JAX-INTER BREEKT RECORDS ROTTERDAM STAAT KLAAR... Frits de Kimpe is geen 'lieve schat' VERANDEREN REPAREREN BEWAREN "Van Rooyen" volgende week tegen Hovocubo fl>AG 24 MEI 1972 ROTTERDAM Rotterdam gt&ot Waar voor de ontvangst van enige duizenden Amsterdamse a Milanese voetbalsupporters, die In het Feyenoordstadion iet grote Europa-cup-spektakel ïillen meemaken, of in de ca feetjes zo dicht mogelijk bij de Suip het sfeertje van het grote jebeuren willen proeven. De ho- •/ls en pensions in de Maasstad iljn er weken volgeboekt en nog steeds stromen bij de Rotter damse VW de aanvragen bin- a voor logies -accommodatie. ,We hebben zeer drukke we ken achter de ruig", met deWV. „Eerst hebben we ons blauw gewerkt en aan alle aanvra gen van Celtic-supporters voor een hotelkamer te voldoen. Daar na. toen de Schotten met Eu ropacup-avontuur zo plotseling beëindigd zagen, moesten we de annuleringen verwerken en ten slotte begon de drukte weer toen de Inter-aanhang zich ging aanmelden. Toch is de invasie van de Inter Milaan-supporters, althans zo ervaart de VW het, niet zo massaal als verwacht. „Voor Celtic hebben we en dat was nog maar in een paar dagen meer aanvragen voor een hotelkamer binnen gekre gen dan nu in enkele weken voor Inter Milaan". „Natuur lijk is het mogelijk dat veel Ita lianen rechtstreeks bij de hotels of vta die reisbureau's hebben ge boekt. Over het algemeen zijnde Italiaanse supporters wat njeer - bereisd en ook welgestelder aan die van Celtic. Dan boek Je ook gauwer individueel. Het zal dus heel goed nog behoorlijk druk kunnen worden". Op 29 mei, om 17.05 uur, ko men de spelers van Inter Mi laan met een DC-8 van de KLM op de luchthaven Rotterdam aan. Ze brengen zo'n 170 sup porters mee, hoofdzakelijk fa milie en vrienden. Twee dagen later, op de grote dag zelf, zwer men de chartervliegtuigen bin nen met de aanhang. Het vlieg veld Zeatienhoven verwacht er tot nu toe zeven met in' totaal 685 passagiers. Twee charters van Martin Air zullen waarschijn lijk niet op Zestienhoven maar op Schiphol landen. Druk zal het woensdagavond en nacht zeker worden op het Schouwburgplein en het Stad huisplein. De MaasstedeliJke VW heeft voor de Italiaanse sup porters en hun in Nederland w nende en werkende landgeno ten allerlei activiteiten georga niseerd. zoals de uitzending van het KRO-radio-prognxmma „Van twaalf tot twee". Als AJax de Cup wint, komt er nog een extra programma. Wanneer er een grote toeloop komt van Ita lianen die in Maasstad vanuit een bus willen bekijken, zal de VW extra m materieel inzetten. ERDAM Op het bureau van Frits de Kimpe (in juni '46) dwarrelde onlangs tn brief binnen met als aanhef „lieve schatten". De directeur sinds I januari 1 weer van het Stadion Feyenoord moest er weer om lachen. Het was een van isen de twee- en drieduizend" brieven waarin hij in al dan niet hoogst vriendelijke dingen werd uitgenodigd naar het adres van de afzender dat gouden stukje papier fen op vertoon waarvan een van de drie- a vierhonderd controleurs over zeven na nu de toegangspoorten van scherp bewaakte Feyenoordburcht zullen ontslui- sven dagen na nu: woensdag 31 mei 1972, AjaxInternationale Milan, finale Cup I in het Stadion Feyenoord. Aj'ax-Inter: de records op Nederlands voetbal- spetteren De Kimpe's Kuip uit. En al is Frits de Kimpe i'n de weken die aan HET EMENT vooraf zijn gegaan een uiterst druk bezet man, die zelfs tot in de mid- htelijke uren plotseling