Kinderspeelplaats en royale parkeerplaats bij sportpark Gezin uit gekraakt huis geze Hanoi meldt neerschieten VS vliegtuigen Forse uitbreiding aan Abtspoelweg Moeilijke feestjes in Zuid-Afrika Woningbouwvereniging: Verhuurd aan medisch urgent geval STAD EN RAND DONDERDAG 20 JANUARI JJ OEGSTGEEST Na de reconstructie van de Abtspoel weg zal als de financiering dan tenminste rond is, met de uitbreiding van de hockey- en tennisvelden die aan deze weg liggen worden begonnen. De uitbreiding en het op knappen gaat ongeveer f 1.582.000,kosten. Een heel bedrag vond de gemeen teraad destijds maar er komt dan ook heel wat te liggen. De LMHC krijgt er drie hockeyvelden bij. wat het totaal op zes brengt en de banen- capaciteit van het tennispark De Krogt wordt verhoogd van 8 tot 13. Tennisbanen De Krogt zal na de uitbreiding kunnen beschikken over 4 nieuwe "Retkoot" banen met (internationa le) afmetingen 18 x 36 m. Deze 4 ba nen zyn nabij de Hofbrouckerlaan gepland. Tegen de beide hoofdbanen is een terrein gereserveerd voor de bouw van een kleedgelegenheid (niet in de kostenraming opgenomen) waarbij in principe zal worden uit gegaan van een accommodatie voor gecombineerd gebruik door hockey en tennis. Als dat plan de instem ming van alle partijen kan krijgen bestaat de mogelijkheid op deze kleedkamers een recreatieruimte te bouwen, eventueel met een terras dat uitkijkt over de "Centre Courts". Dat zou betekenen dat de wedstrij den vanaf het terras voor het ge bouw en op de eerste verdieping kun nen worden gevolgd. Ten zuidwesten van het bestaande tennispark komt een "Mateco" oefentennisbaan, die ook geschikt is voor wedstrijden. Het oude park De Krogt zal ook in een nieuw jasje gestoken worden (niet in de kostenraming opgeno men». De 37 Jaar oude afrastering wordt vernieuwd, verder komt er een nieuwe asfalt oefenbaan, een oefenscherm en afrastering. Het be staande kleedgebouw zal eventueel worden verbouwd. Daarnaast, dat is natuurlijk erg belangrijk voor de sportende moe ders, komt er een kinderspeelplaats op het terrein van de oude oefenkooi, zodat de kinderen zich niet meer be hoeven te vervelen. Hockeyvelden richting kunnen worden verschoven. Hierdoor zou overbespeling van de doelmonden voor een groot gedeelte worden voorkomen. De halfver- harde oefenhoek komt komt bij de Laan van Oud Poelgeest te liggen. Bij de uitbreiding van dit sport- oomplex zullen de padvindersgroe- pen die daar in de omgeving hun terrein hadden moeten verhuizen. Een definitieve beslissing daarvoor is nog niet gevallen maar men wil deze groepen een nieuw stuk grond aanbieden bij het sportcomplex De Voscuyl tussen de Rijksweg Den Haag—Amsterdam en de Willibror- duslaan. Het parkeren zal in de omgeving van het sportpark niet zo'n pro bleem zijn. Voor de spelers, be stuursleden enz. is er een parkeer terrein ontworpen naast het kleedge bouw. Hier kunnen ongeveer 57 au to's en 80 fietsen staan. Voor de wedstrijdbezoekers zijn parkeervoor- zienningen getroffen langs de Hof brouckerlaan. Aan de oostzijde van deze laan is 'n extra parkeerstrook ge pland zodat aan beide zijden van de laan auto's kunnen worden gepar keerd. (Ongeveer 100). Alle bestaande waterpartijen en groenvoorzieningen zullen zoveel mo gelijk in tact worden gelaten. Het complex wordt omsloten door een ring van groen waardoor de sportbe oefenaar aan het oog van het passe rende verkeer wordt onttrokken. PORT ELIZABETH (AP) Een feestje