stijgingen Visprijzen achter bij de kosten- blijven helaas Eerste haring reeds in de tonnen en diepvries Boschgeest pleit voor groenstrook Wat is de prijs van het eerste kantje? Jeugdige inbreker WOENSDAG 24 MEI 1972 NOORDZEE De haringvissers hebben de visgronden be reikt. Ze hebben de netten reeds uitgeworpen en ook al ge haald. Hoe de vangsten zijn is bij geen benadering te zeggen. Er heerst een angstvallig stilzwijgen op de Noordzee. Niemand geeft, als hij een goed "stekje" heeft gevonden, de positie prijs. Dat is om de concurrentie niet naar die plaats te lokken. Schippers die in combinatie vissen, zoals de Katwijks-Vlaar- dingse en die van de Dirk Kwakkelstein-vloot uit Vlaardingen, onderhouden de contacten via geheime zend- en ontvang- kanalen. Men moet echter niet vreemd opkijken als morgen in de loop van de dag plotseling een treiler voor de pieren van IJmuiden opdoemt. Vooral de schippers van de vries-hektrei- lers KW 41 "Elisabeth Christina" en de KW 141 "Cornelis den Duik" blijken snode plannen te hebben. Hun aangevoerde haring mag namelijk niet alleen direct worden verkocht, doch is tevens ogenblikkelijk geschikt voor de consumptie. Hoewel men de plaats waar wordt gevist dus niet prijs geeft mag wel worden aangenomen, dat de haring vloot zich tussen de 55ste en 57ste breedtegraad bevindt, waarschijn lijk ter hoogte van het Parndeep. Al thans het grootste deel- De berich ten waren schaars. Men kon gister avond wel de gebruikelijke roepjes naar huis horen met de groeten aan de familie en bekenden op de wal en de mededeling dat het prachtig mooi weertje was, maar over de plaats waarop men zich op dat mo ment bevond, zweeg men in alle ta len. De Katwijkse reders ontvin gen gisteravond van hun schippers evenmin radio-telefonische mede delingen. Reeds nieuwe binnen Er zijn op dit moment al zo'n 700 kantjes nieuwe haring aanwezig in Katwijk. Westkustharing, zoals men die in vaktermen noemt. Deze is ge vangen door de treilers, die zater- Door Cees Combee Foto Van Duyn dag 13 mei koers hebben gezet naar de Ierse wateren en daar. vooral wat de visserij met pelagische netten be treft, wonderbaarlijke vangsten de den. De meeste schepen zijn in IJmuiden na een weekreis terugge keerd en hebben zelfs alweer voor de tweede keer zee gekozen. Deze West kustharing is, voor zover ze niet aan boord was diepgevroren, vrijdag, za terdag en gisteren omgepakt vanuit de tonnen in de plastic emmertjes van 5 kg en in de diepvriescellen ge plaatst om een temperatuur van min 27 graden te bereiken. Dat diepvries proces duurt ongeveer 36 uur. Dan LEIDEN Ook dit jaar is er voor de lezers van ons blad weer een prijsvraag verbonden aan de jacht op de Hollandse Nieuwe. Een prijsvraag waarvoor de di rectie belangrijke geldprijzen be schikbaar heeft gesteld. De vraag, die onze lezers be antwoorden moeten, luidt: wat is de prijs van het eerste kantje groene haring, dat aan de Kat wijkse afslag wordt verkocht? lste prijs f 100, 2de prijs 50, 3de prijs f 25, 5 prijzen van f 10, 10 prijzen van f 5. De inzendingen moeten per briefkaart, voorzien van liet op schrift "Haringprijsvraag 1972" en van de naam en het adres van de afzender, uiterlijk woens dag 24 mei aan ons bureau zijn bezorgd. Inzendingen die later binnenkomen, worden niet meer geaccepteerd. Voor de prijzen komen uitslui tend abonnees van dit blad (één inzending per gezin) in aanmer king, alsmede zij die thans een proefabonnement ontvangen. De uitslag is bindend en er kan geen correspondentie over wor den gevoerd. KATWIJK AAN ZEE Reder Dirk F. E. Meerburg (70, voorzitter van de Redersvereniging van de Nederlandse Zee visserij en ereburger van Katwijk) is een man, die nog