pat is er met Black Power gebeurd? Moord en doodslag in Georgie Na de grote onlusten in de ne gergetto's van Watts, Detroit, Washington, die volgden op de moord van dr. Martin Luther King, en na de bloedige con frontaties tussen de zwarte panters en de politie, lijkt er een windstille periode te zijn aangebroken in de ontwikke ling van de "Black Power"-be- weging. Onze correspondent in Washington, mr. H. L. Leffe- laar, is hierover gaan praten met dr. Herman A. Howard, een 39-jarige neger die noch militant, noch gematigd is. maar die de ontwikkelingen Dr. Howard is de zoon van een arbeider in een staalfabriek in Pittsburgh. Na zijn diensttijd in het korps mariniers studeer de hij op een abletiek-beurs (een .systeem waarbij Ameri kaanse universiteiten zich ver zekeren van potentieeel goede toprugbyspelers)Hij speciali seerde zich in het onderwijs, promoveerde, en is nu hoofd van de onderwijsfacuHteit van Federal City College in Wa shington een door de fede rale regering gesubsidieerde hogere onderwijsinstelling waar 96 procent van de ingeschreve nen zwart is. Uit dr. Howards hierbij weer gegeven opmerkingen is vooral op te maken dat ook onder de gematigde negers, dank zij de revolutionaire activiteiten van zulke groepen als de zwarte panters, een nieuw politiek zelfbewustzijn is ontstaan dat nog maar enkele Jaren geleden ondenkbaar zou zijn gewest, en dat op zijn best en scherpst tot uiting komt in de fascine rende figuur van Angela Davis. rki ASHINGTON "Sinds de 3rd op dr. Martin Luther ig heeft iedereen zich voort end afgevraagd wie zijn aats zou gaan innemen. Ik zie or die vraag geen enkele re- De blanken hebben blijk- lar het gevoel dat er een zwar- leider moet zijn. een soort itionale woordvoerder voor de !gers. Maar waarom eigenlijk? ik zou vragen wie de blanke der hebben we het dan er Nixon? Ik zie geen enkele inke leider, en ik zie geen en- le reden waarom wij zo nodig zwarte leider moeten heb- )e kracht van de zwarte bevol- ing ligt meer in het ontwikke lt van leiderschap bij èen aan- mensen, die er verschillende losofieën op na kunnen hou- WiJ willen geen zwarte ensen die zodanig geprogram- eerd zijn dat ze allemaal het- lfde denken. Wij, negers, ver tillen net zoals blanken onder- ag ook van mening. We zijn it stadium voorbij dat we een rarte leidsman nodig hebben. laten we wel wezen: dr. King is in feite geen nationale lei- r van de negers. Ik zou haast ggen dat hij, toen hij werd rmoord, op z'n retour was. De igen van het passieve, niet-ge- elddadige verzet dat hij voor- and. waren al voorbij. Hij was aogstens de leider van een be- ialde groep, de ouderen mis- hien, degenen die al een be- OU economisch niveau hadden - reikt. C k zeg dit niet omdat ik een in of meer bevoorrechte positie w neem en niet tot de minder Kleelde zwarte groepen behoor baat hebben bij een nationa- figuur. Want deze groepen ibben een leider, niet één, verschillende. Je hebt ensen als dominee Ralph lernathy (die nominaal King opvolgde als voorzitter eifl n de Southern Christian Lea- rship Conference), en Jesse ekson (die enige tijd geleden actie "Operation Breadbas- broodmand op touw tte in Chicago). "Dan Is er natuurlijk nog altijd de NAACP (de nationale vereni ging ter bevordering van de be langen van de negers). Een tweede categorie is wat Je de "gestampte pot"mensen zou kunnen noemen. Dat zijn zij die proberen een soort zelfbewustzijn te kweken bij de onderste lagen van de zwarte bevolking en een van de meest bekwame leiders daarvan is (de dichter-auteur» Leroi Jones, die inmidels een Afrikaanse naam heeft aangeno men die ik vergeten ben. "En een derde groep is tenslotte de "Black Caucus" (het zwarte overleg), die bestaat