Dollardwater is pikzwart „smeerpijpwater Stuyt gaat de ziekenhuisbouw in 1972 aan banden leggen Zuivering van t eist Nederlands deel Dollard op „Het stinkt er verschrikkelijk Geen loon belasting op kleine uitkering REISPROGRAMMA 1972 tm \s £üropa£Kpress VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, opgericht door de Nederlandse Dierkundige Vereni ging, is een onafhankelijk instituut. Het doet niet anders dan weten schappelijke gegevens over de zee aandragen, die kunnen dienen als een stevige basis voor beleidsbeslis singen. In bijgaand verhaal wordt een on derzoektocht door de oostelijke Waddenzee beschreven, die vooral van de aardappelmeelindustrie enorme hoeveelheden organisch (biologisch afbreekbaar) afval te verwerken krijgt. Een deel hiervan is al „voorgezuiverd" in de Gro ningse kanalen, maar die zijn al vele tientallen Jaren -zwaar overbe last, reden waarom men is begon nen met de aanleg van een overi gens hevig omstreden persleiding. Het afval verbruikt onmiddellijk na lozing voor zijn afbraak alle in het zoute water aanwezige zuurstof. Rottingsbacteriën die het zonder vrije zuurstof kunnen stellen, ont trekken in dit stadium zuurstof aan overvloedig aanwezige verbindingen als nitraten en sulfaten. De zwavel uit de sulfaten verbindt zich met water tot zwavelwaterstof (met de beruchte stank van rotte eieren) en de stikstof uit de nitraten vormt met het water ammoniak dat even min welriekt. Zwarte kleur Omdat zeewater een hoger sulfaat gehalte heeft dan zoetwaterlaat zich hier de zwavelwaterstof aan merkelijk sterker ruiken. De zwarte kleur van het water in de Dollard is te verklaren uit de vorming van ijzer- en kopersulfiden. De gehalten aan ijzer en koper zelf worden trouwens ook bepaald, even als die van zink, vanadium, lood, cadmium, kwik en mangaan. Verder natuurlijk de temperatuur en het zoutgehalte en ook de hoeveelheden zwevende stof «slib) met daarbij meestal ook koolstof, stikstof en Met fluorescentiemetingen heeft het NIOZ kunnen aantonen dat een deel van het water uite de Dollard na laag water met de vloed in de Duitse rivier de Eems terecht komt. Dollard-water is tot voorbij Leer aangetoond. Daarom ook, zegt dr. J.Duinker, de leider van de werkgr ep zeevervui ling, zijn de klachten van de Duit sers over de vuillozing in de Dol lard niet terecht. Als het Veenko loniale afval straks via de smeer pijp op een noordelijker punt wordt geloosd, is het zelfs denkbaar dat ook de zuurstofspanning in het Eems-water ongunstig wordt beïn vloed. Bericht uit de natuur. In de zui- den de deuren snel weer dicht delijke punt van de Dollard, die dachten aan het mopje dat in son grote zwaaikom in het uiterste mige landstreken de lucht nog noordoosten van ons land, is het fris is omdat de bewoner cons water pikzwart. En het stinkt er verschrikkelijk. Jacques Oversluizen, proUtype van de varensgezel, borstelige wenk brauwen onder weerbarstig gol vend haar en handen formaat aangepast is aai waar nu eenmaal plaats wat méér. Door Jan Ottens Oversluizen dus, schipper van de parmantige Eider, heeft ons van wege het motorgeronk schreeuwend uitgenodigd: „Ruiken, jongens", had hij gezegd en toen tuurde hij glimlachend weer in de verte. D» Eider opende zijn kajuitdeu ren. keel even maar. We roken, de- DEN HAAG (ANP) De staats- secreatris van Financiën, mr. W. Scholten, heeft met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule 'n regeling getroffen, waardoor in be paalde gevallen de inhouding van loonbelasting wordt beperkt, zodat ln elk geval de aow- of aww-uitkering onverkort wordt ontvangen. Deze maatregel geldt voor het jaar 1972. Het kan namelijk voorkomen, dat een aow-of aww-trekker resp. trek ster nevenuitkeringen ontvangt zo als ongevallenrente, zgn. b-uitkering vrijwillige ouderdomsverzekering, of pensioen. Als die nevenuitkering, dan van geringe omvang is, kan de inhouding tot gevolg hebben. dat minder aan aow- en aww-uitkering wordt ontvangen dan zonder neven- uitkering het geval