„Er is nooit groot artiest meer zon geweest" r(^y)vancteaa... ...en gisteren Louis d Or voor Guido de Moor XfWDE O U%0 RH^ Bedosan Albert Heijn moet Farce Majeure uit reclame-campagne schrappen Derby-korting Gerrit Wilbrink: TV morgén] Als het aan "Derby-koning" Gerrit Wilbrink ligt, zal de mu- van de in 1944 overleden le gendarische zanger van levens liedjes Willy Derby tot in lengten ran jaren blijven klinken. In 1930 stond hij al dag in, dag uit op het Soheveningse strand onder een vlag met het opschrift "Derby- koning" niets anders dan platen van zijn grote idool te draaien als een disc - jockey - avant - la- lettre, en nog altijd schalt uit zijn drie pick-ups, waarvan er twee de pensioengerechtigde leef- voor draaitafels allang heb ben overschreden, dagelijkse Der- -muziek. Door Bert van Dommelen WOENSDAG 24 MEI 1972 RADIO - TV - KUNST Sinds 1965 bestaat er in Den Haag ;n Willy Derby- en Lou Bandy-fan- dub, die maandelijks in de kelder huize Wilbrink bijeenkomt de herinnering aan de groten vroeger levend te houden. De 78-toe- renschijven worden dan voorzichtig tevoorschijn gehaald, er worden ban elkaar overgenomen, lezin gen gehouden. Volgende keer bij' voorbeeld komt Mos Bes, die met een Lou Bandy-imitatie tv- heeft geboekt, en die Bandj nog persoonlijk heeft gekend, fanclub houdt bovendien 't graf Derby geregeld bij, en wil dat Doorn laten onderhouden. Ook zijn er in overleg met de fan club platen van Derby, Bandy en anderen opnieuw uitgebracht. LEVENSLIEDJES Voor artiesten die al zo lang van het podium zijn verdwenen inde belangstelling. Waarom valt dit juist Derby en Bandy ten deel Wilbrink: "Er is nooit groot artiest geweest als Derby Wat hij zong meende hij ook, het kwam uit zijn hart. Derby heeft het hele leven bezongen, van de wieg tot het graf. Elk lied is daardoor uit het leven gegrepen. Geen smartlappen, levensliedjes. Het repertoire van Derby is ook nog steeds niet verouderd. Dat zie je aan al die he- dendaagse artiesten, die nog altijd 'C™ nummers van hem brengen: Willy Alberti, Johnny Jordaan, Henk El- sink, de Zangeres Zonder Naam en ga maar door. Kijk ook maar naar het tv-programma "Met liedjes het land in", hoeveel Derby daar nog wordt gezongen". De bijnaam "Derby-koning" heeft Gerrit Wilbrink zichzelf indertijd ge geven. In 1933 is die naam "officieel" goedgekeurd door de grote man zelf. Wilbrink: "Ik zou door de poli tie van het strand verwijderd wor den. Derby, die wel eens vermomd op het strand rondliep, heeft echter gezorgd dat ik mocht blijven "want", zei hij, "jij bent de Derby-koning". Later heb ik Derby nog vele ma len persoonlijk ontmoet. Enige Jaren de fanclub, de heer Schimdt: "En- voor zijn dood nog. Hij zou toen het lied "Roepstem der volkeren" opne men, een anti-oorlogslied. Daarvoor heeft hij nog gevangen gezeten. Van een ander lied uit die tijd "De Greb- beberg" hebben de Duitsers de ma trijs vernield". FANCLUB Opvallend is de samenstelling van de fanclub. Je zou verwachten, dat de leden over het algemeen toch niet zeer jong zouden zijn. Het blijkt een onjuiste verwachting. "We zijn be slist geen stel "oude tutten". Ons jongste lid is 17 jaar, de oudste 70. Die leeftijden variëren nogal, meer naar jong dan naar oud overigens". Wilbrmks zoon, een stevige twin tiger bijvoorbeeld, is ook een zeer toegewijd