Restauratie Laurentiuskerk gaat kwart miljoen kosten KRAKERS UIT OUD PAND GEZET Jeugcl besloot het jaar op judomatten commissie! vergadere; in katwijlf STAD EN RAND WOENSDAG 5 JANUARI Aantal zitplaatsen teruggebracht tot 400 VOORSCHOTEN De Voorschotense St. Lauren tiuskerk aan de Leidseweg krijgt een grondige restauratie en wordt binnen de stijl van het gebouw vernieuwd naar de eisen van de moderne liturgie. Verwacht wordt dat vol gende week met de werkzaamheden begonnen zal kunnen worden, de tijdsduur wordt geraamd op ruim twee maan den en het Bondsgebouw zal ingericht worden als nood kerk. LEIDERDORP De jeugd van Leiderdorp nam op sportieve wijze afscheid van 1971. Ruim 376 troffen elkaar op de Judomatten van sport school Van der Houdt. Niet alleen de heer Van der Houdt en zijn as sistent de heer Meisters. maar ook Woensdag Oegstgeest (Geversstraat 65) Socië teit voor kamerbewoners en alleen staanden. 8 uur nam. Breestraat 19: Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den). 912 uur nam. Stadhuis: Spreekuur sociale raads- Oegstgeest (Kennedylaan 11) Infor matie-avond Baha'i. 8 uur nam. Ons Centrum (Hooigracht 84): Spreekuur Bureau voorlichting sociale wetgeving. 57 uur nam. Hooglandse Kerkgracht 26: Nieuw jaars-instuif Ned. Ver. van Huisvrou- Den Burcht: Districtsbijeenkomst NVV over toestand in de metaalindus trie. 8 uur nam. Donderdag De Lakenhal Nieuwjaarsvergadering Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland 3.30 uur nam. Molen De Valk: Mobielkantoor ANWB 10 uur voorm.- 4 uur nam. Boommarkt 12 Sociëteit voor gehan dicapten 7.3010 uur nam. Tltus Brandsmalaan 76 "De Duik boot" Clubhuiswerk handenarbeid 8— 10 uur nam. V rijdag Zijlsingel 2 Evangellecentrum Jeugd- avond 8 uur nam. Leiderdorp (Fred. Hendrikplantsoen 25) Gespreksavond Baha'i 8.15 uur najazzzolder Hot House (Rapenburg 24) Kwartet Rudi Brink 10 uur nam.- 8 uur 's nachts. Het Mierennest (Morsweg 59) Kla verjassen 8 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Socië teit voor kamerbewoners en alleen staanden 8 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den) 912 uur nam. Konlngskerk Rullclub 7.3010 uur nam. Oude Vest 73 Informatie-avond Scientology 8 uur nam. Stadhuis (Burgerzaal) Afscheidsre ceptie directeur Bassie Gem. Werk plaats 3.305 uur nam. Apotheekdienst De avond-, nacht- en zondagsdienst wordt waargenomen door Apotheek Hulp der Mensheid. Hooigracht 48 en Apotheek Oegstgeest, Wllhelminapark De Laurentiuskerk (.Foto Holvast) Burgerlijke Stand de Leiderdorpse huisvrouwen hebben voor de organisatie van het toernooi Louise TC borg gestaan. Er werd gestreden in 1 dertien klassen. Dit leverde natuur lijk een reeks van kampioenen op. Klasse A 6 jaar: 1. Bram van Noort. klasse B 6 jaar: 1. Max Wit jes. Klasse A 7 Jaar: Laurens van As Klasse B 7 jaar: O. Rik Jan Hen- nink. Klasse A 8 jaar: 1. Freek van Haasteren. Klasse B 8 jaar 1. Arnold Leeuwen De kosten van restauratie en ver nieuwing bedragen f 250.000,-. Het kerkgebouw werd in 1868 opgeleverd en de totale bouwsom bedroeg toen slechts f 80.000,--. De nu ruim hon derdjarige Laurentiuskerk, opge trokken in neo-gotische stijl naar een ontwerp van de architect Th. Asse- ler uit Amsterdam, is door de jaren heen steeds een trots zorgenkind ge weest voor katholiek Voorschoten, 't Geloof van de rond 150 katholieke gezinnen was in 1865 groter dan hun financiële mogelijkheden en zo moest de aannemer W. Thielens uit Zwolle bezuinigingen aanbrengen, die het nageslacht van de opdrachtgevers steeds geldzorgen gebracht hebben. Een van de later geldverslindende onderdelen bleek de dakconstructie