EEFT DE OECUMENISCHE :EWEGING NOG TOEKOMST elgie en Nederland nog et eens over spelling CBS&BOBB9 Milieuconferentie dreigt ii mislukking te worden Genève wemelt het van initiatieven Rome ingelicht over conflict mgr. Gijsen Anti-joodse opvattingen in christendom Aanrander bracht liftende meisjes naar Leusderheide Werkstudent maakte zelf brandbommen Astronauten verlaten NASA Wedvluchten JAO 24 MEI 1972 id old man" van de oe- beweging, dr. W. A. Vis- jft, ziet men zijn 72 jaar Kaarsrecht, slank, met de meetikkend op het ritme innen stond hij dezer da- grote gehoorzaal van de universiteit. Alleen aan de eind wat schor worden- was te merken, dat hij aren intensief praten ach- had. de Geertekerk een lezing, jpgaande gesprekken met ionarissen van de Raad in Nederland, daarna zing. en gingen over de vraag: oecumenische beweging ist. Het antwoord was ja. En ook de tweede le- over een vraag: lijdt de he beweging aan institu- rstarring? Even natuurlijk iwoord hierop: neen. kwam op in 1960. Toen a onopgemerkt een nieuw 'aus Johannes stel'de wel riaat voor de eenheid in, beweging zij het leiden wegen tot volle >k te zijn gekomen Maar gon de geestdrift te ta- iekenen werden gezien bij ostudentenbeweging. Een i'oorbereid congres in 1960 lop. De beste sprekers, de ieologen, het best uitge- •ogramma verhinderden let niet kwam tot contact jkers en deelnemers. Die adden bezwaar tegen het dat de Wereldraad erk en zending. Wat men ei, klopte niet op de wer- van de bestaande kerken. illingen wam dat de bestaande verschillen langzamer- truist werden door tegen- 51 lie dwars door de kerken heengaan. Terwijl de oosterse or thodoxie niet alleen achter het IJzeren Gordijn voor haar leven vechit. En d!e jonge kerken in Azië en Afrika over al het gepraat om trent oecumenische crisis zeggen: wat hebben die geagiteerde wester lingen nu weer uitgedacht. Het meest gebruikte kritische argu ment tegen de oecumenische bewe ging is thans, dat de frisse pio niersgeest is verdwenen, dat zij een extra-rad aan de kerkelijke machi nerie wordt. Voor het argument dat elke organi satie afval vormt van het oorspron kelijke christendom, stond dr. Visser 't Hooft niet open. Deze radicaal anti-institutionele stroming heeft de kerk altijd begeleid en men moet wel een doorgefourneerde clericaal- zijn om niet te dromen van het vervallen van alle rompslomp. De gedachte sluit ook mooi aan bij al lerlei anarchistische stromingen in staat en maatschappij. Maar zij biedt geen begaanbare weg. Niet zozeer omdat het een ris kante weg is (wat dan nog?), maar omdat het niet juist is, dat het oorspronkelijke christendom het zonder organisatie deed en uitslui tend van geestesgaven overeind bleef. Andere kritiek kan wel ter zake zijn. Ordening is wel nodig, maar zij moet geen doel in zichzelf wor den. Toen de oecumenische bewe ging begon was zij zeggen de critici vrij, ongecontroleerd, onaf hankelijk. Toen zij verkerkelijkt werd legden de kerken er de hand op en maakten zy haar ongevaarlijk. Historisch is dit al niet Juist. De beweging heeft altijd op de kerken aangewerkt; het waren juist de cle- ricalen die haar tegenhielden. Inderdaad is in de oecumenische zo mer veel van de frisheid der bewe ging verloren gegaan. Maar is dat degeneratie? Wie een doel wil. moet ook de middelen willen omdat doel te bereiken. Wie een oecumenie wil, die niet in de wolken blijft hangen maar ingaat op het heden moet ook willen