oordinerende rol OESO j monetair overleg? Ford misschien tijdelijk dicht verbrugging kloof Europa-VS epvaart is in trek Vakbonden verlangen zekerheden voor het Erdal-personeel Autostootkussen werkte niet 'rapporten Lucas van Leyden Juweliers Zeer groot spaaroverschot Concessie-aanvragen Palthe hervat dividend Hoger dividend Elsevier Dividend Delta-Lloyd Verlies Engelse spoorwegen ^leelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs ir ENSDAG 24 MEI 1972 J INGTON De secretaris-generaal van de Organisatie momische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), ^JE. van Lennep, heeft ongeveer twee weken geleden !n particulier bezoek aan Washington het voorstel OESO een coördinerende rol te laten spelen bij de monetaire en handelsbesprekingen over een nieuwe he wereldorde. In Parijs zal de OESO deze materie Lennep bezocht in Wash- ministeries van Buiten ken en Financiën maar Internationale Monetaire iens hem zou de OESO arsoverzicht PAM <ANP> In een lere markt waren de irtfondsen woensdag op jrak weer favoriet. Scheep- begon f 1,50 hoger op li 4 prat op 127, Van Om- jnt op 304 en KNSM f 1 op rnationals openden zwak er zelfs zeer flauw. Vol- iurs was er sprake van ;elen van posities plus ;en, die in de dun- druk uitoefenden. Uni- f2.10 terug naar f139, f 0,80 naar f 76 en AKZO [f71.40. Evenens f 0,20 te- ten Philips en Kon. Olie resp. f 124,20. KLM ver- op f 120 en Nationale tn f 0.20 op f71,30. Hei- entegen ging f 1,40 voor- f297. Cultures waren alle aan kop Deli, die begon I een winst van f 1,40. De leven voorshands oravej- itaatsfond'sen waren over- lager. een centrale plaats moeten innemen bij het overleg. De organisatie zou niet alleen een coördinerende maar ook een toezichthoudende taak moe ten hebben bij de afzonderlijke be sprekingen over monetaire en hara- delshervormlngen Op de vraag of de regering Nixon het plan toejuicht, antwoordden de informanten: "Laten we zeggen dat men met grote belangstelling heeft kennisgenomen van het voorstel". Het voorstel zal mogelijk bijdra gen tot overbrugging van de kloof tussen de opvattingen van de Ver enigde Staten en de voornaamste Europese landen over deze kwestie. De Verenigde Staten willen dat al le onderhandelingen over monetaire veranderingen gekoppeld worden aan een studie van de vraagstukken van handel en invoerrechten. De Europe se landen willen eerst het geldvraag stuk oplossen en dan pas over han- d'elskwesties gaan praten. De voor naamste tegenstander van de Euro pese aanpak was de inmiddels afge treden Amerikaanse minister van Fi nanciën J. Connally. Volgens som mige waarnemers zou zijn vervan ging wel eens een verandering van het Amerikaanse standpunt kunnen betekenen, temeer omdat het voor stel van de Verenigde Staten voor de oprichting van een groep van twin tig" (industrie- en ontwikkelingslan den) ter bespreking van monetaire veranderingen in Europf een gunstig onthaal heeft gekregen De nieuwe groep zou in de plaats moeten komen van de uitsluitend uit industrielanden bestaande „groep van tien". De overkoepelende com missie van de OESO zou het werk van de nieuwe