a Personeel van zet de strijd Peiger voort lèxoro shirts Stap eens bij ons binnen we zijn zo gemakkelijk dichtbij Roth is ii groot schrijver Zevende stakings- week is begonnen Aruba wil band met ons land houden Raiffeisenbank Bi Boerenleenbank SATERDAG 22 APRIL 1972 PAGINA 1 Een klein en in de meedogenloze wereld van bedrijf s- concentraties, cao-gevechten en massa-ontslagen bijna on opgemerkt begonnen arbeidsconflict is langzaamaan bezig zich een landelijke reputatie te verwerven: de staking van 45 man produktiepersoneel van het metaalbedrijf Peiger b Emmen. Maandag begint de plo>eg aan de (2ste vastberaden stakingsdag, een tamelijk uniek cijfertje op de vre dig curvende na-oorlogse arbeids- statistiek. De 42ste dag zal wel weer »l9 alle andere van de afgelopen zes weken zijn: om zeven uur in de ochtend verzamelen de mannen zich bij de fabriekspoort, norse blikken en honende opmerkingen begeleiden de aankomst van de 80, voorname lijk administratieve, werkwilligen - daarna blijven 20 man posten en begeeft de rest zich naar de koffie, ochtendbladen, de kaart- en damspelen en de dopingstoespraak de vakbondsleiders in het ste kingslokaal. Om twaalf uur wisselen beide ploegen elkaar bij de poort weer af: zo gaat dat al zes weken, io zal het - zeggen de gezind - nog jaren duren de directie van de N.V. Peiger de eisen niet inwilligt van de mannen die kort na de start van hun actie lllen ontslagen werden. Door &ry Jassies »elger-directeur L. Bood is vooral >m die ontslag-kwestie spaar- aam met zijn kille commentaar: ,Er is helemaal geen conflict hier. ïr zijn ook geen stakers. Er zijn Heen werklozen. Ze zijn ontsla- pn'\. roor de industriebond NW, voor wie Je Peiger-affaire zich steeds*, meer en prestigezaak ontwikkelt, is tchter wel degelijk sprake van een staking. De bond, die zijn' strijdbare voorzitter Arie Groeneveld vorige peek al even aan de prikkelende ■miner ilet ruiken, is tegen de ont slagen in hoger beroep gegaan. „Het jntslag wordt door ons bestreden, n de zin van de sociale verzeke- ingswetgeving is dit een staking". Jet wordt tijd de eisen op papier zetten van de 10 leerlingen en 35 mannen, wier standvastige houding wekenlang nauwkeurig wordt geobserveerd door een team van de Groningse universiteit. De eerste twee verlangens zal niemand onbe- -E|kend in de oren klinken: intrekken van alle ontslagen en een recht vaardiger beloningssysteem. De an dere twee maken de Peiger-staking wel degelijk tot een unieke affaire In de na-oorlogse Nederlandse ar- beidsbeweging: Stakingen waren al- tijd het laatste pressiemiddel om er met loon- en andere materiële ge neugten op vooruit te gaan, de vlaggestok met andere leuzen stond wel in de conferentiezalen van de vakbonden, maar nooit op de barri caden zelf. wat willen de 45 werknemers, nu al zes weken staken nog meer? Het instellen van een onder- nemingraad en het herstel van het dienstverband van de ongeschoolde bankwerker/lasser Aiko Platje uit Emmer Compascuum - een solidari teitsactie die inderdaad zijn weerga niet kent aan het na-oorlogse va derlandse arbeidersfront. enkele tientallen Drentse werkne mers. De firma Peiger was in 1969 in dermate grote financiële nood geraakt dat slechts een geheimzin nige maar drastische ingreep van de Amro-Bank het stokoude machi nepark kon voorzien van nieuwe or ders voor de produktie van electro- motoren en vuilwaterpompen. De in Berkel en Rodenrijs gevestigde han delsmaatschappij van de al ge noemde heer L. Bood nam het be drijf in Emmen over. „De heer overtrof zijn personeel allerminst, aldus Hans Rijnboutt, de vaste in dustriebond-begeleider van de sta kers. „de bij zijn personeel aller minst populaire directeur W. Peiger binnen de korts mogelijke tijd in het voeren van een patriarchaal ên ouderwets beleid, wat wel tot een uitbarsting moest leiden. Een van de nu ontslagen arbeiders liet ons zijn door de nieuwe direc teur ondertekende aanstellingsbrief zien: „Wij behouden ons het recht voor deze aanstelling ten alle tijde ongedaan te kunnen maken, als voor deze aanstelling ten allen tijde ongedaan te kunnen maken, als mocht blijken, dat u om gezond heidsredenen langer dan twee we ken per jaar van uw werk zou n ten Begin dit Jaar woedde het metaal- conflict; iets van de nieuwe verzets- geest bereikte ook de Peiger-fabriek. Onder leiding van