volop meeleeft met de visserij en die, ondanks zijn hoge leeftijd, nog op eminente wijze leiding geeft aan het toporgaan van de redersorganisatie. Bovendien houdt hij zich nog bijna dagelijks op de hoogte van het wel en wee van de Katwijkse redersver eniging "Vuurbaak". Internationaal gezien is hij een gezagheb bende persoonlijkheid. Dat komt omdat hij met zijn tijd en met de veranderingen in het visserijbedrijf kan meegaan en steeds een helder inzicht heeft in de problematiek, waarmee deze bedrijfstak vandaag de dag te maken heeft. Meerburg volgt met belangstelling de treilers, die thans ter haring vangst zijn uitgevaren. Hij hoopt, dat de mannen op deze schepen een goede teelt tegemoet zullen gaan en dat de eerste trekken op de visgronden rond de zesenvijftigste breedtegraad succesvol zullen zijn, zodat ze snel de thuisstoom met het zeebanket uit de Noordzee kunnen beginnen. Niet alleen rekent Meerburg op goede vangsten, maar ook dat dit jaar een evenwichtige loon- en prijspolitiek zijn intrede in ons land zal doen. Wanneer tegen het einde van de week de eerste haring aan de Kat wijkse afslag zal worden afgeslagen is Meerburg er vast en zeker bij. Dat hoogtepunt van de nieuwe teelt wil hij niet graag missen. Zeker er is veel van de romantiek rond het uitvaren van de haringvloot wegge vallen. doch nog altijd blijft die eerste afslag veel belangstelling trekken, Niet alleen van reders en kopers; eveneens van hen, die zich hauw betrokken voelen bij de vis serij doordat zij erin werkzaam zijn of er als "mensen van de kust" be langstelling voor koesteren. Verbetering Katwijks reder Meerburg is zeer verheugd, dat vorig jar- door de Noordoost Atlantische Visserij Con ventie maatregelen zijn genomen te komen tot een verbetering van de haringstand^ in de Noordzee en het Skagerak door een gesloten tijd tot 16 juni, waarbij als uitzondering geldt, dat ieder van de zestien deel nemende landen in die periode een hoeveelheid van 1250 ton mag aan voeren. In Visserijwereld, het vak blad voor het Nederlandse visserij bedrijf, heeft Meerburg onomwon den toegegeven deze belangrijke in ternationale veranderingen in de visserij toe te juichen en tevens op gemerkt, dat deze gesloten tijd voor Nederlandse begrippen reeds in dp zeventiende eeuw bestond. Door Cees Combee Foto Van Duijn Niet nieuw Nadrukkelijk stelt Meerburg: "Talloos waren de wetten en plak katen van de "Staten van Holland" en de andere provinciën, waar de haringvisserij werd uitgeoefend, waarin begin en einde van de teelt en vele andere zaken, betrekking hebbende op de visserij, werden ge regeld. Als begin van de teelt gold altijd St. Jan 21 juni, want ha ring vóór die tijd gevangen werd niet rijp geacht dus zeer dicht bij de datum van nu. De franchi se van nu is te vergelijken met de aanvoer van de kol-maatjes van toen. De beugers mochten namelijk van 'n bepaalde datum af met 'n vast gesteld aantal kolnetten haring van gen d'ie bestemd was om als aas te gebruiken voor de beug. Ving men voor dit doel te veel, dan mocht men 'n bepaald aantal kantjes zouten en aanvoeren. Ook hier kan dus weer worden geconstateerd, dat er niets nieuws onder de zon is, zij het dan dat de "gesloten tijd" van vroeger alleen voor ons land gold en nu voor alle landen die bij de Noord oost Atlantische Visserij Conventie zijn aangesloten". Resultaten RNZ-voorzitter Meerburg meent, dat het nu nog te vroeg is om resul taten te zien van de genomen maat regelen. Daarover zal men toch minstens enige jaren moeten wach ten. De biologen zijn van mening, dat verdergaande beperkingen waarschijnlijk nodig zijn om binnen een afzienbare tijd tot een betere haringstand te komen. Wanneer de ze