Kwaliteit woningen vooruitgegaan enorm agent IS Leidse werknemers acl) U de metaaleisen van NV1 Moeders runnen overhlijfgroep Krakers: "Geen pakhuis nog bruikbare woningen m Wassenaars raadslid Oosterling overleden Troef is bezorgd ïf> sptj'jü Secretaris Sieverding bij zijn afscheid ZOETERWOUDE Tevreden met wat er van Zoeter- woude is geworden neemt secretaris H. J. M. Sieverding (65) 31 januari afscheid van „zijn" gemeente. De kleine gemeenschap waarin hij achtendertig jaar, waarvan het grootste deel als ambtenaar op de secretarie heeft door gebracht, zal hem dan ook helemaal moeten missen, want hij verhuist naar Oisterwijk. Voor de inwoners van Zoeterwoude is er 31 januari 's avonds om acht uur in het gemeentehuis gelegenheid om van de heer Siever ding en zijn echtgenote afscheid te nemen. Achtendertig jaar geleden kwam de jonge ambtenaar Sie verding naar Zoeterwoude. In de moeilijke crisisjaren werkte hij als ambtenaar van Sociale Za ken leerde inwoners van Zoe terwoude goed kennen. Secreta ris Sieverding: "Nu is dat wel een beetje anders, van de men sen die er na de oorlog zijn bij gekomen ken je er eigenlijk nog maar een paar zoals Je vroeger het hele dorp kende". Na de oorlog kreeg de heer Sieverding 't wederopbouwplan voor Zoeterwoude op zijn tafel geschoven. En voor de opbouw van de woonwijk aan de Rijn dijk, tegenover de Meerburgkerk heeft hij heel wat speurwerk moeten verrichten want in d? na-oorlogse dagen wist niemand eigenlijk precies waar bepaalde diensten waren ondergebracht. Het secretaris-ambt. vertelt hij, is in Zoeterwoude nog niet zo heel erg oud. Voordat burge meester Detmers kwam (1960) was de taak burgemees ter-secretaris gecombineerd. De eerste secretaris die Zoeterwou de kende was de heer Friebel, en de heer Sieverding is hem in 1969 opgevolgd. Als secretaris Sieverding de blik laat gaan over zijn 38 Zoe- t.erwoudse Jaren komt hij tot de slotsom dat de verbetering van de woontoestanden het beste is wat er in die tijd tot stand is gekomen. "Vroeger was de kwaliteit van de woningen hier tamelijk slecht De actie van de woningbouw vereniging, die nu 350 huizen be zit. heeft hierin veel verande ring gebracht". De laatste nieuwbouw in Zoeterwoude is meestal in de koopsector ge weest. Dat heeft nieuwe inwo ners naar Zoeterwoude getrok ken. Maar toch is de bevolking niet zo sterk gestegen. "Het aan tal woningen is harder gegroeid dan het aantal inwoners. Dat komt omdat we altijd veel gro te gezinnen hebben gehad. In 1955 toen de landelijke woonbe- zetting 4.32% bedroeg was dat in Zoeterwoude 5.86. Dat is nu aan het afnemen. Zoeterwoude zit nu op het landelijk gemiddel de van 1955. "Verder", de secre taris zegt het met een glimlach je "hebben wrij veel "export van meisjes". Niet zo als de Katwijkse in woonsters zetten de Zoeterwoud- se meisjes alles op alles om in hun dorp te kunnen blijven wo nen als ze trouwplannen heb ben. De nieuwe inwoners van Zoe terwoude hebben zich goed inge past in de gemeenschap, meent de secretaris". In verenigingen zie je nieuwe gezichten in het bestuur maar nieuwe verenigin gen, behalve die van huiseigena ren, zijn er niet meer bijgeko men". Ook politiek gezien, al heeft de heer Sieverding zich als ambtenaar altijd ver buiten de plaatselijke politiek gehouden, is er niet zo veel veranderd in Zoe terwoude. "Plaatselijke politiek is zo weinig echte politiek. Je vervalt vaak in de kleine dmge- tjes ik geloof dat je daar als ambtenaar beter buiten kunt blijven". Het ambtenaar zijn is in die achtendertig jaar van de heer Sieverding heel wat veranderd. Om het maar eens kort te zeg gen. Vroeger leefde de ambte naar met de wet in de hand. te genwoordig wordt hij geregeerd door circulaires van het mini sterie. Zijn secretaristijd heeft de heer Sieverding 't meest inter essante deel van zijn loopbaan gevonden. "Je krijgt met veel verschillende dingen te maken. Veel contact met mensen die je