groep alsmede dat van de GATT, de algemene over eenkomst voor tarieven en handel, en ook het werk van de commissie voor handelsvraagstukken van OESO moeten coördineren. Deze laatste commissie is verleden jaar opgericht om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor liberalisering van de internationale handel op langere termijn. Haar voorzitter, de voormalige voorzitter van dë Europese Commissie Jean Rey, zal morgen verslag uitbren gen in de ministersconferentie van de OESO. UTRECHT (ANP) De vakbon den hebben van de raad van be stuur van Erdal NV (1500 werkne mers van wie 800 in Nederland) ze kerheden geëist voor het personeel in verband met de verkoop van het be drijf aan het Amerikaanse concern Consolidated Foods Ltd. De raad van bestuur heeft weliswaar meegedeeld, dat het veiligstellen van de werkge legenheid de belangrijkste reden is voor de transactie, maar de bonden zijn daar niet zo gerust op. Ze vrezen dat het „mooie bod" van Consolidated Foods (f 80 miljoen waarvan f 55 miljoen voor directeur eigenaar Joh. Wolbers) de doorslag heeft gegeven. In een gesprek met de heer Pie- terse van de raad van bestuur heb ben de vakorganisaties gevraagd of Consolidated Foods bereid is. het aantal commissarissen uit te breiden van drie tot vier en er twee te la ten benoemen door de onder nemingsraad. Ook hebben ze ge vraagd. de werkgelegenheid voor vijf laar te garanderen. Verder willen ze een afschrift van het contract of althans van de sociale paragraaf. Tenslotte hebben ze de raad van bestuur gevraagd, met een deel van de opbrengst van de transactie een fonds te vormen waaruit bij even tuele calamiteiten de gevolgen voor de werknemers kunnen worden opge vangen. Een woordvoerder van het Erdal- concern verklaarde desgevraagd, dat voorlopig van de Erdal-zijde geen commentaar is te verwaohten op de eisen van de vakbonden. „Wij moe ten eerst praten met de Amerikanen (Cons. Foods)", voegde hij er aan toe. KDENMOKGKN 1 ULK regen 23 10 5 zw. bew. 22 9 5 half bew. 23 12 2 zw. bew. 25 11 6 zw. bew. 22 12 0 regen 23 10 0.3 m regen 21 10 1 half bew. 25 13 1 regen 17 11 1 zw. bew. regen onbew. licht bew. licht bew. geh. bew. geh. bew. zw. bew. zw. bew. onbew. geh. bew. half bew. 14 9 0.1 13 17 bew. 20 9 onbew. mist zw. bew. onbew. geh. bew. regen licht bew onbew. onbew. onbew. half bew. licht bew. licht bew. zw. bew. zw. bew. ADVERTENTIE Kijken in 't smalste pand van Leiden naar unieke werken van het heden en verleden, oog in oog staan met artistiek hoog gewaardeerde inzendingen van o.a.; Lucie Leene (Leiden) Anneke Schat (Amsterdam) Jacob de Groes (Delft) Jef Wishaupt (Ubachsberg) dr. Gübelin (Zwitserland) dr. Bauer (W. Duitsland) Victoriaanse Juwelen Komt U beslist even kijken het is alles waard er tijd voor vrij te maken. De expositie is op veler verzoek verlengd tot en met zaterdag 27 mei a.s. Openingstijden: donderdag 25 mei van 9 tot 18 uur en 19 tot vrijdag van 9 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 18 uur in 't smalste pand van Leiden Men had er al twee Jaar lang proeven mee genomen en eindelijk was het zover