Verkeer Leiden-kust heeft twee handicaps Waarom de middenstand tegen afsluiting is „Gewichtstabel onnauwkeurig Opbreking en afsluiting LEZERS SCHRIJVEN 1 yOENSDAG 24- MEI 1972 LEIDEN Het verkeer tussen Leiden en de kust- en bollenstreek ondervindt sinds gisteren twee han dicaps. Begonnen is met de recon structie van het kruispunt Rijnsbur- gerwegWassenaarseweg. Zoals de foto rechts laat zien bestaat dat nog maar uit het „ophalen" van leidin gen, maar het verkeer krijgt dn de komende tijd steeds meer te doen met kruip-door-sluip-d'oor. De door gang blijft open. Dat moet ook wel, want de ande re „poot" is afgesloten: de steeds meer gebruikte Oegstgeesterweg. Het wegdek van deze weg was zó Slecht het werd al enige tijd met borden aangegeven ,dat niet kon worden gewacht met verbetering. Dat gebeurt in de vorm van asfal tering. Gisteren is begonnen met het weghalen van het klinkerwegdek. Het moment was er goed voor, want op de doorgaande route naar Warmond is de weg in Oegstgeest ook opgebroken om te worden aan gepast. Het verkeer gaat om door het dorp Oegstgeest (foto links). Bij het zwembad Poelmeer komt het verkeer weer op de doorgaande route. Wie zijn weg vanaf Leiden zoekt langs het woonschepenkamp en via de Kwaaklaan, kan al gebruik ma ken van een gedeelte van de ver brede weg. Het is allemaal wat moei lijk gemaakt en dat moet ook wel, omdat aanwijzingen en lichten op het kruispunt nog ontbreken. (Foto's Holvast) Leidse school MEAO- kampioen LEIDEN De Leidse school voor M.EA..O.' is nationaal M.E.A.O. voetbalkampioen geworden in Holten Bedroeg het aantal inschrijvingen in 1971 nog maar 7, dit jaar schre ven 23 M.E.A.O.-scholen uit het gehe le land in. De Leidse school was vertegenwoordigd met 1 voetbalteam en 1 heren- en 1 dames volleybal team. De volleyba Reams konden geen opmerkelijk resultaat boeken. De voetballers speelden in 4 pou les van 12 wedstrijden. Als poulewin naars kwamen uit de bus Amster dam, Leiden, Maastricht, Tilburg. De halve finale tussen Leiden en Maatricht eindigde in een 0—0 eind stand, waardoor de beslissing moest vallen door het nemen van straf schoppen. De winst kon door het Leidse team worden binnengehaald. De finale tussen Leiden en Tilburg (vorig jaar kampioen) vond onder grote belangstelling van supporters plaats. Reeds in het eerste kwartier wist Fred Plyter uit een voorzet een doelpunt te scoren, waardoor Leiden een voorsprong nam van 10. Het artikel in uw dagblad van 20 mei 72 „Inhaken op plannen" van de heer Melkert heb ik met ver wondering gelezen. De heer Mel- J kert beweert, dat wij middenstan ders de auto als een heilige koe ;n dat wij als de dood zo bang Jzijn dat de consument per auto ■W»iCh van Leiden zouden afkeren. Wij zien de auto beslist niet als U een heilige koe, maar wel als iets wat nooit meer is weg te deken uit onze samenleving, en dan ook ge- bruikt wordt om snel zaken te kun nen doen, en zo direkt mogelijk bij de winkelcentra te komen om ui inlkopen te doen. Wel de inzitten- den Van de auto (gemiddeld drie) 0q lijn ons heilig. Dit zijn de mensen. H die voor een deel onze middenstand een goede omzet bezorgen, en daar zijn wij inderdaad als de dood voor, deze mensen, zich van Leiden zullen afkeren. Volgens de heer Melkert weten wij niet hoe groot 't percentage lo st pers is dat per auto komt, in ver gelijking, met kopers, die ander ervoer gebruiken. Dat weten wij iel en dat komt ter zijner tijd heus wel op de proppen. Maar aan de hand van omzetcij- «0 fers, bij het grootste deel van de winkeliers en horecabedrijven spreekt dit voor zichzelf. Denkt de beer Melkert heus dat wij door en- kei het afsluiten van de Steenstra I voor- particuliere ambo's, er nu ins meer wandelaars, (en wat be langrijk is kopers) komen? Dit is ibsuluut niet waar. De reden daar- W fan is, dat door deze maatregel on- straat, alleen maar veranderd is een tweerichting verkeersstraat, ar iedereen met zijn auto of vrachtwagen vanaf de Beesten- ^ji markt linksaf de Steenstraat in gaat, omdat dit is toegestaan voor bedienend verkeer, en dat is nu voor iedereen. Er staan nu de hele dag links en rechts geparkeerde auto's li dus van een rustige Steenstraat 1 promenade is