Pinksterweekeinde bracht 'n 793.000 toeristen „Vijfde Binnenvestgracht geen parkeerterrein" agenda Priesterfeest Kragtwijk Grote drukte aan de kust; campings waren goed bezet Oegstgeester krakers voor. jongerencentruf fl DINSDAG 23 MEI Jinsdag Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den) 912 uur nam. Het Mierennest Morsweg 59) Be jaardensociëteit 2-4 uur nam. Diamantplein 27 Gespreksavond Ba- ha'i 8.15 uur nam. Jeugdhuis Breestraat 19 Spreekuur Chr. Emigratiecentrale 78 uur nam. Hooigracht 38. Spreekuur Stichting hulsvesting werkende Jeugd 7.308.30 uur nam. Gew. Arbeidsbureau Man-Vrouw- Maatschappij over part-time werk 9.30 10.30 uur voorm. Driftstraat 49 Spreekuur sociale raadsvrouw 10.3011.30 uur voorm. Breestraat 19 Sociëteit voor gehandi capten 25 uur nam. Steenschuur 6 Leidse Ver. van Post zegelverzamelaars 8 uur nam. Woensdag LEIDEN Een kleine 800.000 buitenlanders om precies te zijn 793.000 hebben het Pinksterweekeinde in ons, nu geluk kig grotendeels zonnige land doorgebracht. Dat is 33.000 meer dan in 1971 toen steekproeven aan de zestien belangrijkste grensposten een totaal van 760.000 opleverden. Het paas-week- einde werden er 750.000 geteld. In ronde getallen is dat gedu rende de tien feestdagen in april en mei 2l/2 miljoen. Daaruit blijkt dus wel heel duidelijk, dat Nederland in trek is in het buitenland en dat het N.B.T en de V.V.V.'s niet voor niets propaganda voeren. Drs. Hans Knottenbeld, de ad junct-directeur van het Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag. maakte gisteravond na drie over drukke dagen in de „toeristenveste" aan de Mauritskade deze cijfers be kend en constateerde met voldoening, dat er ditmaal een duidelijke sprei ding te constateren valt in de gebie den die werden bezocht. Pinksteren 1972 was tevens generale voor de kampeerders. Nagenoeg alle kam peerterreinen in de Randstad ook in Wassenaar, Katwijk en Noord wijk en elders waren geheel 6ezet. Veel Duitsers De grote stroom vakantiegangers kwam zaterdag, gelokt door de gun stige weerberichten, ons land binnen en verliet dat gisteren in de loop van de middag weer. De Duitsers voer den. volgens drs. Knotterbeld. de bo- Door Cees Combee Foto Van Du ij n ventoon met daarna respectievelijk de Fransen, Belgen en in West- Duitsland gelegerde geallieerde mi litairen als belangrijksten. Via de noordelijke grensposten Nieuwe Schans, Denekamp en Oldenzaal pas seerden opmerkelijk veel Zweden en Finnen. Hoewel de hotels en pensions aan de kust vrijwel geheel bezet waren en vele duizenden bij particulieren wer den ondergebracht deden zich geen problemen voor. Dank zij een perfecte organisatie en een goed samenspel tussen N.B.T. en plaatselijke V.V.V.'s kon iedereen snel aan onderdak wor den geholpen. Neerlands grootste grenspost Bergh leverde weer de meeste passanten. Keukenhof Drs. Knottenbeld vertelde, dat Am sterdam met de Floriade en de kust streek het meest in de belangstelling stonden. Keukenhof, dat woensdag sluit, was minder in trek. Floriade begrootte 110.000 bezoekers tegen 100.000 in het 1 mei-weekeinde. Voor Lisses Keukenhof waren deze cijfers resp. 20.000 en 111.000. Avifauna in ZOETERWOUDE Op eerste pink sterdag heeft pastoor J. Kragtwijk uit Zoeterwoude zijn 40-jarig pries terfeest gevierd. De dienst in 'de Meerburgkerk werd zo druk bezoch: dat er extra stoelen moesten worden aangesleept. Tijdens deze eucharistieviering sprak een vriend van de jubilaris, pastoor De Wit uit Bleiswijk. Hij zei o.m.: "als u denkt dat ik een hul- digingspreek ga houden, hebt u het mis. Een priesterfeest vraagt geen hulde. Vroeger was dat