als gewoon ambtenaar niet te zien krijgt. Je ziet veel meer het eindresultaat van het werk". Een van de dingen die in zijn periode is rondgekomen is de vestiging van Heineken in het industriegebied. "Dat zijn erg fijne mensen om mee samen te werken, ze hadden goed inlich tingen ingewonnen toen ze hier kwamen en dat praatte natuur lijk gemakkelijk, In het indu- Secretaris Sieverding (Foto Holvast) striegebied zullen zich waar schijnlijk verder vestigen Mine- sota en Fasson en nog wat klei nere bedrijven. "Het is niet de bedoeling", vertelt de heer Sieverding, "dat de mensen die in deze bedrijven werken ook dii-ect in Zoeterwou de komen woixen. Het is de be doeling dat zij zich vestigen in de gemeenten rond het dorp waar ze hun werk hebben. Voor secretraris Sieverding zal deze avond de laatste Zoeterwoudse begroting zijn, als die is aange nomen kan hij rustig de oude rommel op gaan DONDERDAG 6 JANUARI 1 LEIDEN Als het aan de werk nemers in de metaal uit Leiden en omgeving ligt, zal het NVV voet jij stuk houden en niet accoord gaan met het bod dat de werkgevers heb ben gedaan. Unaniem stelden zij zich gisteren achter het door de In dustriebond NVV gevoerde beleid, in een vrij rustig verlopende vergade ring in „De Grote Burcht". Het standpunt van het NVV werd aan het begin van de avond nog eens uiteengezet door bedrijfsmedewerker Ter Wisscha. Hij i*ekende de aanwe zigen voor dat men aan de 2,4 pet die de werkgevers hebben geboden, zoals het zich nu laat aanzien, min stens 1,9 pet. tekort zou komen. „Europese deskundigen hebben voorspeld dat de prijzen in Neder land dit jaar 8pet zullen stijgen De werkgevei's compenseren daar van niet meer dan 6!i- pet. Van de 2,4 pet. die de werkgevers ons wil len geven blijft dus maar 0,4 pet. over. Voeg daarbij het tekort over 1971, en je houdt van 1971 en 1972 IN NOORD-HOFLAND VOORSCHOTEN Moeders van schoolgaande kinderen hebben een oplossing gevonden voor het over blijfprobleem in het scholencomplex Noord-Hofland te Voorschoten. Dit 24-klassen tellende schoolge bouw biedt huisvesting aan open baar, christelijk en r.k. lager- en kleuteronderwijs, omdat alle kinde ren komen uit de wijk zelf, bestond Verlanglijst vv Meerburg ZOETERWOUDE De meevaller van f 12.475,- die de voetbalvereni ging Meerburg heeft, omdat dit be drag waS betaald voor de aanleg van een sportterrein en de raad besloot de vereniging dit geld terug te geven, komt de voetbalclub goed van pas. Er zijn nog veel dringende zaken, die de vereniging zo snel mogelijk wil afhandelen. Zo moet er een ra dio komen in de kantine en hek ach ter het doel en een droge zitplaats voor de inner van de entreegelden. Verder gaan de gedachten uit naar een omroepinstallatie en de ver fraaiing van de oude kantine. er geen gelegenheid voor de kinde ren om tussen de middag „over te blijven". Bleven vroeger de kinde ren tussen de morgen- en de mid daglessen over op school, dan kwam dit omdat de afstand van huis naar school te ver bleek. In een nieuwe wijk komt het veel voor dat ook de moeders een dag taak buiten het woonhuis hebben en zo kwam ook in Noord-Hof land weer het overblijven ter sprake. Het onderwijzend personeel zag het houden van een overblijfgroep als een extra belastixxg en zo zou er nim mer een overblijfgroep mogelijk ge weest zijn indien niet enige moeders bereid waren geweest om zelf tus sen de morgen- en middaglessen het waakzame oog op de kinderen te gaan houden. De gemeente Voorschoten stelde een lokaal ter beschikking, de wijk raad Noord-Hofland aktiveerde de pei'soonlijke inbreng en enige maan den terug startte de overblijfgroep. De moeders, die bereid waren om deel te nemen als leidster gingen naar de dokter en kregen alle inen tingen, die ook het onderwijzend personeel met regelmaat ontvangt ter voorkoming van overdracht van ziekten. Tijdens de middagpauze wordt na WASSENAAR Op 70-jarige leef tijd overleed dinsdag in Wassenaar plotseling