dat het autostootkus sen een luchtkussen dat zich bij een botsing i een flits opblaast en bestuurder ön passagiers beschermt aan de autoriteiten getoond kon worden. Deze zagen op een proef terrein van de universiteit van Detroit de auto met een snelheid van bijna zes tig kilometer tegen een muur bot sen, waarbij het stuur afbrak en de pop, die op ie plaats van de bestuur der zat. met de kop door de voorruit sloeg. Het luchtkussen had niet ge werkt! Dat was gedeeltelijk te wij ten aan een menselijke fout, luidde de verdediging van de toch wel be schaamde organisatoren. Het luchtkussen zal door de Ame rikaanse overheid met ingang van 1976 voor alle auto's verplicht worden gesteld. Marktberichten BODEGRAVEN. 23 mei Kaas markt: Aanvoer 28 partijen. Prijzen (in guldens per kg): le kwal. 4.50 4.72: 2e kwal. 4,304,49; extra en zware kwal. 5,00. Handel: flauw. AALSMEER, 23 mei Bloemenvei ling: Anjers: William Sim 3449. Rose Sim 3040. White Sim 3039, G. J. Sim 2734. Dusty Sim 1620, Char meur 4050. Arthur Sim 2532. Shoc king Sim 2431. Keefer Sim 3039. Gemengd 1720. Orchid Beauty 60 72. Pr. Ann 2533, Tangerine 5061. Rozen gr.bl.: Baccara 5085. Bridal Pink 1833. Carina 2338. Carla 45 67. Coral Princess 2033. Dr. Verhage 8574. Geh. Duisberg 3048, Ester Ofarlm 3247, Furore 5472. Nordla 2542. Peer Gynt 80120, Pink Sen sation 3048, Roselandia 2542, Sonla 4076, Sonora 2033 Super Star 40 67, Tawny Gold 1725. White Master P. 32—50, White Weekend 30—55. Ro zen klabl.: Breglna 2033, Brunette 2029. Carol 30—42. Coronet 2537. Evergold 3553. Faberge 1826 Gol den Garnette 2038. Jack Frost 20 27. Marimba 25—37. Miss Ellen 30— 57, Motrea 3553. Annabelle 4051, Jr. Miss 3846. Belinda 6072. Promi nent 4057. Red Gamette 3038, Ro- swytha 1825, Spanish Sim 2038. Verona 1828, Zorina 2036, Mandri- na 17—25. Travestl 60—77, Valeta 50— 72. Diverse bloemen: Amarvllis 4070. Anthurlum 200—340, Calla 3040. Chrysanten Jaarr. 250440, Euphorbia fulgens 100120, Freesia 300430, idem dubbel 300530. Gerbera 6075. j Gladiolen 400720, Idem colvlllei 250 —460. Gloriosa 100—130, Iris Prof. Blaauw 250450. idem overig 300420. Lelies kelk 4065 idem tak 300440, Strelitzia 160—260. Tulpen 100—140. Snijgroen 120—170. RIJNSBURG. 23 mei Bloemenvei ling: Anjers: Witte Sim 2530. rode Sim 2732. roze Sim 2835. Crowly Sim 2737. Dusty Sim 3038, Arthur Sim 3040. G. J. Sim 25—28. Keever Sim 3040. La Rève 3035. Freesia's: Ballerina 300—345, Golden Yellow 215 —245. White Swan 200—240. Diversen: Anthurium 85240. Gerbera 3045, Orchideën 85120. Lelies 60140. Trosanjers 200350. Chrysanten 300 325, dlv. Tulpen 80160. Lxia's 70 115, Duizendschoon 160180. Irissen 160—260. Vlolieren 26—36. Gladiolen (convillei) 2228. Anemonen 60100, Margrieten 550650. De bondsspaarbanken hebben in april een spaaroverschot geboekt van f72 miljoen tegen f33 miljoen in dezelfde maand van 1971. Het overschot van april dit jaar steekt wel bijzonder af bij een gemid deld overschot van f 19 miljoen in de aprilmaand van de laatste tien jaar. aldus de Nederlandse Spaarbankbond. Het werd, verge leken met april 1971, niet uitsluitend