zou zijn geweest. De staatssecretaris had de Eer ste Kamer -toegezegd een maatregel te zullen overwegen om dit te voor komen. Het ministerie van Fi nanciën heeft deze maatregel thans bekendgemaakt. quent hun ramen gesloten houden. Binnen frisser Maar hier in dit oostelijke aan hangsel van de Waddenzee, dat Dollard heet „is het andersom, is het binnen frisser dan buiten, ook al zitten we met ons negenen op gepropt in een scheepje voor zes, dat ook nog eens keer een vracht laboratoriumapparaten met izch meezeult. Want De Eider is één van de schepen van het op Texel geves tigde Nederlandse Instituut voor ft voor Onderzoek der Zee, een verzame ling van zo'n vijftig analistenen wetenschappelijke onderzoekers, die alles van de zee willen weten, ook van dat stukje Dollard waar de Veenkoloniale aardappelmeelin dustrie bezig is zijn jaarlijkse plasje te plegen. De aardappelmeelcampagne is in volle gang. Dat betekent dat enor me hoeveelheden afvalwater <was- en proceswater) hun weg via de Oostgroninger kanalen naar Nieuw-Statenzijl zoeken, vlak bij de Duitse grens waar de hoge sluisdeuren regelmatig open gaan om de rottende vrucht- en plan tenresten aan het afgaande tij mee te geven. massa's Ter weerszijden liggen de droog gevallen platen, sponsachtige, grij ze massa's die hoog uitrijzen bo ven het snel wegtrekkende water dat er overal met grote kracht grillige lijnen van geulen en prie len in heeft gesneden. Op het hoogste stukken geeft het groen van het kweldergras nog wat kleur aan de mistige omge ving. Verder weg, maar daar is in de lichte nevel niets van te zien, moeten de overwinterende kluten druk in de weer zijn om zeedui zendpoten uit het drooggevallen slikzand te trekken, dichterbij zweven wat mantelmeeuwen, dat is alles. Wie genieten wil van het zilte nat. met alles wat er op en er in is, die moet het veel verder zoeken. Wat de mannen van het NIOZ zoeken, zijn wetenschappelijke ge gevens. Iedere maand vaart De Eider uit voor een tocht die onge veer een week duurt. Vanuit Texel over de hele Waddenzee naar de Dollard, terug naar Delfzijl en dan via Groningse en Friese ka nalen bij Harlingen het IJssel- meer op en tenslotte terug naar Texel. Zo'n zeventig keer moet er halt worden gehouden om monsters te nemen; op de Waddenzee gebeurt dat meestal om de zes mijl bij een boei. Er moet dan hard ge werkt worden. Vanaf het achter dek laten de analisten Rob Nol- ting, Rinus Manuels, Joop Rom- merts, biologiestudent Henk Mur- ris, chemicus Wil ten Berge samen met matroos Peter Witte flessen, instrumenten en een slykhapper- tje in het water zakken. Geen werk voor de prikklok, dit onderzoek op zee. De stand van het water in de toch al ondiepe Wad denzee noodzaakt vaak tot 's nachts doorwerken. Zo herinnert de schipper zich spotlachend hoe het deze keer ge gaan is. Schurend met zijn buik over het zand stampte De Eider zich 's nachts een weg van de ene balg (gèul) naar de andere, vijf uur lang; de windkracht was acht, zodat de monsterpunten tussen de golftoppen op het radarscherm verloren gingen en zoeklichten te hulp moesten schieten. „Verscheidene van de Jongens la gen voor oud vuil", lacht de schipper. „Dat wil natuurlijk wel eens ge beuren", vergoelijkt dr. Jan Duin- ker, „maar de mensen worden ui teraard wel op dit werk geselec teerd. Je moet een zekere binding met de zee hebben, anders hou Je ADVERTENTIE 2lOOj]^ropa£Kpre5Snu is reeds verschenen met het het betere genre Door persoonlijke inzet, waarbij onze ervaring met personen vervoer reeds 100 jaar oud is, is Europa Express een begrip geworden voor Reizen met een hoofdletter. De uitvoering der reizen geschiedt met hoogst moderne autocars uit ons eigen groot wagenpark. Naast de reeds bestaande vertrekplaatsen is voor een groot aantal reizen nu ook Maastricht of Heerlen als vertrekplaats opgenomen. 100 JAAR REISERVARING 1000 REIZEN DOOR GEHEEL EUROPA Vraagt ons gratis, prachtig geïllustreerde en in full-color uitgevoerde AUTOCAR- en VLIEGPROGRAMMA1972 EEN VAN NEERLANDS OUDSTE EN GROOTSTE TOUROPERATORS SCHIEDAMSEVEST 59 - ROTTERDAM TEL. 117070 -13 06 00 en de plaatselijke A.N.V.R.