de heer L. G. Oosterling, lid van de gemeenteraad en bekend vorser in de historie van zijn woon plaats. Op zijn zeventigste verjaardag wer den vorig Jaar mei zijn vele ver diensten voor de gemeente officieel erkend door de toekenning van de zilveren erepenning van Wassenaar. In het bijzonder werd daarbij het oververmoeide werk van de heer Oos terling voor tientallen collecten ge noemd. maar ook verder was hij in het gemeenschapsleven actief. Ruim een kwarteeuw maakte hij deel uit van de gemeenteraad, eerst voor de CHU, sinds 1962 als aanvoerder van een eigen lijst. Jarenlang zette hij zich ten volle in voor de christelijke vakbeweging. Vele maanden heeft de heer Oos terling zich beziggehouden met de voorbereidingen voor een tentoonstel ling over „Huize De Paauw en zijn vorstelijke bewoners". Er was een groot comité, maar het was de heer Oosterling, die zijn volle werkkracht in dienst stelde van deze expositie, waarvoor h(j het initiatief had ge nomen. De voorbereidingen waren al zover gevorderd, dat eind deze maand de opening volgens plan zal kunnen Na een ziekte van slechts enkele uren is aan het werkzame leven van deze man, die voor Wassenaar veel heeft gedaan en veel heeft betekend een einde gekomen. Het stoffelijk overschot wordt 7 Ja nuari ter aarde besteld. De dienst in de Dorpskerk aan het Plein begint om half drie. het eten een keuze gemaakt. Is het I buiten en vermaakt zich in de wijk- weer niet best, daxi kunnen de kin- speeltuin. De ouders betalen f 5,- per deren lezen, boetseren, tekenen week en de dagelijkse leiding heeft plakken enzovoorts. Laat het weer mevrouw A. Otten, Welterdreef 35. ixet toe, dan gaat de hele groep naar tel. 6068 (01717). NA SLUITING KS LEIDEN Het vormingscentrum Troef op de Hogewoerd is veront waardigd over de plotselinge sluiting van het Kreatief Sentrum in Leiden. Dit is gebeurd zonder enige vorm van overleg, zeggen staf en cursis ten van Troef in een open brief aan B. en W., het "driemanschap" van het Kreatief Sentrum, de gemeente raad, de Leidse Jeugd Actie en CRM. Troef maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen. Troef voelt die ge volgen aan den lijve: een zeer grote toeloop van jongeren, waar Troef de opvangmogelijkheden niet voor heeft gezien de onderbezetting van de staf. Bovendien komt het eigenlijke vor mingswerk van Troef in het geding. Troef voelt zich voor een oneerlij ke keuze geplaatst. De KS-bezoekers kunnen niet zonder meer op straat worden gezet. Voorlopig blijft Troef daarom open. Wel wordt met klem aangedron gen op maatregelen om het Sentrum zo snel mogelijk te heropenen of om een andei'e oplossing. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN Sander, z. v. W. J. Peschier en J. A. Verra; Marcel Johannes Petrus, z. v. J. P. Blikman en W. C. A. van der Wal; Gerrit Cornells, z. v. C. J. van Duijvenvoorde en M. J. H. de Mooij; Magda, d. v. E. A. G. Augusteijn en E Prins; Barry, z. v. H. A. G. Bouw meester en J. J. G. van der Wilk; Den nis, z. v. L. W. van der Wal en J. Hen- sing; Erik Christlaan, z. v. F. J. Fritz en J. A. Oosterom; Esther Janet, d. v. J. A. T. J. de Zwart en G. Klein. GETROUWD M. A. M. Wyrmas en I. B. Gaw- ronska. Raadslid Walle: "Is dit geen huisvredebreuk?" LEIDEN Wiesje Schaafsma en Paul Stam laten het er niet bij zitten. Zij hebben inmiddels een pamflet aan alle ge meenteraadsleden gestuurd, waarin zij uiteenzetten waarom het naar hun mening onjuist is dat zij maandagmiddag het door hen gekraakte pand aan de Koddesteeg 34 niet 25,/zoals wij gisteren abusievelijk vermeldden hebben moeten verlaten. Zij stellen in het pamflet dat, gezien de grote woningnood in Leiden, elk pand dat daarvoor geschikt is, bewoond moet worden, hetzij door gezinnen, hetzij wanneer een pand niet voor gezinnen geschikt is door anderen. pand absoluut pand werd verhuurd als opslagrulm- onbewoonbaar is, moet overgaan een woning als pakruimte te gebruiken. Woningen