het 28-jarige NW-lid Aiko Platje formeerde zich een actie-comité dat ageerde voor loonsverhogingen en betere arbeids voorwaarden. Op 15 februari werd Platje ontslagen wegens „het ver storen van rust en orde en het houden van opruiende toespraken". Op 10 maart riep de industriebond NW - ook al des duivels omdat de Pelger-direotie het Platje-groepje als een communistische bedrijfsspio- nage-complot had beschreven - een ééndagsstaking uit. „Zonder Platje morgen niet aan het werk en nooit niet. riep een gehuwde bankwerker op die historisch geworden protest vergadering uit. Daverend applaus van 43 collega's: de nu al zes we- ken\durende Peiger-staking was ge boren. De Peiger-affaire is er een die niet alleen het heil van het volle loon- A D VERTENTIE veer''/frSoepel... dus altijd korrekt AIKO PLATJE zakje predikt. We voeren gesprek ken met vele stakers de helft stelde de Platje-zaak centraal. „We hebben nooit een ondernemingsraad mogen hebben. Eindelijk kiezen we zelf een comité met een voorzitter die voor ons moet onderhandelen en dan wordt die eruit gegooid. Waar haalt Bood het recht van daan? Platje is een van ons. Al moeten we hier 35 jaar staan, hij komt er weer in, en wij komen er weer in", zei een van de stakers, terwijl vele collega's woedend knik ten en vurige instemmende woorden spraken. Anderen zetten uitvoerig hun be zwaren tegen het loonbeleid en de werkomstandigheden uiteen. Hans Rijnboutt had het over de lonen al gezegd: „De achterstelling ten op zichte van andere bedrijven is niet essentieel. Essentieel is wel dat de loonvaststelling gebeurt volgens het natte vingersysteem. Mensen die even oud zijn en het zelfde werk doen, krijgen heel verschillende be loningen". De mannen aan de poort bevestigden dat en haalden het voorbeeld aan van twee even oude, ongeschoolde en gehuwde arbeiders, van wie de een met 115,- schoon In week thuiskwam en de ander met precies honderd gulden meer. „Wat een rotsfeer,", zeiden de ar beiders. „allemaal dingen waar wij niets over te zeggen hadden. We werden als beesten behandeld". We hebben bijv. deze winter planken en plastic voor de kapotte ramen ge spijkerd .maar we bleven verrekken van de kou. Er is geen verwarming in onze werkplaatsen. Wordt t dan verdomme niet eens tijd dat zulke dingen in een ondernemingsraad worden uitgepraat. Die z&l er ko men. B~od weet niet waar hij aan begonnen is". De heer Bood is ondertussen wel bereid een stap terug te doen „Na diepgaande studie gelden onze be zwaren tegen de ondernemingsraad niet meer. Wat de beloning betreft: dat is geen punt. Maar het kost tijd om een vergadering in te voe ren". En Platje, de vriendelijke en gebaarde werknemer uit Emmer Compascuum. mag deze woordvoer der van de handarbeiders ook weer de fabriek in? „Dat nooit", zegt de heer Bood, „iedereen voelt het hier: als Platje terug komt, geeft dat weer narigheid en ellende". Philip Roth is een groot schrijver. Daaraan helpt geen moedertje lief, sinds "Protnoys klacht" triomfaal werd Ingehaald als een meester werk uit de Amerikaanse litera tuur van nu. Roth deed zich in de bekentenis van de onanist tegen over psychiater Spielvogel kennen als Ie meester van de grimmige humor. Van die grimmige humor valt niets meer te bekennen in Our Gang, dat in het Nederlands ver scheen onder de titel Tricky Dixon. Dat behelst dus Roth's kijk op het presidentschap van Richard Mul- hous Nixon. De huidige president van de Verenigde Staten is bepaald niet geliefd bij vele geëngageerde literatoren Onlangs drukte Arthur Miller In een interview met Joop van Tijn dat nog eens kernachtig uit: ik geloof niet dat Nixon be staat. Maar bij Roth gaat de beuk erin. om het met voetbaltrainers te zeggen. Roth neemt als thema een uitspraak van de president over abortus en de ongeborenen. Die uitspraak leidt tot heibel, tot een kernoorlog en tot het vermoorden van de president, die tenslotte van uit de hel een comeback voorbe reidt. Een onthutsende reeks the ma's die mij als lezer totaal ont redderd achterliet. Op de achter flap staan uitspraken van Ameri kaanse recensenten, waaraf" te Ie dan hulpeloos vastklampt. The New York Times Book Review schreef bijvoorbeeld: Een politiek satire, die ik vergezocht, unfair, smake loos, onthutsend, logisch rauw en oerkomisch vond. Een meester werk. Christopher Lasch sprak over