bereikt door een grotere inleg doch ook door aanmerkelijk geringere opvragingen. Tot 15 mei jl. stond bij het ministerie van Economische Zaken voor de derde maal de aanvraag open voor opsporingsvergunningen van olie en aardgas op het Nederlands deel van het continentaal plat. 26 Ondernemingen of groepen ondernemingen hebben hiervan gebruikt gemaakt. De aanvragen hebben betrekking op 32 van de nog overgebleven 49 blokken. Palthe's Textielbedrijven NV zullen na tien divldendloze jaren de Qividendbetaling hervatten. Over 1971 wordt een dividend voor gesteld van 6 pet (voor het laatst 10 pet over 1960), zo blijkt uit het jaarverslag. Het bruto-exploitatieresultaat steeg van f3,5 miljoen tot f4,2 miljoen. Na afschrijvingen en interest resteert een winst van f 1,5 miljoen reserves. NV Uitgeversmaatschappij Elsevier te Amsterdam stelt voor over 1971 per aandeel van f 20 een contant dividend uit te keren van f 4 (v.j. f3,80). Daarnaast wordt voorgesteld evenals vorig jaar drie één-derde pet in aandelen ten laste van de agioreserve uit te keren. De uitkering uit deze reserve is vrij van inkomstenbelasting. De stijging van de omzet van 1971 ten opzichte van 1970 bedroeg 29,5 pet (v.j. 42 pet). Aan de op 28 juni te houden aandeelhoudersrergsdering zal Delta Lloyd verzekeringsgroep NV voorstellen over 1971 een ongewijzigd dividend uit te keren van 12,80 per aandeel van f 20. De Britse spoorwegen hebben het afgelopen jaar een verlies gele den van 128 miljoen gulden vergeleken met een winst van 79 miljoen gulden in 1970. Het was het eerste verlies in drie jaar. De vooruit zichten voor dit jaar worden somber genoemd. Dit staat te lezen in het jaarverslag van de British Railways Board. DETROIT (UPI) Henry Ford (de tweede), president-commissaris van de Fordfabrieken, heeft ver klaard, dat zijn bedrijf misschien voor enige tijd gesloten zal moeten worden wegens een verschil van me ning met de Amerikaanse regering over proeven, die de luchtvervuiling door de Ford-auto's van 1973 raken. Hij zei, dat er een vertraging kan komen in de produktie voor het ko mende Jaar, omdat de proeven, die betrekking hebben op de uitlaatgas sen van de motoren voor de model len van 1973, nog niet door de re gering als geldig zijn erkend. Wanneer de proeven voor de auto motoren voor de auto's van 1973 niet aan het einde van juli of begin au gustus achter de rug zijn, aldus Hen ry Ford, kan met de produktie voor 1973 niet worden begonnen. Eind Ju lie of begin augustus worden de mo dellen doorgaans veranderd. De verklaring van Ford kwam, na dat het bureau voor milieubescher ming bij monde van William Ruckel- huas had gezegd, dat de proeven bij Ford niet afdoende zijn. Dit bete kent dat Ford wellicht niet ln staat is om voor oktober ook maar één model '73 te verkopen, omdat de mo toren niet aan de eisen voor '73 zou den beantwoorden. KATWIJK AAN DEN RIJN. 23 mei GrotenteveilingWaspeen AI 590750. All 380—570. BI 470—810. Bil 430 Cl 630—750. CII 90—620, radijs 38—45. selderij 1631; rabarber 1319: prei I 6775; II 26—49; slauien 6; bosuien 15: uien 160: bosneen I 120137: H 67; spinazie 