te binnen schietende suggesties in kattebelletjes verwerkt, ;t die middag zonder enig zichtbare of merkbare tegenzin zelfs twee volle uren ijn bezoeker uit om alles over die eenendertigste mei de revue te laten passeren, ontjes laat hij door zijn naaste medewerkers afkappen. Frits de Kimpe wil op dit it niet gestoord worden. Na een uurpraten laat hij frisdrankjes aanrukken: van zoveel vertellen heb ik wel een beetje dorst gekregen". Welke bejegening contrast is met de houding van één van de chefs van staven van het bondsbu- an de KNVB: ,,Ik kan geen half uur missen. Bovendien vind ik het onderwerp al niet interessant", zo werd ons telefonisch te verstaan gegeven. schatten" van het Stadion hebben het verzoek om I van een toegangskaart ax—Inter overigens niet honoreren. Extra krachten ie: „Gehuurd van een uit- w") waren de afgelopen rerig bezig de afwijzende ende boodschap verzend- maken. De inhoud van de de) brief: vengenoemde op 31 mei as. tadion Feijenood te spelen de KNVB. die door de de organisatie van deze belast, een beperkt aantal aarten ter beschikking, «ft geen nadere uitleg, dat mogelijk is de vele ingeko- nog te verwachten aanvra- al wordt in nauwe samen- n de KNVB en het een strenge selectie toege- lonoreren. Gelet op het vo le is het uitgesloten, dat verkoop van plaatskaarten tevinden en zullen velen, ook voetbalofficials en algingen, moeten worden leid. Ook op uw verzoek om van plaatskaarten heb- afwijzend moeten beschik- rvan wij u door middel achrijven in kennis stellen. mbley 1971: Aanvoerder en Dick van Dijk, de ma- het eerste doelpunt, to- Cup aan het supporters- Met nadruk wordt erop gewezen, dat de KNVB en Stadion Feyenoord NV op deze aangelegenheid schrif telijk noch telefonisch nader kun nen ingaan". Was getekend: F. G. de Kimpe en H. A. Burgwal (secre taris-penningmeester van de KNVB). De stadion-directeur: „Bij andere .belangrijke gelegenheden heb ik een wel wat vriendelijker brief geschre ven. om het leed bij de mensen zo veel mogelijk te verzachten. Maar de ervaring heeft mij geleerd dat men Juist dsn weer enige hoop krijgt en alsnog weer gaat reage ren". Cijfers Maar de cijfers laten zich nu een maal niet manipuleren: het stadion kan ook en zelfs voor HET EVENE MENT maar 64377 (betalende) toe schouwers bergen, inclusief de iets meer dan driehonderd van heinde en ver in aantocht zijnde vertegen woordigers van de „schrijvende pers", maar exclusief het aantal van duizend mensen die als zoge naamde ambulante troepen toch eveneens in de Kuip moeten worden ondergebracht. De Kimpe inventari seert ze. in willekeurige volgorde: fotografen (30), programmaverko pers (20), zitkussentjes-verkopers (20). politie (125). medewerkers (vooral technici) radio en tv (150), belastingcontroleurs (20)Rode Kruis (50), personeel van het sta dion plus buffet-afdelingen (259). hondebewakers (20), spoor- en tramwegpersoneel (120. respectieve lijk 80 plus 40) en niet te vergeten de 350 n 400 controleurs. De Kimpe: „Dat is het aantal dat bij elke be langrijke wedstrijd aanwezig is. Ik zou overigens geen enkele moeite hebben voor deze wedstrijd extra controleurs op de been te krijgen (lacht). De Kimpe's noo(d)t ten aanzien van het vervoers- en verkeerswezen: „Het spoor- en tramwegpersoneel en de verkeersagenten kunnen uiter aard pas als laatste het stadion binnenkomen, pas als iedereen aan wezig is. Ik verwacht overigens dat het publiek al vroegtijdig, zo om acht