werkelijk geen spra- ke. Dat bewijst dus dat deze maatregel voor niemand enig suc- terwijl bij het oude, aan- ;evuld met een inhaalverbod, alles gesmeerd liep, temeer daar de brug l aan het Galgewater niet meer open en de verkeerslichten buiten werking zijn gesteld. De heer Melkert zegt, dat aan de consument niet is gevraagd hoe zij over de afsluiting denken. Wij hebben in de loop van de afsluiting Buizenden mensen (cliëntele) daar over gesproken. Het resultaat was, dat de (brom)fietsers en wande- ars geen verschil hebben gemerkt 1 behoudends bredere trottoirs (wat I liderdaad een verbetering is). De- J Klfde vragen hebben wij gesteld, ian de automobilisten, voor zover dit nog mogelijk is want deze wor- m onze straat geleid, en zien üaken niet meer. Hun mening was, dat de zaken in de Steenstraat vooral vanaf de Botermarkt, zeer slecht zijn te bereiken, en vinden dat zij in een doolhof gedreven wor den. Dit geldt ook voor de Haar lemmerstraat en Breestraat en de juti Breestraat is nog niet eens afge floten. Nu spreek ik nog niet eens over de buitenlanders en automobilisten "it andere steden, die totaal on bekend zijn en een grote bron van Inkomsten voor onze middenstan ders, en dus ook voor de gemeente betekenen. De heer Melkert zegt, flat Je deze mensen nooit hoort over de situatie. Nee, die hoor Je ook niet, want ze blijven gewoon weg uit onze stad of moeten ze dit eerst bekend maken? Zij gaan naar om liggende gemeente's, waar ze met open armen worden ontvangen. Dat wij alleen ons eigen belang dienen, zoals de heer Melkert beweerit, is natuurlijk onzin. Hij weet maar al te goed, dat het hier om de belangen gaat van ongeveer 4700 arbeids plaatsen, en een omzet van „aan de lage kant" 400 miljoen gulden per Jaar, buiten de miljoenen gul dens investering die door de mid denstand zijn gedaan. Daar heeft heel Leiden, inclu sief de toeleverings bedrijven baat bij. De middenstand mag dus nooit vergeleken worden met de werk groep milieubeheer van de Leidse universiteit, die volgens de heer Melkert alleen het algemeen belang dient, hoe belangrijk ik deze groep ook vind. „Zeer treffend zijn ook de foto's in het Leidsch Dagblad van 20-5- '72 in 'Leiden vroeger en nu', waar in je de Steenstraat ziet tientallen jaren terug en nu. Daaruit blijkt dat gevels gemoderniseerd zijn maar waaruit ook blijkt, dat onze Steenstraat, wat voor enkele jaren terug een gezellige drukke straat was, en aangeduid werd als uit gaanscentrum, waar men kon eten, pret maken, en zich kon vermaken, en waar door de winkels werd ver kocht, nu stiller is dan voor tien tallen jaren terug. De beelden spre ken voor zichzelf. Uit de samenwerking die is ont staan, met alle andere middenstan ders en gelukkig ook, van de groot winkelbedrijven blijkt zeer duide lijk dat een groot gedeelte van de gemaakte en nog te maken veran deringen ten aanzien van de bin nenstad, niet wordt toegejuicht en in de meeste van deze bedrijven, heeft de leiding, toch wel een voor uitziende blik, wat ik van sommi ge heren in ons gemeentebestuur onmogelijk kan zeggen. Nu moet de heer Melkert weer niet gaan zeggen, dat ik dit schrijf uit eigen belang. Ik ben gelukkig één van de mensen, die binnen afzienbare tijd mijn zaken over kan doen en van al deze toestanden ver- schroomd ben. Ik doe het alleen daarom, dat mijn opvolgers, be staande bedrijven en jonge mensen, die in de toekomst in Leiden zaken willen doen weten dat er dan mis schien een gemeentebestuur achter hun staat dat ook hun belangen be hartigt, en maar niet doet, of er geen middenstand bestaat. We willen van de gemeente we tenschappelijk onderzoek, naar de gevolgen van afsluiting alvorens hiertoe over te gaan. De gemeente gaat tot veranderingen over, wat zeer goede, maar ook zeer slechte gevolgen kan hebben. Er wordt be slist over wel en wee van medebur gers en dat kan men toch niet ris keren zonder dat men weet, dat dit de enige goede oplossing is. Dat kan een middenstander of welke andere zakenman ook niet. Want als die verbouwingen, of nieuwe in vesteringen doet, heeft hij zich ter dege op de hoogte gesteld of de mogelijkheden daar zijn, voor een succes. En mocht hij zich ondanks dit toch vergist