ARCHITECT KAN AAN SLAG r Den Haag kan de Baan niet 'hebben' Huidig Leidse LEID' SE Beroepschauffeur bracht het verkeer in gevaar REBUS IN RAAD Leidse raad akkoord met plannen Lakenhal STELLING VOOR DISCUSSIE-AVOND (PRUIMING BULTHUIS Beroepingswerk Voor de Leidse kantonrechter IJSBAAN OPEN PEPERZAK35*! j 1INSDAG 18 JANUARI 1972 LEIDEN Het Haagse structuurplan is een ondeugdelijke basis voor de Leidse Baan. De werkgelegenheid in Den Haag neemt namelijk niet toe, zoals in het structuurplan wordt ver ondersteld, maar af. Dit zegt drs. H. J. E. Berkhuljsen, medewerker van het Roterdamse in stituut Stad en Landschap, in een geschrift over de Leidse Baan dat a-s. donderdag met nog enkele andere stellingnamen ter sprake zal komen op een discussieavond over de Leid se Baan (Diligentia, Den Haag). De bijeenkomst is georganiseerd door Stad en Landschap, het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening i en Volkshuisvesting en de werkgroep Milieubeheer van de Leidse univer siteit. Als voorzitter zal optreden ir. W. F. Schut, oud-minister van Volks- huisvesting en Ruimtelijke Ordening. De uitkomsten van het bedrijf s- register tonen volgens drs. Berkhuij - sen aan, dat de arbeidsbezetting in Den Haag jaarlijks met 2000 tot 3000 personen terugloopt. In het struc tuurplan gaat men er echter vanuit, dat de werkgelegenheid in dit gebied in 1988 tot 160.000 personen zal zijn gestegen tot 127.000 thans. Bovendien is er volgens drs. Berk- huifsen een goede kans dat de Haag se gemeenteraad zich zal verzetten tegen de aanleg van 30.000 parkeer plaatsen voor langparkeerders in de Haagse binnenstad en de aanleg van ringwegen daaromheen. In ieder ge val is er voorlopig geen geld voor, aldus drs. Berkhuij sen. „Ook de nood zaak evenwicht te bewaren tussen parkeercapaciteit, lokaal en inter lokaal wegennet noopt tenminste tot grondige herbezinning op de Leidse Baan", zo schrijft hij. Dooievaar De Haagse werkgroep Dooievaar is dezelfde mening toegedaan. Het aan tal parkeerplaatsen en het wegennet zijn op het ogenblik ruim voldoende, volgens Dooievaar. In de toekomst hoeft daar niet veel aan gedaan te worden, als men tenminste afziet van het bereikbaar houden van de stad voor autoforensen en als men die 30.000 nieuwe parkeerplaatsen (kos ten f.240 miljoen) en nieuwe foren senwegen laat schieten. Afgezien van de mogelijkheid om de vervoersstroom tussen Leiden en Den Haag voor een groter deel door het openbaar vervoer te vervangen, is het ook zinvol om te trachten de vervoersstroom in zfjn totaliteit te beperken. Dat kan door beperking van de werkgelegenheid en door op voering van de woningcapaciteit in Den Haag, aldus drs. Berkhuij sen. In een persoonlijke visie op de Leidse Baan schrijven de NS-mede- werkers ir. N. H. C. H. Zeevenhoven en mr. E. M. Nikkels dat de keuze voor het openbaar vervoer zonder Leidse Baan in veel opzichten ver antwoord is. Verwijzend naar de brief die de NS en haar busdochter NZH onlangs Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land toestuurde, wijzen ze er voorts op dat op grond van de huidige plan nen het openbaar vervoer de te ver wachten groei van het personenver keer tussen Lelden en Den Haag makkelijk kan opvangen. Provinciale Staten zulen 27 januari over de Leidse Baan beslissen. 