EIDSCH DAGBLAD Examencijfers belangrijk Dubbele winst voor Mc Govern Invasie zwerm van agressieve bijen in Alphen vandaag KLERKS plannen f ijvert lijk Voor vakken met studiestop: LEIDSCH DAGBLAD Inbraak en brand in Don Bosco CITROEN GENEVER 7.95 tëtrwA «ar: G. Koopman *dacteur: Drs. J. R. Soetenhorst W ULllJUrtVJ DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN t 23,35 per kwartaal (postabonnementen f 25.75), f 7,90 per maand (bij vooruitbetaling giro 57055, losse nummers f 0,5» Witte Singel i. Lelden - Tel.: 2504L Redactie: 21507 Naoezorglng tot 20 uur. tel 30500 (zat 18 uur) ïversiteit ;r Witte igel-plan* iEN De plannen van de universiteit voor de nieuw- ijjaan de Witte Singel blijven II e zijn. Het dagelijks bestuur |l| universiteit houdt vast aan oorspronkelijke bouwontwerp, lakt het nodig, dat de Witte ter hoogte van het bouwter- rerkeersvrij wordt gemaakt üeg van een parkeerkel- terras), welke tot op een lassen van het water door- De Leidse gemeenteraad moet te nog instemmen, universitaire topbestuur blijft e redenen deze procedure vol- Ten eerste zou het belang- alternatief er zouden er Jn volgens de bouwdeskun- van de universiteit afbreuk an de visie van de architect. Jematief houdt in, dat de par- x der zich slechts tot de Witte V rijbaan zou uitstrekken. Ter 'K isatie voor het wegvallen van •**ruimte zou er een tweede on- ttdse parkeerlaag moeten wor- jebouwd. sou evenwel een te dure zaak aldus het tweede argument, érkosten zouden ongeveer^ f 3 i bedragen. Tenslotte vindt niversiteitsbestuur dat men ;le wijzigingen in d$ bouw- ii beter aan de minister rkopen als men tot deze wij- a gedwongen zou worden gemeenteraad van Leiden. Ertussen hebben de werkgroep «heer van de universiteit en ersiteitsraadsraadlid drs. verzocht om een nieuwe Iële discussie over het totale y Bingelplan. Dit verzoek is nog erweging bij het universi- 10 YB-Veto !or NCRV CERSUM De NCRV-televi- de voetbalwedstrijd West )IU ndRusland, vrijdagavond in litl en, niet uitzenden. De om- ■jg] eeg vanmorgen van de KNVB dat geen toestemming voor laat aangevraagde) reporta- ht*t gegeven. •KLARINGEN 141 Bilt verwacht van vanavond morgenavond: aanvankelijk bewolkt met op veel plaatsen of motregen. Morgen in de de dag van het westen uit tot krachtige wind rui naar westelijke richtingen, 'imtemperaturen omstreeks 11 Maximumtemperaturen van zee tot 18 graden in het bin- (Opgemaakt om 12.20 uur) NEW YORK —(AP) De Demo cratische gegadigde voor het Ameri kaanse presidentschap senator Geor ge McGovern, heeft grote overwin ningen behaald in de gisteren in Oregon en Rhode Island gehouden Democratische voorverkiezingen. Hij hoopt thans, dat deze overwinnin gen in twee ver uiteengelegen staten meer kracht zullen geven aan zijn campagne voor de belangrijke voor verkiezingen, die over veertien gen in de staat Californië zullen worden gehouden. Door de dubbele zege van gisteren weet McGovern zich zeker van nog 56 gedelegeerden naar de nationale conventie. Hij kan thans in die con ventie rekenen op 502,5 stemmen. Voor de benoeming tot Democra tisch kandidaat voor het president schap zijn in totaal 1.509 stemmen nodig. McGovern was voor beide voor verkiezingen gedoodverfd als over winnaar, maar een onverwacht aspect werd gevormd door de moei lijkheden, waarop senator Hubert H. Humphrey stuitte. Humphrey raak- n de strijd om de tweede plaats in Rhode Island verwikkeld in eer verwoed gevecht met senator Ed mund Muskie. Hij lag ver achter op McGovern, die daar in het geheel geen campagne had gevoerd. In Oregon ligt gouverneur George tril >kjf irssiaam: ren tdres: 'laats: Ter kennismaking: het 4 weken voor de halve prijs Ik word abonnee per 8 juni 1972 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee. ^'Okje zwart maken, bon Invullen In open envelop (zonder Postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad, antwoordnummer K Lelden. Wallace op de tweede plaats en Humphrey op de derde. De vroegere vice-president concen treert zich geheel op Californië, dat niet minder dan 276 gedelegeerden