het eerste levensgrote verslag van wat men taalvervuiling zou kunnen noe men. Daar kan ik het wel mee eens zijn. Van politieke satire is er nauwelijks sprake, al zijn bepaal de scènes meesterlijk getypeerd. Maar wat vooral beklijft is de woeste haat van Roth tegen het instituut dat president Nixon, vormt. Unfair is een veel te lief woord voor wat zich in dit boekje afspeelt, ook al kun je 't met Roth eens zijn dat de beroepspoliticus Nixon een sluw man is, bedacht op zijn eigen heil en overlevingskan sen. Tricky Dixon is wel een bele venis om te lezen, als je bedenkt, dat we zelf in een klein Landje zit ten, met een vaderlijke premier, die bij de mannebroeders te biecht gaat al zal dit ketters in zijn oren klinken en die al de wenk brauwen fronst als hij de schijn van oneerbiedigheid in een vraag meent waar te nemen. Voor hem zou Tricky Dixon heilzame lectuur zijn. in het besef hoe goed hij het eigenlijk heeft, maar hij zal het er wel te druk voor hebben. JRS Philip Roth Tricky Dixon, Meulenhoff Amsterdam. Vertaling CeesBuddingh'. Zo zal de Peiger-affaire nog wel even op het dode spoor blijven staan. Rijnboutt zegt: „Niemand wil praten voordat de zaak met Platje is geklaard. Bood heeft ons uitgeno digd voor een gesprek in begin mei. Dat zou dan over het loon en de ondernemingsraad moeten gaan. Maar wij praten niet over stukjes van de puzzel,. Of alles, of niets." Rijnboutt verklaart ook dat de in dustriebond de stakers met hun kleine huishoudinkjes ook financieel niet in d estee'k zal laten: „voor volwassenen is de stakingsuitkering 157,- netto per week, met daarbij f 23,- van een steunfonds in Em men. Al duurt het 40 Jaar. we gaan met die uitkeringen door. Er liggen nog miljoenen om uit te geven als het moet". Ook geestelijk lijken de 45 onge schokt de eerste zes weken te zijn doorgekomen. De gezichten bij de poort en in de stakingszaal staan vastberaden, van geestelijke bewust wording getuigende kreten als „weg met de diotatuur", „over mijn eigen brood willen meepraten", „het raakt de hele zuidoosthoek", „we vechten voor een goede zaak", „we zijn voorlopers", scheren in eindeloos ge tal over het kale industrieterrein. Maar Rijnboutt beweert dat voor de mannen onredelijk is dat de revolte langer dan zes maanden zou duren. Of de breuk daarvoor geheeld kan zijn? Daarop is maar één ant woord: de directeuren van andere bedrijven in Emmen zijn als de dood zo bang dat prikacties naar hun bedrijven overslaan. De vorige week is dat al gebeurd. De toestand i wordt steeds explosiever. Overa! i worden acties aangekondigd. Het gaat al om het imago van Emmen. j De druk op Bood wordt steeds gro- I ter. Uit goede bron weet ik dat hij j enkele dagen geleden al door indu striëlen uit de industriekring Em men in de tang is genomen". De Industriebond manoevreert dus langs slinkse en tactische wegen om de Peiger-affaire tot oplossing te brengen. Vorige week kwam ook Arie Groeneveld al een avondje hartig spreken in Emmen. „Wat een moed hebben we toen weer gekre gen", zeiden de stakers, „liet de baas maar elke week zijn gezicht zien". In het schaftuur van die dag dron gen arbeiders van andere Emmer- bedrijven samen met de 45 handar beiders van Peiger voor de hekken die op slót waren gegaan. Er werd veel gevloekt op de Peiger-adver tentie waarin nieuw personeel werd gevraagd, vuisten en vloeken vlogen i de lucht in en achter het kantine- raam zat nerveus en gespannen het i zwijgende kauwende administratieve j personeel bijeen. „Het wachten is i alleen nog maar op de eerste steen. I Een steen voor Platje", zei iemand. WILLEMSTAD "Aruba geen tweede Nieuw Guinea", stond op een van de borden, die een aantal Jonge demonstranten me tzich mee droegen toen mi nister Lardinois deze week een bezoek bracht aan Aruba. An dere borden droegen als tekst. "Los van Curacao" en "hou re kening met de wensen van Aru ba". De betoging, georganiseerd, door een aantal Jongerenorgani saties, had voornamelijk tot doel om de Nederlandse bewindsman er aan te herinneren, dat Aru ba, los van Curacao, afzonder lijke staatkundige banden met Nederland wil aanknopen. Deze wens vormde ook het hoofdthe ma van de besprekingen, die minister Lardinois deze week voerde met leden van de Aru baanse eilandsraad. Door Gerard Habraken Over hetzelfde onderwerp had hij eind maart in Den Haag