Leidse twijfels raad: Nog grotere over Leidse Baan Niesbui oorzaak botsing V DE LEID' SE RUU SLF in maart streekbedrijf WEL EEN HOND Huren van voormalig pand Gerzon gaat door „Rembrandt naar de Beestenmarkt" Marsconcert ?ranciscusband Een uurtje praten over goed werk Hoogovens maakt het u gemakkelijk Leiden HOOGOVENS IJMUIDEN jflNSDAG 11 JANPARI 1972 LEIDEN De Leidse raad acht het in strijd met de „„Leidse belangen om mee te werken aan de totstandkoming 'ulVan de Leidse Baan, en met name aan de verwezenlijking 1 ,pn aansluitwegen op het Leidse wegennet. Tenzij elk van 5iije volgende feiten vaststaat zal de gemeente Leiden geen ,gtiedewerking aan het project verlenen: als de resultaten van het ver- keers- en vervoersonderzoek aan- geven, dat de aanleg van de Leid- se Baan noodzakelijk is; Ie) als andere mogelijkheden, zoals -:ai een door de N.S., H.T.M. en N.Z.H. 4 gezamenlijk opgesteld nauwkeu- dai «g uitgewerkt plan voor openbaar iwe vervoer tussen Den Haag en de gemeenten in het gewest Leiden, l". in de praktijk niet uitvoerbaar id I zijn; r) als door de aanleg van de Leidse aa| Baan geen onvervangbare natuur- ko gebieden in de regio onherstelbaar j worden aangetast; erJ als er voldoende garanties zijn dat sjJ overbelasting van het Leidse we- nj gennet achterwege blijft of op art verantwoorde wijze kan worden kei opgevangen; eixt als de Leidse Baan past in een ,t 1 planologisch evenwichtige opzet de van de Stevenhofjespolder. J. \De Leidse raad kon zich gister- stjond verenigen met dit voorstel irkin het PAK. In feite wijkt het ge- Vefynen besluit niet veel af van de J- bvattingen van de gemeenteraad, enlals die vorig jaar werden gefor- ekijuleerd. (Wel werd een aantal nieuwe over- -^sgingen toegevoegd. De raad isvaif" :*eniiig dat er in de afgelopen maan- n nieuwe twijfels zijn gekomen bij vele, die er al waren. Men ver- jst o.a. naar de dezer dagen uit- :omen nota van de werkgroep Milieubeheer van de Leidse univer- ,eit en naar het rapport van de Z.H. en N.S. Bovendien, oordeelt d, kan de Leidse Baan haar nctie niet vervullen indien ze in geheel geen aansluiting krijgt het Leidse wegennet. Gerzon D'66-raadslid Oosterman vroeg e**it het huren van het voormalige nd van Gerzon aan de Breestraat wachten tot uitgezocht is of idere panden, die misschien reeds het bezit van de gemeente zijn, et te gebruiken zijn. Met name het renlogement vond hij een moge- Ie alternatief. Wethouder Menken zag dat niet „Het Herenlogement is veel te Uur", vond hij. „Ik ben er geen jHorstander van om met het huren MKn het voormalige pand van Ger- jn te wachten. We zitten dringend de ruimte verlegen, om er de lenst van Gemeentewerken in onder brengen". miP uivesteijn rjpvolger Dirks in LEIDEN PvdA-raadslid Dirks, e heeft bedankt in verband met In vertrek uit Leiden hij wordt et ingang van 1 februari hoofd lorlichting van de rijksdienst voor IJsselmeerpolders zal worden evolgd door de heer J. G. P. J. Ivesteijn. De heer Dirks houdt i htact met Leiden, want hij is voor- imens zijn hier begonnen studie aatkundige studierichting te vol- blen. ri LEIDEN Enkele opvallende -erieven, die bij de Leidse raad zijn anengekomen: Een schrijven van exploitant Slingerland van de stadsrond- ïissi vaarten om het Rembrandtmo- tl nument te verplaatsen van Witte n Singel naar Beestenmarkt. j Een schrijven van Wim Sonne- >0|| veld, waarin hy aandacht ves- tigt op het goede werk van Terre I des Hommes. I Een open brief van het vor- datf mingscentrum Troef inzake het jdi^ treffen van maatregelen om het Kreatief Sentrum weer open te stellen. [LEIDEN Voor haar talrijke do nateurs geeft de Pranciscusband op v en 22 januari in het Ant. Clubhuis i marsconcert, waaraan ook het mbo „Swinging Bernadet" zal mee- jerken. Na de pauze geeft de toneel- )ep „Elckerlyck" uit Sassenheim i opvoering van „Die rare familie". Het voorstel werd aangenomen. Alleen de raadsleden Oosterman, Walle en Kuyper verklaarden tegen te zijn. De enquête die werd gehouden onder de bewoners van de nieuwe flats in het Morskwartier wijst uit dat de bewoners