reportages Democratische Conventie in Miami. 18.45 (K) Bri gadier Dog. NOS: 18.55 (K) Journaal. VARA: 19.05 (K) Zomaar 'n Zomer avond. NOS: 20.00 (K) Journaal. VARA 20.20 (K) Zomaar 'n Zomeravond (dl C). 21.00 (K) McCloud De Marshall uit Nieuw Mexico. TV-film, 22.15 Ach ter het Nieuws. NOS: 22.55-23.00 (K) Journaal. Dc AVRO-televisie zendt van avond <20.20-21.20 uur, Nederland II) de Vader Abraham-show uit. Aan Pierre Kartnefs spektakel stuk werken vele artiesten mee, onder wie Hanny en de Rekels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 5