te zijn. Het dak dat eerst zou begin nen boven de tweede rij gotische kerkramen, maar om kosten te be sparen werd gespannen tot aan de onderste rij ramen, waardoor de bo venste rij kerkramen alleen in de kerk te zien zijn. De trots van katholiek Voorschoten is vooral de laatste jaren verworden tot grote zorg. Er zijn zelfs plannen geweest om 't hele kerkgebouw maar af te breken te meer daar o.a. door de wegreconstructie vooral de toren met hoofduitgang bijna een "sta in de rijweg" geworden is. Pastoor W. de Munck. die sedert twee jaar in Voorschoten is. heeft in samenwerking met het kerkbestuur, de problemen rondom de Lauren tiuskerk toegespeeld aan het bisdom Rotterdam en adviezen gevraagd, over de toekomst van de parochie. Via het bisdom is het planningsbu reau KASKI ingeschakeld en dat bu reau heeft na een uitvoerig onder zoek geadviseerd dat de Laurentius- parochie levensvatbaar genoeg is om te blijven. Tevens kwam het bu reau tot de conclusie dat vervanging van het huidige kerkgebouw een te kostbare zaak is en dat het kerkge bouw voldoende waarborgen biedt, om gerestaureerd te worden. Urgentie Getrouwd: M._ F. de Romijn en J. L. ,n der Oord. J. J. I. van Haaster en A. M. Schilder, P. J. J. Langeveld i A. L. van Leeuwen, G. M. Harren S. J. M. Elshout, J. B. Kruikemeij- en P. C. J. M. Westgeest. H. Hljne- P. J. Louwerse. R. A. van M, M. Azizahamad van der Vlist. Klasse A 9 Jaar 1. Ro- j J. Noordover en F. P. M. Atteveid bert van der Vlist. Klasse B 9 Jaar. I T. A Krocmjn A. M. Nahon. P 3. K6- 1. Harald Langereis. Klasse 1 10 0,%,,, en M Byii G. Ai orgers en c. 1. Peter Rohmer. Klasse B 10 jaar 1. W. Veltman, J. van Deursen en G. C. Rennert Sorgedrag. Klasse A 11 jaar Mi'' /anU^vererf\npE J ^c" 1. Rudi van Evert. Klasse B 11 jaar I de Leeuw.' M. w. van Rooijen en' c! 1. Dik Amesz. Klasse 12 jaar 1. Pe- Nieuwenhuijsen. M. P. H. J. van Zoen ter Brandhorst. en A van R00l)en- De stijlprijs, beschikbaar gesteld door de heer Van der Vlist werd door OverledenJohannes J. van der Holst, 82 jr, P. van Leeuwen-Boel. 44 de jury toegekend aan Erik jr_ Martinus van Poperlng. 76 jr, Jan afgebroken. Het kruis van het altaar Tjin A Ton. Deze prijs zal hij later j Klokkenburg. 90 jr. Johannes H, Kiela, in ontvangst kunnen nemen. I Jfi Maria^S.^,Poot, 8 Jr. Tomas Pe- Vorig Jaar september kwam het advies van het bisdom binnen. Er werd contact opgenomen met de ar chitect De Groot uit Uithoorn, kerken werden bezichtigd en een urgentie- lijst opgesteld. Aan het bisdom werd een begroting toegezonden en nadat het bisdom bezuinigende kantteke ningen geplaatst had. kwam de be groting op een kwart miljoen gulden. Een eerste bezuiniging werd al ge vonden door het orgel niet te laten restaureren, de kosten waren be groot op f 60.000,- maar een nieuw, weliswaar kleiner orgel aan te schaf fen voor rond f 30.000. De overige bezuinigingen hadden betrekking op de "aankleding" van het gebouw. De restauratie omvat een bewer king van de buitenmuren tegen ver dergaande inwerking van het weer, vernieuwing van de centrale verwar ming en schilderswerkzaamheden. De kerk wordt licht geverfd. Het li turgisch centrum wordt drastisch veranderd. Het in 1935 geplaatste al taar en de mozaïek achterwand wordt rianez Toledo, 27 jr. ;QKieia, wordt tegen de achterwand geplaatst, I die verder geheel wit wordt. Het or gel wordt eveneens tegen de achter wand geplaatst, daar waar thails het altaar staat. Er komt alleen een ver plaatsbare altaartafel. De in 1935 geplaatste zijaltaren met de beelden van Maria en Jozef worden eveneens weggebroken. In de linkerzijmuur, ter hoogte van de