22—26; sla 36: spits 46— 61; prlnsessebonen 370470. Aanvoer waspeen 140.000 kg. ROELOF ARENDSVEEN 23/5 1972 Bloemenveiling: Anjers rose 1728: rood 1930: wit 1624; keefer 2030: G. J. Sim 2635; arthur 2428; allee 31; lena 1923: le réve 33; esperence 2631: charmeur 3239: rozen gar nette carol, zorina faberge 1218; so nora. coral princes 1720; belinda. sonla. esther ofarlm. super star 2038; baccara 3752; prominent, carina, Spanish sun. nordia. motrea. rubinette' 1830; carla 3040; alstroemerla 21 50; pioenrozen 22; gerbera's 3445; violieren 14—17 p. at. tulpen 75; tros anjers 1.601.80; chrysanten-jaarrond 2.50—3.25: colvllleis 1.76—3.45; Irissen 903.55; brodea 951.50; lxia 2765; campanuala 2.753.15; bruid6anjers 701.10: pvrethrum 1.301.80; mar grieten 50-^70; lathyrus 4270; free sia's 653.70; anemonen 15 44; dui zendschoon 851.30 p. bos. LEIDEN 24/5. Coop, groente- en fruitveiling: Per 100 kg. aardbeleen 72 78. appelen 3056; andijvie I 67 89 idem II 4057: peulen 680870: snijbonen 300350; stambonen 520; kroten 70: spitskool 7376; postelein 3163: prei 7279; rabarber 1431: spinazie I 21—41; Idem H 11—17; champignons 300330; tomaten A 590 —640; B 670—690: C 540—550; CC 450 480: uien m.g. 26—27: bloemkool A 91—142; B 87—139; C 70—100; kom kommers AAA 49—53; AA 4446; A 39 —43; B 3943; C 37—38; D 30: E 25: 6la zwaar 3343; licht 2230. Per 100 bos: bospeen 90118; kroten 2454: Seterselle 3138; radijs 3041; selderH 2—40: uien 13—16. OENSDAG 24 MEI 1972 lilSN LN RIODEN vorige koersen 4ANUELEN koers beden 9. 13 ükn nu &10DEN 74.5 74 44 44 124.8 128 784 781.5 780 776 284.1 284 295.1 196 123 127 76.8 76 102 105 122.5 119 124.3 123.5 193 194 71.5 72.6 301 304 54.3 53.7 259.3 259.3 199.5 199.5 110.5 113 141.1 138.3 verzekeringswezen 120 117.2 106 106 107 107.5 105 105.5 79 79 155.5 156.5 84.8 84.5 Mees en Hope 167 165 Ned Krediet B 53 54 Ned Midd Bank 135.9 135.6 Slavenburg 250 252 Slavenb eert 250 252 Fr Gron Hyp B 630 630 W Otr Hyp B 347 347 Scheepshyp Ned 222 220 Ngombezj Cult 51.5 Handel Industrie div. Asd: Chem Farm 263 266 Albert Hefjn 186 184 Aig Hand MU 211 210 Alg Vr IMP 164 165.5 Amal gaalbolding 48.5 46.9 Asa Droogdok 193 200 Asd Rijtuig 150.5 150 ANTEM 80 82.5 Arnh Sch. b. 140.1 Asselb IJzer 100 104 Aut Screw W. 110 115 Aut tod R'dam 231 231 Ballast Ned am '6S 134 64.5 BAM ver oedv n 135.5 136.8 Batenburg 270 274 Beek v. 114.8 112 Beers 65 65.5 Befo 146 Begemann 144 155 Bensdorp 360 365 Bergoss Tapijt 314 306 Berkel'e Pat. 284 290 BliJdensteiJn 57 57.5 Boer Drukk. 345 346 Bols Lucas 150 150 Borsumlj 227 225 Bos Kalis eert. 132.5 130 Brak. Onr. Zaken 459 460 Braat Bouwst. Bredero Vast. G idem nj- cart. Bredero Ver bed. Idem nj eert. Buhrmaan-Tett Calvé Delft idem as eert, idem 6 p pr. Centr Suiker reteco Mij. Chamotte Cindu-Key Crane Ned. Desseaux Dikkers Dorp v. Dr.-Ov Hout Dröge Wol Duikei App. Econosto aard. Elsevier Enk es Emba ENOT Erdal Europe Hot. Flgee Fokker Ford Purness Gelder Pap. idem pref Gelderl.-Tlel Gero Glessen Gist Broc. Goudsmit Grasso 65.4 134.5 152.8 62.7 Grinten 217.8 219.5 Grofsmederij 75 71 Hagemeijer 129 127.5 Halberg 110 107 Hat.