Derby-aanhanger. "Daar naast heb ik ook een hele collectie Beatles, hoor. Ik sta ook open voor een moderner repertoire Mijn ken nissen en vrienden hebben voor Der by of Bandy geen enkele interesse. Maar ik heb die belangstelling na tuurlijk met de paplepel binnenge kregen". Vader Wilbrink: "Als-ie in de wieg lag te huilen, draaien we al- tidj Derby voor hem. Dan werd-ie stil". Vader en zoon Wilbrink lopen tij dens het gesprek af en aan met re likwieën en platen van Derby en Bandy. Heel het huis staat in het te ken van de oude meesters. Op alle zelfgemaakte platenhoezen heeft Gerrit Wilbrink "Derby-koning" ge stempeld. Op de tv een foto van Der by, in de kelder waar de fanclub bijeenkomt alle wanden vol foto's, de Derby-koningvlag, knipsels en 'n hoed. die Lou Bandy zelf nog heeft gedragen tijdens zijn optredens com pleet met initialen in de rand. "Bandy las de teksten altijd uit zijn hoed, zoals veel hedendaagse ar tiesten dat nu nog doen. Derby beeft dat nooit gedaan, luister hier eens VERSTAANBAAR thousiast zijn we wel". Ten overvloe- HOOGEVEEN (ANP) In Hooge- veen zijn gisteren tijdens het jaar lijkse congres van de vereniging van schouwburg- en concertdirecties de toneelprijzen 1972 uitgereikt: de Louis d'Or aan Guido de Moor van de Haagsche Comedie, de Arlecchino aan Piet Römer van toneelgroep Centrum. Loudi Nijhoff had de haar toegekende Theo d'Or geweigerd. Elisabeth Andersen van de Haagsche Comedie was verhinderd om de haar toegekende Colombine in ontvangst te nemen. De Theo d'Or was mevrouw Nijhoff toegekend voor haar vertolking van Claire Lannes in „Clair-Obscur" van Marguetite Duras onder regie van Harry Kumel en uitgebracht door de toneelstichting „Spel". De Louis d'Or verdiende Guido de Moor met de kroon op zijn vele werk in het afgelopen seizoen, zijn vertol- ADVERTENTIE "Derby-koning" Gerrit Wil- kink, zoals hij in de dertiger Er wordt een plaat opgezet, waarop Derby in een indrukwekkend tempo een tongbrekende tekst zingt. Wil brink jr.: "Derby was niet van de wijs te brengen. Wat hij hier doet, zo goed verstaanbaar, dat presteren ze vandaag de dag nog niét". Wan- jaren dagelijks op het strand te I neer we de "Derby- en Bandy-tem- vinden was. I pel" verlaten, zegt een medelid van Maak er snel en effektief een eind aan. U zult merken dat de Pedosan pleister de oplossing is.waarop u zo lang hebt gewacht. UNICURA N.V., AMSTERDAM king van Julien in „Maak mevrouw niet wakker" van Jean Anouilh on der regie van Joris Diels. De Colombine kreeg Elisabeth An dersen voor haar rol als moeder van Julien in hetzelfde toneelstuk. De rol van vader Charles in „Bloe sem van seringen, brengt herinnerin gen" van Peter Nichols, in de regie van Han Bentz van den Berg, lever de Piet Römer de Arlecchino op. De jury voor de toneelprijzen 1972 ging nog in op de weigering van de onderscheiding door mevrouw Nij hoff, die meende dat persoon lijke prijzen voor toneel uit de tijd zijn, daar de nadruk steeds meer valt op groepswerk en gelijkwaardi ge samenwerking. De jury had lof voor deze instel ling van mevrouw Nijhoff en stelde dat verleden jaar werd getracht 'n brug te slaan naar de zoekende en experimenterende toneeljongeren van het ogenblik door een ensembleprijs. de ..prix de l'Avehir" in het leven ie roepen. Daar nog Jaren op conven tionele manier toneel zal worden