Warmonds raad is wachten op uitspraak Zwanburg moe „Groen van Prinsterer schoolvoetbalkampioen GEEN VERKEERSMAATREGELEN DORPSSTRAAT ZOETERWOUDl agenda Brief aan minister Udink Animo gering voor politieke Talk-inn Kritiek op nota verkeer Wassenaar WOENSDAG 24 M8J WARMOND De Warmondse raadsleden hebben gister avond, in een vergadering, gewijd aan het Zwanburgprobleem, hun ongenoegen uitgesproken over het uitblijven van een beslissing van de Kroon met betrekking tot dit plan. Al vier jaar wacht Warmond nu op een uitspraak en dat vinden de raadsleden toch wel een beetje lang. Raadslid Van Moorsel, die sprak namens de fracties van de KVP, GWW en PvdA, stelde voor aan minister Udink van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening, een schrijven te richten. Dit schrijven komt in grote lijnen op het volgen de neer: De raad spreekt zijn groot ongenoegen uit dat de beslissing over Zwanburg nog steeds op zich laat wachten, ondanks het verstrij ken van de wettelijke termijn die hiervoor is gesteld en waaraan de lagere officiële instanties wél ge bonden zijn. Het gevolg hiervan is dat de wo ningbouw volkomen stil ligt en daardoor de toch al grote woning nood onder de inwoners nu ontoe laatbare vormen heeft aangenomen. Alleen het plan Zwanburg kan uit komst brengen. Het voeren van een slagvaardig beleid in hoogst gewich tige zaken als verdere recreatieve ontwikkeling, het bedrijven van pla nologie met name onderzoek naar- en opzet van een structuurplan, be- stemmings en saneringsplannen, behoort hoegenaamd tot de onmoge lijkheden. Het is ook uit financieel oog punt dat men wil weten wat er nu gaat gebeuren want zoals de zaken Inbreker maakte f. 1000,- buit LEIDEN In de nacht van maan dag op dinsdag is ingebroken in de woning van een vrouwenarts aan de Morssingel. Uit een kastje op de eerste verdieping werd een kistje meegenomen inhoudende een bedrag van ongeveer duizend gulden, alsme de een aantal Amerikaanse dollars en wat Surinaams geld. De dader, die door vernieling van een raam aan de achterzijde is binnengeko men. heeft het kistje in een nabij gelegen garage opengebroken, waar het later leeg is aangetroffen. AFSCHEID TRAINER FILIPPO WARMOND Na acht Jaar de spelers van Warmunda te hebben ge traind neemt trainer Pilippo vrijdag avond afscheid van de Warmondse voetballerij. Het eerste team zal op het O verbos tegen een team dat is samengesteld uit spelers die in de afgelopen acht Jaar onder leiding van de heer Pilippo in het eerste hebben gestaan een „afscheidswedstrijd" spelen. Deze wedstrijd begint om 7.00 uur. Om kwart over negen krijgt iedereen dan de gelegenheid de heer Filippo de hand te drukken. Deense titel voor Gemini VOORSCHOTEN De Voorscho- tense volleybalvereniging GEMINI heeft tijdens de Pinksterdagen deel genomen aan de open Deense jeugd kampioenschappen volleybal in Ollerup. De juniorenmeisjes van Ge- mini eindigden op de eerste plaats en veroverden in deze leeftijdsgroep het internationale kampioenschap, aspirantenmeisjes van de Wassenaar- se volleybalvereniging W.V V. be haalden in het zelfde toernooi in Denemarken eenzelfde prestatie. Ook zij eindigden als eersten in een sterk bezet internationaal veld. Bouwplannen Adelbertcollege Het bestuur van het St.