die als pak ruimte worden gebruikt gaan veel meer en veel sneller achteruit dan wanneer zij als woonruimte zouden zijn gebruikt, laat staan wanneer de bewoners ze nog wat op zouden knappen. Het her en der pakruimten maken van woningen werkt dus ver krotting in de hand", is hun mening. Zij wijzen in de wijk waar het door hen gekraakte pand staat (de Cla- rensteeg, Koddesteeg, Oude Vest, Van der Werfstraat, Jan Vosseixsteeg, Vol- lersgracht, Scharensteeg, Noord- en Zuid Rundersteeg) ruim 60 voorbeel den hiervan aan. Het huisje aan de Koddesteeg was naar hun mening „redelijk schoon, heel, en de elek triciteitsdraden waren nieuw". Zij vinden het de plicht van de gemeen te om er in dergelijke gevallen voor te zorgen dat dit soort woningen niet aan het woningbestand worden ont trokken. De Gemeentelijke Woningstichting, eigenaar van het pand, beschouwt het pand in de Koddesteeg als een krot. „Het zou een fabelachtig be drag kosten om het pand weer be woonbaar te maken. Vandaar dat het te. Toen men het pand hiervoor wil de gaan inrichteix (maandagmiddag) werden de krakers aangetroffen". De Gemeentelijke Woningstichting vindt het verhuren als pakruimte in dit geval „de minst slechte van alle oplossingen", verklaarde men gis teren. Inmiddels heeft het PSP- raadslid Walle schriftelijk vragen over dit geval aan B. en W. ge steld. Hij informeert of het college toe stemming heeft gegeven voor verwij dering van de krakers, en zo niet, of het college op de hoogte was ge steld van de feitelijke verwijdering op het moment dat hiertoe werd overgegaan? Verder zou hij willen weten of het college van mening is dat hier gezien de gangbare jusrisprudentie inzake het „kraken"-sprake is geweest van huisvredebreuk. „Zoniet, kan het college dan aangeven waardoor dit geval afwijkt van andere gevallen, waarin volgens gerechtelijke instan ties wèl sprake was van huisvrede breuk?", aldus Walle. Tenslotte vraagt hij of het colle ge bereid is om in de toekomst maat- meente in dergelijke zaken eigen- regelen te nemen om te verhinderen machtig optreden, dat ambtenaren in dienst van de ge- (Foto Holvast) een totaal tekort van 1,9 pet over," berekende hij. Over het feit dat de confessionele vakbonden, het NKV en het CNV, wel accoord gaan met het bod van de wei'kgevers, zei hij: „We moeten het conflict met de andere bonden niet op de spits drijven. Laten we liever onze aandacht richten op de oCAO dnhre CAO-onderhandelingen. Want in an dere bedrijfstakken dan de metaal zijn door samenwerking van de bon den wèl goede resultaten bereikt. Een breuk zou volgens het NVV niet wenselijk zijn". Hij zei dit in antwoord op een op merking van één der aanwezigen, die deze breuk als tol voor het vast houden aan de CAO-eisen „behoor lijk zwaar" vond. Een aixdere spreker zag in de he le situatie een samenspannen van de werkgevers en de confessionele bonden. „We moeten niet gaan sta- keix om dat ene procentje, maar wel voor een stukje politieke erkenning. Wat wij vragen is niet altijd over vraagd" vond hij. Een werknemer die verklaarde uit Krimpen aan den IJssel te komen, vroeg zich af wat de minister zal kunnen doen. „Wij vertegenwoordi gen de meerderheid van de werkne mers, dus er kan nooit een accoord gesloten worden als wij daar niet achter staan," merkte hij op. „Ove rigens vind ik dat onze eisen nog te veel gematigd zijn". Beroepingswerk NED. HERV. KERK Aangenomen naar Tricht G. van de Weiden, kandidaat te Boyl in Friesland. Aangenomen en benoemd door de generale synode tot zendingspredi kant teix behoeve van de Presbyte riaanse Kerk in Ghana, standplaats Bawku, G. D. E: van Veldhuizen, kandidaat te Beekbergen. GEREF. GEMEENTEN. Bedankt voor Capelle a/d. IJssel en Poortvliet, E. Venema te Zwijn- drecht. Voor Apeldoorn, drs. A. Ver- gunst te Rotterdam. Meisje onder motorfiets LEIDEN Een 5-jarig Leids meisje kreeg een hersenschudding, toen z(j gistermiddag in het Jacques