uit zwarte politici, voornamelijk uit het huis van afgevaardigden. Zij proberen het gevestigde maat schappelijke apparaat van bin nenuit te veranderen. Wat ik hiermee zeggen wil is, dat er een afsplitsing is gekomen van de oude machtsstructuur, waarbij de negerdominees meestal de be langrijkste woordvoerders waren van de zwarte bevolking. Hier in Washington is dat nog steeds het geval, daar zijn de predikers nog steeds zeer invloedrijk^ voor al waar het de verkiezingen be treft. "Waar het op neer komt, is dat er groepen zijn die binnen de gevestigde orde werken, en daar naast zijn er kleinere groepen die dat buiten het systeem doen groepen waarvan de namen en leiders nauwelijks bekend zijn. Ik voel me zelf het meest aangetrokken tot de black cua- cus-groep, misschien vanwege mijn leeftijd, ervaring, en posi tie. Ik geloof dat we binnen het bestaande machtssysteem moeten werken. Misschien ben ik te oud om in een directe confrontatie met het gevestigde gezag te ge loven. "Niettemin vind ik dat sommige van de methoden van bijvoor beeld de NAACP verouderd zijn. De NAACP is het antwoord niet. meer. Het punt is, dat we nu een machtsbasis moeten creëeren van waaruit wij het nationale beleid kunnen beïnvloeden, door het introduceren van nieuwe wetten, en door het tegenhouden van andere. Ik zit in het onder wijs, en ik geloof dat een van de beste wapens die we hebben het onderwijs is. Door het onderwijs kunnen wij een soort katalysator zijn die deze groepen kan ver enigen. Want uiteindelijk is de enige barrière tussen de politieke groepen, de "gestampte pot"-Jon - ges en de armen in de getto's, een kwestie van onderwijs. "Wij zwarte leraren en onderwij zers hebben tot nog toe de nei ging gehad om niet tegen de draad van de gevestigde maat schappelijke orde in te gaan. Dat is aan het veranderen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei statis tieken die aantonen dat zwarte leerlingen het minder goed op de scholen doen dan blanke kinde ren. Dat kan best waar zijn. Maar wat wij willen, is het af schaffen van zulke termen als "cultureel minder bedeeld", want natuurlijk zijn getto-kinderen cultureel minder bedeeld wan neer je een andere cultuur dan de hunne als maatstaf aanlegt. Waar het heen moet, is dat de scholen zich gaan toeleggen op de speciale behoeften van deze kinderen. "We moeten leraren en onder wijzers hebben die ophouden met het systeem waarbij er naar toe wordt gewerkt om hun voor spellingen waar te maken. Dat wil zeggen dat wanneer zij een onverzorgd kind zien, dat geen manieren heeft, dat vaak spij belt, en dat plat praat, dat kind dan automatisch het etiket krijgt van een "kneusje" dat het nooit zal maken, en dan is de tendens om het hem ook niet te laten maken. Wat ook moet veranderen, is dat de meeste le raren en onderwijzers voorname lijk uit de middenstand komen. Ik geloof dat we meer en meer krachten moeten aantrekken die meer met de leefgemeenschap van de schoolomgeving te maken hebben. Ik denk dan bijvoor beeld aan het opleiden van pa ra-beroepsonderwijskrachten die geworteld zijn in de betreffende gemeenschap en die de kans niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Door mr. H. L. Leffelaar Foto's: rechts boven dr. Martin Luther King; links boven ds. Ralph Abernathy (eerste rij rechts) lillilllilliillililiililllillilllilM moetenkrijgen mettertijd vol waardig gediplomeerde onderwij zers te worden. "Een ander vraagstuk is dat een afgestudeerde neger een enorme handicap heeft om werkelijk datgene te bereiken waartoe hij met zijn capaciteiten in staat is. Ik geloof dat een afgestudeerde neger, die wat wil bereiken, twee keer zo goed uitgerust moet zijn als zijn blanke tegenhanger, zo