biechtstoel, komt een extra uitgang, tevens wordt daar een Sacramentskapel, die dienst gaat doen als dagkapel gebouwd. De zijbeuken worden wandelgangen. De banken gaan naar de Moeder Gods- kerk in Boschgeest en zijn bestemd voor de dagkapel daar. Het aantal plaatsen wordt terug gebracht tot ruim 400. Thans zijn er 750 plaatsen. De praktijk heeft ge leerd dat per dienst hoogstens 350 gelovigen aanwezig zijn. Zelfs tijdens de nachtmis waren er maar 650 kerk gangers. Het kerkgebouw zal na de restaura tie en vernieuwing zeer sober zijn. Alleen achter in het gebouw zal het Mariabeeld nog een plaatsje krijgen, de overige beelden krijgen „emeri- Pastoor De Munck is ervan over tuigd dat het een hele ingreep is. Het kerkbestuur voelt zich echter gesteund door de adviseurs van het bisdom Rotterdam. Met de veran derde liturgie, waardoor het zan gerskorps voorin de kerk staat, en het orgel achterin, was er steeds een disharmonie tussen orgel en zangers. De goede akoestiek is ook na de res tauratie vrijwel zeker weer aanwe zig. Het zangkoor achter in de kerk blijft bestaan. Wel wordt het ach terste deel van de kerk lichter, door de vervanging van de houten hoofd- ingangsdeuren door glazen deuren. Na deze restauratie kan de St. Lau- rentius waarschijnlijk weer een eeuw(.igheid) mee. Inbreker forceert op klaarlichte dag voordeur LEIDERDORP Uit een flat aan de Santhorst in Leiderdorp is giste ren voor enkele honderden guldens aan juwelen gestolen. Dat gebeurde tussen kwart over acht 's ochtends en zes urn- 's avonds, toen de be woonster naar haar werk was. De inbreker is brutaalweg over de ga lerij gelopen, heeft de voordeur ge forceerd en is er met zijn buit van door gegaan, zonder dat eimand iets heeft gezien of gehoord. Correspondent Leidseh Dagblad in Leiderdorp LEIDERDORP Het corres pondentschap van het Leidseh Dagblad is met ingang van 1 Januari overgegaan in handen van de heer R. Veeren, Iepen schans, Leiderdorp, tel. 41894. Heeft Leiden een „warme wijk", een „rosse buurt" of hoe men zoiets noemt, dat steden tot Bromfietser tegen auto WADDINXVEEN Bij het af slaan van een auto op de Chopinlaan ontstond een aanrijding met een 65- jarige bromfietser uit Waddinxveen. De bromfietser werd zodanig gewond, dat hij met een hersenschudding en snijwonden in het gezicht moest worden opgenomen in een zieken huis te Gouda. Burgerlijke Stand Leiderdorp Getrouwd: G. L van Dijk en W. Winsenius, H. J. van Kas- terop en C. Mioch, M. J. Kwestro en D. Zwaan. Th. A. L. Verhoeven en G. J. Borst, H. L. van der Donk en A. W. Bloemendaal, R. O. Cossee en H. J. Bakker, M. A. M. Bour en H. de Vos, A. J. W. Hoek en G. L. Krikke. N. A. Nakeff en J. P. S. Plaat. H. J. van der Woerd en E. J, M Giezen, L. C. van Deventer en W. C. M. Kop, P. C. Boo- gert en J. M. H. Boogert. Overleden: G. S. Mom, 62 Jr. A. Tortike, 44 jr. Geboren: Jeroen z.v. J. Sommellng en H. van Tol, Karen M d.v. A. C. Stuivenga en U. Eberson, Niels z.v. E. de Groot en M. van Sowtlng, Wilhelmi- W. Oosten en J. Habraken. LEIDEN Wies je Schaafsma en Paul Stam hebben het door hen ge kraakte pand, Koddesteeg 25, moeten verlaten. Wiesje, die al zeven jaar bij Culturele Zaken staat ingeschre ven voor atelierruimte, en Paul. al tijden zonder kamer, slaapt overal en nergens, besloten zondag tussen één en twee hun intrek te nemen in dit huis. Eigenaar is de Gemeentelijke W oningstichting Maandagmiddag om ongeveer kwart over drie kwam de heer Ger ritsen, opzichter van de Woning stichting, in gezelschap van volgens Wies en Paul „een paar slopers", die hij opdracht gaf het muurtje onder het raam te slopen. „Huisvredebreuk" aldus