-agenten. dit werk niet vol". Zelf is Duinker nog maar ander half Jaar in dienst van het NIOZ. Daarvoor was hij lector in de an organische chemie aan de Univer siteit van Amsterdam. Is hij geschrokken van wat hij sindsdien op zee en vooral in de Waddenzee heeft gezien? Duinker: „Ja, beslist wel. Ik had wel eens de neiging om mijn schouders op te halen bij al die berichten over milieuverontreini ging. maar ik moet zeggen, als je zo alleen op zee bent en je kijkt om Je heen, dan ga je er echt wel anders over denken". DEN HAAG (ANP) Het in de „smeerpijp" verzamelde af valwater van Groningen en Drente zou kunnen worden ge zuiverd in grote bekkens, die bijna de helft van het Neder landse deel van de Dollard in beslag nemen. Na dit reinigings proces. waaraan geen zuurstof te pas komt, zou het water nog eens moeten worden nagezui- verd met behulp van zuurstof. De overblijvende Nederlandse helft van de Dollard zou een zoetwatermeer moeten worden voor huishoudelijk en industrie gebruik. Zo luidt in grote trekken het voorstel van dr. ir. A. Pasveer in een werkrapport voor het Instituut voor Gezondheids techniek TNO in Delft hij verbonden is. Een ting van dit rapport is drukt in het jongste van het ..Waddenbulletin". Het uitgangspunt van dr. Pasveer is. dat het afvalwater van het noorden wél met de geplande persleiding (de .smeerpijp") moet worden verzameld en afge voerd, maar dat dit water eerst moet worden gezuiverd voor dat het in het Eems-estuarium wordt geloosd. Zijn plan om een natuurge bied als de Dollard op te offe ren is echter volgens de Lande lijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee een „niet te ver antwoorden zaak". De vereni ging vindt, dat eerst alle andere mogelijkheden moeten zijn over wogen. In haar commentaar in het Waddenbulletin stelt de ver eniging verder, dat dr. Pasveer niets zegt over eventuele moge lijkheden van een totaal kring loopproces bij de industrieën. Bij zo'n proces, waar het afval weer in de produktie wordt ge bruikt, zou helemaal geen afval meer vrijkomen. Zowel bij de aardappelmeel als bij de stro-kartonindustrie is volgens de vereniging een derge lijk kringloopproces mogelijk. Dr. Pasveer wijst er in zijn samenvatting op, dat de perslei ding een enorme hoeveelheid verontreiniging zal aanvoeren. Tijdens de aardappelmeelcam pagne kan deze worden gelijk gesteld aan de verontreiniging van 150 steden van ieder 100.000 inwonersbuiten de campagne is de geloosde vervuiling gelijk aan die van 15 a 20 steden met dat inwonertal. Bij TNO is men het niet erg eens met de oplossing die dr. Pasveer voorstaat, zo heeft de vice-voorzitter van de Lande lijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. J. G. W. Bolo- mey. in TNO-kringen vernomen. De stuurgroep ..Veenkoloniaal afvalwater" van TNO zou in een interimrapport tot een andere conclusie zijn gekomen, die meer in de richting van kringlooppro cessen bij de industrie zou gaan. UTRECHT Minister Stuyt (Gezondheidszorg en Milieu-1 commissie ïygiëne gaat de bouw in de sector gezondheidszorg beperken. I de\nvestei«« De bewindsman heeft dat meegedeeld in een brief aan de duele bouwplannen Nederlandse Z1'ekenhuisraad. De maatregelen komen globaal op het volgende neer: verzoeken zowelbezien. „Ik ben mij bewust gebied zijn echter ln het algemeen bijzonder teleurstel- 1 lend zal zijn. De maatregelen op dit I gezondheidszorg". de inrichtingen Bij het goedkeuren van schets- plannen van ziekenhuizen zal wor den meegedeeld dat in 1972 niet met de bouw kan worden begonnen. Over de situatie na 1972 zijn nog geen mededelingen gedaan; Deel studenten moet toelage terugbetalen AMSTERDAM (ANP» Tenmin ste 400 studenten zijn veiplicht een gedeelte van hun rijksstudietoelage 1970-1971 terug te betalen. Bij een controle door de afdeling rijksstu- dietoelagen van het ministerie van O. en W van alle