Urlus- plantsoen vlak voor een naderende motorrijder de rijbaan overstak. De motorrijder, een 22-jarige Hagenaar, kon een aanrijding niet voorkomen. Het gewonde meisje is door de EHD naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht. Den Burcht in andere handen LEIDEN De heer Van Leeuwen zijn na veertien jaar opgehouden met de exploitatie van "Den Burcht". Burgemeester en wet houders hebben het zalencomplex voor een jaar verpacht aan de heer I. Milikan, die ook de exploitatie heeft van Stadsgehoorzaal en res taurant Groenoordhal. B. en W. zijn van plan binnen een half jaar te ko men met een standpunt over de toe komst van het Burcht-complex. Rookwaren gestolen VOORSCHOTEN Een fervent roker heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn slag geslagen in de supermarkt van Albert Heyn. De inbreker nam 3000 pakjes sigaretten. 180 pakjes shag eix 200 dozen siga ren mee. Samen ter waarde van f 9.000,-. Om aan de rookartikelen te komen heeft de inbreker de achter deur van de supermarkt opengebro ken. Correspondent Leidsch Dagblad in Leiderdorp LEIDERDORP Het corres pondentschap van het Leidsch Dagblad is met ingang van 1 Januari overgegaan in handen van de heer R. Veeren, Iepen schans, Leiderdorp, tel. 41894. Ruim 125.000 in Gehoorzaal LEIDEN Het bezoekersaantal aan de Stadsgehoorzaal bedroeg ruim 125.000. Nog altijd blijkt de con certfunctie het belangrijkste. De con certen leverden 35.000 bezoekers op. Ook de sector onderwijs leverde ook een groot aantal bezoekers op, meer dan 17.500. Bijna 28.000 bezoeker tel den diverse tentoonstelling. Bij film voorstellingen, operette en sport was een kleine teruggang te constate ren. Vergaderingen werden door meer dan 10.000 personen bezocht. Voorzitter H. Slijkhuis slootj vergadering, na eerst zijn tevr( heid te hebben uitgesproken ovi opkomst. „Er zijn hier vans 82 werknemers. Zoveel zijn <4 jaren niet geweest". jA Jonge fotograf] exposeren in Galerie De Pon éss^glilti WIW ilik WARMOND Onder het tfc "Verstilling" exposeren twee e|c tijdse fotografen in de Warm® galerie "de Pomp". Beide exp<^: ten werden in korte tijd zo bef terd door het medium fotogt dat zij van de hobby een b«( gaan maken. Jan van de Horiclii boren en getogen in Hillegom r deert nu aan de "M.T.S. voor grafie en fototechniek" in Den Be Dick Haster, ook geboren en jt gen in Hillegom, studeert aaje Gerrit Rietveld Akademie in Ani dam. De twee fotografen bevl zich op het terrein van de subjq ve of kreatieve fotografie, waari1 een opmerkelijke eigen visie tenj spreiden, hetgeen overigens gehé, de lijn van de Hillegomse g< "Zwart-Wit" ligt, waarvan de j,, exposanten sinds maart vorig deel uitmaken. Voor allen die j( interesseren in de mogelij kh<£ die de fotografie biedt en wat er gedaan wordt, is deze expositie tl zichtigen van 8 tot 28 januari iiT lerie de Pomp in Warmond. donderdag De Lakenhal NieUwjaarsvergadj Kamer van Koophandel en Fabr voor Rijnland 3.30 uur nam. Molen De Valk: Mobielka ANWB 10 uur voorm.- 4 uur nam. I Boommarkt 12 Sociëteit voor gfl dicapten 7.3010 uur nam. I Titus Brandsmalaan 76 'De 1 Clubhuiswerk handenarbeid Vrijdag Afscheidsreceptf luishoudelijke- en ichting 4-5.30 uur nan Zijlsingel 2 Evangelie jazzzolder Hot House (Rapen !4) Kwartet Rudi Brink 10 uur ri mest (Morsweg 59) V Öegstgeest (Geversstraat 65) ceit voor kamerbewoners en alfe staanden 8 uur nam, L Breestraat 19 Sociëteit TweJ (voor kamerbewoners en alleens?' den) 912 uur nam. n Koningskerk Ruilclub 7.30lOj^ Ottde Vest 73 Informatie-a) Scientology 8 Stadhuis E ceptie directei plaats 3.305 Zaterdag Doopsgezinc kerk Advent Sossanen 10.30 P lsviering 11.30 :st (Morsweg 1 Öegstgeest (Gevers Breestraat 19 Sociëteit Twen staanden) 9-12 uur nam. Den Burcht: Nieuwjai Concert blokflui Muziekschool 8.30 i Apothf-ekdienst Hulp der Mensheid, Hooigracht Apotheek Öegstgeest, Wilhelmin*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2