wel wat zijn intellect als wat zijn papieren betreft. "Laten we een eenvoudig voor beeld nemen: het openbare schoolsysteem. Een zwarte on derwijskracht moet over onge veer twee keer de kwalificaties en ervaring beschikken om een baan te krijgen die vergelijkbaar is met die van een blanke, tenzij er grote pressie vanuit de ge meenschap wordt uitgeoefend om hem aan te stellen en zelfs in dat geval ben je zeer beperkt in je mogelijkheden. Je ziet wel zwarten in functies van assis tent-schoolhoofd, onderdirecteur, of iets dergelijks, maar waar het om gaat zijn de top-posities, omdat daar de beleidsbeslissingen woren genomen over aanstellin gen en over het systeem zelf. Maar dat is een gebied waar nog steeds geprobeerd wordt de zwarten te weren. Kijk maar om je heen, nationaal gesproken, er zijn er niet veel op dat top-ni- veau. ze worden systematisch buitengesloten. "Ik spreek uit eigen ervaring. *n Paar Jaar geleden werkte ik aan de andere kant van de ri vier (de Potomac) in Virginia, in het plaatsje Alexandria, als con sulent voor kinderen met vak- keuzemoeilijkheden. Dat was in een openbare-schoolsysteem. Mijn collega en medewerker had geen doctoraal, ik wel en ik was bezig om te promoveren. Op een dag werd hij, waar ik bij stond, binnengeroepen door de onderin specteur van onderwijs die belast was met de aanstelling van on derwijskrachten. "Die zei tegen hem: "We hebben een hoofdconsulent nodig. U heeft nog geen doctoraaal exa men gedaan, wat daarvoor ver eist is, maar die positie houden wij voor u open totdat u het ïxamen gedaan heeft". Daar stond ik bij en er waren ook anderen met uitstekende aanbe velingen, maar omdat zij zwart waren, kwamen ze niet in aan merking. Ik ben kort daarna weggegaan en werd toen assis- :ent-schoolhoofd. Dezelfde onder inspecteur zei dat mijn nieuwe aanstelling een risico was, omdat hij niet wist wat de reactie van de blanke schoolouders zou zijn. Het was uiteindelijk het school hoofd dat mijn aanstelling er door gedrukt heeft. Dat was een Jaar voordat dr. King werd ver moord. en ik heb dan ook altijd gezegd dat ik die baan heb ge kregen. ondanks het feit dat ik zwart was. "Want na de dood van King, toen de zwarte bevolking in op stand kwam en er allerlei moei lijkheden waren, ook aan de scholen, toen stond men erop om een neger te vinden als mijn plaatsvervanger. Ik was toen ge promoveerd. Ze vroegen me zelfs om een zwarte opvolger voor ze te vinden. Toen wel. "Want of je het nu leuk vindt of niet, het is een feit dat het gebruik van geweld een van de snelste manieren is om in dit land veranderingen aan te bren gen. Blank Amerika reageert op geweld. Organiseer een groep zwarten, geef ze lucifers, en je kan er zeker van zijn dat er concessies worden gedaan. Dat was de betekenis van de marsen, de sit-ins. Het ging erom de na tionale aandacht op de zwarten te vestigen, en ook om onder de negers een bepaalde solidariteit te creëren. Zwarte Panters zijn daar weer een afsplitsing van. ze zijn het symbool van een nieuw soort revolutie. Waar de andere groe pen van zulke mensen als dr. King en Randolph alleen maar noopten veranderingen aan te brengen binnen het gevestigde systeem, zeiden de panters dat ze er genoeg van hadden om on derdrukt te worden. Ze zeiden: zelfs wanneer het ons eigen le ven kost, we vechten terug. We sullen onszelf verdedigen, onze vrouwen en kinderen. Dat was een nieuw soort neger. Nog voor de panters er waren, was er een andere groep. Die noemde zich de "Deacons for Self-defense" (Diakens voor zelf-bescherming). Dat wa6 een groep in het diepe zuiden van Louisiana die niet langer de blanken de andere wang toewendde om ook daar geslagen te worden, maar die bereid was