fthodesië: rapport is onverantwoordelijk ZUIDVIETNAMEZEN IN HET OFFENSIEF China is aan het ontdooien IRA steeds meer verdeeld lavona BRITTEN HOUDEN ATI .F, DEUREN OPEN LCTIE VROUWEN ONTHULT: Dot kleurloos haar? Yomofio tlectone fe/lfonl *72 Interessant nieuws voororgelminnend Nederland! Geroep om vrijheid in Litouwse stad Besprekingen in Moskou verlopen goed •OENSDAG 24 MEI 1972 BUITENLAND (Van onze correspondent) LONDEN De regering van Rhodesië heeft het rapport- Pearce verworpen. De conclusie van het verslag is, dat het Brits-Rhodesisch akkoord onaanvaardbaar is voor de meesten van de vijf miljoen negers in Rhodesië. Het rapport is wel aanvaard door de Britse regering. Premier Ian Smith van Rhodesië heeft gisteren in een toespraak voor radio en tele visie de conclusie van de commissie- Pearce onverantwoordelijk genoemd. Zijn regering zou niet gedogen dat de harmonie verstoord werd die in Door Rudolph Bakker Sir Alec: blunder (Van onze correspondent» 5NDEN In Ierland treedt met de dag duidelijker een soort burger oorlog tussen de officiële en de zo genaamde voorlopige IRA aan het licht. Dat zyn de beide vleugels in de katholieke bevrijdingsbeweging' van Noord-Ierland. En het waren opnieuw de huisvrouwen die een rol speelden in deze nieuwe ontwikke ling. marcheerden maandag 200 vrou wen naar het hoofdkwartier van de officiële IRA in Londonderry. Dat één van de dioor de IRA bezette HO-go-gebieden, waar de Britse troepen geen macht bezitten. Daar protesteerden de vrouwen tegen een wreed initiatief van de officiële IRA, dat haar leider duur te staan kan komen. Het gaat om de 19-ja- rige Britse soldaat William Best, Onbemand vliegtuig De Israëli- iie pers heeft gisteren in grote maak, maar zonder commentaar, bericht gepubliceerd van Amerikaanse blad „Avia- in Week and Space Technology", Igens hetwelk een onbemand Is- êiisoh vliegtuig onlangs vanuit ote hoogte boven Cairo heeft ge- igen en vervolgens naar de Sdnaï teruggekeerd. Het doel van de ssie was, aldus het Amerikaanse itechrift, artillerie en raketbases westen van het Suezkanaal te lograferen. Van Egyptische- van Russische zijde was een po- ag gedaan om het onbemande toe- il te onderscheppen. ADVERTENTIE haarkleurversteviger in 21 light-proof tinten die met verlof uit Duitsland bij zijn familie in Creggan op bezoek was. De jongen had geen vlieg kwaad gedaan en hij was katholiek. Maar duidelijk omdat hij in het Britse leger diende de Royal Irish Ran gers beschouwde de officiële IRA hem als iemand die 'uitverkoop hield met de zaak van het volk'. Hij werd mishandeld, gemarteld en doodgeschoten. De vrouwen van Creggan vonden dil een moord in koelen bloede en vroe gen de leiders van de officiële IRA om zo snel mogelijk op te krassen. De vrouwen kregen de be lofte dat de aan/vallen en aanslagen zouden worden gestaakt. En ze heb ben nu ook een ontmoeting georga niseerd met de militante "provisio nele" vleugel. De "provisionals" hebben al gepoogd munt te slaan uit de situatie en de "officiële" vleugel opgeroepen het gebied te verlaten. De "officiëlen" sloegen gisteren terug en bestem pelden hun rivalen als "een extra bataljon van het Britse leger. 