LEIDSCH DAGBLAD Sofia vreest opblazen van Turks lijntoestel 47 69 chttien mannen Dedwelmd door gebroken giffles vandaag Regering in Ankara weigert op eisen in te gaan LAATSELIJK PAT REGEN [2^1 PLANTEH- MARGARINE sr SPERCIE- BONEN Geen reinigings rechten betaald: gemeente verkoopt kleurentelevisie Akkoord Brandt- Barzel SUBLIEM penseel Rechter wijst verbod Usselmeerboringen af Ambtelijk apparaat van Leiden moet bij extra steun op de helbng (Pur/ ^ïltè teifws Opgericht 1 maart 1860 DONDERDAG 4 MEI 1972 No. 33700 jlrecteur: G. Koopman Hoofdredacteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 23,58 per kwartaal (postabonnementen f 25,78), f 7,90 per maand (bU voorultbetAUnffgiro 57055, losse nummers f 0,38 Witte Singel i. Lelden - TeL: 2504L Redactie: 81507 Nabezorglng tot 20 uur. tel 3Q500 (zat 18 uurl SOFIA/ISTANBOEL (Reuter, AP) Op het vlieg veld van de Bulgaarse hoofdstad Sofia wachtte men van middag in spanning op de reactie van vier kapers van een Turks lijnvliegtuig op de mededeling van de Turkse rege ring niet in te gaan op hun eisen. De kapers hadden om de vrijlating geëist van een zestal ter dood veroordeelde guerrillastrijders. De met pistolen en granaten be wapende kapers hadden gedreigd het vliegtuig met de inzittenden te zullen opblazen indien niet aan hun eisen zou worden voldaan. De DC 9 van de Turkse lucht vaartmaatschappij werd woensdag op weg van Ankara naar Istanboel gekaapt. De bemanning werd ge dwongen in de Bulgaarse hoofdstad te landen Onder de 67 inzittenden zou zich «een Nederlander bevinden. Een foto uit de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Een kaper met pistool handgranaat kijkt toe hoe één van de passagi&is ondersteund een vliegveld-employé het vliegtuig verlaat. De man ivas ziek orden. De passagiers zaten vanochtend 24 uur in het vliegtuig. erdam Achttien mensen vier 'beambten, acht brandweerlie- en zes politiemannen zijn acht bedwelmd geraakt in het (postkantoor aan het Delftse- in Rotterdam. Oorzaak was postpakket met twee flessen ychloride, een zeer giftige, ex- eve vloeistof. De flessen waren ugdelijk verpakt, waardoor er ijdens het vervoer was gebro- Het pakket verspreidde een walm. die iedereen, die in de ving kwam, het bewustzijn verliezen. De achttien mensen in allerijl naar het Dijkzigtzie- iiis gebracht. Allen konden in het algemeen veel bewolking flaatselijk wat regen. Overwe- matige noordoostelijke wind. lum temperaturen ongeveer 9 maxima morgen omstreeks ;n. (Opgemaakt om 12.40 uur) 5 MEI ttp: 5.03 uur; onder: 20.12 uur. op: 1.43 uur; onder: 10.12 uur. fater te Katwijk te 7.20 en te uur; laag water te 3.03 en 15.25 loop van vanmorgen naar huis terugkeren. Het ongeval gebeurde omstreeks kwart over twee toen vier PTT'ers op de tweede etage van het post kantoor bezig waren met het sorte ren van de post. Plotseling begon één van de pakketten hevig te ro ken. De PTT-ers kregen ernstige ademhalingsmoeilijkheden. Ook brandweerlieden en politiemannen die het vertrek betraden, raakten bedwelmd. Het pakket werd sne naar buiten gebracht en door de keuringsdienst voor Waren onscha delijk gemaakt. De flessen thionychloride waren door het Rotterdamse chemische bedrijf Hicol naar het St. Ignatius- ziekenhuis in Breda gezonden, die de flessen naar de PTT ver klaarde ondeugdelijk verpakt naar de afzender terugstuurde. Thionychloride wordt sporadisch in ziekenhuizen gebruikt. De stof be hoort tot dezelfde groep als para- thion en malathion. Het is zeer gif tig maar geeft een veel minder sterk effect. De gevolgen voor per sonen die ermee in aanraking zijn gekomen zijn „vervelend" (bedwel ming, prikkelende ogen en slijmvlie zen) maar laten geen blijvende schadelijke gevolgen achter. De stof mag volgens de PTT-voor- schriften niet ter verzending wor den aangeboden. De PTT stelt het ziekenhuis verant woordelijk voor alle gevolgen van de giftige dampen die ontsnapt zjjn uit het postpakket. Vergaderen Volgens welingelichte kringen in Istanbul heeft het Turkse kabinet onder leiding van president Sunay tot diep in de nacht de kwestie be sproken. Het