terug te vechten. En dat in het diepe zuiden dat was ongehoord. "Dat heeft een nieuwe dag doen aanbreken. Het was het punt, geloof ik, waar de verschuiving begon van de neger-image naar de image van de zwarte. De panters, ook al hoor je minder van ze, zijn nog steeds actief. Dat kan je zien wanneer je door ie straten van Washington loopt, dat kan je ook constateren aan de hand van hun publikaties die nog steeds verschijnen. Maar zij ziin ook in een tweede stadium aangekomen. "Hun streven is nu het zwarte ras te ruggesteunen. Ze doen veel met Jongeren en proberen sen onafhankelijke economische basis voor zichzelf op te zetten. Ze hebben bijvoorbeeld aan de westkust in Californie kleine in dustrieën opgezet, die zichzelf bedruipen, en verder hebben ze Dnderwijsprogramma's voor get- ;o-kinderen. gratis ontbijt-pro- jecten voor schoolgaande arme kinderen, en proberen ze meer recreatiemogelijkheden te vinden. Dat zien de mensen liever, dan panters die met geweren rondlo pen. "En toch moesten ze door die eerste fase heen om gerespec teerd te worden. Dat respect kregen ze ook, zelfs van hen die erg tegen de doelstellingen van de panters waren, voornamelijk omdat ze het lef hadden te zeg gen dat ze er genoeg van had den om als vuil behandeld te worden. "Veel hangt er nu van af wat er In de komende jaren gedaan zal worden aan de armoede in het land, aan de getto's, aan de werkmogelijkheden voor de min derbedeelden en nu heb ik het niet alleen over zwart, maar ook over blank. Want als daar niets aan gedaan wordt, dan is het vanuit die groepen dat er een opstand kan komen. Ik heb altijd geloofd, en ik weet niet of het in Nixons tweede regerings periode zal komen, of in de ko mende tien Jaar, maar ik ben er zeker van dat de tegenstelling tussen blank en zwart zal plaatsmaken voor een gezamen lijke confrontatie van alle armen en alle sociaal-misdeelden tegen degenen die alles hebben. Dat zal een soort economische wor steling worden". "In het zuiden zijn er al aan wijzingen dat de arme blanken en de arme negers, die elkaar altijd hebben bestreden, nu zeg gen: waarom moeten we elkaar eigenlijk bevechten op dit arme tierige niveau? We kunnen beter gezamenlijk vechten tegen de orde boven ons. Ze hebben leren zien dat ze iets gemeen hebben, ook al mogen ze elkaar niet, en ook al houden ze vast aan hun rassen-vooroordelen. Dat is op een kleine schaal al in Washing ton gebeurd, toen we onlangs die protestmars hadden van zwarte en blanke moeders, die met hun gezinnen van de steun moeten leven. Dat was een doorbraak in de traditionele zwart-blankschei- ding. En dit gaat hand in hand met het toenemen van een nieuw zwart politiek bewustzijn". ntïi Idicus Verstegen. De Revolu- i Querido. Amsterdam. £h in te kunnen leven in een ?eld die zo totaal van west- 'opa verschilt als Rusland in tijd van de revoluties van 'K en 1917 van Nederland in ilke testand dan ook, is voor schrijver een gave van de fste orde. Bovendien een gave Öi bij Nederlandse auteurs zel- tt wordt aangetroffen. Judicus -'stegen bezit deze gave in "*ge mate; iets waar ik al ter- op gewezen heb bij een spreking van een ander werk b hem zoals "De Vloek van 1 Schema". In dit nieuwe boek l-t Verstegen zover dat hij niet zijn drama in Rusland 1 spelen daar weten we zo :?zamerhand wel het een en Mer van maar ook nog in verafgelegen en voor de ge middelde Europeaan welhaast onbekend deel van Rusland, de langs de Zwarte Zee gelegen provincie of moet ik nu zeggen, deel-republiek van de Sowjet Unie? genaamd Georgië. Van Georgië was mij niet veel meer bekend dan dat Stalin er van daan gekomen is. Deze dode ti ran blijft echter op een afstand, evenals zijn partijgenoten Lenln en