1 LEIDEN Op de Botermarkt 1 langs het water de tweeën- ntig parkeerplaatsen vervan- i door groenperken met bomen t daartussen fietsenklemmen. Muntinga, kandidaat te Sprang-Ca- pelle. Geref. Kerken Beroepen te Edam W. van Benthem, kandidaat te Amstelveen. Tennispark LEIDSE HOUT, Van Beuningenlaan. (Foto Holvast) LEIDEN De raad van Leiden heeft gisteravond 25.000,beschikbaar gesteld voor verbeteringen aan de aken hal. Dat bedrag zal worden gebruikt om een plan te iten opstellen voor modernisering van de Harteveldzaal, e Lucas van Leydenzaal en de Van Mieriszaal. Bovendien al een plan worden gemaakt voor het aanleggen van air- onditioning in deze zalen. Nog altijd bestond er, met name in PAK-fractie, twijfel of de ge- eente Leiden d'e kosten van het luseum alleen moet dragen, of dat ook financiële hulp van derden oet worden gevraagd. B. en W. zul- ii n in dit verband een onderzoek la- i d instellen naar de mogelijkheden b te komen tot een andere finan- eringsvorm voor de Lakenhal, waar- de gemeente echter een billijk odeel moet houden in het beleid .v. de functie van het museum. De slag van het onderzoek zal vóór J oktober aan de raad worden be nd gemaakt. Met dit besluit aanvaardde de raad1 n motie van het protestants-chris- ijke fractielid Houtman. De oor- ronkelijke motie was overigens op jge punten gewijzigd op verzoek n Waal (PvdA). Dirks, die tot gis- avond het standpunt van de Pvd fractie in deze kwestie vertolkte, is door de drukte die zijn verhui- ig naar Lelystad met zich mee- engt, verhinderd om als raadslid Hef te zijn. D'66-raadslid Kuyper zag al zijn i (ties verworpen. Alleen zijn stand- i nt, dat de monumentale trap in de j pevleugel van de Lakenhal juist in plaatselijke museum thuishoort b 3 in het gebouw gehandhaafd dient jj worden, werd met 24 tegen 13 stem- „m aangenomen. Op vragen van Waal deelde weth. q CRM mevrouw Den Haan de A mee dat zij verwacht dat het t een aanvullende uitkering zal le en voor ten minste de helft van t bedrag dat met de totale verbe- ing van de Lakenhal gemoeid zal Bister avond werd verder o.a. het v iakgeval van het pand Koddesteeg behandeld. Dit pand, eigendom d de gemeente, werd op 2 januari i door twee jongelui, Wiesje haafsma en Paul Stam, gekraakt. gemeentelijke woningstichting ,i i het toen echter al verhuurd als ichuis. Een dag nadat de krakers pand hadden betrokken werd de i irgevel gedeeltelijk gesloopt om mte te maken voor de pakhuis- iren. De krakers werden hierdoor loodzaakt om het pand te verla- nmiddels is er een actiegroep ont- ADVERTENTIE i Hoogpool Smyrna KARPETTEN er zijn nog enkele zéér fraaie tapijten bij. HATCHLY s *325 NU 468,— HANDGEWEVEN Super kwaliteit n300 van 1195,voor798, CRIPPER WOL AXMiNSTER X300 NU 207,— X320 NU 238,— staan, die wü verhinderen dat er van bruikbare woonruimte pakruimte gemaakt wordt. PSP-raadslid Walle merkte op, dat sommige woningen weliswaar niet meer geschikt zijn voor bewoning door gezinnen, maar wel anderen, bijvoorbeeld jongelui die geen kamer kunnen vinden. Hij vroeg wethouder Menken van Volkshuls- vesting en Openbare Werken om een preadvies, waarin aandacht aan dit probleem wordt geschonken. Zolang dit preadvies er nog niet zou zijn, vroeg hij een verbod uit te vaardigen om woonruimte een bedrijfsfunctie te geven. Wethouder Menken verklaarde, dat het pand in de Koddesteeg al in 1962 als pakhuis was aangekocht. De laat ste maanden was er een zwerver in ondergebracht, die nergens anders ge plaatst kon worden. Hij zei te streven naar een duidelijkere beleidslijn bij het bepalen welke panden nog als woonruimte door anderen dan ge zinnen kunnen worden gebruikt, en welke zelfs daarvoor in een te slechte staat verkeren. Overigenis merkte hij op, de krakerij een "groot kruis" te vinden' '.Krakers belemmeren vaak huisvesting van talrijke andere men sen, die soms veel dringender onder dak gebracht moeten worden," aldus wethouder Menken. "In sommige ge vallen kan ik wel begrip opbrengen voor krakers, maar ik kan het niet goedpraten." Met het plan van Walle om te onderzoeken welke woningen voor anderen dan gezinnen bewoon baar zijn, ging de wethouder akkoord. Het door Walle gevraagde verbod achtte hij onaanvaardbaar. PAK-fractieleider In 't Veld stelde voor dat de wethouder in plaats van dit verbod zou toezeggen zijn invloed te zullen aanwenden om te voorko- Tnen dat