-Adelbert- college heeft vergunning gevraagd voor het bouwen van een schoolcom plex op het terrein van de voorma lige HTM-remise. Dit bouwplan wijkt er nu voorstaan, kost dit de gemeen te handen vol geld. Als men de be slissing weet kan ten minste, hoe deze ook uitvalt, worden nagegaan, wat er dan moet gebeuren. Ge vraagd werd te bevorderen dat het in te zenden schrijven aan de des betreffende autoriteit op zeer korte termijn mondeling kan wor den toegelicht b.v. door het college van B. en W. Ook werd gevraagd of het niet nuttig zou zijn als de raadsleden zich tot hun kamerleden zouden wenden. Over de vaststel ling van de juiste tekst van het schrijven werd nog uitvoerig van gedachten gewisseld. Men besloot de in dit schrijven naar voren gebrachte argumenten nog duidelijker en con creter te formuleren en dan dit schrijven in de openbaarheid te brengen. Het komt dus praktisch hiel'op neer: "Kroon, doe astublieft uitspraak over "Zwanburg", vier jaar is te lang. Wel of niet woning bouw op het wooneiland dat is wat de raad wil weten. Ook al -is het neen, zeg het dan want dan weten wij ten minste waaraan wij toe zijn". voor wat de bestemming van de kade te zullen overnemen. Nadat, de grond betreft, af van het geldende Groen van Prinstererschool de eers uitbreidingsplan in onderdelen „Re- J (e wedstrijd in de finale-poule te- creatieplan /ijwatering". Er is ech- gen de St. Josephschool (Oppen LEIDEN Eén minuut voor het einde van de finale van het Leids'e schoolvoetbaltoernooi (lagere scholen) tussen de Groen van Prinstererschool en de 3 Octoberstraat werd Koos Oosterhout de onbetwiste held van de groenzwarte aanhang. Een "lange haal" van Rob Matters nam hij slim op zijn natge regende krullen en met die kopbal maakte hij de Groen van Prinstererschool kampioen (1-0). Het in de paasvakantie in het leiding van Peter Kluivers hield water gevallen schoolvoetbaltoer nooi voor de lagere scholen heeft vanmorgen op het VTL terrein toch nog zijn apotheose gekregen. Giste ren werden de achttien poules ver speeld en vandaag kon organisa tor Ruud de Groot ondanks de "traditionele" regen het resteren de programma afwerken. De grootste verrassing was in de halve finales de uitschakeling van de Telderskadeschool, Leids kam pioen in 1970 en 1971. Een onfor tuinlijk doelpunt in eigen doel maakte tegen de 3. oktoberstraat- sohool een einde aan alle illusies op een ongekende "hattrick". "Lucky 3 Oktoberstraat" leek daarna ook de titel van de Telders- ter een herziening van dit uitbrei dingsplan in voorbereiding. Burge meester en wethouders overwegen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het gel dende uitbreidingsplan. In verband hiermee liggen de tekeningen van het bouwplan gedurende twee weken ter inzage op het Raadhuis (kamer 26) en is een ieder in de gelegen heid gedurende die termijn van veer tien dagen eventuele bezwaren tegen de plannen schriftelijk bij burge meester en wethouders in te dienen. heimstraat) via een treffer van Koos Oosterhout in zijn voordeel had beslist, wezen de pupillen van "meester" Walheim de Oppenheim- straat-scholieren eveneens terug. Gerard de Water zorgde snel voor 10 en ofschoon Theo Collé nog voor de rust gelijk wist te maken, bleven de 3 Oktoberstraat-boys toch ster ker. Peter Gijsman zorgde tenslotte voor het winnende doelpunt. In de finale lieten gangmaker Bart van der Weijden (een talent, waaraan LDWS nog veel plezier kan beleven) het echter afweten. Onder Groen van Prinsterschool de deur dicht. Een minuut voor het eind signaal van scheidsrechter Planjer werd Koos Oosterhout matchwin naar en direct de "held" van de groen zwarte aanhang. Alle finalisten kregen overigens na afloop uit handen, van organi sator De Groot een passend ge schenk: het boekje "Spelenderwijs", waarin tekenaar Dick Bruynesteyn de voetbalspelregels in beeld brengt. Uitslagi ;en Kwartfinales, poule A: Marnix van St. AldegondeSt. Franciscus school 11, St. Franciscusschool— St. Jansschool 31, St. Jansschool— Marn. v St. Aldegonde 0—2. Poule B: HofdijckstraatZuiderpark school 0—1, Zuiderparkschool—St. Josephschool (Oppenheimstr.) 0—0, St, JosephschoolHofdijckschool 2- 'oule C: Groen van Prinsterer schoolBarbaraschool 00, Barba- raschoolGunningschool 20, Gun- ningschoolGr. v. Prinstererschool Poule D: Stadshouderslaansch. St. Josephschool 11, St. Joseph schoolLeonardusschool 0—1. Leo- nardussoh.Stadhoudersla^nschool 1. Poule E: 3 oktoberstraat— Parkschool 2—1, Parsch—Pestaloz- zischool 02, Pestalozzisch.3 Okto- berstr. 