'Wij hebben het Britse leger getart ons uit vrij Derry te gooien, en tarten evenzeer deze huichelaars (de pro visionals) ons eruit te werken1", aldus de verklaring van de "offi ciëlen". De officiële links-revolutionaire IRA heeft haar hoofdkwartier in de Ierse republiek van premier Lynch. Na het succesvolle referendum vo rige week over letlands toetreding tot de EEG heeft premier Lynch meer moed gevat en de regerings leider durfde nu harde woorden aan het adres van de IRA te rich ten. Lynch wilde dat alles zou wor den gedaan om de aanwezigheid van illegale legers op het Ierse grondgebied tegen te gaan en dat er webten moeten komen om Ille gale organisaties te verbieden. grote mate was weergekeerd na het vertrek van de commissie-Pearce. De Amerikaanse regering heeft be sloten elk wetsvoorstel te steunen dat de invoer van chroom uit Rhodesië weer verbiedt. Het invoerverbod is vorig Jaar november door het Ame rikaanse congres opgeheven. Smith zei dat er geen onderhan delingen zullen worden gevoerd over wijziging van de overeenkomst. „Wij zullen Rhodesië blijven regeren vol gens de bestaande grondwet", zei hij. De Britse minister van Buiten landse Zaken, Sir Alec Dou glas-Home heeft in het Lagerhuis meegedeeld dat ..de deiiren open blijven staan voor nieuwe onderhan delingen", maar dat intussen de Britse sancties tegen Rhodesië zul len voortgaan. Eventuele nieuwe on derhandelingen zullen naar men hier aanneemt worden gevoerd helemaal los van hetgeen in november van het vorig jaar door sir Alec in Salisbury met de rebelse premier Smith werd overeengekomen. Deze overeenkomst omvatte vijf punten. De laatste luidde dat de af spraken voor de Britse regering al leen bindend zouden zijn als ze door het gehele Rhodesische volk worden geaccepteerd. Zij voorzagen in wat een ongehinderde voortgang naar een meerderheidsregering werd ge noemd. Men dacht daarbij echter in termijnen van 30 tot 50 Jaar. Om achter deze wil van het gehele Rho desische volk te komen, trok lord Pearce met zijn helpers naar Rho desië. Het ging om een bevolking van een kwart miljoen blanken en vijf miljoen inheemsen. Van de inheem se bevolking is zowat 97 pet. tegen het plan voor de uiterst trage ver betering van haar positie en 68 pet. was er tegen wanneer men zich in kleinere groepen uitsprak. Terwijl de Britse regering al op zoek is naar een andere oplossing van het probleem, is iedereen het er wel over eens dat sir Alec's reis naar Rhodesië vorig jaar november wel op een „uiterst nare blunder" berustte. Namelijk op de veronder stelling dat een eventuele afspraak zowel door de blanken als door de inheemsen gelijkelijk zou worden goedgekeurd, wanneer men de in- Nieuwe Operatie De toestand van Gouverneur George Wallace, die op 15 mei door vier kogels werd ge troffen tijdens een verkiezingstoe- spraak in Laurel (Maryland), is sinds enkele dagen niet veranderd. De verlamming van zijn benen duurt voort, polsslag, nierwerking en tem peratuur blijven normaal. Over en kele dagen zal hij weer worden ge opereerd. De chirurgen gaan dan de laatste kogel die zich in de buurt van zijn wervelkolom bevindt verwij deren. heemsen dit op de man af zou vra gen. Het plan van het opinie-onder zoek was overigens één van sir Alec's eigen meer idealistische ideeën. Intussen berust Groot-Brittanniës zogenaamde machtspositie in de on derhandelingen op een misverstand. Deze machtspositie zou voortvloeien uit de Britse sancties tegen Rhode sië, die op een blokkade berusten. Maar Engeland is langzamerhand 't enige land in de wereld dat deze blokkade ernstig neemt. Rhode sië heeft haar toevoerlijnen over de hele wereld opnieuw opgebouwd, en ze lopen zelfs door tot Rusland en China. De zware klappen die Rho desië ontegenzeggelijk heeft geïn casseerd, bijvoorbeeld in de tabaks industrie en op de internationale mo netaire markt hebben niet verhin derd dat Rhodesië een welvarend land gebleven