uur zijn plaatsen heeft ingeno men. Dan kunnen tot slot ook de verkeersposten inrukken. Daarom hoop ik niet dat het een regenach tige dag is. Want dan zou het leed wel eens niet te overzien kunnen zijn". Nog weer even een record vermelding: voor het binnenlandse verkeer worden door de NS negen tien extra breinen ingezet. De Kim pe: „Het grootste deel daarvan komt uit Amsterdam. Maar daar naast is het opvallend hoeveel toe schouwers uit de richting Twente te verwachten zijn. Vermodelijk zijn dat veel Italiaanse gastarbeiders". Hoe zij aan kaarten komen? De Kimpe: „Waarschijnlijk via de am bassade en consulaten uit het con- tigent kaarten dat Inter toegewezen heeft gekregen (evenals Ajax 16.000)". Scheepvaart Bij welke verkeersaspecten ten slot te ook nog hoe vreemd dat wel licht ook mag klinken de scheep vaart niet aan De Kimpe's aan dacht voorbij mag trekken. De sta dion-directeur: „Er moet ergens een wet bestaan waarin is vastgelegd dat scheepvaartverkeer voorrang heeft boven verkeer te land. Daar om moet ik ook zorgen dat op vita le momenten geen brug open hoeft. De Maasbrug heeft zijn vaste ope ningstijden: van 20.42 tot 20.58, maar ook van 18.40 tot 19.00 uur. Die laatste moet er maar uit. dacht ik. De Van Brienenoordbrug zal geen problemen opleveren, ofschoon het wel eens is voorgekomen dat hij omhoog moest". Trouwens, De Kimpe weet ook nog wel iets over luchtverkeer boven zijn Kuip te melden. Hij: „Behalve twee camera's achter het doel ter hoogte van het scorebord wil de NOS ook luchtopnamen maken, vanuit een helicopter, zo'n grote Sykorski. Men verzocht mij daarom toestemming te mogen landen op het bij veld achter het stadion. Voor het geval er snel iets aan de came ra verholpen moest worden. Maar dat ging me toch te ver. Niet dat ik bang ben dat ze tegen het sta dion zouden vliegen, maar zo'n heli copter trekt nu eenmaal mensen aan. Dat vind ik een te groot risico. Ik heb de NOS gezegd dat ze dan maar naar Zestienhoven moeten uitwijken of in de lucht moeten blijven. Als dat ding het niet doet hebben we pech gehad". Goed, dat was het verkeer te land, ter zee en in de lucht. Maar hoe zit het nu met de communicatie voor en door de schrijvende pers, de ra dio en de televisie? Ten behoeve dus van die vele honderden (150 a 200) miljoenen uit zo'n vijfentwintig landen die HET EVENEMENT moe ten volgen? Voor die naar schatting tussen de vierhonderd- en vijfhon derdduizend man en vrouw, die de wedstrijd zo graag als toeschouwers In het theater hadden willen zien? De Kimpe's geluid, voortgebracht na ettelijke gesprekken met de perscommissie bestaande uit de he ren Bart in 't Hout, Dick van der Polder en Frans Bersch: „Voor de schrijvende Journalisten hebben wij het restaurant links bij binnen komst van de hoofdingang als pers centrum ingericht. Het betekent overigens dat het stadion daardoor inkomsten derft. Het publiek zal daar althans geen consumptie kun nen nuttigen. Toch was uiteindelijk dit de meest geschikte gelegenheid. Er worden bovendien zes telex-ap paraten geplaatst en Remington le vert vijfentwintig schrijfmachines. Op de tribune hebben wij perma nent negen telefoon beschikbaar. Maar nu worden nog twintig ex tra-lijnen aangevraagd. Het WV hebben wij ervan in kennis gesteld dat het op die datum voorbereid moet zijn een invasie te verwach ten. Van en naar de Coolsingel rij den voor de journalisten bussen. Door B. en W. namelijk wordt 's middags een