03. Poule F: Don Bosco Apolloschool 10, Don BoscoTel- derskade 1—3, Telderskade—Apollo- sch. 2—0. Het winnende "elftal" van de Groen van Prinstererschool met matchwinnaar Koos Oosterhout (mèt beker) op de schouders van de onderwijzers De Vries en Moo- ten. (Foto Holvast) Halve finales: Franciscusschool St. Josephschool 00 (st. Joz. wint na strafschoppen). Groen van Prin stererschoolStadhouderslaan l—0, 3 OktoberstraatTelderskade 10. Finale-poule: Groen van Prins ter- rerschoolSt. Josephschool 10, 3 OktoberstraatSt. Josephschool 2— 1, 3 OktoberstraatGroen van Prinstererschool 10. LEIDEN Vanmiddag heeft de binnenstads-jeugd de tiveede "prikactie" gehouden. Het par keerterrein van het hoogheem raadschap van Rijnland op de plaaits van het vroegere MSG- gebouw aan de PieterskerkgYacht werd in gebruik genomen als speelplaatsvooruitlopend op toe zeggingen van het gemeentebe stuur. Ouders hadden vannacht het parkeren onmogelijk gemaakt door de inrit op te breken. Van morgen maakte de jeugd al ge bruik van het (nu al) speelter rein. (Foto Holvast) VOORSCHOTEN In Voorscho ten hielden de drie grote confessio nele partijen 'n Talk-inn in de Gou den Leeuw. Deze speciaal voor de jeugd koedoe 1de bijeenkomst kreeg slechts matig bezoek. Een forum bestaande uit de plaatse voorman nen van de ARP, CHU en KVP en het Tweede Kamerlid van de CHU mevrouw ir. N. C. de Ruiter gaf de Vandalisme ZOETER WO UDE De ten nisbanen. die nog maar net in gebruik zijn, worden nu al door jeugdige personen misbruikt door er van alles op te doen. be halve wat er op gedaan moet worden: tennissen. Fiet sen schijnt speciaal op de banen een genoegen te zijn om maar te zwijgen van de grote hoeveel heden stenen, die steeds op nieuw verwijderd moeten wor den. Juist omdat de toegang tot de tennisbanen onvoldoende be scherming bieden tegen deze in dringers, is het erg moeilijk om een heel etmaal constant toe zicht te houden. Voor beschadi ging aan de banen is de Zoeter - woudse Tennisclub verantwoor delijk en daar de tennisliefheb- bers in Zoeterwoude nog erg lang willen blijven tennissen op goede banen, doet het bestuur langs deze weg een beroep op de inwoners van Zoeterwoude in het algemeen en op de leden in het bijzonder, om te waken voor deze vernielzucht van de Jeugd. Ernstig ongeluk bij Rijksweg 4 IiEIDEN Gistermiddag vlogen twee personenauto's in brand bü de botsing op Rijksweg 4 bij de oprit Leiderdorp. Een wagen kwam tegen de vangrail terecht, de ander reed da weg af. De bestuurder van één van de wa gens. de Haagse rijksambtenaar Spie- rings, werd levensgevaarlijk gewond en voer behandeling van brandwon den vervoerd naar het speciale zie kenhuis in Beverwijk, OEGSTGEEST De veteranen van UDO en Oegstgeest komen mor genavond om zeven uur in het veld voor de bejaarden. Zij zullen op de Voscuyl laten zien dat ook de j hoofdwond, evenals de bestuurder „oudjes" nog hun partijtje mee bla- vam de andere auto, de Haagse kape- zen (voetballen). Wie een guldentje laan Goorts, die een beenfraotuur over heeft voor de bejaarden kan de kreeg en de shock. Hij werd naar oude glorie in actie zien. het Leids Diaconessenhuis gebracht. WASSENAAR Twee commissies uit de Wassenaarse raad, voor Open bare Werken en voor Ruimtelijke Ordening hebben gisteravond een no ta behandeld, die burgemeester en wethouders hebben opgesteld over 't verkeer in en rond de gemeente. Blijkbaar had een aantal commissie leden van de nota iets meer ver wacht. Er werd namelijk nogal wat kritiek geuit over het ontbreken van een bepaalde visie over de grote ver keersproblemen en het in verband daarmee te voeren beleid. Burgemeester Staab deelde mee, dat allerlei punten, zoals het door