ge speeld, welk aspect ook in „Clair- Obscur" overheerste, werden de prijzen voor uitzonderlijke acteurs prestaties gehandhaafd. NEDERLAND I 5.00 Kinderprogramma (VARA) 6.45 De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 Van gewest tot gewest (NOS) 7.30 Internationaal agrarisch nieuws (ttOS) 7.50 Tips van het Nationaal Bureau voor Toerisme (NOS) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Staatsloterij (NOS) 8.25 Europacup II: Dynamo Moskou Glasgow Ran gers (le speelhelft) (NOS) 9.15 Uitzending van de Nederlandse Middenstands Partij 9.25 Europacup II: Dynamo Moskou Glasgow Ran gers (2e speelhelft) 10.10 Uitzending Stichting Socutera (NOS) 10.35 Toonbeeld: Radio Kamer Orkest en zangsolist: Klassieke muziek (NOS) 11.05 Journaal (NOS) NEDERLAND 11 6.45 De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 Dagje ouder (VARA) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Metropole Orkest met zangsolisten: musical, ope rette en opera (VARA) 9.05 Vuur in de sneeuw, TV-spel gebaseerd op de novelle van Jack Londen (VARA) 9.55 Kenmerk: De wekelijkse informatierubriek over kerk en samenleving (IKOR/CVK/RKK) 10.10 Journaal (NOS) Ik heb my altijd laten wijsma ken dat Nederlanders het voortdurend over geld hebben. „Ze vragen teveel en ze geven te weinig", werd onlangs nog op hoog Internationaal niveau over ons gezegd. Wat het eer ste betreft: dat moet wel waar zijn, want het eerste het beste programma dat ik na mijn va kantie zag ging over geld. De ombudsman, alle gezinnten zoa iang gebleken is plaats die Marcel populair in c ai twee jaar uit de hoge van Dam in- bij de verkiezing voor de Televiziering van AVRO-Te- »e vizier lezers, heeft geld nodig om zijn werk te kunnen voort- «rftten. Of beter: de VARa iieef t 500.000 per jaar nodig uffl „Öjeijg" (zoaus a-e koosnaam is die Postema hem pleegt te geven) als ombudsman te kun nen handhaven. In tweeënhalf jaar is er een miljoen gulden opgegaan aan de ombudsman en dat kan Kloos niet langer trekken. Een mooie actie dus, want de om- buiounan moet blijven, het is een nuttig en goed programma dat al veel heil heegit aange richt onder de De vraag die mij gisteren al kijkend echter kwelde was of dat geld op deze manier bij eengebracht diende te worden. Laten we even gaan rekenen. Van Dam heeft 53 uitzendin gen gemaakt, kosten een mil joen gulden, dat is per uitzen ding 20.000. Dat lijkt veel voor een „documentair" pro gramma. de kosten zitten hem echter niet in de uitzending zelf (die de VARA gewoon voor eigen rekening blijft ne men). maar in het tijdverslin dende sociale werk achter de schermen. Toch kan je Je afvragen of een programma, inclusief dat werk, dat volgens VARA-voorzitter Kloos „erg gezichtsbepalend voor de VARA is" (en de VARA is een van die omroepen die fervent voor gezichtsbepa lende televisie pleiten), niet als eerste in aanmerking komt om vanuit de VARA zelf gespon sord te worden. Desnoods ten koste van minder gezichtsbepa lende programma's als bijvoor beeld „Een van de acht". Laat Iwan Rebroff weg en Je kan Marcel van Dam weer een tijdje langer aan het werk houden De volgende vraag is of Je een gezichtsbepalend programma als de ombudsman overeind moet houden via een program ma als gisteren werd vertoond, dat wat opzet betreft toch ge heel strijdig was met wat de VARA wil. Of althans: eigenlijk wil. Ik zie Mies Bouwman og verschrikt haar had voor het merk houden van een wasma chine. die bijna zijn herkomst aan het publiek had ontsluierd. En wat hoorden we gisteren, terwille van het goede doel? Herman Stok somde in de „schatkamer van de ombuds man". alsof hij een modeshow vprsloeg <een voetbalbroekje van V en D was „afgezet met een leuk blauw randje", een servies van een andere firma was „zwart-wit met een mooi gouden randje") alle prijzen op die via de giro-loterij gewon nen konden worden, waarbij geen merknaam ons bespaard bleef. Nu wil ik niet heiliger zijn dan de paus, noch harder kraaien dan de VARA-haan, in feite zal het mij een zorg zijn of al die firma's een reclameslaatje slaan uit deze geefactie, maar dan moeten we voortaan wel afspreken dat Henk Terlingen niet meer hoeft te schrikken als Johan Cruyff onverhoeds verklaart dat het boek over hem alleen bij De Gruyter ver krijgbaar zal zijn, want het in standhouden van Johan Cruyff is een even goed doel als het behoud van Marcel van Dam. Goed, dat moest even gezegd worden. Klaas Oosterhof, de Juwelier uit Assen, heeft via Abe Lenstra voor geld zijn naam weer eens genoemd ge kregen en Niemeyer liet Wille- ke Alberti 25.000 overhandi gen (want je moet Je reclame aardig inkleden, nietwaar) maar omdat er ook enkele anonieme gevers en firma's waren die vele duizenden gul dens schonken, die dus ondub belzinnig voor het werk van de ombudsman waren, is er toch reden blij te zijn met het sla gen van de actie. En u moet maar zo denken: het geld wordt in alle opzich ten goed besteed, want Marcel van Dam kan nu doorgaan en ..Een van de acht" kan ook blijven, omdat de VARA nu een miljoen in tweeënhalf Jaar overhoudt voor zulke geldver slindende programma's. NICO SCHEEPMAKER 7 00 Nieuws. 7.02 Het levende wc 7.08 (S) Gewijde muziek (gr.) Nieuws. 7.41 Hier en Nu 1 8.30 Nieuws. 8.41 Podium voor de panty voor de maten 46-48-50 (in de gouden verpakking) LEIDEIN De NCRV met Farce Majeure in de supermarkt van Albert Heijn. Wat heeft dat te be tekenen, amusement in de krui denierswinkel? Gaat de NCRV zich begeven op het terrein van snoep en levensmiddelen? De zaak ligt even anders. Albert Heijn kondigt vol trots in zijn eigen blad een "wervelend muziek festijn met bekende radio- en -tele visie artiesten aan, een feest dat op 16 juni a.s. ook in de Leidse Stadsgehoorzaal zal worden ge vierd. En Paree Majeure brengt volgens dit blad een speciaal voor deze ge legenheid geschreven programma een bijna i spreekwoordelijke spitsheid en ori ginaliteit. Bij de NCRV is men echter hele maal niet gelukkig met de min of meer opgedrongen samenwer king met het levensmiddelenbe- diryf voor het muziekfestijn, waaraan behalve Farce Majeure ook het Gewestelijk Orkest en Willem Nijholt meedoen. In het contract dat Farce Majeure heeft met de NCRV staat duide lijk dat het team geen reclame mag maken. Maar Farce-mede- werker Jan Fil'ldkeTs zegt: "We zijn er eigenlijk een beetje inge lopen. Het was ons voorge steld alsof we in een openbaar concert met het Gewestelijk Or kest zouden optreden. Nu blijkt opeens dat Albert Heijn er achter steekt en dat dit bedrijf i tegen gereduceerde prijs kaarten verkoopt. Ze stellen het voor als of wij voor Albert Heijn met een speciaal programma komen. Nou I vergeet) het maar. Gelukkig Is j de kwestie nu opgelost. De NCRV heeft ons toestemming gegeven om toch mee te doen maar de eis is dat Albert Heijn onze naam uit de reclame- campagne schrapt". vrouw. 