gedurende de tijd dat het preadvies in de maak is woonruimte tot bedrijfsruimte gemaakt zal wor den. "In incidentele gevallen ben ik bereid een bemiddelend gesprek te voeren", beloofde de wethouder. Plantsoen De raad besloot verder, dat het in voeren van een bejaardentarief een voorwaarde zal zijn voor verhoging van desubsidie aan de NZH, volgens een voorstel van PAK-raadslad Jonker. Over het verplaatsen van het Rem brandt-monument van het Noord- eindsplein naar een op de Beesten markt aan te leggen plantsoen, her innerde wethouder Kret van Ver keer en Stadsontwikkeling aan het raadsbesluit, dat er op de Beesten markt een betaald parkeerterrein zal komen. "We zitten op het ogenblik met twee stromingen in de raad", vond Kret. "Aan de ene kant beslui ten we om een betaald parkeerterrein te maken, en een paar maanden la ter willen we op de Beestenmarkt een plantsoen hebben. Daar kan je niet mee besturen. In het uiterste geval is het echter mogelijk om wanneer het parkeerplan wordt aangeboden tege lijk over dit alternatief te stemmen." Voorstellen over het beschikbaar stellen van geld voor verbeteringen van de psychiatrische inrichting "En degeest" werden aangehouden, even als een voorstel inzake het vaststellen van de verpleegtarieven van "Ende geest" en "Voorgeest". Fauteuils - 2 zits banken rankenkasten - eetkamers. Botermarkt 23 Ned. Herv. Kerk Beroepen te Huizen H. A. van Sloo- ten te Nijkerk. Aangenomen naar Delden, H. J. Vedder te Den Haag, naar de streekgemeente Hoensbroek- Brunssum-Treebeek, mej. E. W. M. R/i/J) LEIDEN Wegens werkzaam heden aan het wegdek werd vorig jaar op de Haagweg in Leiden nabij de nieuwe brug geruime tijd een inhaalverbod ingesteld. Des ondanks ging een 23-jarige be roepschauffeur uit Noordwijker- hout in de avond van de 23ste mei met zijn sportauto een nabij de brug rijdende file inhalen en nog wel op het moment, dat enige te- genligers naderden. Om een fron tale botsing te voorkomen, „schoof" hij tussen twee auto's de file weer in, waarbij hij een der auto's de vrije doorgang „af sneed". Door sterk vaart te ver minderen voorkwam de bestuur der hiervan een botsing met de sportwagen van de Noordwijker- houter. Op de zitting van de Leidse kan tonrechter, mr. W. de Koning, ver klaarden gisteren drie getuigen, dat beroepschauffeur door zijn onver antwoordelijke manouvres het ver keer in gevaar had gebracht. Verdachte zelf ontkende dit en stelligste. "Ik overtrad weliswaar zonder erg het inhaalverbod maar had toen ik die tegenligger zag nade ren gemakkelijk kunnen invoegen als ADVERTENTIE HEDENAVOND de bestuurder van de auto waar ik vóór wilde gaan rijden zijn snelheid niet had opgevoerd toen hij mij naar rechts zag sturen", zo luidde zijn le zing van het geval, en waarbij hij dus de schuld grotendeels op de an der poogde af te schuiven. Zijn ver loofde, als getuige a décharge ge hoord. kon door gebrek aan feitelijke waarnemingen weinig of niets tot zijn verdediging aanvoeren. Op grond van de verklaringen der getuigen achtte de officier, mevr. mr. A. C. Quick-Schuyt, het overdui delijk bewezen, dat verdachte des tijds door enkele ernstige overtredin gen het verkeer inderdaad in ge vaar had gebracht. "Verdachte toon de zich wel een heel slechte chauf feur en ik heb even overwogen zijn rijbevoegdheid in het geding te bren gen" temeer, omdat hij al eerder wegens onverantwoordelijk inhalen werd gevonnist", zo besloot zij haar requisitoir. Zij beperkte ditmaal haar eis nog tot drie geldboeten van twee maal f 50 en f 100 subs. 20 dagen. In sloot "Ik wist niet, dat daar zo'n scher pe bocht in de weg lag". Dit voerde een 20-jarige zeilmaker uit Roelof- arendsveen aan als excuus voor het feit. dat hij op een late september- avond met zijn auto uit een bocht van de Provinciale weg nabij zijn woonplaats was gevlogen