dat zij zichtbaar en werk- wordt. Publieke opinie Wat de oecumenische beweging bij voorbeeld op internationaal gebied heeft bereikt en dat is lang niet alles wat zij wilde heeft zij be reikt „doordat wij een stuk georga niseerde publieke opinie vormden." Van de aanbevelingen die in We- reldraadsverband zijn opgesteld, zijn er weinig door de lidkerken overge nomen. De kleine kerken hebben geen instrumentarium om die aan bevelingen te toetsen, de grote ker ken hebben geen tijd. Maar het lijdt geen twijfel dat de Wereldraad op gebieden als solidariteit, de vrouw in de kerk, de verhouding tussen de rassen indirect en zelfs direct in vloed op de aangesloten kerken heeft gehad. Van bureaucratisering is alleen sprake, als dat betekent dat er veel papier en veel gesprekstijd wordt gebruikt. Maar niet als bureaucratie betekent: onbeweeglijkheid, gebrek aan initiatieven, uitblijven van be slissingen, anonimiteit van „ambte naren", gebrek aan controle. Wel loopt iemand die door zijn werk en reizen een overzicht heeft van de problemen het gevaar dat hij zich vakman voelt en er veel meer van weet dan de man die bin nen de horizon van zijn eigen kerk blijft. Maar dat gevaar wordt on derkend. Medewerkers van de Wereldraad zijn niet anoniem en ze hebben het recht in het openbaar voor hun mening uit te komen (wat in een bureaucratie niet kan en voegen wij hieraan toe in sommige kerken ook niet) Bureaucratie is onbeweeglijk, maar in Geneve wemelt het van de ini tiatieven, zei Visser 't Hooft. Zij stranden vaak op gebrek aan posi tief tegenspel door de lidkerken.... (Van onze correspondent) ROME Als het Roermondse kapittel besluit zich tot de Paus te wenden over de laatste moeilijkheden binnen het Lim burgse diocees, dan is het voorbereidend werk daarvoor in Rome al gedaan. Enkele Nederlanders hebben twee zeer belangrijke curie-functionarissen tijdens het pinksterweekeinde inge licht over de situatie in Limburg. De Vaticaanse prelaten toonden zich verrast door deze informatie. Men had in Rome altijd de hoop dat het zo'n vaart niet zou lopen en de Ne derlanders kregen de indruk dat de Paus slecht op de hoogte was gehou den door de nutiatuur in Den Haag. Het vreemde is, dat de nuntiatuur ln andere gevallen altijd de eerste is om te rapporteren. Mgr. J. Damen, vertegenwoordiger van de Neder landse bisschoppen in Rome legde er gisteravond de nadruk op dat een beroep in Juridische zin op het Vati caan onmogelijk is. Wel kunnen r- katholieken, die zich ongerust voe len over bepaalde ontwikkelingen, zich rechtstreeks tot de Paus wenden. Dit kan ook een kapittel doen. Officieel weet men op het Vaticaan nog niets, hoewel prof. Alessandrind al op maandag aangaf, dat beide partijen eventueel by een conflict gehoord kunnen worden. Maar dat is een algemene stelregel. Het Vaticaan is overigens niet direct verontrust over de reacties in Limburg. Men weet maar al te goed1 wat de benoe ming van mgr. Gijsen zou inhouden en daar was men ook op uit. Alleen had men graag openlijk conflicten en zoveel publiciteit vermeden. Dat schuwt Rome het liefst. Men is er overigens vast van over tuigd dat de zaken wel zullen bij draaien en mgr. Gijsen de gelegen heid zal krijgen zijn vergaande nieuwe plannen uit te voeren. Men hoopt daarbij op de steun van een zwijgende minderheid: een kracht die in Nederland volgens het Vati caan te lang onderkend is geweest. Mgr. Gijsen zal vandaag een on