Trotsky die een enkele maal in gesprekken optreden. Dit boek, alweer een vraag: moet ik het een roman noemen?, bevat de tragische geschiedenis van de boerenbevolking, de in feite naamlozen, van Georgië. In een dorp genaamd Kiija is de bevol king het water tot de lippen ge stegen. De mensen leven in de uiterste armoede, nog in de staat waarin lijden beschouwd wordt als een hemels bestel en waarbij niemand zich afvraagt waarom het altijd dezelfden moeten zijn die daar het slachtoffer van worden. Geruchten van de voor bereidingen tot een revolutie dringen door en vinden zelfs in dit afgelegen dorp aanhangers. Maar het merendeel van de be woners of het nu een boer of een veerman, een arbeider of een dorpsonderwijzer of een pope is, is bereid revolutionaire principes te laten varen voor een stuk brood of een slok drank. Er is een rentmeester, een grondbe zitter een paar georgische natio nalisten van "prinselijken bloe de", zoals de lijst van belangrij ke personen die aan het verhaal voorafgaat, hen aanduidt. In de grond is Georgië bereid desnoods te strijden voor zijn o nafhan- kelijkheid. Daardoor is het dat de mildere mensjewieken daar eerder aanhang vinden dan de harde wet van de bolsjewieken. Literaire kroniek door Clara Eggink In hoeverre de mensjewieken deze mogelijke onafhankelijkheid gebruiken als lokaas, vraag Je Je wel af. Ondanks de geweldige deining onder de bevolking ge beurt er niet veel dat op veran dering wijst. Onderling verraad, moord en doodslag, deportatie naar Siberië en roof leveren sen satie genoeg. De verwarring, be ter gezegd de chaos zowel bij de eerste aJs bij de tweede revolu tie, is grenzeloos. Tot die chaos dragen nog bij de onderlinge twistentussen de bewoners van Georgië en zij die In de aan grenzende provincies Azerbeids- Jan en Armenië leven. In Trans-Kaukasië heerst al de on rust van nationalisme en ver- schil van godsdienst. Het ver wondert dan ook niemand dat er de rode troepen van Stalin, die volkscommisaria voor de Natio naliteiten geworden is, voor no dig zijn om die gordiaanse knoop door te hakken. 'De Revoluties" is een boek om met grote belangstelling en res pect te bejegenen. Het is, naar ik aanneem, alleen naar de fei ten een historisch verhaal. De optredende figuren zijn voor het grootste deel or es ties van de au teur. Die figuren zijn evenwel zo gecreëerd dat Je vertrouwen krijgt in des schrijvers voorstel lingsvermogen en aanneemt dat deze Oeorgiërs in het begin van deze eeuw ook werkelijk zo ge weest zijn. De intrige, als men deze voor treffelijk opgeroepen ^chaotische opstandssfeer een intrige kan noemen, ia ingewikkeld zonder verwarrend te zijn en dat eerste ia bij een gang van zaken als deze ook niet te verwonderen. Dat de auteur zelf in staat is geweest alle draden fors in de hand te houden, mag een won der heten. De lezer, minder op de hoogte vtn Trans-Kaukasi- 5che situaties, doet er evenwel verstandig aan zich van enige historische gegevens op de hoog te te stellen. Want hij zal toch al moeite genoeg hebben alle in gewikkelde Russische Armeense en Georgische namen goed uit elkaar te houden en hij zal die lijst voorin herhaaldelijk consul teren. Maar zijn bewondering en geboeidheid zullen daar niet minder om worden. Eén bezwaar wil ik toch naar voren brengen. Verstegen heeft zijn dramatische verhaal ge schreven in goed helder Neder lands zonder enige poging tot archaïsmen die toch altijd van Nederlandse bodem zouden moe ten blijven. Maar dat hij deze bewoners van Ruslands diepste zuiden aan het begin van deze eeuw, amerikanismen van veel later datum zoals "O.K." en "op gepept" in de mond legt, lijkt mij wat bar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 19