bouwen in Zuid-Afrika eistveel omzichtigheid als ook mensen van een ander ras worden uitgenodigd. Dit blijkt uit „Nieuws over de rassenbe- trekkingen" een publicatie van het Instituut voor Rassenbetrekkingen dat zich tegen de apartheid verzet. Wat wel en niet mag is niet al leen voor buitenlandse bezoekers maar ook voor de Zuidafrikanen zelf dikwijls een vraag. Het instituut geeft daarom de volgende richtlijnen. Een besloten feestje, samenzijn of maaltijd van blanken, mulatten en Indiërs mag en men mag er ook al cohol schenken. Mulatten of Indi sche gasten mogen ook in een blanke wijk logeren gedurende niet langer dan 90 dagen per Jaar als de gast heer een woonvergunning heeft. Een dergelijk gemengde groep mag ook in een restaurant gaan eten voorop gesteld dat die gelegenheid dan niet voor het 'publiek toegankelijk is. Het wordt allemaal moeilijker zo dra zwarten er bij betrokken zijn. Een Afrikaanse gast mag een beslo ten feestje, zoals een trouwpartij bij wonen. Maar het is verboden aan een Afrikaanse gast in een huis van blanken alcohol te schenken tenzij de Afrikaan in dienst is van de be treffende blanke, ouder dan 18 en de drank gratis aan de Afrit wordt verstrekt. Logeren: als Afrikanen v naar een multiraciale bijeenkonu een stedelijk gebied komen, dan: hij daar zonder officiële vergun niet langer dan 72 uur blijven de Afrikaan rust verder de plici bewijzen dat hij legaal in 1 verblijft. De LMHC krijgt er drie hockey velden bij, wat het totaal brengt op zes. Voor het oude en nieuwe hoofd- veld is rekening gehouden met de bouw van een tribune. De nieuwe speelvelden zijn zo geconstrueerd dat deze ongeveer 13 m. in de lengte Ook Londen heeft de voor jaarsmode dezer dagen op straat gebracht. Het huis Lovelock ont wierp deze twee modellen. Links een broekpak in een blauw-witte ruit met een pantalon met ivijd uitlopende pijpen, rechts een1 donkergrijs flannel pak met witte i krijtstreep. Bij dit pak hoort een trui in witte crêpe. Soekarno niet bij mislukte staatsgreep betrokken DJAKARTA (Reuter) Een In donesische communistische leider die in verband 'met de mislukte staats greep op 1 oktober 1965 terechtstaat, heeft voor een militair gerechtshof in Djakarta verklaard, dat wijlen pre sident Soekarno niet bij de coup be trokken was. Volgens hem wist het voormalige staatshoofd niet tevoren wat er zou gebeuren. Het is de eerste maal. dat in het openbaar Soekarno wordt vrijgepleit. De communistische leider die dit deed. was Soepono Marsoedidjojo, die ontkende destijds pro-communis tische troepen opdracht te hebben ge geven zes generaals te ontvoeren. De ze generaals werden later vermoord teruggevonden in een put buiten Dja karta. HONGKONG/SAIGON (Reuter) Radio-Hanoi heeft gemeld dat giste ren boven de provincie Nghe An in Noord-Vietnam twee Amerikaanse Phantomjachtbommenwerpers zijn neergehaald. Hoe dat gebeurde en wat er van de inzttenden is gewor den. werd er niet bij vermeld. Het Amerikaanse opperbevel in Saigon deelde van zijn kant mee dat een Amerikaans vliegtuig woensdag voor het eerst in bijna twee jaar een Noord Vietnamese Mig-21 omlaag heeft geschoten boven Noord-Viet nam. Het luchtgevecht had zich ont wikkeld nadat andere Amerikaanse vliegtuigen tijdens een verkennings vlucht onder hevig vuur van conven tionele en raketbatterijen waren ge komen. Een van de toestellen was door een raket getroffen, maar had slechts lichte schade opgelopen, al dus een