zienswijze juist is, dan is het nu gesloten akkoord een bewijs, dat men elkaar na jaren praten heeft willen vinden en dat men ook de hoop mag koesteren dat alle betrok kenen bereid zijn tot andere en drastischer maatregelen over te gaan om tot een optimale haring visserij in de Noordzee te komen. Een grote wens van reder Meer burg is tenslotte, dat men dit jaar In ons land zal komen tot een even wichtig loon- en prijsbeleid. De be sommingen over 1971 waren niet sterk afwijkend van die van 1, doch de netto-resultaten zijn dat wel. En.in ongunstige zin. Inflatie Jeugcltoernooi Lisser Boys LISSE Lisser Boys wist in een, door deze club georganiseerd, jeugd toernooi met 31 punten de wisselbe ker voor zich op te eisen. Bij de c- junioren werd DOSR eerste. Win naar bij de b-junioren was Lisser Boys. die eveneens bij de a2-junio- ren zegevierden. Bij de al-junio ren werd LFC eerste. De afslui tingswedstrijd tussen Lisser Boys en SC Lisse werd met 32 in het voor deel van de Boys afgesloten. van ons ruilmiddel. Aan de loon- en onkostenstijgingen komt geen ein de. Nieuwe schepen worden prak tisch onbetaalbaar, terwijl op de reparatierekeningen de man-uren tegen een tarief worden berekend, waarvan het bedrijfsleven tien jaar geleden niet heeft kunnen dromen. Die stijgende kosten zouden voor de financiering van het visserijbedrijf niet zo ernstig zijn, indien de stij ging van de visprijzen daarmee ge lijke tred zou houden. Jammer ge noeg is dat niet het geval. De in dex van de visprijzen op de afslagen is het laatste jaar ver achter geble ven bij die van de lonen en onkos ten. Men heeft nu jarenlang de in flatie in ons land bestudeerd en van alle kanten bekeken. Allerlei knappe koppen weten precies wat er gedaan moet worden. Alleen gebeurt het niet. Wanneer de regering ech ter niet tot passende maatregelen overgaat zal de visserij de steeds verder gaande kostenstijging moe ten volgen met de wetenschap, dat juist bij de vis de prijzen op de af slag bij de toenemende kosten ach terblijven". Chaban-Delmas vraagt vertrouwen PARIJS <GPD) Met een rede van bijna anderhalf uur heeft de Franse premier Jacques Chaban- Delmas gisteren de Nationale Ver gadering in Parijs verzocht haar ver trouwen in de regering te willen hernieuwen. Vanavond zou over de motie worden gestemd en het leek vanochtend a-1 zeker dat de' re geringschef zijn massale meerder heid weer mee zal kunnen krijgen. Om de schepen bij hun terug keer van de eerste haringreis weer te kunnen voorzien van zout worden aan de Prins Hendrikkade de tonnen vanuit een binnevaart- schip met dit voor de haringvis serij onontbeerlijke produkt ge vuld. Tegelijk met de lege haring vaten zullen deze tonnen naar IJmuiden worden getransporteerd KATWIJK Raadslid Timmer mans wijst het college er op, dat de bezoekers van Casa Cara na slui tingstijd veel overlast en hinder veroorzaken voor de omwonenden, in het bijzonder bejaarden. Onlangs heeft er een vechtpartij plaatsge vonden tussen een bejaarde man en een aantal jongelui. Het college ant woordt desgevraagd, dat aan de po litie is verzocht, bijzondere aandacht te schenken aan de door Timmer mans gesignaleerde overlast. Jeugdconcert Wassenaar WASSENAAR Het Gewes+riijk Or':ev: voor Zuid-Holland zal mor gen tussen de middag een tweetal conc?rten geven voor de leerlingen van de 4e. 5e, 6e klassen van de la gere scholen. Er hebben zich voor deze beide concerten in totaal ruim' 1400 leerlingen gemeld. Het eer ste concert begint om half 2, het tweede om kwart voor 3. Het pro gramma luidt als volgt: Peter en de Wolf van Serge Prokofief. Pavane de l'Angleterre van Gervaise en de Ouverture Het Testa.nent van Tan te Caroline van Albert