voor ongeveer 90% graag vuilstortkokers zouden heb ben gehad. De bezwaren die dit met zich meebrengt (stank, lawaai, min der hygiëne) wogen in de raad niet zwaar genoeg om af te zien van kokers in nog te bouwen woningwet woningen in het Morskwartier. „An ders zou je opslagruimte nodig heb ben", aldus wethouder Menken, „en dat zou een nog veel slechtere op lossing zijn". Ingelast Een gisteravond speciaal ingelast onderwerp was het volgens het PAK en de KVP onbevredigend optreden van B. en W. by overtredingen van een bedrijf in de Kooi. „Het schroot by deze firma ligt ettelijke meters hoger dan toegestaan is, maar nog altijd is geen proces verbaal opge maakt", merkte Driessen (KVP) op. Burgemeester Vis antwoordde dat hij op 9 december een verzoek aan de politie heeft gericht om een pro ces verbaal op te maken, maar dat dat tot nu toe niet was gebeurd, waarschijnlijk omdat de politie wist dat het bedrijf een termijn van drie maanden had om iets aan de situatie te veranderen. Een voorstel van Driessen om, zodra die termijn zal zijn afgelopen maatregelen te nemen werd door B. en W. aanvaard, zij het in enigszins gewijzigde vorm: de burgemeester kan de politie niet op dragen een proces verbaal op te ma ken, hooguit kan hij erom vragen. Aan het begin van de vergadering werden de kandidaten voor de com missie stadsontwikkeling gesteld. Er waren negen kandidaten, die allen zitting krijgen in de commissie: Oosterman (D'66), Waal (PvdA), mevrouw Kerling (PvdA), Walle (PSP), Zunderman (DS'70), Wie- benga (VVD), mevrouw Van der Blom (CPN), Driessen (KVP) en Houtman (Prot-Chr.) Ook werden de geloofsbrieven van de opvolger van PvdA-raadslid Dirks, de heer J. G. P. J. Duivesteijn aanvaard. In de werkgroep „Kosten Open bare Werken" zal de plaats van Den Dubbelden worden ingenomen door Waal (PvdA). Het drieluik van Lucas van Ley den (op foto Holvast) moet worden gerestaureerd en kan daarna niet in de La kenhal terugkeren vanwege de slechte klimatologische omstandigheden. De Leidse raad kreeg gisteravond een voorstel om te beginnen met restauratie van het museum. Dit werd aangehouden tot volgende week als de raad opnieuw bijeen komt. Dan komt wellicht ook een pré advies van B. en W. op tafel naar aanleiding van vragen, die Dirks (PvdA) gisteravond stelde. Hij vroeg na te gaan hoe Leiden van zijn finan ciële verplichtingen ten op zichte van de Lakenhal zou kunnen worden ontlast. Met andere woorden: moet de Lakenhal een stedelijk mu seum blijven of een rijksmu seum worden? Zuivelhandelaar voor Leidse kantonrechter: Eierstruif zat tot in mijn nek toe ADVERTENTIE Knip uit of noteer datum en plaats. Woensdag 12 januari, 's avonds tussen 7 en 8 uur, in Restaurant Old Dutch, Steenstraat 2 Eén uurtje of een half uurtje, hangt ervan af wat u wilt weten van Hoogovens. In een persoonlijk gesprek praten wij dan over de mogelijkheden, over de verschillende functies, waarvoor wij u kunnen opleiden, zoals kraandrijver, havenwerker, bedieningsman, rangeerder enz. Er zijn aantrekkelijke kansen. Ook al hebt u nog nooit in de industrie gewerkt. Wij informeren u over de aard van het werk, salaris, arbeids voorwaarden, enz. Redenen genoeg om even te komen. Waarom eigenlijk niet? Maximale leeftijd voor indiensttreding 50 jaar. LEIDEN „Ik had een flinke kou te pakken en had feite lijk thuis moeten blijven. Maar ja, ik wilde m'n klanten niet in de steek laten en ging er daarom toch op uit", aldus ver klaarde een 62-jarige zuivelhandelaar uit Valkenburg de in directe oorzaak van de botsing, die hij met zijn bestelwagen op het kruispunt Laan van Nieuw-Zuid/Sportlaan in Katwijk had veroorzaakt. „Toen ik dat kruispunt opreed kreeg ik on verwacht een hevige niesbui en zag daardoor die auto te laat aankomen", zo zette hij gisteren tegenover de Leidse kanton rechter uiteen, dat hier toch zijns inziens wel van enige over macht sprake was. Voorts verzekerde hij de rechter, dat de botsing hem nogal wat nadeel had bezorgd. „Al m'n eieren braken en het eierstruif zat tot in m'n nek toe". geldboete van f80 subs. 8 dagen een voorwaardelijke intrekking der rijbe voegdheid voor de tijd van 6 maan den met een proeftijd van twee Jaar. "Ik kan nog best autorijden", aldus verdachtes laatste woord. "Ik zou toch maar oppassen" advi seerde de kantonrechter haar alvo rens conform te vonnissen. Vehikel De "auto" waarmede een 20-jarige slager uit LLsse rondtufte verkeerde in een dermate slechte staat van on derhoud. dat dit de aandacht van twee Noordwij kse politiemannen trok. Zy hielden de Lissenaar aan en kwamen daarbij tevens tot de ont dekking, dat deze geen rijbewijs noch een W.A.