indertijd inge diende aanvragen bleek dat er een verschil was van meer dan 10 pet. tussen het bij de toelageaanvraag ingediende afschrift van het aan giftebiljet inkomstenbelasting 1969 (de basis voor de vaststelling der toelage) en het later door de belas tingdienst vastgestelde belastbare inkomen. Deze terugbetaling kan via een korting op de studietoelage 1971-1972 worden verrekend. Het bestuur van het Landelijk Be raad van Studentendecanen <LBS> heeft de chef der afdeling Rijksstu dietoelagen geschreven dat zij deze handelwijze van zijn dienst volko men onaanvaardbaar vind. Onver mijdelijke onnauwkeurigheden in het stelsel van rijksstudietoelagen mogen naar de mening van het LBS-be- stuur niet ten laste van de studen ten komen. De afhankelijkheid van de student van zijn ouders wordt tot in het absurde doorgevoerd Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor een fout, die zijn ouders anderhalf jaar geleden hebben gemaakt en de feitelijke terugvordering wordt in zijn handen gelegd, aldus het LBS- bestuur. 9 voor bouwplannen van psychia trische en zwakzinnigeninrichtingen, waarvan de investeringen meer dan tien miljoen kost, zal een gematigd temporiseringsbeleid worden gevoerd; de bouw van verpleegtehuizen zal in 1972 niet onder ae temporisering vallen. Dit in het kader van het door de regering te voeren bejaar denbeleid; tengevolge van de afremming zal een "stuwmeer" van bouwactiviteiten ontstaan. Volgend jaar wordt onder zocht hoe de zaak vooruitlopend op de Wet Ziekenhuisvoorzieningen kan worden gekanaliseerd. De minister zegt in zijn brief dat de uitgaven voor gebouw:en in de sector gezondheidszorg de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Van 250 miljoen in 1966 naar 518 miljoen in 1970. een verdubbeling in een periode van vijf jaar. Er ligt verder voor een miljardenbedrag aan bouwactivitei ten op het ministerie ter goedkeu ring. „De investeringen leggen een steeds groter beslag op de kapitaal markt. waardoor de exploitatielasten, vooral rente en afschrijvingskosten, het niveau van de verpleegtarieven beïnvloeden", aldus de minister. Als uitvloeisel van de prioriteit aan de sector woningbouw en ter voor koming van te grote spanningen on de kapitaalmarkt, zal in de toekomst niet te ontkomen zijn aan een be perkend en selectief beleid bij het verlenen van goedkeuringen voor de bouw van inrichtingen voor gezond heidszorg, aldus de minister. De minister stelt vervolgens na drukkelijk dat ook i.v.m. de premie druk van de sociale verzekering hier toe moet worden besloten. De minis ter laat vervolgens weten dat de ziekenhuiscommissie, die hem moet adviseren over bouwplannen van zie kenhuizen en andere inrichtingen, de vuistregels op het punt van behoefte bepaling in het algemeen verscherpt zal hanteren. Daarnaast zal minister Stuyt deze Het koninklijk gezin, uit gezonderd Prinses Irene en haar echtgenoot, heeft don derdagmiddag in het dorps huis te Uddel het kerstfeest met het personeel gevierd. Dit was deze keer voor het merendeel afkomstig van Pa leis 't Loo in Apeldoorn. Voor het eerst waren de Prinsjes Willem-Alexander en Mau- rits met hun ouders meege komen. De ruim 270 genodigden luisterden naar het kerst evangelie, het tweede hoofd stuk van Lucas, dat Koningin Juliana voorlas. In tegenstel ling tot andere keren hield Prins Bernhard geen toe spraak. maar las een kerst verhaal voor. Hij had hier voor een vertelling van God fried Bomans gekozen, geti teld „De Engel". De prins noemde de dinsdagnacht overleden schrijver een onge looflijk begaafd en goed mens, die voortijdig is gestor ven. Het kerstfeest werd opge luisterd door het Christelijk Urker Visserskoor „Crescen do" onder leiding van de heer M. Kramer. Na afloop van de bijeenkomst schonken de le den van het koninklijk gezin traditiegetrouw chocolade melk en overhandigden zij aan het personeel het kerst pakket, bevattende een Pro Juventute kalender en een kerststol.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 7