trekken van de Jagerslaan, de ver keersmaatregelen rond de Lang straat-promenade. het vereenvoudig de plan voor de Noordelijke Rand weg etc. nog afzonderlijk aan de or de gesteld zullen worden in de daar voor aangewezen commissies en daarna in de raad. Een bepaalde vi sie over het verkeersbeleid kan door Wassenaar pas worden ontwikkeld, als precies bekend is wat de hogere overheden willen met de wegen rond Wassenaar. Wat de financiering van de Noor delijke Randweg betrof zei wethou der Brink het vertrouwen te heb ben dat als het provinciaal bestuur het vereenvoudigde plan voor deze weg heeft goedgekeurd, ook de fi nancieringsmiddelen wel beschik baar zullen komen. Het plan voor de vereenvoudigde Randweg zal over 3 a 4 weken in de commissie openbare werken aan de orde gesteld kunnen worden. Met de werkzaamheden voor de nieuwe verkeerslichtinstallatie bij Kerkehout is begonnen. Nog deze zo mer zullen de lichten kunnen wer ken. Niet geheel duidelijk werd, hoe het nu staat met de verbetering van de voetgangerstunnel bij Kerkehout. Er is toegezegd, dat heel spoedig daar mee begonnen zal kunnen worden, maar er schijnt nog niet vast te staan of het Rijk het werk zal uit voeren of de gemeente voor reke ning van het Rijk. Uitvoerig werd gesproken over het overleg, dat met provincie en ge meente Den Haag gaande is over verbetering van de wegen rond de renbaan Duindigt, Er wordt o.m. ge dacht over een verkeerslichtinstalla tie op het kruispunt Landscheidings- weg/Buurtweg, terwijl plannen wor den voorbereid voor asfaltering van het nu slechte wegdek van de Waals- dorperlaan. De nota over de verkeersvraag- stukken zal, bijgewerkt aan de hand van de in de vergadering van gis teravond gemaakte opmerkingen, binnenkort aan de gemeenteraad ter discussie worden voorgelegd. aanwezigen volop de gelegenheid tuele vragen te stellen. Mevrouw De Ruiter zette uiteen de ruimtelijke ordening niets im wil doen dat 't ordenen van de nj te omdat deze krap is. De zorg het milieu is eerst vijf jaar geit voorzichtig aangepakt. De heer Klerk Wolters had weinig go woorden over voor de bemo*j van de gemeente ten opzichte de huisvesting van de Jeugd en paste in zijn slogan: "Huisvol Jeugdwerk, la. me nie lachen" Franken, de woningspecialist in gemeenteraad, zag de toekomst i de Jongeren op het gebied van de ningbouw eveneens zeer somber, Stelde: "In Voorschoten woj Neem dan Je tentje mee! Voor» ten heeft tot 1966 vrij behoorlijk k nen bouwen voor de minder dra krachtigen. Dat is thans onmqjf Hoewel thans individuele hunrsil die mogelijk is, loopt het nog sla niet storm op het gemeentel) Toch moeten er Voorschotens zijn die meer huur betalen dap eig lijk toelaatbaar is. aldus Franken. Mr. Esselaar kwam tot de com sie dat werken of studeren echt verschil maakt. Als wethouder onderwijs weet hij uit de prak dat de werkende jeugd een beli rijke achterstand heeft ten opfci van de studerende jeugd. In de komst komt daarin verbetei maar dat vraagt grote offer* a van gemeenten als het Rijk. Woensdag Lidwinahuis (Lammenschanswif Jaarvergadering R.K. Ouderver, Zorgenkind" 8 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit Twen (voor kamerbewoners en alleeait^ den) 9—12 uur nam. Dijkstraat 2a (Morskwartier) Spr uur sociale raadsvrouw 1611 Stadhuis Spreekuur sociale n vrouw 4.306 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 66) 8« teit voor kamerbewoners en till staanden 8 uur nam. Oegstgeest (Kennedyiaan 11) formatie-avond Baha'i 8 uur Kantine speeltuin NoorderkWd Vergadering wijkcomité Plan N 8 uur nam. Jonderdag Holiday Inn Vrouwenorgaai VVD in regio Leiden. Spr. mevr, Kroes over "Onderwijs voor het ge kind" 10 uur voorm. Stadhuis Spreekuur sociale vrouw 68 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit voor g(| dioapten 25 uur nam. Volmolengracht 19 