Krediet Jenaplan school Eindelijk rust voor moeders Oiiderwijsvoorstellen donderdag in de raad van Oegstgeest LEIDERDORPSE WETHOUDER LANCEERT LIETSPADENPLAN Brittenstein 24ste officieel geopend Rectificatie W. Kanbier beheert 'Heemtuin' Ben van Kempen in galerie Pomp Vier Leidenaars bij inbraak gearresteerd Eervol ontslag van H. J.Tabbers UITVOERING RIJNAKKOORD Voorschotense krijgt f 150,- boete voor winkeldiefstal 2>- Suriname in 'De Zandtaart' TITELS OUDE TARIEF VOOR LEIDSE STUDENTEN VttIJDAG 9 JUNI Wft OEGSTGEEST Voor de Jena planschool aan de Tromp- I laan is het grootste huis vestingsleed geleden. B. en W. doen de raad in de vergadering I van 15 juni f's avonds om half acht) 't voorstel een krediet van f 1.396.450.- beschikbaar te stellen voor de bouw van een zeven-klas- sige school. Deze zal worden ge bouwd op het terrein hoek Lange Voort-Hazenboslaan. Het school bestuur heeft aan architect P. C. J. Blaauwhof uit Rotterdam de opdracht gegeven een bouwplan te ontwerpen. Dit plan is inmid- j dels door de inspectie van het lager onderwijs en het college van j B. en W. goedgekeurd. De raad krijgt ook een voorstel van B en W. te behandelen waarin om medewerking wordt gevraagd voor de bouw van een kleuterschool in de omgeving van de Kamperfoe lielaan. De kleuterschool, een Christelijke, zal bij de opening, die is gepland op 15 augustus 1973 worden bezocht door 32 kleuters. Het bestuur van de Vereniging tot instandhouding en bestuur van een school voor Christe- Basisonderwijs is van plan de bestaande lagere school aan de Kam perfoelielaan en de nieuwe kleuter school samen te brengen in een ge bouw. Agenda Gebruik kantine korfbalcompiex Aanvraag ex artikel 50 van de Kleuteronderwijswet voor de sitich- Jing van een kleuterschool in de om geving van de Kamperfoelielaan; Aanvraag ex artikel 72 L.O.-wet 1920 voor het aanschaffen van meu bilair, leer- en hulpmiddelen, een schrijfmachine en een gasgeijser voor de Montessorischool; Aanvraag ex artikel 72 L.O.-wet 1920 voor het aanschaffen van school borden t.b.v. de Hofdijckschool; Beschikbaarstelling krediet voor de stichting van een schoolgebouw voor de R K. Jenaplanschool; Onderwijskredieten Opheffing Heilige Geest Armbe stuur en bestemming vermogen; Voorlopige vaststelling gemeente er ekeniimg en bedrijfsrekemingen 1970; ComtabiliteifosbesQuiten; Rondvraag. Open huis van Zueterwoudse kleuterschool ZOETERWOUDE De nieuwe openbare kleuterschool- aan de West- eindseweg houdt zondagmiddag 'open huis". Van drie tot vier uur kan ie dereen die daarvoor belangstelling heeft even binnenwippen. LEIDERDORP Wethouder Engbert Drenth, die vandaag zijn 27ste verjaardag viert, kwam giste- ren tijdens de maandelijkse pers- i conferentie in het Leiderdorpse ge- meentehuis op de proppen met de plannen die hij heeft met het pol dergebied tussen Warmond. Alke made, Woubrugge en Koudekerk. Zijn bedoeling is dit mooie ge- j bied met a'n sloten, vaarten, molens en mooie struikpartijen beter te ont sluiten door een z.g. „fietspaden- pan". De bestaande fietspaden in dit gebied zijn te lang, er is geen moge lijkheid om af te slaan of om een andere weg naar huis terug te ne men. Met zo gering mogelijke kos ten is het mogeljk het bestaande fietspadennet uit te breiden tot on geveer 60 kilometer. Bestaande pa den die nu doodlopen op een boerde rij kunnen kort aangesloten worden op andere weggetjes. Dat het een schitterend poldergebied is, de moei te waard om als goedkoop recreatie- i terrein ontsloten te worden, liet hij aan de hand van door hem zelfge maakte kleurendia's zien. Men zou zó zin hebben de fiets te pakken om het poldergebied in te