-verzekering bezat. De officier laakte verdachtes ge brek aan verantwoordelijkheidsge voel en nam het hem bijzonder kwa lijk, dat hij de overtredingen van de wet opzettelijk had begaan. Hij eiste naast twee geldboeten van f 100 subs 20 dagen, tweemaal twee weken voor waardelijke hechtenlsstraf met een proeftijd van 2 Jaar alsmede de ver nietiging van rijkswege van het in beslaggenomen vehikel. De kantonrechter, die eveneens zeer ontstemd was over verdachtes gedragingen, zag geen reden tot eni ge clementie en vonniste conform. Een 22-Jarige vertegenwoordiger uit N cord wijk moest zich verantwoor den voor het feit, dat hij in de nacht van de 23-ste augustus met zijn auto in 'n bocht van de Zilkerduinweg op de linkerweghelft was gekomen het geen een frontale botsing met een te genligger tot gevolg had. Enkele ge tuigen verklaarden destijds, zo las de rechter in het proces-verbaal, dat de vertegenwoordiger met een veel te hoge snelheid de bocht had willen af ronden met alle gevolgen vandien. Verdachtes echtgenote, als getuige è- décharge gehoord kon slechts be amen, dat haar echtgenoot .destijds inderdaad griep had en de "sporen" van de niesbui bij zijn thuiskomst duidelyk op zijn kleren zichtbaar waren. De officier van Justitie, mr. A. S. M. Horstink was van mening, dat verdaihte beter thuis had kunnen blijven en nu hij dit niet had gedaan de gevolgen nu eenmaal voor zijn re kening kwam. Hij eiste een geld boete van f 80 subs. 8 dagen. Nadat verdachtes raadsman uiter ste clementie had gepleit, kwam de kantonrechter mr. W. de Koning, de zuivelhandelaar tegemoet en maakte er f 40 subs. 4 dagen van. Geen voorrang "Ik wist echt niet, dat daar een rijwielpad langs de weg liep. Boven dien werd m'n uitzicht belemmerd door geparkeerde auto's en reed die bromfietser uitermate hard". Zo on geveer luidde het excuus van een 72- jarige automobiliste uit Delft, die te recht stond, omdat zij destijds met haar auto vanaf de Veurseweg in Voorschoten rechtsaf een zijlaan wa6 ingedraaid en daarbij geen voorrang verleende aan een op het rijwielpad rijdende bromfietser. De verwondin gen, die bij de botsing opliep, stelden hem geruime tijd op non-actief. Twee getuigen verklaarden, dat verdachte by het indraaien van de laan haar snelheid niet noemens waard had verminderd en dit feit sprak, zo concludeerde de officier, nogal in verdachtes nadeed. "Als het uitzicht inderdaad zo slecht was bad verdachte extra goed moeten op letten" zei hij in zijn requisitoir, waarin hy verdachte tevens advi seerde om in verband met haar leef tijd eens te gaan denken aan 't stop pen met autorijden. BIJ wijze van waarschuwing eiste hij naast een Verdachte ontkende ten stelligste, dat hij te hard had gereden. "Ik reed hooguit 55 km en begrijp niet hoe de getuigen aan 'n snelheid van ruim 80 km komen. Ik kwam niet op de linkerweghelft en de botsing ont stond doordat de tegenligger te veel links hield", verzekerde hij de rech ter. "U gaf de feiten destijds zelf toe", repliceerde de rechter na raadple ging van het proces-verbaal. Ook dat ontkende verdachte zonder meer. De officier hield zich aan de ver klaringen van de getuigen en achtte het overduidelijk bewezen, dat ver dachte een gevaarlijke stunt had uit gehaald. ,JSr vallen jaarlijks vele doden doordat automobilisten door verkeerde manouvres op de linker weghelft frontale botsingen veroorza ken", zo besloot hij zijn requisitoir, dat resulteerde in een eis tot een geldboete van f 100 subs. 10 dagen bij wijze van waarschuwing een