receptie gegeven. Alle aawezigen krijgen daar het Zilveren Boek van de gemeente Rotterdam aangeboden. Daar mag u niet ge ring over denken, want het is een duur ding. Maar gelet op de verma kelijkheidsbelasting die de gemeente ontvangt mag dat ook wel". Radio en tv Ook record-voorzieningen uiteraard voor radio en tv. De Kimpe daarover: „Voor tv-uitzending was toestemming nodig —en werd ui teraard gekregen van de UEFA die ook de vergoedingen aan de clubs bepaald. Daar moet u mij dus niets over vragen. Voor tv (25) en radio (15) zijn totaal 30 commen taar-posities nodig. Voor de tv had den wij er dertien a veertien op een groot platform, maar dat is wéér te weinig. Voor de radio had den wij er vier, maar die stamden nog uit de oertijd. Uit de tijd dat Han Hollander en een Belg een in terland versloegen, maar daar had den we het dan mee gehad. We hebben daarom nu 164 plaatsen aan de verkoop moeten onttrekken. Op geofferd zou Je kunnen zeggen. Dat klinkt een beetje sneu, maar er t tegenover dat nu zóveel mil joen mensen méér de wedstrijd thuis kunnen volgen. Technici van de NOS zijn momenteel druk bezig de kabels te vernieuwen. Men wil elk risico uitsluiten". Jawel, de records tijdens HET EVENEMET worden in de kamer van de directeur van het Stadion Feyenoord vrijwel om de tien minu ten verbeterd. Ook De Kimpe's kas sa blijft vrolijk doortikken. „Van zelfsprekend zou ik haast zeggen treden wij niet geheel belangeloos als gastheer op. Percentueel is het bedrag wat wij ontvangen echter uiterst klein. Uiteindelijk moet zo'n wedstrijd aantrekkelijk zijn in het bijzonder voor de twee club6". Even later: "Maar het bedrag voor het stadion is wel de moeite waard". Wat weer alles te maken heeft met de voor Nederlandse begrippen uit zonderlijk hoge toegangsprijzen, die óók al weer een record vormen: 50 gulden, 40, 30, 20 en 10 gulden. Waarmee een record-recette is ge moeid die door De Kimpe geïndi ceerd wordt als „tussen de ander half en twee miljoen". De directeur, het fortuin uitdie pend: „Juni vorig Jaar zei Henk Burgwal tegen me: 't wordt tijd dat we weer eens naar de Europa Cup-finale gaan solliciteren. Dai hadden we voor de eindstrijd '70 ook al gedaan. We meenden bij de UEFA met een uitstekend argument aan te komen door te zeggen dat Nederland dan zijn 25-jarige bevrij ding vierde en dat mede in het ka der daórvan de manifestatie C'70 in Rotterdam werd gehouden. Achteraf bleek dat een heel verkeerd argu ment te zijn althans voor een aan tal van de UEFA-bestuursleden. Veronderstel dat een Duitse club tot de finale doordringt en dan te gen een Nederlands club of een club uit achter het IJzeren Gordijn moet spelen. Van Gustav Wieder- kehr, de voorzitter van de UEFA, weet ik dat geld trouwens ook de oorzaak ervan is dat men een beet je huiverig is om een finale aan een land achter het IJzeren Gor dijn toe te wijzen. Houdt verband met de deviezen-moeilijkheden. Twee jaar geleden betaalde ik in Milaan 8000 lire. (Jawel, ik moet zelf ook een kaartje kopen). Duur nietwaar, maar wil je zo'n wedstrijd krijgen, dan zul je Je prijzen op buitenlands niveau moeten aanpas sen. Anders komt er te weinig geld uit, redeneert de UEFA. Vandaar nu ook deze abormaal hoge toe gangsprijzen in Nederland. In 6ep- ADVERTENTIE T^VAN EGMOND BREESTRAAT INTERNATIONALE BONTMODE BREESTRAAT 173 TEL. 01710-23337 LEIDEN tember kregen we de bevestiging dat ónze partijen accoord waren. Maar ik moet zeggen dat