is en dat het een goed koopte-eiland in Afrika is. lX 'AMÊ&ï-r-' iI - W- Twee Zuidvietnwnese soldaten speuren naar de vijand vanuit de basis "Birmingham", die 10 kilo meter ten zuidwesten van Hoe'è ligt. Be aanvallen golven hier heen en weer. ADVERTENTIE -- - Na de voorronden nu de halve finale van de wedstrijd op electronische Yamaha orgels. Dit spectaculaire gebeuren zal plaatsvinden op 26 mei a.s. te Leiden,Concertzaal "de Burcht" aanvang 20.00 uur GRATIS TOEGANGSBEWIJZEN VERKRIJGBAAR BIJ: Fa. Barning, Oude Singel 16 Fa. Bender, Hogewoerd 90 of aan de zaal Extra attractie: Ferdinand Frerichs speelt na afloop van de wedstrijd op het nieuwste Yamaha orgel model E-5 SAIGON (Reuter, UPI, AP) Zuidvietnamese mariniers zijn vandaag geland op tiert kilometer ten noorden van Quang Tri. Deze provinciehoofdstad is al geruime tijd in Noordvietnamese handen. De actie is in de eerste plaats be doeld om een verder oprukken van Hanois troepen naar het zuiden te verhinderen. Inmiddels wordt de intensiteit van de Amerikaanse bombardementen op doel enin 't noorden opgevoerd. De luchtmacht van de V.S. richt haar aandacht nu vooral op de ver nietiging van de Noordvietnamese industriële hulpbronnen, zoals chemische fabrieken, staalbedrijven en cementfabrieken. De woordvoer der van het Amerikaanse minis terie van Defensie heeft toegegeven dat de commandanten een zekere vrijheid hebben in het bepalen van hun doelen en niet meer. zoals tij dens 't bewind van president John son, dagelyks zijn onderworpen aan controle. Noordvietnamese infanterie en tanks hebben gisteren nieuwe aan vallen gedaan op de oude keizerlij ke hoofstad Hoee, maar zij zijn er niet in geslaagd de defensiering rond de tempelstad te doorbreken. In de bloedige gevechten die hier nu al dagen worden gevoerd zou, volgens Saigon, de tegenstander in de afgelopen dagen meer dan 500 man hebben verloren en werden 34 Noordvietnamese tanks vernie tigd. Meer naar het zuiden, aan de fronten bij Kontoem en An Loc- 190 kilometer van Saigon be hielden de Noordvietnamezen ech ter hun overwicht. In de provincie Phuoc Tuy, ten oosten van Sai gon, worden de gevechten van de regeringstroepen met guerillastrij- ders steeds heviger. Verschei dene steden zijn hier door de Viet- oong-eenheden afgesneden van de regeringstroepen. MOSKOU (AP) Verscheidene duizenden jonge mensen zijn in de Litouwse stad Kaunas betrokken ge weest bij rellen na de dood van de jonge roomskatholiek Talanta die zich met benzine had overgoten en zich in brand had gestoken, zo werd zondag van betrouwbare zijde in Moskou vernomen. De ongeregeldhe den hebben twee dagen geduurd en dat tenminste één politie-agent, en misschien zelfs twee, zijn overleden aan verwondingen die zij bij ge vechten op straat hadden opgelopen. Verscheidene honderden Jongeren zijn gearresteerd. De 3,5 miljoen r.-katholieken in Litouwen zijn het afgelopen half jaar steeds onrustiger geworden en hebben een aantal collectieve pro testen naar de Russisché lei ders en de Verenigde Naties ge stuurd waarin zij klaagden over een gebrek aan godsdienstvrijheid. Ook werd sterke nationalistische De dagen van de harde soberheid van de Culturele Revolutie, toen een vermaarde heldin van de histo rische lange Mars door de Rode Garde voor „bourgeois reactionaire" uitgemaakt kon worden omdat zij er twee sierbakken met chrysanten op nahield, behoren in Peking tot Copyright LD/AD-Observer Door Dennis Bloodworth het verleden. China is aan het ont dooien. Het leven komt er een beet je los van de stijve, leerstellige