duiken. De omliggende plaatsen en de A.N.W.B zijn erg enthousiast over het plan. Er j moet eerst nog met de provincie ge praat worden alvorens men aan het werk zou kunnen gaan. Dat er be hoefte is aan zo'n schitterend „fiets- gebied" blijkt wel uit het feit dat verschillende fietsenf abrieken mo- metueel een levertijd van enkele weken hebben". Bewonersactie in Ververstraat LEIDERDORP Het complex be jaardenwoningen aan de Brittenburg in Leiderdorp dat ..Brittenstein" zal gaan heten, wordt 24 juni officieel geopend. Burgemeester M. A. van der Have zal als in zijn agenda nog een gaatje te vinden is, deze openin- verrichten. Geslaagd voor hbs A LEIDEN Aan de Christelijke Scholengemeenschap Leiden-Zuid- west zijn geslaagd voor h.b^.-A: Fred Arp Voorschoten. Elly Breeuwer Lei den. Alice Bruins Leiderdorp, Ineke Freeke Voorschoten. Jan Willem Gel derblom Leiden. Bram Hakkenberg Leiden. Herman Handgraaf, Leiden, Marjanne Hermsen Voorschoten, Margriet den Hollander Leiden, Ma rijke de Jeu Zoeterwoude, Rok Kopp Leiden, Ronald Kuivenhoven Leiden, Han van Meeuwen Leiden, Leo Me- nijn Leiderdorp. Netty Rhijnsburger Valkenburg, Rosalita de Ruiter Voor schoten, Bert Splunter Leiderdorp, Martina Verweerd Leiden, Maarten van Vliet Leiden en Sonja Ziel Vooorschoten. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN Carl Theodorus zn. v. W. C. Lemmers en T M Hölscher; Marcel zn. v. D. van Eijk en C M. Wilman; Stefan Aldo zn v D. Jippes en W P Tromp; Bri gitte Maria dr. v. T. J M. Witteman en B. H. M. Hogervorst; Arnoud Cor nells Jacob zn. v. J. C van Zuljlen en D den Heijder; José Jeanlne Eugenie dr. v A. J. F Zwolsman en E. J. de OVERLEDEN P F Janse (44) gehuwd geweest met M. SJarcUjn (verb, ber.j. LEIDEN "De vrouwen waren erg fanatiek. Toen hier agenten waren zeiden ze: "Neem ons maar mee naar het bureau, maar dan wel met alle kinderen". Uiteinde lijk is er geen proces verbaal op gemaakt hoefden ze niet na^r het bureau". Dat vertelt J. Kui sen van het wiikcomité Verver straat (Havenbuurt). Zaterdagochtend vroeg vijf uur braken enkele bewoners de straat gedeeltelijk open om het verkeer te beletten nog langer door de straat te komen. Zo kwam de straat vrij voor kinderen. Een plan dat hetzelfde wil (van de Ververstraat en het plantsoen een speelterrein maken, een voetgan gersgebied) is enkele maanden ge leden helemaal goedgekeurd door de gemeente, maar het ligt nog steeds in de la. Het geld ontbreekt, Ondertussen wordt de Verver straat gebruikt voor doorgaand verkeer en is het voor kinderen en moeders een penibele situatie Veel kinderen en veel autó's gaan niet samen. Daarom gingen de bewoners zelf aan de slag. 'Er kwam zaterdagmorgen een boer langs, net toen we wilden begin nen". vertelt J. Kuisen, "we heb ben hem eerst langs laten gaan en daarna hebben we stenen uit de straat gehaald. Een kwartier la ter kwam die boer weer langs en zag die stenen staan. Hij heeft daar wel een tien minuten staan kijken; was hij nou gek of droomde hij?" Enthousiast Mem=en uit de buurt zijn enorm en thousiast. Achteraf vroegen som migen waarom zij er buiten wa ren gehouden. Maar dat kon na- LEIDEN Het orkest dat zater dagmiddag zal spelen in Huize Bui tenzorg bestaat niet uit leden van de Bond van gehandicapten zoais gisteren vermeld, maar uit leden van de club „Vormingswerk in Vrije tijd", Pieter Bothstraat 24 in Leiden. tuurlijk niet anders. Intussen is het buurtkomitee bezig de buurt te organiseren zodat de he le zaak gezamenlijk kan worden aangepakt. Zaterdagavond werd zelfs een tweede stuk Ververstraat j opengebroken. Maar maandag middag kwamen de stratenmaker j langs en hebben de beide stukken