hebben, dan bekent hij kleur, en probeert deze veran deringen ongedaan te maken. Ik hoop ook dat ons gemeente be stuur dit doet, als het zich in be paalde beslissingen vergist heeft. BEN HUYNINK, Leiden. Kringgevoel "Ik wil niet in een kringetje ronddraaien, gedachtenloos aan vaardenDat kringetje men sen met Je brommertje en je plas ticzakje, is: de ondernemers-pro ducenten rotzooimakers maken dingen omdat ze denken dat wij dat willen en wij gebruiken die dingen en willen ze ook, omdat zij ze ma ken. We gebruiken gewoon wat er is. Als 't er niet is, gebruiken we het ook niet en missen amper wat. Nu kun je niets meer helemaal wegdenken, maar 't kan best een stuk minder. En wat ook belangrijk is, die dingen of veel van die din gen worden belangrijk, omdat je eigenlijk niets anders aan je hoofd hebt. En dat is ook het internatio naal infantilisme. Denk maar niet, want je kunt nog niet denken. En eten heb je altijd gekund. En we zijn inderdaad alles-eters in een soort continu-carnaval. Je proeft op 't laatst geen moer meer, Je kauwt en slikt en kijkt intussen wat er nog meer te bikken valt. Het gaat niet meer om eten, het gaat om zat worden, bevredigd zijn, en glazig kijken. Maar eigenlijk hebben we wel veel meer te doen. We zijn te lang gewend geweest om gelukkig te worden met wat ons aangeboden wordt. En we hebben misschien nog nooit een paardebloem van dichtbij bekeken. En er is onkruid dat echt naar pepermunt ruikt. En dat groeit lekker niet op Majorca, maar op een stukje land dat zo slecht is, dat geen boer er verede lende vergiften meer op gooit. En in de slootkant groeien straks weer hele mooie lila bloemen en ik weet niet hoe die heten. En een meisje heeft bruine ogen en dan denk ik: Hoe kom Je toch aan die bruine jus? Doe Je daar iets in? Ik verbaas me erover hoeveel mensen maar in hun kringetje blij ven ronddraaien en al 't andere aan anderen overlaten, die ook weer in hun kringetje blijven ronddraaien: 't ministertje, het presidentje van de verenigde staatjes, het nieuwe secretarisje-generaal van verenig de natietjes en het rechtertje en al die prutsmensjes, die als foto op de voorkant of als advertentie op de achterkant van de krant komen. Probeer het volgende te doen: pik gewoon niet alles meer, in elk ge val als het binnen Je bereik ligt. Zorg dat het in Je omgeving eer lijk toe gaat. AAD VAN DER LEEK Lelden. Fijn plan Henk de Vroom, Koos v.d. Wa ter en Willem Mulder hebben er wat voor over: de "leefbaarheid" van de binnenstad. Behalve het Stadhuisplein moet aan de pro- duktie daarvan bijdragen de "sleuf" tussen Breestraat en Vis markt: niet niks of dooie fietsen daar, maar "een leuke doorloop die gedeeltelijk overdekt kan wor den en die b.v. uitstekend geschikt zou zijn voor het houden van een bloemenmarkt". Op Maarsmansteeg 12a hebben we er al één, zo'n leuke, levendige doorloop, aan de voorkant, met bv. een uitstekend draaiorgel, dat twee middagen per week niet doorloopt en je de deur uit draait. (Alleen in die sleuf aan de achterkant, daar gebeurt nooit wat) Tot de leefbaarheid van een bin nenstad behoort volgens mij z'n bewoonbaarheid. We moeten voort en dat is waar, maar een mens loopt door tot waar hij woont en daar wil-ie ziten. Zonder lawaai; gek genoeg. Een plan voor een leefbare bin nenstad: hier en daar een sleufje stilte. Pijlerbaan In dit blad voor schreef de heer Aarts railverbinding vanaf het station naar het centrum van de stad. Een dergelijke dure voorziening lijkt mij geheel overbodig, daar er ve le buslijnen voor de verbinding met de binenstad zorgen. Verder is er sprake van een pij lerbaan. Dat lost niets op. want de pijlers nemen veel ruimte in be slag en belemmeren het verkeer op de begane grond. En verder: heeft schrijver wel eens gezien wat een pijlerbaan doet met het uiterlijk van een stad? Laat hij dan eens gaan kijken in Wuppertal, Duitsland. Daar is een monorail op pijlers. Men ziet het vermaledijde ding door de hele stad en het beneemt overal het uitzicht. Nu is Wup pertal een van de lelijkste steden van West-Europa, dus er valt veel te bederven, maar ik moet er niet aan denken als onze mooie oude stad door zo'n ding wordt toege takeld. L. G. de