was met de Bulgaarse regering tot overeenstemming geko men over het verlenen van politiek asiel aan de kapers in Sofia. Maar het had besloten dat de zes leden van het „Turkse Volksbevrijdingsle ger" niet zouden worden vrijgelaten en geen vrijgeleide naar de Bulgaar se hoofdstad zouden krijgen. Turkije was akkoord gegaan met het verlenen van politiek asiel op voorwaarde dat de passagiers en de bemanning ongedeerd het toestel zouden verlaten. In kringen van het Turkse minis terie van Buitenlandse Zaken werd meegedeeld, dat het verlengde ulti matum van de kapers om vijf uur vanochtend was afgelopen, maar dat de regering niet met de kapers on derhandelde. Vijf Turkse passagiers en een stewardess mochten wegens ziekte het gekaapte toestel verlaten. domineer! kuipje 250 gram literblik NU HEROPEND VRIJDAGMIDDAG 3 UUR OOSTERS TAPIJTHUIS „KOERDISTAN". Directe import Oosterse tapijten. Korevaarstraat/Hogewoerd. Héél veel bijzondere openingsaanbiedingen Geschenken Moederdag. O Tsjechen zün niet In Montreux, waar de Mounties goed zaken doen PAGINA 5 i Aan een half uur voetbal had het oranjeteam genoeg tegen Peru, daarna kregen de toeschouwers weinig meer te zien PAGINA 9 HAZERSWOUDE Het ge- neentebestuur van Hazerswou- de pakt iedereen hard aan die veigert reinigingsrechten te betalen. Dinsdagmiddag a.s. heeft de openbare verkoop plaats van een kleurentelevisie toestel, eigendom van C. J. Kraan die weigert, aldus de ge meente de reinigingsrechten te betalen. De deurwaarder is intussen bij hem langs geweest, In gezelschap van de rijkspoli tie, maar geld "vangen" was er voor hem niet bij, omdat Kraan beweert zijn huis- en/of ander vuil kwijt te kunnen raken op zijn bedrijf in Koudekerk aan den Rijn, en hij dus geen ge bruik maakt van de service van de gemeentelijke reinigings dienst. De verkoop op dinsdag P mei van het kleuren-televisie- toestel geschiedt contant, zon der opgeld. Aanvankelijk bedroeg het te vereffenen be drag f 58.- later f 68,-. Dat be drag wordt nu geraamd op zo'n f 200,-. Genoemde verkoop bij executie wordt opvallend gean nonceerd bij de ingang van het gemeentehuis van Hazerswoude Al ziet men ze door het drukke verkeer niet meer zo, toch leven er kinderen in de binnensteden. Ook in Leiden. En ook daar heb- ze weinig ruimte om te spelen. Dat nemen ze niet langer. Dat was althans de strekking van de protestoptocht, die de jeugd (na tuurlijk onder leiding) gisteren op touw heeft gezet. Met straat orgel voorop en vele spandoeken meevoerend gingen ze op stap. Ondermeer naar de Witte Singel, waar het voor de universiteit af gezette stuk grond werd gekraakt. De jeugd heeft er naar hartelust kunnen ravotten LEIDSE PAGINA 9 Een kleine enquete over het al of niet willen dempen van de Nieuwe Rijn in Leiden heeft heel wat pen nen in beweging gebracht. De pro blematiek van de binnenstad leeft vurig onder de stedelingen PAGINA 19 26 PAGINA'S BONN (AP) Het uitgestelde debat in de Westduitse Bondsdag over de niet-aanvalsverdragen met de Sowjet-Unie en Polen zal vol gende week plaatsvinden. Aldus zijn kanselier Brandt en oppositieleider Rainer Barzel vandaag overeenge komen. De beslissing werd in Bonn onmid dellijk uitgelegd als een aanwijzing dat Brandt en Barzel waarschijnlijk vooruitgang hebben bereikt tijdens hun gesprekken met als onderwerp de nog altijd diepgaande menings verschillen over de verdragen zelf. Het debat in de Bondsdag zal dinsdag beginnen, het zou oorspron kelijk gisteren zijn begonnen. sublieme sportkolberts heeft Penseel dit seizoen in de kollektie met uiteraard de daarbij passende broeken 'n internationale kollektie HERENKLEDING HAARLEMMERSTR. 