woordvoerder in Saigon. Ra dio-Hanoi meldde dat de Phantoms waren neergeschoten toen ze be woond gebied bombardeerden. Intussen is het door kernenergie aangedreven vliegdekschip Enterpri se gisteren in de golf van Tonkin te ruggekeerd na een afwezigheid van ruim een maand. De Enterprise, die 70 tot 100 vliegtuigen vervoert, arri veerde begin december tijdens de oorlog tussen India en Pakistan in de Indische Oceaan. De terugkeer van het schip in de Golf van Tonkin betekent een aan zienlijke versterking van de Ameri kaanse strijdkrachten, die half fe bruari een nieuw "Tet"-offensief van de Vietcong en de Noord-Vie tname- 1 zen verwachten. Al zijn de werkzaamheden aan de sportvelden nog niet begon nen, rojid het sportpark is er toch wel het een ander los. Zo is men al bezig met de nieuwe toegangs weg naar de sportvelden. (Foto Holvast) nderdag Molen De Mobielkantoor Brandsmalaan 76 „De Duik boot" Clubhuiswerk handenarbeid 8- Leeuw) Man vermist en een gewonde bij ontploffing ZWOLLE (ANP) De Zwolse ves tiging van de veevoederfabriek Ber- gia is in de afgelopen nacht door een explosie grotendeels verwoest. Een persoon wordt vermist, een andere werknemer liep brandwonden op. De ontploffing had omstreeks 3 uur plaats, toen een van de drie aan wezige personeels-leden voor contro le het deksel van een silo oplichtte. Er ontstond toen een grote steek vlam die door een zware explosie werd gevolgd. Dat had onder ande re tot gevolg dat het dak van 200 vierkante meter instortte. De 28-jarige J. Gerrits uit Nieuw- leusen moest met ernstige brand wonden in een ziekenhuis worden op genomen. De 34-jarige A. van de Pol uit Nieuw Leusen wcr^t ver mist. Het derde personeelslid bleef Vrijdag Warmond Boerderij Meerru6t Kaag concours 8.30 uur nam. Rijnlandslyceum (Oegstgeest) Jas-, Zijlsingel 2 Evangeliecentrum Jeugd- BROMFIETSI GEWOND WARMOND Een bromfietser uit Warmond kreeg teren op de kruising Julianala Herenweg geen voorrang van Warmondse automobilist. Bij de sing liep de man een ernstige h( wond op en moest naar het D nessenhuis in Lelden worden voerd. Warmondse mannen nog net in de meerderheid WARMOND De Warmonds volking is afgelopen Jaar maar 69 personen toegenomen. Vorig was de bevolkingstoename 401. mond telt op 1 Januari 1972 452 woners waarvan 2265 mannej 2261 vrouwen. De ambtenaar burgerlijke stand moest 53 kei actie komen voor het sluiten vai huwelijk. Er werden 48 kinderei boren. (Morsweg 59) Kla- Geversstraat 65) Socie- Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (v. kamerbewoners en alleenstaanden) 9- Koningskerk Ruilclub 7.30-10 u. na middag. De Kleine Burcht Selsklp Pryslan. Abe Brouwer leest voor uit zijn boe- Louise de Colignyscholengemeenschap bijeenkomst 2.15 i Beroepen voorlichtings- mis (Mare) Schie i Oudstrijders 8 u Zaterdag kerk Adventskerk bijbel- Begrotingsraa in Warmoni WARMOND De Warmondse zal in februari niet bijeenkomei dat begin maart de begroting 1972 onder de loep moet worde nomen. Bij de behandeling v begroting wordt de volgende dure gevolgd: 25 februari hoon voor de bevolking; 28 februari tievergadering; 2 maart alge beschouwingen: 10 maart ir van antwoord B. en W. en afhandeling van de begroting. Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (v. kamerbewoners en alleenstaanden Oegstgeest (Het Witte Huis» Schaak- sociëteit Palamedes 2-5.30 uur nam. Ant. Clubhuls Concert Franciscus- VOORHOUT De gladhek gisteravond plaatselijk optrad, twee automobilisten danig parte speeld. Op de weg tussen Rijn en Voorhout gaat de betonweg in een klinkerweg, die sneller glad wrordt. Dit merkte twee automobilisten, die beid vrijwel dezelfde plaats de slo gleden. De eerste auto, werd licht beschadigd, terwijl d stuurder ongedeerd bleef. De s i auto, een Opel, raakte total-lo j de bestuurder moest (klachten worden opgenomen Academisch Ziekenhuis in Leide LEIDEN Meer dan twee maan den na het kraken van het pand Seringenstraat 46 is het gezin Van der Born gistermiddag weer op straat gezet. Het gezin bestaat uit vader, een 24-jarige chauffeur-expediteur, moeder, en een lla Jaar oud kind. Het echtpaar Van der Born is reeds vijf jaar getrouwd. Tot voor drie maanden woonde het gezin in bij de ouders van mevrouw Van der Born. Omdat de situatie daar steeds gespannener werd, trok Van der Born, op een gegeven moment met zijn gezin in de op dat moment leeg staande woning in de Seringenstraat. Bfj de kraak werd hij geholpen door enige vrienden. Enige tijd geleden meldde de eige naar van het pand. de Stichting Tuinstadwijk, dat inmiddels een huurder voor het pand was gevon den. Men verzocht het echtpaar Van der Born om het pand te verlaten. In een door de woningbouwvereni ging Tuinstadwijk aangespannen kort geding oordeelde de rechter dat Van der Born het huis onrechtmatig bezette, en gaf hij hem opdracht het huis te verlaten. Gistermiddag zou dat gebeurd moeten zijn. Het gezin Van der Born De actrice Peronne Hosang is de vorige week in Zeeland overleden. Haar stoffelijk over schot is op Westerveld verast. Pe ronne Hosang. die ook bekend heid genoot als lid van de hoor spelkern, bereikte de leeftijd van 62 jaar. weigerde echter absoluut de woning vrij te maken voor de nieuwe huur der. Om tien over half drie kwam gistermiddag deurwaarder Van der Heijde met de politie. Omdat het ge zin Van der Born ondanks herhaal delijk aandringen niet opendeed, for ceerde de politie de achterdeur, waarna het gezin Van der Born uit het huis werd gezet. Volgens de kra kers stond het pand al vier maanden leeg, voordat Van der Born er in trok. Bovendien zou, volgens de rech ter, het bureau Huisvesting van het Stadhuis een andere woning hebben moeten zoeken. „Mevrouw Van der Born heeft gisteren bij Huisvesting echter te horen gekregen dat zij niet meer om een woning hoefde te ko men", verklaarde één van de krakers. De woningbouwvereniging Tuin stadwijk verklaart, by monde van penningmeester A. W. Marks, dat het pand Seringenstraat 46 vanaf 1 no vember leegstond. „Terwijl wij met de nieuwe huurder een om medi sche redenen urgent geval aan het onderhandelen waren, trok Van der Born er op 3 november in. Wy zijn tweemaal bij Van der Born langs geweest om met hem te praten. Wij hebben hem gewaarschuwd dat hij onrechtmatig in die woning zat, en dat hy er toch uit zou moeten, dat hU op deze manier niets zou berei ken. Van der Born bleek echter niet voor reden vatbaar Daarom hebben wy een kort geding tegen hem aan gespannen. Omdat hy ook op last j van de rechter niet wou vertrekken, wy deren". I naar het politiebureau vervoerd. moesten wy hem gisteren door deur- Het gezin Van der Born werd na- j Daar hebben zy de nacht doorge- waarder Van der Heyde laten ver- dat het uit het huis verwyderd was j bracht. Inmiddels heeft men het ge- zin geadviseerd voorlopig in ken in "Huize de Wekker" Herengracht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2