dichtgemaakt. Een half uur na- j dat de straat weer straat was en j geen speelterrein, werd hij weer door kinderen opengebroken. Intussen stuurde het buurtkomitee een brief naar alle fracties waarin zij de zaak toelichtte. De PAK-fractie reageerde met een uitnodiging voor een gesprek wat maandagavond heeft plaats ge vonden. De fractie ondersteunt het kommi- tee en zal proberen het gesprek erover op maandag in de raad (het staat op de agenda) wat vroeger op de avond te laten plaatsen zodat de kinderen uit de Ververstraat erbij kunnen zijn Want om de kinderen gaat het uiteindelijk. Rustig Ook het Maatschappelijk Contact Orgaan reageerde via de heer de Graaf en wil bemiddelen tussen de bewoners en gemeente. En de kinderen? "Ze zien er wel uit als Zwarte Pieten omdat ze in het zand spelen", zegt de heer Kui sen, "maar de moeders hebben echt rust gehad. De kinderen hoe ven niet meer op het verkeer te letten. Ineens hebben veel men sen allerlei ideeën over andere dingen die hier in de buurt ook nodig moeten veranderen zoals leegstaande huizen die gekraakt worden. Maar voorlopig houden we het op de speelstraat De bui tenwijken worden zo prachtig gemaakt. I LEIDERDORP Het plan I Binnenhof heeft gistermid dag de eerste bewoners be groet. De familie Den Har- tog was als eerste helemaal geïnstalleerd. Burgemeester Van der Have trok met het college naar Binnenhof om de eerste bewoners te begroe ten. Om alle inspanningen een beetje te doen vergeten bood hij mevrouw Den Har- tog een heerlijke vruchten taart aan. Foto Holvast) Het voltallige college ging o^k even een kijkje nemen bij de familie Onrust. Daar ging de burgemeester kijken hoe het geworden was in het huis waar hij op 16 septem ber 1971 de eerste paal voor sloeg. Het plan Binnenhof maakt deel uit van het be stemmingsplan De Hoven waarmee in 1964 een begin werd gemaakt. In het plan moeten in totaal 497 ivonin- gen komen: 64 premiewonin gen84 woniïngwetwonin- en 285 vrijesectonooningen. LEIDERDORP De beheerder van de Heemtuin in Leiderdorp is W. Kanbier. Behalve excursies leiden is hij ook de vraagbaak voor ieder een die maar wat over „zijn" tuin wil weten. Zijn kantoortje is het hou ten huisje in de Heemtuin. Vanuit de Nieuwkoopse plassen komt onge veer 200m2 vegetatie naar deze tuin toe. Wethouder Drenth heeft gezorgd dat deze vegetatie kosteloos in Lei derdorp terecht komt. Donderdag en vrijdag wordt deze beplanting inge bracht, de bloeiperiode is al in juli te verwachten. De Heemtuin is mo menteel eigenlijk gesloten voor het publiek vanwege de jonge aanplant. Eén hek is er echter open voor de voorzichtige wandelaar die nu al van de tuin wil genieten. WARMOND De Leidenaar Ben van Kempen exposeert van 3 t/m 23 juni zijn pentekeningen en poppen in galerie Pomp in Warmond. Het begon allemaal met een schimmen spel voor de kinderen van de speel tuinvereniging. „Ik heb dat schim menspel toen opgevoerd voor drie leeftijdsgroepen. Het opvallende was dat de oudere kinderen er niet zo voor open stonden. De televisie ver prutst veel op dit punt", zegt Ben van Kempen. Van het schimmenspel I kwam Ben van Kempen op het pop penspel. Wat hij op dit gebied, sa- j men met zijn echtgenote zoal kan is j te zien in galerie Pomp in Warmond. LEIDEN De politie heeft in de afgelopen nacht vier Leidenaars in de leeftijd van 25 t/m 31 jaar aan gehouden die een poging deden om in te breken in een pakhuis aan de Lange Scheistraat. Het viertal werd in zijn werk gestoord door wakker geworden buurtbewoners. De inbre kers vluchtten weg in een personen auto. maar konden even later door de inmiddels gealarmeerde politie op de Oude Singel in de kraag