Wiesje en Paul. „Wij hadden het huisje, toen we er zondag ingin gen, onmiddellijk ingericht met de vereiste benodigdheden, d.wjz. een tafel, stoel, bed. en een kachel, een tapijt, een schildersstoel en ander materiaal. Ook hadden we een slot op de deur gedaan". Maandagmorgen is Wiesje naar Culturele Zaken gegaan. Daar werd gezegd dat de heer Bark erna van Huisvesting, over dergelijke soort zaken de hoofdleiding heeft, Wies zou hem benaderen. Culturele Zaken stemde toe een positief advies uit te zullen brengen". Voordat zij het pand betrokken, heeft Wiesje contact gehad met Ger ritsen: Zij vertelde hem dat het pand leeg stond. Gerritsen wist hiervan. Hij zei dat het als opslagruimte dienst zou gaan doen Volgens Ger ritsen kon het pand niet als atelier ruimte worden gebruikt, omdat het in zeer slechte staat verkeerde. Over de gang van zaken op maan dag, toen zij uit het huis moesten doordat „een paar slopers" aan het werk gingen, zeggen Wies en Paul het volgende: Maandagmiddag om 3 uur was een vriend, Frans Smit, op bezoek. Toen hij wegging hield iemand die na derhand Gerritsen bleek te zijn hem staande en vroeg hem wie de krakers waren, hoeveel krakers en wie de leider was. Frans zei dat er niet een bepaalde leider was. maai' dat als hij meer wilde weten, hij maar naar die jongen die bij de deur stond moest gaan (Paul). Gerritsen zei dat hij dadelijk zou komen; hij moest nog even op een paar mensen wachten. Frans ging terug om dit aan Wies en Paul te gaan vertellen. Na een kwartiertje werd er op de deur geklopt. Wies ging open doen: er stonden twee politieagenten voor de deur. Buiten stonden er nog een paar en een paar slopers, wat men sen van huisvesting. Wies en Paul gingen met hen praten in de deur opening. Gerritsen bemoeide zich er ook mee. Paul nodigde de agenten uit binnen te komen praten. Gerritsen beschouwde zich ook als uitgenodigd en kwam mee naar binnen. De poli tieagenten waren erg redelijk; Ger ritsen praatte agressief. Terwijl wij binnen aan het praten waren, gaf Gerritsen het sein om te gaan slo pen. Dit gebeurde ook. Toen de slopers begonnen met de planken voor het raam weg te halen, ging Frans naar buiten om te zeg gen dat ze daarmee maar even moes ten wachten. Ze hebben wat verbaasd om zich heen gekeken, maar gingen toch door. Frans ging toen naar bin nen om verder te praten. We hebben gezegd dat als het inderdaad zo was dat het huisje inderdaad voor iets anders bestemd was, we er uit ons zelf uit zouden gaan. Dit zou dan deze week aangetoond kunnen wor den en dan zouden we er volgende week uit gaan. Op dit moment was dat nog niet aangetoond ze had den geen enkel bewijsmateriaal bij zich en daarom zeiden we dat ze dus nu niet zomaar konden gaan slopen, omdat het dan huisvrede breuk zou zijn. Gerritsen trok zich daar niets van aan en gaf het sein het muurtje onder het raam weg te halen. Zelf pakte hij nota bene óns breekijzer om de deur eruit te lich ten! Om niet het gevaar te lopen dat onze spullen onder het puin zou den worden bedolven, hebben we ze er toen maai' uitgehaald. De slopers waren zo vriendelijk hun auto te lenen om de spullen weg te kunnen brengen. De politie hield zich afzijdig. Vol gens ons stonden ze ook verbaasd naar het slopen te kijken. Gerritsen heeft ze volgens ons voor zijn kar retje gespannen, oftewel ze er inge luisd. De Gemeentelijke Woningstichting geeft via het bureau voorlichting van het stadhuis de volgende lezing van het gebeurde. „Het pand Koddesteeg 25, in beheer bij de Gemeentelijke Woningstichting, is enkele weken ge leden leeg gekomen. Mede op grond van de bijzonder slechte