Roussel en een stuk van Peter Schat. Het orkest staat onder leiding van Hans v. d. Hombergh de te spelen stukken zullen worden ingeleid door de heer Dirk de Vreede. VOORSCHOTEN De wijkraad Bosohgeest in Voorschoten hield in het VAM-gebouw een openbare ver gadering waarvoor grote belangstel ling was. De ongeveer honderd aan wezigen kregen de gelegenheid' de wethouder van openbare werken, mr. De Vos van Steenwijk, vragen te stellen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Twee vragen kwamen naar voren waarover in de wijk algemene ver ontrusting bestaat. Allereerst de strook grond tussen de Baron Schim- melpenninck van der Oyelaan en de Douw van der Kraplaan. Deze strook grond is bestemd voor de woning bouw en zal door de gemeente ver kocht worden. Nu voldoet deze strook bijzonder goed' als speelweide voor de Boschgeestjeugd. De wethouder zette uiteen dat de opbrengst van de grondverkoop noodzakelijk is om andere belangrij ke objecten te financieren. De wijk bewoners meenden dat na bebouwing van deze s' lok grond er vrij wel geen speelgelegenhedd meer overblijft voor de jeugd en zo om wille van de leefbaarheid van de wijk deze strook bestemd moet blij ven als recreatief groen. Omdat de wethouder geen mogelijkheden zag om dat te realiseren, besloot de ALPHEN AAN DEN RIJN De politie heeft een goede vangst ge daan met de arrestatie van een der tienjarige jongen uit Alphen aan den Rijn. De jongeman heeft inmiddels bekend in ongeveer 2Vz maand der tig inbraakjes te hebben gepleegd. De jongen, die het vooral had voorzien op kantines, kantoren en dergelijke, kreeg soms hulp van zijn zevenjarige zusje. De spullen, die hij buit maakte, bedragen in totaal zo'n drieduizend gulden. Erger is de schade, die hij uit pu re vernielzucht, aanricb'te. De ver nielingen aan kantoormachines en interieurs bedragen tienduizenden guldens. wijkraad een motie aan te nemen a deze ter kennis te brengen van de ge meenteraad. In de motie vraagt de wjjk om andere prioriteiten te stel len waardoor de groenstrook voor de wijk bewaard blijft als noodzakelijke speelgele^enheid. Ook werd een mo tie aangenomen over de verontrus tende verkeerssituatie op de door gaande weg door de wijk te weten Karei Doormanlaan, Generaal Spoorlaan en Rouboslaan. Verzocht werd om zo danige maatregelen te nemen waardoor de verkeersveilig, heid gewaarborgd wordt. In het najaar zal de wijkraad vergadering uitschrijven speciaal voor deze twee vragen. Een spon taan gehouden collecte voor de wijk- financiën bracht f 170 op. Avondvierdaagse Noordw.hout NOORDWIJKERHOUT Naar aanleiding van de succesvolle natio nale trim-wandeltocht op zaterdag 22 april, is er in Noordiwijkerhout t commissie van de grond gekomen die op 5, 6. 7 en 8 Juni een avondvier daagse gaat organiseren. Dit vond vijf jaar geleden voor het laatst plaats. Dit wandlefestijn onder auspiciën van de Nederlandse Wan delsportbond start bij de kantim van VVSB op 't sportpark De Boek. hel horst aan de Dr. Schaepmanlaan. Er zal door de commissie voi gevarieerd en interessant parcours worden zorggedragen, dat onder meer voert door de Staatsbossen e Rijnlands duinen. De afstanden zij voor personen beneden de 14 jaar maal 10 kilometer en voor ouderen 4 mr- 1 15 kilometer. Het inschrijf geld bedraagt respectievelijk f 1,75 en f 2,25. Bij voorinschrijving tol en met vrijdag 2 juni ontvangt men f 0,25 reductie. Groepen van tenminste elf personen ontvangen de speciale Avondvier daagse Groepsherinnering. In Noord- wijkerhout kan men voorinschrijven bij A. Olckers, Helmstraat 41, tel. 2655 en J. C. Kuijs, Geversstraat tel. 3167, In Noordwijk is dit moge lijk bij W. Plug, Zeger de Moorstraat 30, tel. 4858. Op