„Echte" Bond is weer terug Toenadering Bonn Arabische staten HEATH PLOTSELING IN ULSTER Denen tikken Luns op vingers Diamonds are for ever" met meer humor maar minder verhaal PAGINA 8 VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 Actie voor diplomatiek herstel van Brandt heeft succes (Van onze correspondent i BONN Twee Arabische lamlen, Al gerije en Soedan, hebben deze week besloten weer diplomatieke betrekkingen met de Bondsrepu bliek aan te knopen. Libanon zou "in beginsel" hetzelfde besluit heb ben genomen, maar nog even wil len afwachten of alle Arabische landen soms tot een gemeenschap pelijk besluit kunnen komen. Maandag vergadert de Arabische Liga en het zou kunnen zijn, dat daar wordt vastgesteld, dat Bonn zijn straf nu wel uitgediend heeft. Op bevel van de Liga hadden name lijk negen Arabische staten in 1965 de betrekkingen verbroken, omdat Bondskanselier Erhard Israël er kende. Slechts een paar staten ne geerden dat bevel: Libië «dat zo veel olie aan de Bondsrepubliek le vert), Tunesië en Marokko. Jorda nië en Zuid-Jemen hadden al gauw genoeg van de strafmaatregel en vielen af. Onder de regering-Brandt is vorig Jaar begonnen met een weloverwo gen actie om de banden met de overige Arabische staten te her stellen zonder die met Israël te schaden. De indruk bestaat, dat dit gelukt, waarbij ongetwijfeld Al- ADVERTENTIE KLOKKEN Friese Staart en Stoeltjes Zaanse- Sallanders. Echte antieke Franse Comtoise Klokken, enz. Uw specialist met vak-servic< v. d. Water Ha-arlemmerstr. 181 - Leidei is. De Westduitse rijkdom is een formi dabele ondersteuning voor de man die de toenadering in opdracht van de regering-Brandt organiseert Hans-Jlirgen Wischnewski, als Arabieren vriend ook wel "Ben Wisch" genoemd. Wischnewski is vorige week afgetre den als secretaris van de Sociaal democratische Partij. Hij wordt nogal eens genoemd als toekomsti ge ambassadeur in Cairo, het cen trum van de Arabische wereld. Zo ver is hij echter nog niet. Op het ogenblik voert hij besprekingen in Syrië, voor begin volgend jaar staat Irak op het programma. Zo werkt Bonn aan nieuwe banden met de Arabische landen. Daarbij wordt een situatie aanvaard, die nog niet zo lang geleden het onder houden van diplomatieke betrek kingen onmogelijk zou hebben ge maakt. Algerije heeft namelijk vo rig jaar de DDR erkend. Er zullen dus binnenkort twee Duitse am bassadeurs zetelen. Ook de meeste andere Arabische staten onderhou den inmiddels betrekkingen met de I DDR. Gemakkelijk Die banden zijn. na de erkenning van Israël door Bonn. "gemakke lijk tot stand gekomen. Immers, de DDR. een land met een demon stratieve afkeer van Israël, had zich al zo lang aangeboden om de plaats van de westelijke Duitsers in te nemen. Dat zoiets in het per soonlijke vlak mogelijk is. maar dat voor de harde D-mark geen oostelijk equivalent bestaat, zal zonder twijfel van invloed zijn ge weest op de inmiddels weer ver anderde instelling van de Arabie- Tegelijkertijd kon de regering in Bonn echter onmogelijk de Arabi sche markt eenvoudig in DDR- handen laten. Dat nu, ondanks al aanwezige DDR-ambassadeurs, di plomatieke betrekkingen worden aangeknoopt, is een demonstratie-- ve afsluiting van de periode van de Hallstein-leer. Het is een ont wikkeling die overigens voor de hand ligt nu de Westduitse rege ring openlijk praat over de aanwe zigheid van twee Duitse staten in de Verenigde Naties. ADVERTENTIE P0NTSCH00L Het vertrouwde adres voor gedegen les In januari beginnen nieuwe cursussen: STENO en TYPEN Inschrijving: dagelijks STEENSCHUUR 3, LEIDEN Telefoon 21219 Studenten, op vertoon collegekaart korting. Ook Lynch wil IRA interneren KOPENHAGEN (Ritzau) De Deense minister van Buitenlandse Zaken K. B. Andersen heeft uiterst scherp gereageerd op kritische uit latingen van Navo-secretaris-gene- raal Joseph Luns ten aanzien van Denemarken en Noorwegen. Mr. luns had in een Noors televisiepro gramma'zijn ongenoegen geuit over de herhaalde aanvallen van de twee landen op het militaire regime in Griekenland en het Portugese kolo nialisme in Afrika tijdens de minis- I tersbijeenkomsten van de NAVO. „Ik zeg alleen dat mr Luns als nieuwe secretaris-generaal er ver standig aan