mo notonie. Het geldt niet meer als kernpunt van de revolutie dat de voorkeur moet uitgaan naar „gerechten met dezelfde smaak, kleren van dezelfde snit, kapsels van hetzelfde model" Eenvoudig en elegant, smaakvol en aantrekkelijk zijn termen die men nu weer in de officiële pers tegen komt. Ervaring heeft de behoedzame Chi nezen wel geleerd om voorzichtig te zijn met de verleidingen van die gedeeltelijke vrijheid; als je er te ver mee gaat. kan het zo weer om slaan in het tegendeel. Dat geldt vooral voor de intellectueel. Kan hij zich nu weer wagen aan achttiende eeuwse klassieken zoals „Droom van de rode kamer", een sociale roman waarvan de marxistische interpreta tie in 1955 op een flinke zuivering uitliep? Het Chinese machtsaparaat dringt aan op leesbare werken die geschie denis en wetenschap populariseren, maar ook op nieuwe uitgaven van de communistische opera's die de onverzoenlijke mevrouw Mao in de Jaren zestig me zoveel vuur uitgege ven heeft. Kunstuitingen blijven wapens van communistische propa ganda, het theater moet het partij programma weerspiegelen en me vrouw Mao's werken moeten voor ledereen het stralende voorbeeld blijven. Grote voorbeeld Hoe ver mogen de variaties afwij ken van het grote voorbeeld? Pers en radio blijven nog steds opgewon den boos over „klassevijanden" die in deze of gene plaats de stichtelij ke stukken van mevrouw Maogesa- boteerd en „kwaadaardig verdraaid" hebben door allerlei „bourgeois" toevoegingen en verdwaasde pogin gen om de voorstelling wat aan trekkelijker te maken. „Wie eens door de slang gebeten is, vermijdt het hoge gras", zeggen de cheinezen en zij luisteren daaro met wantrouwen naar de hernieuw de verheerlijking van ao's „Laat honderd bloemen bloeien en hon derd denkwijzen wedijveren." De eerste keer dat Mao dit oud-Chine- se gezegde gebruikte, in mei 1956, leidde hij er een nieuwe politiek van geestelijke „vrijheid" mee in (een vrijheid die binnen de marxis tische eedachtengang moest blij ven...) die al gauw in het tegendeel omsloeg. Mao was niet voorbereid op de stortvloed van afwijkende meningen die de Chinese Communistische Partij overspoedl.e meningen van mensen die nu eens werkelijk gingen schrijven en zeggen wat zij dach ten. Zijn reactie liet niet lang op zich wachten. Er volgde een „strijd tegen rechtse elementen" en een jaartje later zagen onvoorzichtige intellectuelen zich tewerkgesteld in allerlei ongewone baantjes, van w.c.'s schoonmaken in de universi teitsgebouwen in Peking tot hout kappen in hervormingskampen ln afgelegen streken. Sindsdien hebben de omzichtige Chinezen hun best gedaaa om uit het hoge gras te blijven en geen vedere slangebeten op te lopen, maar dat is in het zeer geacciden teerde politieke landschap niet mee gevallen. In het begin van de Jaren zestig hebben de werkkampen heel at nieuwe kandidaten voor ideolo- gisce bijscholing opgenomen en tij dens de Culturele Revolutie zijn er miljoenen Chinezen uit hun baan gezet, publiek te schande gemaakt en naar het platteland gestuurd om hun „revisionistische" zonden te boeten. Wantrouwen De huidige leiders in Peking ont dekken nu dat vele Chinezen na deze ervaringen nog voorzichtiger en wantrouwender zijn geworden. Onderwijzers die tijdens de Cultu rele Revolutie uit hun klas verdre ven zijn maar nu weer zo dringend nodig zijn om de Jeugd op te voe den, en ambtenaren die uit hun kantoren gegooid zijn maar nu weer zo dringend «nodig zijn om het uit gestrekte land te besturen, tonen nu dikwijls weinig lust om terug te gaan