derhoud hebben met de leden van het Roermondse kapittel. NIJMEGEN (ANP) Aan de evangelist Mattheus is het te wij ten dat het christendom reeds van zijn ontstaan af door een sterke anti-Joods opvattingen is ontsierd. Tot deze conclusie komt de heer J. H. A. van Tilborg uit Arnhem, die aan de Katholieke Universiteit pro moveerde tot doctor in de godge leerdheid. Mattheus heeft bewerkstelligd, dat de begrippen farizeër en huichelaar synoniem zijn. Ook wijst hij Mat theus aan als degene door wie bin nen het evangelie de zin "zijn bloed kome over ons en onze kinderen" is opgenomen. Evangelist Mattheus heeft ook als eerste gesproken over de Joden als moordenaars van Jezus, aldus de heer van Tilborg in zijn proefschrift „The Jewish leaders in Matthew<". Volgens Van Tilborg is de oorzaak van de anti-Joodse houding wellicht te vinden in het feit, dat Mattheus in een hellenistische stadscultuur moet hebben geleefd. Mogelijk is dit Alexandrië in Egypte geweest, in de eerste eeuw na Christus een bolwerk van Joods cultuur, maar ook van an- ti-Judaisme. Dr. Van Tilborg (gébo rén 1939) is als medewerker in de exegese van het nieuwe testament verbonden aan de theologische fa culteit van de universiteit te Nijme gen. _!KKERZEEL De Belgi- itie heeft gisteren tijdens .Belgisch-Nederlandse mi- >lijk gegeven sneller elivormige spelling voor iuid te willen komen dan landse afvaardiging. De ministers F. van Meche- 'rlandse cultuur) en W. lionale opvoeding) willen een keuze doen uit de iNDIN ilTRUM )TERDAM DAM (ANP) In de feestraat in Amsterdam is it van dinsdag op woens- etages tellende pand van steendrukkerij B. van uitgebrand. Het vuur ont- tt nog onbekende oorzaak op iverdieping, waar de expe- binderij was gevestigd, iweer, die om vijf voor gealarmeerd, rukte uit met vijf autospuiten, twee ns en de blusboot Jan v Ruim een uur later was «dwongen en kon met de worden begonnen. Er kon ting van de schade wor- tnogelijkheden die de woordenlijst van het „Groene Boekje" van 1954 biedt en wel ten gunste van de z.g. alternatieve, vooruitstrevende spel ling. Een nog op te richten Instituut voor de Nederlandse taal- en let terkunde zou daarna verdergaande hervorming van de spelling moeten bestuderen. Aldus is gisteren meegedeeld na het overleg in het Belgische dorp Steenokkerzeel. De Nederlandse mi nisters Van Veen (Onderwijs), De Brauw (Wetenschapsbeleid) en En gels (CRM) hebben zich behoedza mer getoond. Zij willen eerst nog eens grondig overleggen met de zeer „spellingsactieve" vaderlandse on derwijsorganisaties en ook de in ons land talrijke en sterk uiteenlopende „maatschappelijke reacties" in hun definitieve keuze verwerkeen. Blijkens een communiqué zijn de delegaties afgezien van het thans gebleken verschil in benadering en tempo het wel eens over de drie beginselen, waaraan elke her vorming van de spelling moet vol doen: 1. één enkele spelling; 2. een vormige spelling voor noord en zuid en 3. een langdurige spellingrust. Minister Van Mechelen wees op een tweede probleem bij het spellingsoverleg. In België is bij de met wetgevende bevoegdheid uitge ruste cultuurraad een voorstel door de vier grote partijen ingediend al le spellingwijziging bij decreet te doen plaats vinden. In Nederland is de ontwikkeling tegengesteld: daar heerst de opvatting, dat spellingwij zigingen niet bij wet of decreet maar bij algemene maatregel van bestuur zou moeten plaats vinden, waardoor de