anders. Men droeg een lange sleep en een sjerp Nu heeft men een gewoon licht jas je aan. Dat wil zeggen- dat men meer onder de mensen Kan komen. De "macht" van vroeger is op weg naar dienstbaarheid". Parochiaan Tieken bood daarna 'n bedrag van f4000 aan als geschenk vn de geloofsgemeenschap, waarbij hij o.m. opmerkte: u bent geen man die op de voorgrond treedt, maar u heeft in al die jaren zeer veel ge daan. Voor de zieken bent u een goed raadsman, stervenden weet u kracht en sterkte te geven. Gedurende de receptie die volgde voerden dominee Honuef uit Leider dorp het woord, namens de pastores uit d omliggende gemeenten, en wet houder Duindam. Dominee Honnef feliciteerde de Jubilaris met zo n pa rochie als Zoeterwoude. Hi.1 bood een envelop met inhoud aan Naast vele anderen kwam ook de drumband De Rijntamhoers met ge lukwensen en dat gebeurde uiter- Alphen aan den Rijn lag ook goed in de markt met 32.000 gasten tegenover 14.000 tijdens de drie dagen rond 1 mei. Hieronder volgen de cijfers van de tien hoogst genoteerde attracties ge durende de pinksterdagen met daar achter voorzover bekend de cijfers van het 1 mei-weekeinde tussen haakjes: Floriade 110.000 (100.000), De Efteling 65.000 (20.000). Maduro- dam 37.000 57.000), Schiphol 32.600 (26.246). Avifauna 31.000 (14.00), Duinrell recreatiecentrum. Diergaar de Blijdorp en Eurostrandcentrum. ieder 30.000. Keukenhof 20.000 (111.000). Linnaeushof 20.000 40.000) en Artis 20.000 35.000). Aan de kust In de badplaatsen Noordwijk en Katwijk is het tijdens het Pinkster weekeinde zeer druk geweest. Er kwamen niet alleen tienduizenden buitenlanders, maar ook onnoemelijk veel dagjesmensen. Vooral zondag was dat het geval. Gisteren was het minder druk. Op het strand en de boulevards heerste veel bedrijvigheid. Tot laat in de avond kwam men in de restaurants en snackbars handen tekort om iedereen van een maaltijd te voorzien. De boulevards boden het feestelijke beeld van een warme avond in het zomerseizoen met tot na elf uur nog mensen op de terras sen. Ook de strandexploitanten deden goede zaken. De watersporters profi teerden volop. Op de Kaag. de Braas- sem en de Westeinder zag het wit van de zeilen en er woei een uitste kend windje, zodat het verblijf op de plassen een waar genoegen werd. Wim Rovers, Noordwijks V.V.V.- kantoor, meldde gisteravond na zeer drukke dagen: 'Noordwijk is nagenoeg geheel bezet geweest wat de beschik bare accommodatie betreft. Enkele eenpersoonskamers waren er nog vrij. Hoewel we heel wat bussen hebben gehad was het opvallend hoeveel bui tenlanders op eigen gelegenheid naai de bloemenbadplaats zijn gekomen. We hebben ook nog wat gasten naar omliggende plaatsen moeten dirige ren. De kamers, die tweede pinkster dag vrijkwamen, hebben we vrijwel direct weer kunnen bezetten. Fijn, De kampeerterreinen langs de kust waren zeer goed bezet. Vele kampeerders hielden tijdens het Pinksterweekeinde hun gene rale voor het komende zomersei- zoenDeze foto is van de cam ping in Katwijk, waar het bijzon der gezellig was. dat het weer zo goed was. Iedereen in de toeristische sector was meer dan tevereden. Na de minder gun stige aprilmaand dus een meevaller tje. 