175-177 LEIDEN DEN HAAG Er mag geboord gelijke spoedeisende maatregel niet worden naar olie en aardgas in het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de principe-uitspraak, die de Haagse president van de rechtbank, mr. J. H. C. Slotemaker, vanochtend deed in een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. Door de Vereniging Contact Natuur bescherming Noord-Holland en de Verenigde Combinatie van IJssel- meervissers (COVTJ) was geëist dat er een boorverbod voor deze beide gebieden zou worden afgekondigd. Zowel de vissers als de natuurbe schermers vrezen dat bij de boringen ernstige schade wordt aangericht aan flora en fauna in dit gebied. Onder meer vreest men voor verstoring van broedgebieden van vogels en vissen, watervervuiling door "spuiters", ter- wyi ook calamiteiten dreigen by het transport van de eventuele bodem vondsten. Volgens mr. Slotemaker is een der- nodig omdat er in het IJsselmeer pas sprake is van seismisch onder zoek en omdat er geen aanvragen lopen voor boorvergunningen. Bo vendien hebben de eisers volgens de president van de rechtbank niet aannemeiyk kunnen maken dat er grote kans bestaat op een 'spuiter". "Het gevaar voor een "spulter" is te verwaarlozen", aldus mr. Slote maker, want by de duizend sinds 1945 in Nederland verrichte boringen zyn geen ongelukken gebeurd. In zyn vonnis zei de president onder meer dat men ook geen verbod kan vra gen om olietankers op het IJssel meer te laten varen op grond van 't feit, dat er wel eens een ongeluk met een tanker is gebeurd. "Het bestaan van een zeker, gering risico moet in deze maatschappy aanvaard worden", aldus de president van de Haagse rechtbank. LEIDEN Over de jaren '70 en '71 krijgt Leiden in totaal f 8,5 miljoen extra van het rijk. Een speciale voorwaarde is daarbij echter, dat het ambtenaren-ap paraat wordt onderzocht op zijn doelmatigheid. Volgens het mi nisterie van Binnenlandse Zaken zijn er in Leiden te veel ambte naren, vergeleken bij andere ge meenten. Ook verdienen zijn ge middeld meer dan hun collega's elders. De aanvulling van f 8,5 miljoen uit het gemeentefonds is slechts een deel van het werkelijke tekort van Leiden over '70 en '71. Dat bedraagt f 12,5 miljoen. De resterende f4 mil joen zal de gemeente zelf uit reser ves moeten opdiepen In een eersf reactie op de voor waarden van een ambtenaren onder zoek verklaarde een woordvoerder, van het stadhuis vanmorgen dat ge middelden over 't ambtenarenkorps weinig zeggen: „Je moet ook letten op de problematiek van een stad". Dezelfde zegsman noemde de ex tra steun van f 8.5 miljoen „een er kenning door Den Haag, dat Leiden een financieel opkikkertje nodig heeft". Overigens is deze rijksbijdrage niet van invloed op de grote financiële nood dit Jaar, waarbij tal van or ganisaties (Release, kinderdagverblij ven, schooladviesdienst, telefonische hulpdienst enz.) de hun toegezegde subsidie lijken te moeten missen. Deze gedupeerde instanties gaan za terdag in Leiden een massale hand tekeningenactie voeren, om zodoen de een volksprotest aan te tekenen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken over de besnoeiing van de Leidse mogelijkheden. De landverhuizing in het Hunsingokwartier (provin cie Groningen) is dit voor jaar opvallend sterk. Nu zijn uit de gemeente Leens en den jmtrek weder omstreeks 150 personen naar Noord Ame rika vertrokken en er zijn nog verscheidene personen die zullen volgen. De hoop op verbetering van hunnen materieelen toestand is bijna algemeen de beweegreden van het verlaten des vader lands. Vandaag 50 jaar geleden: Sedert eenigen tijd wer den de stille lanen in de om geving van Leiden onveilig gemaakt door een individu dat zich uitgaf voor een poli tiebeambte. Als hij een paart je ontmoette, dan hield hij de jongelui staand en vroeg een bedrag aan geld, onder bedreiging dat hij hen anders zou verbaliseren krachtens de zedelijkheidswet. Deze be dreiging zette hij kracht bij door hun een geladen revol ver voor te houden. Hoewel de meeste jongelui zich ge neerden er kennis van te ge ven aan de politie, is dit toch gebeurd. In samenwerking met de rijkspolitie te Katwijk aan den Rijn zetten 16 poli tiemannen gisteravond onder leiding van den chef der Leidsche recherche de uit gangen der lanen af. Zij slaagden erin een 28-jariger spoorwegbeamW z aan te houden, vader van eenige kinderen. Bij for.ïlleeren werd op hem een geladen re volver gevonden, benevens °en Rijkspolitiepenning.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 1