doet gewend te raken aan het feit dat de regering van el ke lidstaat het volledige recht heeft de eigen verantwoordelijkheid vast te stellen inzake internationale pro blemen en het volledige recht hun meningen over deze zaken te geven," zei Andersen in door het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgegeven verklaring. Mr. Luns had in het interview met de Noorse tele visie gezegd dat kritiek op militaire of niet-democratische regimes thuis hoort in de Verenigde Naties, zelfs als deze regimes NAVO-bondgeno- ten zijn. Oud-minister van Buitenlandse zijn landge- men Joseph wellicht niet zijn uitlatin- ..Als 1 zozeer verbaasd c 1 gen. Hij is echter nister van Buitenlandse Zaken van Nederland maar secretaris-gene raal van de NAVO. Naar mijn me- ning kan niet geduld worden dat de i door de lidstaten aangestelde secre taris-generaal op de manier zoals hier gebeurt politiek £aat bedrijven Wenst een lidstaat zijn politieke standpunten in de NAVO-raad tot uitdrukking te brengen dan staat het dit land vrij. Het kan, zo be klemtoonde Hartling. niet de taak van aangestelde beambten zijn de ministers een terechtwijzing te ge- Het betekent ook volgens Hartling een verzwakking van de NAVO als in kringen van de NAVO-landen on democratische tendenzen optreden. Het kan slechts in het belang van het bondgenootschap zijn als daar over in de NAVO-raad een open ge sprek wordt gevoerd. ..Daarentegen zou het de NAVO schaden als het gebruik zou worden dat d'e secreta ris-generaal van de NAVO de vrije meningsuiting van de ministers wil LONDEN De Britse premier Edward Heath heeft een bezoek aan de troepen in Noord-Ierland ge bracht. De trip was in het diepste geheim voorbereid en kwam voor de toch waakzaam geworden publi- citeitsmachine als een volslagen verrassing. Pas toen Heath op een RAF-basis bij Belfast was geland, werd in Londen de reis bekendgemaakt. Per helikopter bezocht de premier een aantal van de strijdtonelen in Lon donderry en Belfast. Aan het slot van zijn kerstvisite verscheen Heath voor de Noordierse televisie. Daar bij zei hij dat hij de bevolking van Ulster bewonderde voor haar moed en geduld en haar weigering om te bukken „voor kwaadaardige ele menten, wier enige doel is om haat te zaaien". Heath voegde er aan toe dat men in Ulster op Groot-Brit- tannië zou kunnen blijven rekenen en dat hij mee zou blijven vech ten voor een oplossing „op basis van onderling overleg, niet als gedwon gen". De minister-president trof een Belfast aan dat even onrustig was als de voorgaande dagen. Ditmaal moesten speciaal drie brugfjen in hét centrum het ontgelden, guer rillastrijders hadden pakken laten vallen die verdacht veel op bommen leken. Achteraf bleken het karton nen dozen zonder meer. maar het verkeer bleef voor het erootste deel van donderdag ontwricht. Onmiddellijk is men druk aan het speculeren geslagen over de politieke entourage en de gevolgen van Heath's uitstapje. Hij sprak on dermeer met de Noordierse premier Brian Faulkner, maar het bezoek bij laatstgenoemde duurde te kort om veel meer dan een beleef d- heidsgebaar te zijn. Het was het eerste bezoek van Heath aan Ulster, sinds hij vorig Jaar zomer premier werd. Meer dan eens in het verle den is aan Heath door de oppositie, het verwijt gemaakt dat hij nim mer de provincie op zijn reispro gramma heeft gezet. Een verwijt dat overigens nooit rechtstreeks uit de mond van oppositieleider Harold Wilson is gekomen. Heaths trip naar Noord-Ierland was door de zwaarste veiligheids maatregelen omgeven. Ingekapseld in een drie rijen dik kordon be waking, sprak hij in Londonderry met soldaten die juist van een pa trouille in de rumoerige Bogside terugkwam en hij bracht zijn I kerstwensen over aan militairen in j het hoofdkwartier in Lisburn. Heath zei dat de troepen de be wondering van de wereld verdien den om de wijze waarop zij hun zeer moeilijke taak uitvoerden en poogden om rust en orde te waar borgen. Intussen houden de berichten aan dat ook premier Lynch van de Ierse republiek binnenkort tot internering van IRA-sympathi- santen zou overgaan. Zijn aankondi ging dat een aantal manschappen, die nu als VN-veiligheidstroepen op Cyprus dienstdoen, naar huis zou den