'k Bedoel vooral wat het weer betreft". Minder bussen Zyn collega Chris Verplancke van de V.V.V. „Katwijk" was ook zeer te vreden. Hij zei: „De hotels en pen sions zaten vol en in de particuliere sector beschikten we nog maar over een paar adressen. Er zijn lang zoveal bussen niet geweest als tijdens het 1 mei-weekeinde, doch het aantal privaatgasten was beduidend groter. Die mindere bussen worden veroor zaakt door het Keukenhof. Men wist namelijk niet of deze nog geopend was. M'n medewerkers(sters) en ik hebben onze handen vol gehad. Op het strand was het zondag zeer druk en ook tweede pinksterdag mocht men niet klagen. Dit kwam mede door het weer". De strandexploitanten. die in dit voor-seizoen nog geen stralend week einde hebben gehad, kwamen nu beter uit de bus. Voor het eerst was het eens echt gezellig druk op het strand. Fok de Best van het Kat- wjjkse strandpaviljoen „Zee en Zon": „We mogen beslist niet mopperen. Zaterdag was het rustig, zondag erg druk en maandag helaas belangrijk minder. Door elkaar genomen goed. Het was het eerste mooie weekeinde van dit seizoen. M'n collega's en ik hebben behoorlijk wat cabines kun nen verhuren en ook met de con sumpties liep het goed. Wat nog nooit om deze tijd is gebeurd ik sta hier nu al 24 jaar is. dat ik nu al cabines heb verhuurd voor respec tievelijk zes, vier en drie weken". Lldwinahuis (Lammenschansweg Jaarvergadering R.K. Ouderver. „Het Zorgenkind" 8 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den) 912 uur nam. Dijkstraat 2a (Morskwartier) Spreek uur sociale raadsvrouw 1011 uur Stadhuis Spreekuur sociale raads vrouw 4.306 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Socië teit voor kamerbewoners en alleen staanden 8 uur nam. Oegstgeest (Kennedytaan 11) In formatie-avond Baha'i 8 uur nam. Apothekers De avond- en nachtdienst wordt vanaf maandagochtend 8 uur voorm. waargenomen door Doeza-apotheek, Doezastraat 31, Alpotheek Oegstgeest Wilhelminapark 8 en Van Breest, Smallenburg, Loevestein 6 Leider dorp. Gezinsverzorging Aanvragen hulp oejaarden en lang durig zieken en gezinsverzorging Mors singel 8, tel. 24800, 910 uur voorm. SOS-dienst SOS-Telefonlscüe Hulpdienst nr (01710)25202 Vooi alle die Ld moei lijkheden verkereD bereikbaar elke werkdag van acht uur Dm tot acht uur vm doorlopend in bet weekeinde d.w.z. van vrfidag acht uur Q.m tot maandag acht uur vm. Ongelukken op de weg LEIDEN Een 20-Jarig meisje raakte in de nacht van terdag op zondag gewond toen bij het oversteken van de Ha ad; werd gegrepen door een pern auto. Ze kreeg een hersenschudd] en een hoofdwond. Een 14-jarige fietser werd dag door een personenauto gq pen, toen hij op het Stationj door een rood verkeerslicht De jongen kreeg een hersensd ding en een wond aan zijn oor, fiets werd totaal vernield. Een 52-jarige Leidenaar werd vrijdagmiddag in de Cobetd geschept door een personei toen hij de rijbaan wilde oplq Hij kreeg een kaak- en enkel tuur alsmede een hersenschud Een 57-jarige fietser kwam dagavond te vallen toen hij kd de van de Oude Herenstraat Verversbrug op wilde rijden, brak zijn linkerenkel. In alle gevallen zorgde voor vervoer naar het ziekenhui! L< ALPHEN AAN DEN RIJN - bewoonster van de J.P. Coenllv die 's nachts een gerucht in huis hoorde, ontdekte, dat er eet breker aan het werk was. Toe man dit in de gaten kreeg nanp de vlucht met een auto. Hij vergat echter het licht te steken en werd op de Blijenl 1 straat door een politiewagen naleerd. Via de Lijsterlaan de Talingstraat in, ramde d geparkeerde auto maar zag tocb£[ kans om te vluchten. De politie zette de achtervc a In terwijl de man zich schuil ta er te te houden op de galerij vai bejaardenflat aan de Kwartelat Toen hij ws gearrestf ~~J het een minderjarige jongi te zijn, die erkende de auto gei te hebben en in het pand aan P. Coenlaan te hebben ingeb met een valse sleutel. OEGSTGEEST Oegstgeester jongeren heeft zater dag één dag lang een gedeelte van het KJJC-gebouw aan de Rijngees- terstraatweg/Kerklaan gekraakt ge- groep houden. Daarmee wilde Jongen beroofd LEIDEN Een 17-jarige Leidse monteur is in de nacht van zon dag op maandag in de Vondellaan door drie tot nog toe onbekend ge bleven jongens overvallen. De kna pen maakten hem een aansteker. ncciliOIWCllw w een polshorloge en een bedrag van j ^ru'sé^Henrïëbtc "dr^'v.