910 Klassieke muziek (gr.). 10.00 Geeste lijke liederen (opn.) 10.04 Schoolra dio. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Voor de (S) Verzoekprogramma muziek (gr.) (11.30 11.32 Hier en Nu). 11.55 Mededelin gen. 12.0 Gevarieerd programma. Hier e (12.1012.15 Kunst- en vliegwerk: '".26 Mededelingen t.b.v. land- en Inbouw; 12.30 Nieuws; 12.41—18.50 Nu; 13.00—13.04 De tafel van drie). 13.10 Hervormde middagpauze- dienst. 13.30 volksmuziek. 13.45 ver halen. legenden en liederen van en over Joden ln de Arabische landen. 14.05 Schoolradio. 14.25 (S) Moderne kamermuziek (opn.) 15.00 Hervormde mlddagdlenst15.30 Nieuws. 15.33 Lichte orgelklanken (opn.) 15.45 <S) Kinderkoren. K Country and western rubriek. 18.24 Op de man af. 18.30 Nieuws. 18.41 Wereldpanorama. 18.50 (S) koorzang. 19.20 (S) Muziek vn het Leger des Hells. 19.35 (S) een luchtig zomer avondprogramma. 21.20 (S) Amuse mentsmuziek. 21.50 Kerkorgelconcert: 22.20 Avondoverdenking. 22.40 Den Har ----- 17.32 Hier Voor Popmuziek. 17.30 1572. lezing. Illv. II 291 23.55 Nieuws. i (S) licht platenpro- FM-kanalen 7.00 AVRO. 19.30 IKOR. 20.00 AVRO. 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 (S) Dag met een gaatje. 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 (S) Dag met een gaatje (vervolg). Morgenwijding. 9.00 Toppers van (gr.) (Om 9.35 Waterstanden) Voor de kleuters. 10.10 Populair zoekDlaten] 11.00 Om eoe ko 1 a te n p r ogramma Nieuws). 11.30 Voor de 11.55 Beursberichten) 12.30 Modern platteland. 12.35 (S) Wekelijkse sport- revue. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojour naal. 13.30 (8) klassieke muziek. 14.00 (S) Nederlandse 7.00 Een beweeglijk pro- beweeglljke mensen, .55 Mededelingen, om 18.00 Nieuws om 18.11 Radiojournaal 18.2018.30 intending van 19.00 (S) Amateurs muslce- 19.25 De gesproken brief. 19.30 muziek. 22.3 chansons gen. 23.00 naai. 23.2 Nederland? 23.10 Radlojour- 23.20 Culturele revolutie I ln Hllv. III 240 FM-kanalen 7.00 TROS. 11.00 EO. 12.00 KRO. 7.00 Nieuws 7.02 De Hugo van Geiae- ren Show (8.00 Nieuws). 9.00 Nieuws. 9.03 Take nine. (10 00 Nieuws) 11.00 Nieuws. 11.03 verzoekplatenprgramma van en voor zieken. 12.00 Nieuws. 12.03 Pauzeprogramma. (13.00 Nieuws; 13.03 Raden maar...). 14.00 Nieuws. 14.0318.00 Dlscjockeyshow. (15.00. 10.00 en 17.00 Nieuws). Nederland I NOS 18.45 (K) De F&beltleakr NOS 18.55 (K) Journ. TROS 19.05 (K) Ca- llmero tekenfilm 19.10 Zorro tv serie voor de Jeugd (18) 19 35 (K) 't Stokpaard hobbyrubr. NOS 20.00 (K) Journaal TROS 20.21 (K) John Wood- house ln Italiè licht gevar. muz. pro gramma 2105 (K) Dubbel en dwars spelprogr. 21.45 (K) Misdaden uit hartstocht: Magdalena tv film NOS 22.35-22.40 (K) Journ. Nederland II NOS 18.45 (K) De Fabeltjeskr. NOS 18.55 (K) Journ. VPRO 19.05 Betty Boop 19.12 (K) Beertje Co- largol, tekenfilm 19.26 (K) Black Jour nal zang met drumbegeleldlng 19.48 Popeye tekenfilm NOS 20 00 (K) Jour naal VPRO 20.21 Bericht, uit de sa menleving 20.35 Flying Elephants film mens nogmaals 21.20 De zenuwen gieren Dracula griezelfilm 22.25 (K) Journ, film, i keeL 1932 NOS 2220

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 5