GRAAF, Leiden. Koffie-actie Aangezien het Afrika Instituut in Den Haag verklaard heeft de koffieaktie van het Angola-comité te moeten afwijzen, willen de me dewerkers van het Afrika Studie centrum in Leiden er duidelijk op wijzen dat het Afrika Instituut en het Afrika Studie-centrum op geen enkele wijze met elkaar ver bonden zijn. R. BUIJTENHUIJS, Afrika Studie-centrum, Leiden. Plantsoenen Iedere dag lees ik met grote aandacht dit dagblad en de ru briek 'Lezers schrijven" sla ik nooit over. Het valt mij op, dat de plaats, die deze stukjes inne men, steeds groter wordt. De ten dens is meestal negatief, kritiek op toestanden, gemeenteraad, op de wethouders en burgemeester. Na tuurlijk wil ik deze vorm van in spraak beslist niet ondermijnen, maar langzamerhand bekruipt mij en ons gezin een onbehaaglijk ge voel De stad, waar wij zo graag wo nen, waar we ja. lacht U maar van houden, waar wij ons na elke va kantie weer echt "thuis" voelen, wordt van alle kanten becritiseerd en schijnt niets goeds meer te bieden. Kijk. en dat gaat ons te ver. Opbouwende kritiek kan elk mens met een gezond stel hersens best verteren en er zijn profijt van trekken, maar laten we wel zijn; onze oude stad Leiden heeft be slist veel goede kanten en op één hiervan wilde ik wijzen nl. de plantsoenendienst. Hebt U Uw ogen eens goed de kost gegeven? Kijkt U eens naar de bloembakken voor het stadhuis op het Stationsplein, bij molen de Valk. Steeds worden de plantjes vernieuwd. Hebt U de blauwe hya- cynthen in de bakken op de Bree straat geroken? De aanleg van groene stroken, het onderhoud van het plantsoen etc.. ik heb er werke lijk bewondering voor. De mensen van de plantsoenendienst laten zich niet uit het veld slaan door vandalisme van de Jeugd, door de rommel, die een ieder achterlaat. Zij proberen ons Leiden een fleu rig en aardig aanzien te geven. Ik ben me bewust in een zeer gunstig gelegen deel van de stad te wonen en ben daar dan ook heel dankbaar voor, maar dat doet hier niets terzake. Mijn opzet is de goede "eigenschappen" van Leiden naar voren te halen. Voor kritiek gegrond of ongegrond, zorgen de mensen-dacht-ik genoeg. Wie kan en wil nog meer positiefs naar vo ren brengen? Vernieling van bloembak ken. In deze rubriek toordt erop gewezen. Deze foto, tn het afge lopen weekeinde genomen, on derstreept het. In het wandel gebied Haarlemmerstraat ook onderwerp in deze rubriek iverden bloembakken omge keerd. (Foto Holvast) Leidse promotie: LEIDEN Ge wichtstabellen, waarin staat aangegeven hoe zwaar men zou moeten zijn bij een bepaal de lengte, zijn weinig nauwkeurig. Er wordt bij dit systeem geen rekening gehouden met individuele verschillen in lichaamsbouw. Ook aan een on derscheid in "zwaar", "normaal" en "tenger" heb Je ais gebruiker niet veel, omdat je zelf maar moet uitzoe ken wat daarmee wordt bedoeld. Aldus de huisarts H. K. Muller uit Kampen, die vanmiddag aan de Leidse universiteit is gepromoveerd op een proefschrift over deze mate rie. Drs. Muller heeft drie Jaar lang enkele honderden mannen en vrou- LEIDEN De Leidse universiteit wil het aantal student-assistent schappen voor komend academie- Jaar handhaven op 450. Wel zou dit aantal moeten worden uitgebreid. De minister zal daarom worden ver zocht. De student-assistent zou ge middeld 650 uur per Jaar werkzaam moeten zijn op onderwijsgebied. Aldus een voorstel, dat maandag 29 mei aan de orde komt in de avond vergadering van de universiteitsraad in het Academiegebouw. wen gemeten en gewogen. Dit waren ziekenfondsverzekerden en particu lier verzekerden. De mannelijke "particulieren" bleken overigens lan ger, breder en vetter te zijn dan de verplicht verzekerden. Het resultaat van drs. Mullers on derzoek is, dat het voorspellen van het maximaal toelaatbare lichaams gewicht, louter op grond van Iemands lengte, volstrekt onverantwoord is. De nauwkeurigheid wordt wel een stuk groter, als men rekening gaat houden met de omtrek van het bo venbeen. ADVERTENTIE Voor GOUDEN Kwaliteits- Sieraden en de voordeligste prijzen. Blijft U adres Juwelier v. d. Water Haarlemmerstraat 181 Grote keuze en vak-service.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 3