deze adressen w den ook inlichtingen verstrekt. KATWIJKER DIRK F. E. MEERBURG ALS VOORZITTER VAN REDERSVERENIGING NEDERLANDSE ZEEIASSERIJ In de netten worden niet al- KW 121 "Brittenburg"Beman- leen haringen, maar ook andere ningsleden zijn bezig met hei vissoorten boven water gehaald, strippen. Rechts in de bak ligt di j Deze archieffoto toont het sor- haring, tren van de gevangen vis op de I is de haring voor de verkoop ge schikt. Nu doet zich het merkwaardige feit voor. dat als donderdagavond of vrijdag door een treiler de voorge schreven honderd kantjes aan de Katwijkse afslag worden aange- voerd. deze wel verhandeld mogen worden, maar nog niet voor de con sumptie geschikt zijn, omdat ze eerst omgepakt en daarna diepge vroren moet worden. Zes uur na deze afslag mag de Westkustharing —vijf tig kantjes per schip worden ver kocht. Deze kan direct in omloop worden gebracht, zodat de eerste consumptieharing dan uit de Ierse wateren afkomstig is. Dat is echter niet het geval wan neer de vrieshektreilers KW 41 en KW 141 snel binnenlopen. Die haring mag wel direct na de afslag naar alle oorden van het land worden ge zonden en in winkels en aan haring- karretjes worden geconsumeerd. Combinatie Reden ook waarom de NV Rede rij en Handelmaatschappij v.h. C. den Duik en de NV Visserij Maat schappij „Kennemerland", die wel aan de Katwijks-Vlaardingse combi natie deelnemen, besloten hebben de diepvrieshektreilers KW 41 „Elisa beth Christina" en KW 141 „Willy" buiten de Katwijks-Vlaardingse com binatie hebben gehouden. Deze sche pen opereren zelfstandig en keren huiswaarts zo gauw er een behoor lijk kwantum gevangen is, dat deze thuisstoom rechtvaardigt. Aan de Katwijks-Vlaardingse com binatie nemen deel de KW 121 „Brit tenburg" (Ouwehand), de KW 153 „Francina" en KW 159 „Marian El len" (Insulinde), de KW 32 „Saklna Martina", KW 39 „Wilhelmina Jo hanna" en de KW 80 ..Dirk Maria" (Kennemerland), de KW 144 „Corne lis den Duik" (C. den Duik) en de VI. 16 „Voorloper", VL 103 „Voorbo de" en VL 142 „Voorwaarts" (Dog ger Mij, Vlaardingen). Als commandant van deze combi natie treedt op Jacob Plug van de VL 16, plaatsvervangend-com- mandant is Teun van den Oever van de KW 159 en tweede plaatsvervanger Leen Kuyt van de KW 121. Het is de bedoeling, dat er iedere dag een schip naar IJmuiden vaart met de vangst van alle tien aan de combi natie deelnemende treilers. Snel terug Schipper Cent Rentmeester van de vriestreiler KW 141 „Willy" was gisteren een „geladen" man. Hij wil dit haringseizoen iets goed maken van de stroppen van de vorige teelt. Toen heeft Rentmeester nogal wal moeilijkheden gehad met de winch, waardoor het schip meermalen voor reparatie naar de werf moest. Cent nadrukkelijk: „We hopen op een beter seizoen. Pech is een ver velende zaak. Je kunt er niets aan doen. Nu is de hektreiler naar mijn mening weer helemaal in orde. Er staat een nieuwe winch op en er is een diepvriestunnel in aangebracht, zodat we ons nu niet meer uitsluitend behoeven te beperken tot het vrie zen van pakken, maar ook emmer tjes kunnen invriezen. We zijn dus wat dat betreft niet aan beperkte mogelijkheden gebonden. Waar ik min geluk ga beproeven kan en wil ik niet zeggen. Wel, dat ik zo gauw ik een redelijke vangst heb naar huis stoom". Belangstellend is iedereen naar de prijzen. De één beweert, dat ze niet zo hoog zullen zijn omdat er goede Westkustharing binnen is en de an der zegt, dat de Noordzeeharing, die altijd nog als beste wordt gekwalifi ceerd, hoge ogen zal gooien wanneer de kwaliteit de toets van de kritiek kan doorstaan. Wanneer alles mee zit zullen we het vrijdag weten!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 4