kwaïtjteit de brandweer heeft er een stookver- bod voor uitgevaardigd is de laat ste bewoner aan andere huisvesting geholpen. Om het pand weer voor bewoning geschikt te maken zou een fabelachtig bedrag hebben gevergd, op grond waarvan het als opslag ruimte is vei'huurd. De Woningstich ting heeft het verhuurd aan de heer J. Smit te Leiden, die aan de Looier straat 60 een opslagruimte van de gemeente in gebruik had, welk pand hoognodig moest worden afgebroken. Toen "Wiesje" naar de bestemming van het pand informeerde heeft de heer Gerritsen, opzichter van de Wo ningstichting verteld dat het ver huurd was met het hoe en waarom erbij. Wie schetste zijn verbazing toen hij afgelopen maandag bij het pand kwam voor het doen uitvoeren van werkzaamheden, dat dezelfde Wiesje er in was getrokken. Er is toen po litietoezicht opgeroepen, het pand is ontruimd en de werkzaamheden zijn begonnen. Echter geen sloop van het pand, maar het uitbreken van de voorgevel. De pakhuisdeuren uit het saneringspand moeten in de voor gevel worden gezet, zodat de heer Smit zijn opslagruimte in gebruik kan nemen. Dat is alles. Wiesje wist het. deed of haar neus bloedde en is er toch in gaan zitten. Zij roept nu moord en brand. Allicht is het triest voor een kun stenares als zij geen atelierruimte heeft, ook triest als een student geen zelfstandige woonruimte heeft, maar ook wanneer een Leidenaar een be drijfsruimte huurt die door anderen zou worden geblokkeerd. Naar de mening van de Woningstichting is met het pand aan de Koddesteeg toch de minst slechte van alle denk bare oplossingen bereikt, door het te verhuren als pakhuisje, waardoor zij in staat is het bouwvallige Looier straatpakhuis af te breken". grote steden maakt, gekre Als je de foto oppervlakkig kijkt, heeft het er de schijn dat er wordt „getippeld" periferie van de Breestraat. het is schjjn, want de juf ff kan zelfs niet lopen. Het isf" etalagepop, die hier even is gezet in een steeg vlakbij modezaak. (Foto Hol\| IMMmMMMNNMM f MUSl-nieuws uit MAXLLeidei Een Jonge mannelijke collega| de Nieuwe Leidse Courant is nacht om half 3 in de Nieuwste! Leiden van achteren besprongen een hem onbekend meisje, dat daarbij „onzedelijk betastte". Vel gens nam ze de kuiten. Ncf 1972 weliswaar een schrikkeljaa|f weet: de meisjes mogen dan del gens vragen) maar dit is toch wel erg drieste benaderingswijze. zou natuurlijk ook kunnen zegl een staaltje emancipatie. Daar is slachtoffer" in elk geval nog nietK tpe. Hij zag tenminste af van aai te bij de politie, uit vrees met hij gelach te worden ontvangen. f politie gesproken, de tien nie wijkagenten in Leiden zijn deze L met hun taak begonnen. Vanuil wijken zelf komen de eerste real al los. Voor vanavond bijvoorbf hebben de bewoners van de Me wijk „hun" wijkagent uitgenodigd eens te komen praten. Ook v vereniging Aktief uit Zuidwest iji al contact gezocht met de wijka)' over het parkeerterrein bij LFC. gaat goed zo. Minder goed stg daarbij het volgende berichtjl over een inbraak in de hand avondschool MEAB aan de H"L gracht. Daar werd een geldkistje stolen met een inhoud van f 2oL De fietsen en motorenhandel derdelen Struik" heeft vaniL gen een nieuwe zaak geopend o| Hooigracht 44. Het oude adres iL Groenesteeg blijft gehandhaafd Wanneer stuurt u een berichtje L deze rubriek in? Denk aan uw g( voornemens. I KATWIJK - Maandag 10 jaif! ri om half acht word't er in hetl meentehuis een openbare vergader gehouden van de gemeente^ commissie voor recreatie en toeriF dinsdag 11 janauri één van de P1 keerscommissie. I.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1972 | | pagina 2