^T." Bollen aard in muzikale vorm. Op de foto (Holvast) pastoor Kragtwijk in ge sprek tijdens de receptie. Burgerlijke Stand van Leiden f 7.50 afhandig. Een andere Leide naar die zich in gezelschap van de monteur bevond zag kans om aan de straatrovers te ontkomen. Diefstal van essen bier LEIDEN Inbrekers hebben het afgelopen weekeinde druk werk ge had. Uit een woning aan de Haag- weg werden een dicteerapparaat en een hoeveelheid zilveren lepels en vorken met een totale waarde van ongeveer f 1500 weggehaald. Bij een inbraak in een winkel aan de Boerhaavelaan zagen de da ders kans om vijfhonderd flessen bier buit te maken. Een inbraak in een kruideniers zaak aan de Da Costrastraat lever de de onbekende daders een be drag van f 800 op. GEBOREN Henry Gijsbertus Coen zn. v. W: G. Jansen en A. C. Rodenburg; Jacqueline dr. v. D. C. Stijger en E. van den Berg: Ender zn. v. O. Catal en H. Saldlrdak; Petranella Catharina dr. v. C. A. van Wetten en J. E. van Dam; Johan Gert zn. v. A van der Meij en N. A. G. van den Eijkel; Lonneke dr. v. M. L. Brit- tijn en C. Laman; Frederik zn. v. W. H. Heemskerk en C. C. G. de Vor; Irene- C G M. F van Hoorn: Petra Danielle dr v P. G. de Geus en B. E. Ben schop; Stefan zn. v. I. Klinkhamer en W. J Weeda: Paulus Bernardus zn v. P. J. W. N. Slats en L. C. van Zaanen. ONDERTROUWD J. E Heinrlchs en G. Kettenis; F. B. de Mink en M. Man in 't Veld: D op den Dreest en J. Kloos; W. J. Zlrk- zee en M. van den Hoogenband; F. W Verheus en M. C. E. van der Eem. L A G M. Wulffers en A. Vissers. A. L.'M. Nellssen en A. M. L. M. Hans- sen; C. van Viegen en E H. van Eist; J Deijn en J. Tisseur; T. M. Kroon en M. M. Bom; T. C. M. van den Nouland: en A. S. I van Steenbergen; A. van den Berg en M. de Vos; N. Sies en A. Koning; G Dubeeldeman en E. Devi- lee; H W. j. Iedema en M. J. H. Hout stra; J. F. Plantenga en M. L. A. de Haes; A. P. A. van den Dop en E. van der Hoeven; N. J. A. Leguit en C. I. Strooker; G. D Majoor en A. L. Ber ger; T. vander Veen en M. E. Plat/teel. GEHUWD A. W. van der Leek en C. Hartkroon. OVERLEDEN P. C. van der Linden (6) dochter: P. van Rijn (54) man; C J. Hoenselaar (72) gehuwd geweest met: G. Nieu- wenburg; A. J Theslngh (88) gehuwd geweest met; C. van Brero. LEIDEN Aan de leden van de gemeenteraad en het college van B. en W. hebben de bewoners van de 5e Binnenvestgracht deze brief geschreven, die wij enigszins hebben bekort. In het Leidsch Dagblad van za terdag Jl. heeft U kunnen lezen dat bewoners van de 5de Binnen vestgracht de straat hebben open gebroken om te voorkomen dat nog meer) auto's een parkeerplaats zou den zoeken. Het één en ander was bovendien geïllustreerd met een aardige foto. Deze actie heeft een voorgeschie denis. Sinds uitbreiding van de blauwe zone is het Rapenburg ver boden gebied geworden voor lang- parkeerders. Het personeel van de universiteit en de omliggende In stituten en laboratoria moest nu een andere plaats vinden en hun auto's „verhuisden" o.a. naar de 5e Binnenvestgracht. De situatie die toen ontstond laat zich makkelijk raden. De gracht die vrijwel nergens breder is dan 5 meter werd één groot par keerterrein. De overblijvende rijruimte loopt vlak langs de voor deuren (o de gracht is n.l. geen trottoir) Afgezien van het feit dat de buurt sindsdien een onleefbare aanblik bood werd het