bevoegdheid juist van de wetge vende naar de uitvoerende macht (regering) wordt verlegd. In een nota voor beide regeringen en de betrokken Belgische en Neder landse parlementscommissies zal een overzicht van de keuzemogelijk heden worden gegeven. Het stuk, op te stellen door een ambtelijke werk groep, moet zo snel mogelijk naar de beide ministerraden. Het veelgenoemde plan voor op richting van een Instituut voor de Nederlandse taal- en letterkun de (enigszins naar het voorbeeld van de Académie Frangaise heeft nog geen begin van uitvoering gekregen. In het najaar wordt daarover verder gesproken. AMERSFOORT Drie leerling verpleegsters van het Amersfoortse ziekenhuis De Legtenberg zijn gis ternacht met moeite ontkomen aan een man die haar een lift gaf en daarna de stikdonkere Leusderhei opreed. De meisjes stonden 's nachts om één uur te liften bij de rotonde Hoe velaken. Een jonge man in een be- Nederhorst in Senaat: hun internationale politiek. Doelend op het geharrewar rond de toelating van Oost-Duitsland tot de wereld gezondheidsorganisatie zei drs. Nederhorst dat het wel sla gen van de milieuconferentie op losse schroeven is komen te staan doordat de deur van de WHO voor dit land gesloten bleef. Nu de meerderheid van de WHO geweigerd heeft de DDR tot deze or ganisatie toe te laten rijst de vraag, of er een tussenoplossing mogelijk is, die een de factor gelijkberech tigde deelneming van de DDR aan de conferentie mogelijk maakt zonder dat dit land de Jure als lid is erkend. Steun van de regering vroeg de PvdA-woordvoerder voor een Oost- Europees plan om niet ter conferen tie te stemmen, maar de verschillen de agendapunten aan te nemen via een algehele overeenstemming van de delegatieleden. Op deze wijze zou een DDR-delegatie zonder stemrecht aan de werkzaamheden kunfien deelnemen. Los van deze problematiek wilde drs. Nederhorst nog weten of de re gering mogelijkheden ziet om deze conferentie boven de vrijblijvend heid uit te tillen, gezien de kritiek die zich opstapelt rond voorberei ding en conferentie-agenda. stelwagen nam haar mee, maar in plaats van haar bij het ziekenhuis af te zetten reed hij door naar de hei. De man trok zich niets aan van het gegil van de meisjes. Eén slaag de er echter in het rechter portier open te maken. Na een korte wor steling met de chauffeur rolden de drie verpleegstertjes uit de auto. De man achtervolgde de meisjes in de bestelwagen over de hei en probeerde haar te overrijden, maar de meisjes konden in het donker ont komen. Zij gaven de politie later een duidelijk signalement. Deze arres teerde kort daarna de man, een 21- Jarige spuiter uit Amersfoort. UTRECHT De Utrechtse politie heeft een 24-jarige werkstudent aan gehouden, die er van wordt ver dacht in maart van dit jaar een zelfgemaakte brandbom te hebben geplaatst in het Jaarbeurs congres centrum in Utrecht. In het huis van de werkstudent, die zich „studentenactivist" noemt, is een grote voorraad explosieve stof fen gevonden. De brandbom in het Jaarbeursge bouw ontplofte slechts gedeeltelijk, waardoor nauwelijks schade ont stond. HOUSTON (RTR) De ruimte vaarders Edgar Mitchell en James Ir win, die vorig jaar beiden de maan hebben betreden, hebben be kendgemaakt dat zij over enkele maanden de NASA zullen verlaten. Mitchell, kapitein bij de marine was bestuurder van de maanlander van de Apollo14 die in februari 1971 in het gebied Fra Mauro was geland. Zijn