met als ge volg dat hij via de linkerwegberm in een sloot dook. Dat hij als gevolg van een te hoge snelheid (volgens de getuigen circa 120 km, in die bocht de macht over het stuur was kwijtgeraakt, ontkende hij overigens ten stelligste. De officier kwam tot de conclusie, dat verdachte uitermate gevaarlijk had gereden en derhalve een geyoe- lige correctie verdiende. Zij eiste, dan ook zowel een geldboete van f 100 subs. 10 dagen als de voorwaardelij ke ontzegging der rijbevoegdheid voor de tijd van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. "Zo rijden betkent ongelukken zoeken", merkte de rechter nog op alvorens conform te vonnissen. Scholier Een 20-Jarlge scholier uit Voor schoten beging destijds met zijn auto op 't kruispunt Voorstraat-Marine- weg twee overtredingen. Hij verzuim de namelijk voor de stopstreep te stoppen en verleende daarna bij het linksafdraaien geen voorrang aan een hem tegemoetrijdende auto het geen een fikse botsing tot gevolg had. Dat hij de stopstreep (en het stopbord) ter plaatse had genegeerd kon hij niet ontkennen. Wel ontken de hij bij de linkerdraai onverant woordelijk te hebben gemanouvreerd. "M'n uitzicht werd ernstig belem merd door een hoekhuis en ik heb dus weinig of geen schuld aan die botsing", lichtte hij de reden hiervan nader toe. "AIS u was gestopt en niet, zoals de getuigen verklaarden, met vrijwel onverminderde snelheid dat kruispunt was opgedraaid zou er Nieuwbouw in een Leids sa- neringsgebied. Op de hoek van Herengracht en Waardkerkplern is een nieuw gebouw voor het Gewestelijk Arbeidsbureau ver rezen, dat komende zomer in ge bruik kan worden genomen. (Foto Holvast) LEIDEN Het was gisteravond weer tamelijk druk op de publieke tribune van het stadhuis. Naar schatting 25, voornamelijk jonge toehoorders wachtten de hele avond geduldig tot de raad het kraakgeval van het pand Kodde steeg 34 zou gaan behandelen. In het begin van de avond had den de jongelui aan alle raadsle den en aan de pers een envelop uitgedeeld, waarin een rebusje te vinden was. Na enig nijver denken bleek de rebus deze boodschap te bevat ten: „Maak geen pakruimte van woonruimte zolang er woning nood is". Dezelfde leus stond ook te lezen op het spandoek, dat on middellijk tevoorschijn kwam toen het kraakgeval ter sprake kwam. Het was één van de weinige ge beurtenissen gisteravond. Aan het begin van de vergade ring las burgemeester Vis een brief voor van ex-PAK raadslid Dirks, die gaat verhuizen naar Lelystad. Dirks zei, naast teleur stellingen ook momenten van vol doening te hebben beleefd tijdens zijn raadslidmaatschap. Burgemeester Vis dankte Dirks voor de inspanningen die hij zich de afgelopen 1V2 jaar heeft ge troost voor de gemeente, en wenste hem in de toekomst veel succes. beheerst 't vak SPU1149-151 (bij markthof) -DEN HAAG 070-604895 in 't geheel niets zijn gebeurd "zo luidde het repliek van die officier, die overigens het beroep van ver dachte op het slechte uitzicht even eens van de hand wees. Gezien de ernst van de feiten, eis te zij twee geldboeten van resectie- velijk f 30 en f 70 subs. 10 dagen. "Ik ben maar scholier en kan die 100 gulden onmogelijk betalen", al dus verdachtes "laatste woord". "Als u zich een auto kunt permitteren moet u de consequenties die aan 't autorijden vastzitten ook dragen", zo wees de kantonrechter verdachtes in direct verzoek tot een flinke tege moetkoming bij het bepalen van de strafmaat radikaal van de hand. Zijn vonnis luidde dan ook geheel conform. "Kan ik die 10 dagen .ook gaan uitzitten", wilde verdachte tot slot weten. "Alleen dan als er helemaal niets op u verhaald kan worden", zo luid de het rechterlijk bescheid. Waar de officier nog aan toevoegde: "Uw auto zal toch minstens nog wel zo'n f 100 waard z(jn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 3