in toenemen de mate levensgevaarlijk voor de bewoners, vooral voor de kinderen. Ook de brandweer kon en kan nog steeds niet op de gracht komen wanneer er onverhoopt brand mocht uitbreken (en dat terwijl de stadhuis-bureaucratie een woon vergunning weigert af te geven voor een prachtig verbouwd en ge restaureerd pand dat een Jaar ge leden niet meer was dan een ruïne, omdathet niet brandveilig zou zijn!). De gemeentereiniging maakt extra kosten doordat zij een spe ciale. fclein-model vuilniswagen moet sturen terwijl de leveran ciers „de pest hebben" aan onze gracht. Ein februari besloot een be woners-comité er iets aan te doen. In het kader van de binnenstad tentoonstelling schreven wij een brief. Behalve bovengenoemde klachten bevatte zij bovendien een verzoek om de gracht nog dit Jaar te baggeren plus wat speelgelegen- heid voor de kinderen. De brief vond haar weg naar de adviesraad voor de binnenstad. Be gin april stelde een delegatie van de sectie „Werken en Wonen" zich persoonlijk op de hoogte. In grote lijnen stelde de sectieraad zich achter het comité, hetgeen werd geconcretieerd door een advies d'at werd gestuurd naar het college van B. en W. Samenvattend komen de wensen hierop neer: 1. Er moet een alge meen pariceerverbod komen op de 5e Binnenvestgracht, met dien ver stande dat de aldaar woonachtige bewoners wel de gelegenheid moe ten hebben hun auto te parkeren. 2. Dit kan men realiseren door het aan de bewoners zelf over te laten: hetzij een klein tuintje of bloembak voor de deur en paaltjes aan de waterkant, hetzij een par keerruimte voor het huis. 3. Wanneer de gemeente het „paaltjesplan" verwerpt, zou zij een aantal betonnen bloembakken kunnen plaatsen. De bewoners kunnen dan zelf nog voor de aan plant zorgen. Realisatie van het plan heeft de volgende voordelen: 1. Tussen de prachtige Pieterswijk en de nog mooiere Hortus ontstaat een fijne woonbuurt. 2. De veiligheid wordt optimaal. Geen parkeren betekent minder autoverkeer. Bij brand en ongeluk ken betere bereikbaarheid van de buurt. 3. Kostenbesparend voor de ge meente: de „grote" vuilniswagen kan weer gewoon rijden. Het enige nadeel, nl. de vermin derde parkeerruimte zou kunnen worden opgevangen door een deel van het braakliggend terrein aan de Witte Singel te bestemmen als parkeerruimte. Het zou hier dan om veertig of vijftig parkeerplaat sen gaan. dacht vestigen op de ruimtenofl ch de SOJCO in Oegsitgeest, eem ting die zich bezig houdt met d iir vang van ongeorganiseerde Jom ia Sinds oktober vorig jaar zit de et ting zonder onderdak. To en Qf het kerkgebouwtje aan de Will [e, Zwijgerlaan worden ontruimd ro krakers van zaterdag vinden, l sindsdien aan het lijntje zijn t den door het gemeentebestuur, men echt doordrongen was vi i nood, zou er allang voor u ruimte zijn gezorgd". In een stencil dat aajn voorbijga: werd uitgedeeld, lieten de weten dat het niet hun plan ff het KJJC-gebouw te krijgen willen alleen de ruimtenood drukken". Ter geruststelling werd ook vt f stencil meegedeeld, dat slechts kamer was bezet en dat de a langer zou duren dan tot 's )jf zes uur. Er zou niets worden M digd. De Oegstgeester politie zag dt geen reden om in te grijpen. B I geren stapten inderdaad 's weer op, na de geforceerde rui te hebben vernieuwd. (Foto H. v. d. 1 Kleuterklas Zoeterwoude ZOETERWOUDE bare kleuterschool aan de WesK sche weg in Zoeterwoude kfltf met ingang van morgen een kl0 Die ruimte is gevonden In we basisschool, die eind vorige c" is geopend. Ouders die hun ren nog moeten aanmelden, W dit na schooltijd doen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2