worden geroepen, geeft nieuw voedsel aan de interneringsgeruch ten. De Ierse troepen op Cyprus zijn zeer goed getraind en zouden onmiddellijk kunnen worden ge bruikt bij patrouilles aan de grens met Ulster, die steeds frequenter door IRA-guerrillastriJders over schreden wordt. Maar Lynch zou eventueel een open en waarschijnlijk bloedig conflict tussen de overheid en IRA riskeren. De organisatie heet officieel verboden te zijn, m haar meest prominente leiders lo pen openlijk door Dublin en niets is gemakkelijker dan hen te terviewen, ondanks reportages gewichtigdoende journalisten. LIDO Het is al weer een paar jaartjes, ge leden, dat Sesan Connery. beweerde nooit van zijn leven, meer James Bond te zullen spelen. Na kassuccessen als dr. No.. From Russia with Love. Goldfinger. Thunderball en You only live twice# was hij het zat steeds vereenzel-" vigd te worden met de 007-figuur en probeerde het over een andere boeg te gooien. In die tussentijd hebben Peter Sellers en George Lazen by gepro beerd de succesvolle cenclus over te nemen, met weinig succes overi gens. Een serie films, waaronder enkele westerns, brachten Connery echter aan het verstand, dat het voortzetten van de Bond-cultus hem heel wat meer geld zou op leveren dan te proberen dat imago kwijt te raken. En aangezien geld niet stinkt hebben we sinds giste ren weer de echte Bond terug in Leiden. In .Diamonds are for ever" is Connery wel een beetje grijzer aan de slapen en soms verraadt zijn onberispelijke smoking de welvin gen van een ..welvaartsbuikje", maar hij is en blijft nog altijd hon derd maal beter dan elke andere Bondimitator. Zoals langzamerhand gewoonte is geworden bij 007-pro- dukties hebben de producers Broc coli en Saltzman ook nu weer niet op een paar centen gekeken om een film te maken vol sensatie en im posante locaties. Alles by elkaar werd er een slordige acht miljoen nog niet gedevalueerde dol lars op tafel gelegd. Bonds eeuwige tegenstander Blo- feld «Charles Gray) aast ditmaal op een aanzienlijk voorraadje dia manten. Zij vormien de grondstof voor een super-lazerstraal, die gelanceerd met een raket elk ge wenst punt op de aarde kan ver nietigen. Als dekmantel voor de hele operatie dienen de bezittingen van de Amerikaanse miljardair William Whyte. Blofeld en zijn mannen hebben Whyte in een mondaine bungalow neergezet met twee dames die behalve een aan trekkelijk figuur ook nog een flin ke parate kennis karate demonstre- Grijzer eiland dat tot een zwaar bewapend fort is omgebouwd. Maar Bond zou 007 niet zijn wanneer hij er niet in slaagde tenslotte het hele zaakje op te rollen. Met als startpunt Amsterdam waar James al direct Peter Franks om zeep helpt na een gevecht in een lift. verplaatst het ..strijdtoneel" rich al heel snel naar Amerika. Centrum is een enorm vermaak- centrum. annex-hotel, waai' de 50.000 karaat diamanten van hand tot hand gaan -en tenslotte belan den in Blofelds laboratorium ergens in de woestijn. Inmiddels staat Bond zijn mannetje. Hij vecht, vrijt, krijgt rake klappen, geeft een fraai staaltje stuurmanskunst weg en ontvlucht tenslotte in een maankarretje. Onderzeeboot Na veel omwegen komt hij te recht op een booreiland, voltooit zijn opdracht en weet de schurk Blofeld te grijpen juist voordat hij er tussenuitknijpt in een eenper soonsduikboot. Wat opvalt wanneer we ..Dia monds" met de vorige Bond-films vergelijken is dat de verhalen van schrijver Ian Fleming in de loop der tiid steeds meer geweld worden aangedaan Figuren als de Lon- dense chef M. en miss Monevpenny zijn van geen enkele importantie meer en ook de trucs, die voor gaande films zo attractief maakten zijn ditmaal wat schaars Meer humor Daar staat tegenover dat Dia monds meer humor bevat. Gebleven zijn de imponerende bouwsels waarin Bonds-avonturen zich afspe len. zoals het geweldige vermaak- centrum en de bungalow van Whyte en het laboratorium en het booreiland van Blofeld. Alles teza men waarbij we vooral Bonds spectaculaire autorit moeten noemen is het toch weer een knap 'stukje werk geworden dat de komende we ken ongetwijfeld weer vele Bond- liefhebbers zal plezieren. Laatste opmerking: de titelsong wordt evenals ..Goldfinger" gezon gen