voorwaardelijke ontzegging der rij bevoegdheid voor de tijd van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. LEIDEN Het was gisteravond op vallend druk op de publieke tri bune van het stadhuis. Het komt nogal eens voor dat wij moeten melden, dat nagenoeg "geen hond" belangstelling toont voor de acti viteiten van de Leidse raad. Gisteren was er zelfs een hond aan wezig. Het dier gaf duidelijk blyk van zijn instemming met de woor den van mevrouw Kerling (PvdA), die liever geen vuilstort kokers zag in de nieuwe flats in het Morskwartier. "Als daar wan toestanden uit voortvloeien, bij voorbeeld als men zijn vuilniszak ken dan vanaf het balkon naar omiaag gooit, zoeken we uit waar dat vandaan komt. en dan geven we de dader gewoon 200 gulden boete", stelde zij strijdlustig voor. De publieke tribune beloonde deze krasse taal met een spontaan ap plausje, en ook de hond bracht door luid gejank zijn instemming tot uitdrukking. Tot grote hilariteit van de aanwezigen. Pas aan het eind van de avond werd overigens duidelijk wat al die voornamelijk jonge mensen naar de publieke tribune had gelokt. Vragen van PSP-raadslid Walle over het op straat zetten van de kra kers van het pand Koddesteeg 34 kwamen niet aan de orde. Walle verzocht de burgemeester deze vra gen toch te behandelen. "Morgen dreigen er opnieuw krakers uit een pand te worden gezet", meldde hy. Burgemeester Vis wilde niet meer op de vragen van Walle ingaan, maar zegde toe te zullen proberen te bereiken dat de krakers tot as, maandag in het pand kunnen blijven (maandag zal het college antwoord geven op Walle's vra gen). Burgemeester Vis kon overi gens geen enkele garantie geven dat zijn pogingen succes zouden hebben. Het pand in kwestie is Narmstraat 16. Al bijna drie maanden wonen er vijf jongeren. Eigenares van het pand is mej. Van Haasteren. Het pand zal, wanneer de krakers eruit zijn, evenals Koddesteeg 34. worden ge bruikt als pakhuis. Volgens de kra kers, die ook zeggen dat het' pand in goede staat verkeert. "Alweer goede woonruimte aan het woning bestand onttrokken", la hun com mentaar. Volgens de eigenaresse van het huisje aan de Narmstraat 16 16 het pand begin november gekraakt. Dat ge beurde, vlak nadat de vorige be woonster was vertrokken. Mej. Van Haasteren was toen in onderhan deling met een gegadigde over de verkoop van het huis. Omdat de woning echter niet leeg kon wor den opgeleverd vanwege de kra kers, ging de transactie niet door. De krakers hebben iniddels van het stadhuis de aanzegging gekregen, het huis te ontruimen. Dat had maandag al het geval moeten zijn. Volgens mej. Van Haasteren is de Narmstraat 16 nauwelijks het op knappen meer waard. Wat de kan didaat-koper ermee van plan was, kon zij niet zeggen. BERT VAN DOMMELEN B. en W. van Leiden LEIDEN Burgemeester en wet houders van Leiden verwachten, dat de stedelijke fabrieken van gas en elektriciteit in maart/april van dit Jaar zullen zijn omgezet in een streekbedrijf. De aangelegenheden met betrek king tot dit streekbedrijf (voor zover niet gelegen in de financiële be leidssector en de personeelssector) worden ingebracht by de secrets rie- afdeling algemene zaken en bedry- ven. De vorming van deze afdeling is een gevolg van verdere concentratie van gemeenteiyke bedryven. Momen teel valt onder de wethouder van eco nomische zaken de secretarie-afde ling algemene zaken met reinigings dienst, brandweer, Groenoordhal en gemeenscnappeiyke regeling vuilver werking en sinds enige maanden ook het openbaar slachthuis. In maart zullen ook de zaken van de Stadsgehoorzaal overgaan van de afdeling cultuur, sport en recreatie naar algemene zaken. In april zullen de aangelegenheden van de Leidse Duinwatermaatschappy hierby wor den ondergebracht. In mei volgen dan de In de aanhef genoemde zaken van de SLF. B .en W. doen deze organisatori sche Ingreep naar aanleiding van een motie in de raad. zy delen mee, dat de zaak in het kader van het komende algehele organisatie-onder zoek opnieuw op de helling zal ko men.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 3