Welfare-wi Rode Kruis 7—9 uur nam. Tltus Brandsmalaap 76 De boot" Clubhuiswerk handenarbel 10 uur nam. Voorschoten Kasteel wuiven™ Spr. dhr. E. Aardewerk bespreekt ör bieke voorwerpen 8.30 uur nam. Bevrijdingskerk (bovenzaal) NI afd. Zuid-West Spr. dhr. S. J. P. Vliet over poppenmaken 8 uur nas Den Burcht Leidse Studenten) Massa-meeting 3 uur nam. schap 8 uur nam. De Lakenhal Ver. Oud-Leiden dr. Tli. J. Meijer over "Thorbech zij Leiden" 8 uur nam. VRIJDAG Jazz-zolder Hot House (Rapen) 24) Workshop Oude stijl 10 uur i 3 uur 's nachts. Leiderdorp (Fred. Hendrikplank P 25) Gespreksavond Baha'i 8.15 Breestraat 19 Sociëteit TwmI ve (voor kamerbewoners en alleenpk den) 9—12 uur nam. Het Mierennest (Morsweg 59) verjaaaen 8 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) teit voor kamerbewoners en alllte! staanden 8 uur nam. Oegstgeest (Lijtweg 7) Spreel voor bejaarden Soc. Med. Advin reau 24 uur nam. Boshuis (achter Hoflaan 76) beur6 79.30 uur nam. On6 Centrum (Hooigracht 84) over wethoudersberaad 8 uur nan Apothekers De avond- en nachtdienst *ov vanaf maandagochtend 8 uur voole waargenomen door Doeza-apothln Doezastraat 31, Alpotheek Oegstfiff£ Wilhelminapark 8 en Van Br«n SmaJlenburg, Loevestein 6 Leid|m dorp. Gezinsverzorging Aanvragen hulp Dejaarden durlg zieken en gezinsverzorging 1 nr singel 8, tel. 24800, 9—10 uur voo SOS-dienst SOS-Telefonische Hulpdienst (01710)—25202, Vooi alle die ln Or lijkbeden verkeren bereikbaar 1 werkdag van acht uur nm tot sa maandag acht uur un. ZOETERWOUDE De verkeers situatie Dorpsstraat-Dr. Bouwdijk- straat-Kerklaan heeft de Zoeter- woudse gemeenteraad al eens bezig gehouden. De raadsleden hebben in dertijd gepleit voor een betere bevei liging voor de overstekende school kinderen. De KVP-fractie kwam toen met een alternatief-plan. Na een bespreking met de rijkspolitie is gebleken, dat het alternatieve plan niet uitvoerbaar is omdat het ma ken van geleidingshekken het trot toir te smal zou maken. B. en W. adviseren de raad, die morgenavond om acht uur in openbare vergade ring bijeenkomt dan ook het alter natieve plan te verwerpen. De Jeugd zal gebruik moeten blijven maken van de bestaande voetgangersover steekplaatsen, ook al betekent dit een omweg. Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude wiillen de Stichting Peuterspeelzalen een subsidie van f 1080 toe te kennen over "71. Hiermee wijkt het college af van het advies van de oommissie die van mening was dat peuterspeelzalen geen taak van de gemeente waren. Voor de dagtocht van het Rode Kruis willen B. en W. een subsidie van f 250,- be schikbaar stellen. Voorstel tot aankoop van het pand Bernhardstraat 13 aankoop van grond ten behoe ve van de aanleg van de Burgemees ter Smeetsweg; Verlenging van de huurover eenkomst inzake een perceeltje grond aan de Beatrixstraat; 0 Vaststelling van de ontwerp - gemeenschappelijke regeling inzake woonwagen centra in het rayon Lei den; Subsidieverlening aan het Roo- de Kruis, afdeling Leidschendam, ten behoeve van een te organiseren dagtocht voor mindervalide Zoeter - woudse ingezetenen; Subsidieverlening aan de Stich ting Kinderspeelzalen Zoeterwoude Alsvoren met betrekking tot de verkeerssituatie Dorpsstraat/Dr. Bouwdijkstraat/Kerklaan; Ter begroting brengen van krediet voor de aanschaffing meubilair en ontwikkelingsmatófi ten behoeve van de uitbreiding openbare kleuterschool; Ter begroting brengen VftU krediet voor het stichten van schoolgebouw ter vervanging vat r.k. kleuterschool „De Krakepit" de protestants-christelijke kleuW school „De Blokhut"; Verlenen van eervol on";] aan de heer A. J. Strasse als hW van de openbare basisschool; Benoeming van een hoofd de openbare basisschool; Benoeming van raadsleden diverse commissies en organen;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2