naar banen die politiek ge vaarlijk zijn gebleken. Ze willen niet nogmaals het doelwit van ve nijnige aanvallen worden. Schrijvers en kunstenaars die bijna al hun werk van vóór 1966 be schimpt, veroordeeld en vernietigd gezien hebben, schijnen nu gecon cludeerd te hebben dat „culturele activiteiten gevaarlijk en moeilijk zijn en licht tot misère kunnen lei den". Deze voorzichtigheid wordt van hogerhand natuurlijk niet ge waardeerd; het wordt als een „op zettelijk handigheidje van de bour- geois-klasse" beschouwd Proletari sche intellectuelen wordt voorgehou den dat zij „nooit alleen uit angst voor fouten moeten stilstaan". Herinnering Chinezen die aangespoord worden tot schrijven van populair weten schappelijke verhandelingen weten echter nog maar al te goed wat er in de Jaren zestig gebeurd is met schrijvers in wier werk doorklonk dat techniek misschien wel even be langrijk was als de Gedachtenwe- reld van Mao. Ook de man van wie nu populaire geschiedschrijving ge vraagd wordt, herinnert zich nog wel hoe zijn onfortuinlijke collega's voor revisionist, reactionair, bour geois en dergelijke uitgemaakt zijn. De ironie van de hele toestand is dat de nieuwe machthebbers onder de zeer bekwame en nuchtere lei ding vzn premier Tsjoe En-Lai vrij wel zeker volstrekt oprecht zijn in hun stregen naar liberalisatie van letteren en kunsten zowel als kle ding, kapsels en het Chinese menu, binnen de grenzen die het "socialis me" toelaat. Maar zy zyn de erfge namen van een Maoïstische politiek die miljoenen mensen doodsb- nauwd heeft gemaakt voor de vrij heid om zich weer op dwaalwegen te wagen. activiteit gemeld uit de republiek aan de Oostzee, die in Juni 1940 met ge weld door de Sowjet-Unie is bezet. Er begonnen straatgevechten op donderdag de dag waarop Talanta werd begraven, en vrijdag zijn door gegaan. Ze verklaarden dat Jonge Litouwers door de straten van Kau nas zwermden en in spreekkoor rie pen „Vrijheid, vrijheid, vrijheid" en „Vrijheid voor Litouwen". Ze gooi den met stokken en stenen naar po litie en militairen en stichtten branden in de stad. MOSKOU (AP, UPI) President Nixon en de leiders van de Sowjet- Unie hebben gisteren 3 besprekingen gevoerd. Verder heeft Nixon sinda hij maandag in Moskou aankwam ook drie privé-besprekingen gevoerd, met de Sowjet-partijleider Breznjew. De sfeer waarin de besprekingen plaatsvinden wordt aangeduid als „zakelijk maar hartelijk". Officieel is er nog niet gesproken over zaken van belangrijke aard zoals Vietnam, het SALT-overleg en de wederzijdse handel, maar hier over zouden Nixon en Breznjew heb ben gepraat tijdens hun privé-ont- moetingen, voor en na het onderte kenen der overeenkomsten. Van Russische en Amerikaanse zij de in Moskou wordt gezegd dat men er vrijwel zeker van is dat vrijdag in het Kremlin een overeen komst wordt getekend ter beperking van offensieve en defensieve stra tegische kernwapens. Officiële zegslieden van beide par tijen deden deze voorspelling kort nadat president Nixon en partijlei der Breznjev gisteren hun middag- bijeenkomst hadden beëindigd. Die vergadering was uitsluitend gewijd aan de beperking van strategische wapens. Volgens Amerikaanse func tionarissen bestrijkt het akkoord niet alleen de defensieve antiballistlsche raketten, maar ook de onderzeeboten met kernwapens en de lange-af- standsbommenwerpers. Nieuwe naam Ceylon Is van naam veranderd: de officiële naam is thans republiek Sri Lanka. Sri Lanka blijft lid van het Britse Ge menebest.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 9