-Texopr. 270 270 Hat.-Texopr. 5 pr 114 114 Hellingman 322 Hero 219 218 Hoek Mach. 685 Holec 233 Holl. Beton Gr. 86.5 90.5 Hoogenbosch 186 186.5 Hoogenstraa ten 92.5 92.5 Hooimeyer 129.5 129.5 IHC Holland 740 735 Industr Mij. 237 235 IBB-Kondor 117.5 115 Interias 455 447 Intern Müller 68.3 68.5 Int Gew Beton 335 334 Inventum 200 203 Jean Heybr 93.5 93.1 Kemo 194.8 191 Kempen-Begeer 93 91 Key Hout 280 300 Kiene 240 255 Kloos 210 215 Kluwer 261 240.1 KBB 109.5 109.9 KBB 6 pr. 18 17.6 Kon Papier 192 Kon Text Unie 30.2 31 Koudfjs 135 135 Krasnapolsky 72 72.5 Kon Tapijt 345 Kwatta 189.5 191 Landre 132.5 132.5 Leidse Wol 360 369 Lindeteves 225 224 Leljmpf 64.1 67 Ltm Gel. Delft 113.5 114 Macintosh 144 143.8 Matubel 79.5 80.5 Meelf. NJ. 265 Mees Bouw 90 90 Metaverpa 265 270 Meteoor Bet. 381 378 Molukse Hand. 33 33 Mosa 116.3 116.3 Mulder's 118 118 Mijnb. k. Werk 73 316 Naarden Chem. 319 72 Naeff 92 95 Nedap 304 304 Nederhorst 75 73.5 Ned. Bontwev. 210.5 210 Ned. Dagbl. Unie 180 178 Ned. Springst. 210 206 1 Nelle 431 428 Ne tam 88.8 88 Nieaf 134 128 Nierstnasz 147 147 N. Eur. Hout 177 177 Norit 184.8 Nutricia 510 Nyma 43 43 4 Nijverdal 88 86 Ogem 92.5 93 Orensteln 288 288 Oving 200 310 Pakhoed 137 134 Pale m bang 121.5 119.5 Palthe 118.7 117 Pont Hout 308 303 Porceleyne Fl. 150 151 Pr0061 Brandt 265 260 Rademakers 140 140.5 Reesink 113 114 Fteeuwijk 390 396 Relneveid 117 117.5 Reiss Co. 60.5 60 Riva 285 285 Rohte Jiskoot 88 88 Rommenhöller 755 760 Rijn-Schelde 200 R-S-Verolme 223.5 226.5 Sanders Beh. 275 Schev. Expl. Mij. 40.5 40 Schokbeton 186 194 Scholten Carton 178.5 180 Scholten Honig 72.5 71.2 Schuitema 313 325 Schuppen 330 330 Schuttersveld 146.5 147.5 Simon de Wit 453 Simons Emb. 117 Stevin groep 882 88 Stokvis 38.7 39 St. sp. Twenthe 114.9 113.5 Tab. Philips 83.5 80.1 Techn. B Mar 169 185 Techn. Unie 255 355 De Telegraaf 63.1 63 Tilb. Waterl. 242 343 Tricotbest 44.5 47. Twentse Kabel 415 405 Ubblnk-Davo 160 158 Udenhout 167 170 Unikap 198.5 205 Unilever 7 c pr 100.5 100.2 Unilever 6 c pr 90.5 90.5 Unilever 4 c pr 01 61 Vllet-Wernink 178.5 173 Veneco 72 72 Veneta 225 230 Ver. Glas 225 310 v. Hand Schev 91 90.5 Ver Machine 133 129.6 V. Ultg v.b. 172 2 171.5 V. Uttg. pref. 19 Ver. Touw 185 185 Vezelverw. 61 60 Vihamij-Butt. 114 112.5 VRG Papier 633 622 Vulcaansoord 87 89 Waveren Graan 57.5 57 Wegener Cour. 96 93.5 Wessanen 114.8 Wessem Hout 157 155 Wyers 139 138.1 Wijk en Her. 85 82 Zaalberg 115 118 J ParticipatiebewUzen en beleggingsmaatschappijen Alg Fondsenbez. 116 116 Amerika Fund 229 230 Asd. Bel Dep. 188.5 188 J Converto 792 792 Goldmines 134.6 134.6 Holl Fund 740 740 In ter bonds 642 643 Rentefonds 825 826 Ned. Vastgoed 589 590 Breevast '67 145 147 As' B MIJ. 132.8 132 Dutch Int 129 129 IKA Bel. 182 182 Nefo 78.5 78 Obam 458 459 Protector 122 122.5 Oru-Invest, 71 71 Onltaa 85.3 85 4 0 till co 127.1 127 Wereldhaven 113 114 Tokyo Cap hold 27.6 277 Concentra 295 295 Eur fonds 1 470 472 önlfonds 576 578 Eurunion 1476 1467 Fianc Un. 370 374 Valeurop. 806 806

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 17