naar de nationale Democratische conventie afvaardigt. Mevrouw Nixon, die haar echtgenoot vergezelt op diens reis naar Moskou, werkt een eigen programma af. Zo bracht zij een bezoek aan de huishoudklas van een middelbare school, waar zij de koekjes keurde, die ter ere van haar aanwezigheid waren gebak ken. DEN HAAG (ANP) Opzettelij ke waterverontreiniging zou, naar de mening van minister Drees, stren ger bestraft moeten kunnen worden dan op het ogenblik het geval is. Hij overweegt dan ook de Wet Veront reiniging Oppervlaktewateren zoda nig aan te passen dat bewuste ver vuiling als economisch delict kan worden beschouwd. LEIDEN Voor leerlingen van gymnasium en atheneum wordt het dit jaar al bijzonder belangrijk om zo hoog mo gelijke eindexamencijfers te halen. Als zij een studierich ting aan TH of universiteit hebben gekozen waarvoor een „stop" wordt ingesteld, gaan die cijfers namelijk de door slag geven bij de vraag wie er mag gaan studeren. Pas bij gelijke eindrapporten zal worden geloot. Dit blijkt uit het vandaag bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp, waarmee minister De Brauw wordt gemachtigd om zonder toestemming van het parlement een studentenstop in te stellen voor bepaalde vakken. De gang van zaken wordt, dat de universiteiten en hogescholen die een te grote sjudentenvloed voor een vak vrezen, voor dat vak een nume rus fixus kunnen aanvragen. Na lan delijk overleg tussen de universitei van de zeven genoemde vakken is de algemene verwachting. De wet is opgesteld voor vijf Jaar. Daarna hoopt men af te zijn van plaatsingsmoeilijkheden voor eerste jaars. welke worden veroorzaakt ten is de beslissing aan de minister door ruimtegebrek en het ontbreken Deze zal eerst de onderwijsraad ho ren. Daarna bepaalt hij of er 'n stop wordt ingesteld. Momenteel heeft de minister al het advies gekregen om een studen tenstop in te stellen voor sociale geo grafie, diergeneeskunde, farmacie en tandheelkunde, geneeskunde. Engels en biologie. Dit advies is afkomstig van de Academische Raad, waarin alle universiteiten en hogescholen zit ting hebben. In het verleden heeft minister De Brauw meermalen te kennen gegeven slechts in uiterste nood van de machtigingswet ge bruik te willen maken. Komend stu diejaar zal hij er echter al gebruik van moeten maken voor een aantal Overleden na autobotsing LEIDEN/UTRECHT (ANP) De 65-Jarige J. W. Verkaa uit Leiden is in het militair hospitaal in Utrecht overleden aan de gisteren bij een verkeersongeluk in Vleuten opgelopen verwondingen. Door nog niet opge helderde oorzaak botste hij met zijn auto tegen een boom. ALPHEN AAN DEN RIJN Zo'n zwerm agressieve bijen (40.000 stuks) heb ik van m'n leven nog niet ge zien. Ze vielen me als een bezetene aan en hebben me ook flink te pak ken gehad". Mevrouw Boot (imker) toont haar linkerarm, die vol littekens zit en goed gezwollen is. Als later de twee de Alphense vrouwelijke imker mevr. Koers, binnenkomt, blijkt dat ook zij behoorlijk te pakken is genomen. Het linkeroog is dik gezwollen en ook de rechterarm ziet er lelijk uit. Waar deze zeer kleine bijen van daan komen kan alleen maar naar worden geraden. Mevrouw Boot ver moedt uit de polder of anders uit de omgeving van opgespoten terrei nen. „Ik heb ze nog nooit eerder gezien. Vorige week waren ze overi gens als gesignaleerd. Een bewoner is ze toen met DDT te lijf gegaan. Hoogstwaarschijnlijk is daarbij de koningin gedood en zijn ze aan het zwermen gegaan". „Toen ze bij mij in de tuin twee kassen zagen staan, wilden ze daar in. Maar toen ik er bij kwam scho- ze op me af. De mogelijkheid is ook niet uitgesloten, dat er een on weersbui in de lucht zat. Want dan zijn de bijen eveneens bij zonder agressief. Maar zo erg als dit heb ik nog nooit meegemaakt". Een buurvrouw en haar dochtertje liepen ook een venijnige prik op evenals de man van de imker, die een steek in zijn hoofd kreeg, toen hij thuis kwam kijken hoe de stand van zaken was. Fel vervolgt ze: „Als ze volgende keer weer in een zwerm bij elkaar komen, steek ik ze in brand. Want