reeds tweemaal een onderhoud gehad met een Arubaanse dele gatie. Veel kans van slagen, heeft de Arubaanse actie om tot een afzonderlijke band met Ne derland te komen zeker niet. ^erder in afzonderlijke band met Nederland te komen zeker niet. Eerder in de week had minis ter Lardionois reeds op Bonaire verklaard, dat Nederland er wei nig voor voelt mee te werken, aan een verdere versplintering, binnen het Caraibische gebied. De duidelijk teleurgestelde heer Betico Croes, voorzitter, van Movimiento Electoral di Pueblo tMEP) en grote anima tor achter de "lucha Arubano" verklaarde na afloop van de be sprekingen, dat minister Lardi nois op Aruba een zelfde geluid had laten horen als op Bonai re, zij het wat minder cru en versierd met enige bloemetjes. Hard aankomen Het negatieve antwoord, •cwam voor de Arubanen des te harder aan. omdat de Neder landse bewindsman tijdens de besprekingen te Den Haag zou hebben verklaard, dat de Ne derlandse regering geen uit spraak wilde doen in de Aru baanse kwestie, daar men niet vooruit wilde lopen op het werk De positie van Aruba zou hierin apart bekeken worden. Verontwaardigd was de Aru baanse politicus over het feit, dat minister Lardinois niet toe stond dat de besprekingen op Aruba genotuleerd zouden wor den, omdat dit remmend zou werken op de openhartigheid, van de besprekingen. Volgens de heer Betico Croes kan het ontbreken van notulen er alleen maar toe bijdragen dat de ver warring groter wordt, daar ieder nu al naar behoefte uitspraken kan ontkennen of wijzigen. De Arubanen willen alsnog een verslag opmaken van de be sprekingen en dit naar Neder land sturen om van premier Biesheuvel te horen of minis ter Lardinois op Aruba gespro ken heeft namens de hele Ne derlandse regering. "Wij geven de strijd niet op", aldus Betico Croes. "en wij zullen alle mo gelijkheden benutten om die sta tus voor Aruba te krijgen, waar mee de bevolking gelukkig is" De kwestie-Aruba kwam uiteraard ook ter sprake tijdens de persconferentie, die gehou den werd voordat minister Lar dinois naar Suriname vertrok. De Nederlandse bewindsman herhaalde min of meer het standpunt dat hij op Aruba, en Bonaire had verkondigd en be perkte zich verder tot het ont kennen of nuanceren van uit- BETICO CROES spraken, die hij in dit verband zou hebben gedaan. Over de financieel-economische situatie van de Nederlandse An tillen was hij zeer optimistisch Deze bleek veel gunstiger dan hij uit de stukken in Nederland had kunnen opmaken. Voor Cu rasao achtte hij het noodzake lijk. dat er industrieën werden aangetrokken om de werkgele genheid te vergroten, maar wat Aruba en St. Maarten betreft meende hij te mogen verwach ten, dat deze eilanden in de toe komst zelfs een te g-root aanbod van werk zouden krijgen. Tijdens zijn bezoek heeft hij met de Antilliaanse autoritei ten voornamelijk gesproken over de ontwikkelingsprojecten. Zo start op Curacao met ingang van het nieuwe schooljaar een hogere technische school en op Aruba kan men beginnen met de bouw van het hospitaal. Een vliegveld met DC 8-faci- liteiten, dat Bonaire op het ver langlijstje had staan, gaat ech ter niet door. Minister Lardinois vond het Iets te groot voor een eiland van nog geen 8.000 inwo ners. Over een eventuele NAVO basis op de Nederlandse Antil len is niet gesproken met de Antilliaanse regering, evenmin over het migratieprobleem van de Antillianen in Nederland. Wat dit laatste betreft merk te minister Lardinois nog op: "Het zou wel eens kunnen zijn dat Nederland de eerstkomende jaren meer te stellen krijgt met het werkloosheidsprobleem dan de Nederlandse Antillen". ADVERTENTIE Want waarom zoeken naar wat u vlakbij kunt vinden? U stapt eenvoudig even bij een Raiffeisenbank ot Boerenleenbank binnen. Er zijn 3000 vestigingen. Dus overal gemakkelijk dicht bij u in de buurt. Om te kiezen uit wel 8 verschillende spaarvormen, met elk een aantrekkelijke rente. Zodat u kunt sparen op de manier die het beste bij uw bedoelingen en mogelijkheden past. Een deskundige adviseur helpt u graag bepalen welke spaarvorm juist voor u het' meest geschikt is. Bij de Raiffeisenbank en Boerenleenbank, de bank waar de helft van alle Nederlanders sl bij spaart. U kont zoveel méér doen met onze bank de bank voor iedereen 3000 vestigingen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 7