we er geen weerstand van hebben onder vonden. Het is uiteindelijk een bij zonder evenement". Belasting Dat flink wat geld in het laatje brengt van de belastingen. De Kim pe: „Eenzesde deel van de (bruto)- recette verdwijnt naar de vermake lijkheidsbelasting. Normaal moet Je die vooruitbetalen, maar in dit ge val heb ik uitstel van betaling ge kregen tot 1 Juni. Ik kan moeilijk een stukje stadion gaan verkopen. Twaalf komma achtentwintig pro cent moet worden afgedragen aan omzetbelasting. De reglementen van de UEFA schrijven trouwens voor, dat niet meer dan dertig procent als overheidsbelasting mag worden afgeknabbeld. Voorts krijgen de UEFA zelf en de KNVB tien pro cent, die er de diverse algemene uitgaven uit mag bestrijden. Zoals het officiële banket dat het ver plicht is te organiseren. Dat staat ook in de UEFA-reglementen. En voorts dien ik bij voorbeeld een nota in voor het huren van typis tes. Tegenwoordig toch tien gulden per uur", zo heeft De Kimpe erva ren. En dan zijn er oók nog de (onbe kende) inkomsten uit de tv-op- brengst. De Kimpe: „In de regle menten staat dat de twee clubs, de nationale bond en de UEFA elk vij fentwintig procent ontvangen. Het Stadion dus niets. Maar met de KNVB heb ik afgesproken dat wij van zijn deel óók een bepaald be drag ontvangen. Het is geen liefde werk oud papier, dat zou te ver gaan". Het Stadion Feyenoord overigens gaat niets te ver. Als primeur voor Nederland is het momenteel druk doende en gesloten tv-circuit te la ten aanleggen. Met twee camera's die 360 kunnen draaien en kunnen in- zoemen met 'n video-recording kun nen de gedragingen van de toe schouwers worden geobserveerd. De Kimpe: „Jawel, het wordt al in ge bruik genomen bij AjaxInter. Bo vendien zullen de controleurs wor den uitgerust met walkie-talkies. Voor als er iets broeit, weet u wel. Ik verwacht er geen wonderen van, maar het zal allicht een zekere pre ventieve werking hebben. Wij zijn er maar mee begonnen, voordat de UEFA iets op ons zou hebben aan te merken. Ze zijn erg streng, drei gen onmiddellijk met hel en ver doemenis. Ze vragen niet wiens schuld het is maar zegen: jij bent verantwoordelijk". I En Frits de Kimpe, de directeur 1 van het Stadion Feyenoord, vóélt Herinnering aan vorig jaart Ajax met de Europa Cup op het balkon van de Stadsschouwburg^ Zal het weer ao gaan? zich ook verantwoordelijk. Zegt hljf "Het is voornamelijk de eer waarom wij zo blij zijn deze wedstrijd te organiseren. Het is uiteindelijk onze eerste Europa Cup I-finale na twee EC U's. Het Stadion Feyenoord staat dadelijk volop in het zonnetje. Daarom hoop ik dat HET EVENE MENT goed verloopt. Daarom ook ben ik zo tevreden over de mede werking van de politie die met haar maatregelen verder gaat dan ooit. En heus, ik heb wel eens anders moeten spreken. En daarom ook hoop ik dat er zich geen moeilijk heden met vuurwerk zullen voor doen, geen relletjes zullen ontstaan, geen ongelukken gebeuren. Het ia misschien een droomwens van me, maar dat hoop ik op alle mogelijke manieren te voorkomen". ADVERTENTIE N OORD WIJK De voor van avond vastgestelde zaalvoetbalwed strijd tussen „Van Rooyen" en Ne derlands kampioen Hovocubo is la verband met de televisie-uiteeading van de Europa Cup n-finale Glaa- gow-Rangers-Dynamo uitgesteld. De ontmoeting zal nu volgende week dinsdagavond, 30 mei, in de Nortghohal worden gespeeld. Aan vang acht uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 11