worden gepakt. Zij hadden het waarschijn lijk op de drank voorzien die in het pakhuis ligt opgeslagen. LEIDEN H J. Tabbers heeft bij Koninklijk Besluit eervol ontslag ge kregen uit het ambt als deurwaar der. De heer Tabbers was deurwaar der bij de arrondis;emer,it" recht bank in Haarlem en de kantonge rechten in Haarlem en Leiden. LEIDERDORP De leerlingen van de Leiderdorpse muziekschool Rijnakkoord geven 16 juni 's avonds om acht uur een slotuitvoering in de Scheppingskerk. Chirurg mag parkeren op Oude Vest LEIDEN De Kroon heeft een besluit van B. en W. van Leiden vernietigd, waarbij aan de chirurg F. R. Hohmann vergunning is gewei gerd om op de Oude Vest te parke ren. Deze straat heeft een parkeerver bod gekregen in verband met dë af sluiting van de Haarlemmerstraat Het uitgangspunt van B. en W. voor de weigering was, dat slechts bij zeer hoge uitzondering individuele ont heffing kan worden verleend. De Kroon vindt dit uitgangspunt luist. Voor een goede beroepsuit oefening vindt de Kroon evenwel van doorslaggevende betekenis, dat de chirurg kan parkeren nabij zijn woning. Bij ernstige ongelukken of spoedgevallen is zijn zeer snelle komst naar de afdeling heelkunde van het Academisch ziekenhuis ver eist. VOORSCHOTEN Ze had er kennelijk niet van wakker gelegen, de 21-jarige kantoorbediende uit Voorschoten, die met een innemend lachje de zittingzaal van de Haagse politierechter binnen vlinderde. Wat het "nemen" betreft zat het wel goed of juut er; kwaad, want daar door zat ze nu op de stoel voor de rechter. Met een vlotheid van: "Is dat nou zo erg", gaf ze meteen toe, dat ze in een zelfbedieningswinkel in haar woonplaats zichzelf van si garetten. chocolade en stroopwafels had voorzien. Het scheen voor haar een openbaring, dat ze daarvoor had moeten betalen. "Ik heb daar echt niet om ge dacht", wilde ze de rechter doen geloven die dat duidelijk n'iet deed, evenmin als de Officier, die de vrees uitsprak, dat verdachte bij een dergelijke zienswijze, nog wei eens terug zou komen in de rechts zaal. Om die kans zoveel mogelijk te beperken, eiste de Officier behalve f 150 boete, bovendien twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte vond de boete nog al "duur", maar die bleef gehand haafd, zonder de voorwaardelijke straf. 8—1 uür nam. Jazz-zolder Hot House (Rapenbun '24) Slotavond Leo van Oostromkwl#. tet 10 uur nam. 3 uur 's nachts. Leiderdorp (Fred. HendrlkplanUoti 25) Gespreksavond Baha'i 8.15 uir Breestraat 19 Sociëteit. Twenty (voor kamerbewoners en alleenstatu den) 912 uur nam. Het Mierennest (Morsweg 59) verjassen 8 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Soda teit voor kamerbewoners en allett staanden 8 uur nam. Oegstgeest (Lijtweg 7) Spreekut bejaarden Soc. Med. Adviesbureau j 4 uur nam. Noordeinde 1 receptie gouden Jub| leum Eerste Leidse Schoolverenlgii 4.307 uur nam. treden van drumband bestaande i geestelijk gehandicapten 15 uur Kreatief Sentrum (Breestraat uur nam.1 uur 's nachts. Breestraat 19 Sociëteit Twenti (voor kamerbewoners en alleensta» den) 912 uur nam. Het Mierennest (Morsweg 59) fiebar 122 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Soc! ;be ueverssiraai, oo; oog teit "voor kamerbewoners en allee: staanden 8 uur nam. Schaakzolder (Morsweg 114) Leid Jeugdschaaksocieteit 25.30 uur nc Wassenaarseweg 25 Opening n 'Moedig Voorwaarts" 2 uur nam. Doktersdiensten Leiden tot zaterdagmorgen tien u raadplege men de eigen huisarts daarna tot zondagnacht twaalf uur sluitend voor spoedgevallen de dokte i, telefoon 22222. Oegstgeest dr. J. B Hugenholtz, lianalaan 25, tel. 50605 (wijkzuster Lam an, Lijtweg 1, tel. 54500). Warmond