deze krengen wil ik besflost niet heb ben. Als we ze laten vliegen ben ik bang dat heel Alphen er door wordt vergeven. We kunnen beter het ze kere voor het onzekere nemen". Het is overigens niet de eerste keer dat mevrouw Boot door een zwerm bijen is aangevallen. Vorig Jaar kreeg zij er nog zo'n tachtigduizend achter zich aan en moest ze maken dat ze van studiefaciliteiten. LEIDEN In de vroege ochtend heeft een waarschijnlijk aangesto ken brand het magazijn vernield van de rk technische school Don Bosco aan de Boerhaavelaan. Er is vannacht in de school inge broken. Er werd veel vernield. Geld kistjes en kasten werden openge broken. Brandkranen werden open gezet. Men veronderstelt, dat deze baldadigheid ook heeft geleid tot het aansteken van de brand. De brandweer werd om tien over half vijf gewaarschuwd, maar kon niet voorkomen, dat het magazijn afbrandde en de school werd be schadigd. Na veertig minuten had de brandweer het vuur onder de knie. 22 PAGINA'S wegkwam. Ze xon toen echter niet verhinderen dat ze bijna veertig prik ken kreeg. Een advies als de zwerm wordt ge zien? „Jazeker", zegt nu mevrouw Koers. „Helemaal niets doen. Als ze in een tr* t bij elkaar hangen zet er dan bijvoorbeeld een grote plank voor of hang er een stuk doek voor maar ga ze niet bestrijden. Laat de mensen de politie of een imker waarschuwen. Bestrijding op welke manier dan ook kan catastrofale ge volgen hebben". Op de foto (Dijkman)mevr. Boot (links) en mevr. Koers bij de bijen kasten. ECHTE SCHIEDAMSE (gestookt van voir ij pe citroenen) noormale prijs 10,75 BIJ ONS ALTIJD 8,75 DEZE WEEK KRAAKPRIJS SLIJTERIJ WIJNHANDEL Kennedylaan 7 - Tel. 42836 Bevrijdingsplein 19 - Tel. 33561 LEIDEN Z.W. Marcel van Dam kan voorlopig doorgaan met zijn ombudswerk. De Stichting Ombudsman is ge boren. Gisteravond en vannacht kwamen de eerste geldsbedragen binnen. Voorlopig staat de totaal stand op acht ton, maar via de giro zullen de komende weken nog flinke bedragen binnenkomen. Reden voor Marcel van Dam om te zeggen, dat hij het vijfjarig jubileum van de Ombudsman wel ziet zitten PAGINA 5 Verkeer tussen Leiden en de kust en bollenstreek wordt bemoeilijkt door de uitvoering van wegrecon- structies LEIDSE PAGINA De kansen op een sociaal contract zijn erg gering. Dat bleek uit een eerste contact tussen regering en bedrijfsleven over lonen en prijzen PAGINA 7 Het eerste deel van de serie "Do passieve kern wordt actief' han delend over het katholicisme in Nederland PAGINA 7 Dennis Bloodworth van The Ob server geeft zijn visie op het Chi na anno 1972 PAGINA 9 UVS was "ijskoud" de beste in de nederlaagserie van ASC PAGINA 13 Op de tentoonstelling van schilderijen in de Teeken academie te 's-Gravenha- ie zijn reeds vele aankoopen gedaan. Door particulieren werden o.m. aangekocht: „de sprotjes" door A. H. Bakker Korff, te Leiden en „In de Hooglandsche kerk te Lei den" door Schenkel te Am sterdam. Twee leden van een gezin in Deventer, waar men ge moedsbezwaren tegen inen ting koestert, zijn door de pokken aangetast. Zij wor den niet in de barakken ver pleegd. Vandaag 50 jaar geleden: Te Oss bemerkte 's nachts een tweetal surveilleer en- de politieagenten een persoon op het dak van een huis. Op bevel van de politie kwam de man naar beneden, doch nauwelijks op den beganen grond vuurde hij op de agen ten. Deze lieten het vuren, niet beantwoord, met het ge volg dat de vluchteling wel dra ineenzakte. Het bleek een 19-jarige koper slagersknecht te zijn, die in het bezit was van een zeer uitgebreide col lectie wapens. De vroegere aartshertog Leopold, die onder den naam Leopold Wüfling leefde en sinds eenigen tijd met groote moeite in zijn onderhoud kan voorzien, heeft thans een betrekking gekregen als por tier aan een Duitsche bank. De Oostenrijkse legitimis ten zijn het met de Hongaar- sche eens geworden om Otto den oudsten zoon van den te Funchal overleden Karei van Habsburg, te erkennen als keizer van Oostenrijk en ko ning van Hongarije, Bohe- men en Kroatië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 1