door Shirley Bassey Men slaagt er in via de basis Vandenburg de raket met de lazer straal te lanceren, terwijl Blofeld de wereld beheerst vanaf een boor- Booreiland Rake klappen LUXOR ..They call me Trinity" in Nederland omgedoopt tot .,D« rechter.en de linkerhand var de duivel" is zonder meer een goede doorsnee-western. Er worden ontel bare rake klappen uitgedeeld, er valt best wat te lachen, er draven een paar zeer kuise, maar niet on appetijtelijke dames op. wat kun je nog meer verlangen. Kapstok voor het geheel is een best aardig ver haal over twee broers .te weten de rechterhand van de duivel, Trinity, een aartsluilak, die zeer snel is met de revolver, en zijn broer, een boef die onverhoopt sheriff is geworden van een klein dorp. De burgemees ter van dit dorp, een doortrapte schavuit, heeft het voorzien op het land van een Mormonen kolonie uil de buurt. Om de burgemeester een hak te zetten helpen Trinity en zijn broer de Mormonen een handje wanneer de schurk en zijn trawan ten de kolonie overvallen. Trinity voelt er wel voor om bij de Mormonen te blijven, voorname lijk dank zij de aanwezigheid van de fraaie „zusters" Sarah en Judith, maar wanneer hy merkt dat hij in de kolonie zal moeten werken, poetst hij de plaat. Er zitten een paar kostelijke sce nes in de film. vooral het gevecht tussen de Mormonen en de schur ken is een machtig spektakel. „De reelater- en de linker hand van de duivel" biedt gewoon pretentieloos amusement, waar je je zeker niet bij hoeft te vervelen Oh ja. de hoofdrollen worden i uitstekend) gespeeld door Terence Hill als Trinity en door Bud Spen cer als zijn broer. De Ijzervreter REX Het theater aan de Haarlemmerstraat brengt in deze kerstweek een niet meer zo piep jonge rolprent van de Engelse ko miek Norman Wisdom met de titel "De Ijzervreter". Norman is in de film Pitkin: een autowasser bij Scotland Yard die aspiraties heeft om ooit nog eens een politieagent te worden. Gezien zijn kleine postuur maakt hij geen enkele kans. Tenminste niet totdat de Engelse recherche er achter komt dat de leider van een groté bende sprekend op Pit kin lijkt. Het is een ondermaats Italiaantje die als dekmantel voor zijn organisatie een darneskaosalon heeft. in met alle gevolgen van dien. Na vele komische situaties is het ten slotte Pitkin die de bendeleider bij zijn superieuren aflevert en als beloning het politieuniform mag aantrekken. Als u over de bezwa ren dat de film al heel wat jaar tjes oud is en niet in kleur is kunt heenstappen is er best een plezie rig uurtje aan te beleven. Daniel blijft TRIANON Erik Terpstra s Da niel voor de tweede week in het theater aan de Steenstraat, is een typisch produkt van eigen bodem :n past helemaal in het imago dn Soms ontmoet Bond ook minder vriendelijke dames, zo als in de bungalow van Whyte. i de Nederlandse filmindustrie dit jaar heeft opgebouwd. Een scheutje erotiek, wat bloot, dolkomische scènes vormen het recept dat voor het eerst sinds lange tijd de goede vaderlander niet meer doet hui veren voor produkten van eigen bodem. Ondanks enkele manke menten in een soms •haperende dialoog is dit recept in Daniël goed uitgewerkt. De film is da a waard. Wat zien ik? STUDIO Van de andere Ne derlandse produfctie hoeven we eigenlijk niets meer te vertellen. „Wat zien ik" is- de zestiende week ingegaan en behoort zonder twijfel tot de filmtoppers van dit jaar. De film is gebaseerd op het ge lijknamige boek van Albert Mol. die zelf ook nog een bescheiden rolletje in de film vervult a Sherlock Holmes. Verder zie onder andere Ronny Bierman, Syl via de Leur, Piet Römer en Henk Molenberg. Sissi terug CAMERA Wie had dat dacht? Toch nog weer eens Sissi terug in een Leids bioscoopthea ter. Jaren geleden verdrongen de mensen zich voor de kassa Romy Schneider en Karl Heinz Bohm te kunnen bewonderen. Ter bevordering van het jeugdsenti ment heeft Camera beide Sissi- films „Sissi de romance van prinses" en „Sissi de jonge keize rin" in één programma opgenomen. Voor de liefhebbers van een portie romantiek beslist aan te bevelen. ADVERTENTIE Zaterdag DAF- DAG Geopend van 10.0016.00 ui DAF CENTRUM Leiden (GEBR. VAN ULDEN)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 8