ctr. F. Walenkamp, Don straat 45, tel. 2220 (wijkzuster C. F kers, Herenweg 77. tel 2250. Voorschoten dr. A. Tromp. Baron J Ghentlaan 5. tel. 44697 (wijkverplea Gezondheidscentrum, Wijngaarden! >r Leiderdorp dr. F Kemme. Gansrtn 0 2 tel. 44898 (wijkzuster R v. d H Burggravenlaan 190 Leiden, te left «vmS Apothekers De avond-, nacht- wordt waargenomen door de Zuid n apotheek, Lammenschans weg 7, 1 Breest Smalleuburg, Loevestein 6 I derdorp en Apotheek Oegstgeest, T helminapark 8. SOS-dienst er SOS-Telefonlsche Hulpdienst (01710)25202 Voo» alle die lil m UJkhedeD verkereD bereikbaar i n werkdag van acht uur n m tot i tt vjn doorlopend In net weekeli non crllriju» acht. imr U.Jö/F Gezinsverzorging Aanvragen hulp bejaarden durig zieken en gezinsverzorging singel 8. tel. 24800, 910 uur Wetswinkeltje Juridisch adviesbureau voor g rechtshulp. Werkdagen (beh. maa ld 913 uur: zaterdag 1012 uur; derdag ook van 1922 uur. I Leidse Volkshuis, Apothekersdijk LEIDEN Een stukje Suriu op de Damlaan. De kleutersc "De Zandtaart" hield gisteren slotfeest van het project over name. Een lerares van de sch "Twee weken na Pasen begonnei met een bezoek aan de Hortus we veel tropische planten hebben zien. Er is een Surinamer op geweest die van alles heeft teld". Elke klas (er zijn drie sen) verwerkte op eigen wijze name" wat tenslotte uitmonddi het slotfeest. Met Surinaamse ziek door Ritmico Especial de I van Leidse Dolf Delprado (op Holvast) en lekker knabbelen vlees van het spit in de buitenl Heerlijke rokerige lucht. Her ei wat palmen en een rieten hut binnen in d£ school was een ech rinaams oerwoud opgebouwd me tekeningen en allerlei foto's Suriname. "We hebben veel I werking gehad van de Hortus", telt een van de leerkrachten, "e de ouders hebben geweldig geh( We hebben een fantastisch out mité. We zeggen de ouder eens: "De school is van U".' LEIDERDORP Een Lei derdorper, die waarschijnlijk omdat hij zelf een academi sche titel heeft zijn aam niet durft te vermelden, heeft zich geërgerd aan hei ont breken van deze titels in de Leiderdorpse Gids. Hij schrijft: ..Burgemeester M. A. van der Have van Lei derdorp schrapt opzettelijk alle academische dus on vervreemdbare titels uit de alphabetische lijst van ingezetenen van zijn gemeente. Deze lijst werd gepubliceerd in de on langs door het gemeentebe stuur van Leiderdorp ver vaardigde en uitgereikte Gids vocrr Leiderdorp. Die gids werd tot nu toe uitgegeven door 't Leiderdorpse Nieuws blad. dat helaas niet meer bestaal. In de oude gidsen, vijf in totaal, werden alle ti tels naar behoren vermeld. Waarom nu niet meer?" U niversiteitsraadslid LEIDEN De studenten in Leiden moeten voor komend cursusjaar de oude inschrijf- en collegegelden f 10 en f 100) betalen. De Leidse universi teit moet daarvoor nu girokaarten laten drukken en niet afwachten wat er gebeurt met de plannen van mi nister De Brauw, die de collegegelden wil verhogen tot f 1000. Dat is de mening van het universi teitsraadslid drs. Al Hij vreest een grote chaos aan het begin van het komend studiejaar, als de universi teit de behandeling van het wetsont werp van minister De Brauw eerst wil aankijken. Zelfs als het wetsont werp vóór het zomerreces van dé Ka mers wordt aanvaard, zullen de stu denten pas op z'n vroegst de inschrij vingspapieren in Juli krjjgen. En dan zijn velen van hen met vakantie en niet in staat om vóór de laatste in schrijvingsdag van 1 augustus aan hun verplichtingen te voldoen, aldus drs. Al. Hij wil daarom nu de oude bedra gen aanhouden, aanvullende maat regelen kunnen naderhand altijd worden overwogen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2