metgezel was Allen Shepard. Irwin, kolonel bij de luchtmacht, volbracht eenzelfde taak met David Scott met de Apollo15, zes maan den later, in het gebied van de Had- ley Rille. Na hun vertrek heeft de NASA nog 43 ruimtevaarders in dienst. Aangezien nu alle bemanningen zijn aangewezen voor alle vluchten van de komende vijf jaar wordt verwacht dat er nog meer ruimtevaarders hun ontslag zullen indienen. WOUBRUGGE Op de Herenweg ter hoogte van landbouwer Van der Lip vond gisteravond een kettingbot sing plaats, waarbij vier motorvoer tuigen betrokken waren, waarvan er twee onherstelbaar werden bescha digd. Een inwoner van Alphen a.d. Rijn had een auto op sleeptouw, die net daarvoor bij een aanrijding was be schadigd. Van deze wagen klapte plotseling de motorkap open, waar na beide auto's snel afremden. Een automobilist uit Waddinxveen raakte hierop de achterste wagen, waarna een grote vrachtwagen uit Broek op Langendijk alle drie personen wagens ondanks hard remmen op el kaar drukte. Wonder boven wonder deden zich bij deze kettingbotsing geen persoonlijke ongevallen voor. LEIDEN Postduivenvereni ging "De Rijnklievers". Wedvlucht vanaf Compiègne afstand 327 km. In concours 389 oude duiven. Ge lost om 6.00 uur, met Z.W. wind. 1. J. Verstraaten, 2. Gebr. Kok, 3. A. v.d. Dop en zn„ 4. C. Nieuwen - dijk, 5. Gebr. Kok, 6. Bruines- Borst. 7. P. Landesbergen, 8. M. Jongeleen, 9. A. v.d. Dop en zn., 10. W. v.d. Kooy. Leidsohe PostduivenclubWed vlucht vanaf Compiegne. Uitslag: 1. G. van Stein, 2. P. Groenen dijk, 3. J. van Alphen, 4. G. van Stein, 5. J. Laterveer, 6. J. van Al phen, 7. W. Teske, 8. J. Laterveer, 9. W. Teske, 10. P. Groenendijk. Met auto door winkelraam LEIDEN Omdat hij schrok van 'n paal die na de markt op de Hoog straat was blijven staan, reed een 37-Jarige behanger uit Leiden met de door hem bestuurde auto een win kelraam binnen. Dat leverde uiter aard een forse schade op. Het bleek toen ook, dat verdachte reeds twee Jaar in een auto met onjuist kente kenbord reed. De Officier van Justitie bij de Haag se politierechter had vooral daarte gen grote bezwaren in deze tijd van toenemend autoverkeer. Hij eiste 100 gulden boete en voorwaardelijk vier maanden ontzeggen van de rijbe voegdheid met een proeftijd van 2 Jaar. De boete werd f 50,- benevens de 4 maanden voorwaardelijke ont zegging rijbevoegdheid. LEIDEN De Eerste Neder landse Omroep voor zieken en bejaarden is gisteren in de Leidse Vijf Mei-hal begonnen met de op namen van een televisieprogram ma, waaraan o.a. de operetteclub Staalwijk meewerkt fop foto Hol vast). Het is voor het eerst, dat een ziekenomroep een televisie programma maakt. Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk Beroepen te Boven-Betuwe: P.. S. A. Lefeber, kandidaat te Leiden. Aangenomen naar Dordrecht: G. van Estrik te Genemuiden. Bedankt voor Utrecht: B. J. Wie- geraad, te Amersfoort. Benoemd tot bijstand in het pas toraat te 's-GravenzandeL. La- gerweij, te Den Haag, tot bijstand in het pastoraat te Rotterdam W. J. C. Visser. Geref. Kerken Beroepen te Lutjesgast: J. Krui- ter, kandidaat te Stadskanaal, die dit beroep heeft aangenomen te Benthuizen en Veen: drs. A. Ver- gunst te Rotterdam. Benoemd tot bijstand in het pas toraat te Haarlem: W. Diepersloot, te IJmuiden, die deze benoeming heeft aangenomen, Chr. Geref. Kerken Bedankt voor Gorinchem en Wil-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 15