Kerstfeest op televisie r(j\)vandaaa... ^^RrggrÊWma] T.V. GISTEREN VRIJDAG g4 DECEMBER 1971 RADIO - TV - KUNST Een kerstconcert, een schaatsshow, een kerstspel, een extra-feestelijke Mounties-show, kerstfeest met Mieke Tel- kamp en Billy Smarts kerstcircus zijn enkele van de pro gramma's die de vaderlandse televisie op eerste en tweede kerstdag zal uitzenden. via Ned. II) zendt de NOS-televisie op tweede kerstdag van 19.30—20.30 op hetzelfde net een speciale kerst voorstelling uit van het bekende En gelse familiecircus van Billy Smart. De voorstelling bevat akrobatiek, het optreden van clowns en een springplanknummer van de "Sal- lei's" uit Hongarije. Een trapeze nummer. een optreden van de fami lie Borondini op het strakke koord en van de "Antaros" aan een vliegtuig de luchtnummers. Op de middag van eerste (van 15.0016.00 uur) zal de NOS-te- levisie een rechtstreekse uitzending verzorgen van een kerstconcert door het Radio Philharmonisch Orkest on der leiding van Roberto Benzi. Aan dit concert wordt medewerking ver leend door de sopraan Marilyn Ty ler en het Groot Omroepkoor. Uitge voerd worden werken van Paul Du- kas, Giovanni Gabrieli, Francis Pou- lenc en een bewerking van Hans Kox van een aantal Europese kerst liederen. De KRO-televisie zendt 's- avonds via Nederland I (van 19.05— 20.00) een ijsshow uit van de Olym pische kampioene 1968 en meervou dig wereldkampioene op de schaats: Peggy Fleming. De Amerikaanse ijsster ontvangt in dit programma, dat werd opgenomen in Sun Valley, als gasten o.a. de Franse ski-kam pioen Jean-Claude Killy en de folk song groep "The Carpenters". •fc "Zij hielden getrouwe de wacht" is de titel van het door Willy van Hemert geregistreerde kerstspel, dat om 20.05 eveneens op Nederland I, begint. Willy van Hemert schreef voor deze KRO-produktie ook de liedjes, die op muziek zijn gezet door Jurriaan Andriessen. Het ver haal speelt zich af in een klein dorp in Bretagne waar een aantal inwo ners een kerstspel wil opvoeren. Op het laatste moment wordt echter de vertolkster van de Mariarol dodelijk gewond en moet er naar een ande re speelster worden uitgekeken. Na veel geharrewar valt de keus op het dienstertje van de plaatselijke her berg. Het meisje geniet echter een slechte reputatie, reden waarom tij dens de opvoering van het spel de zaal vrijwel leeg is. De rol van het dienstertje wordt gespeeld door The- rese Steinmetz. De AVRO-televisie presenteert op Nederland II de Mounties-show (van 20.0521 uur) waarin het duo Piet Bambergen en Rene van Vooren als speciale gasten bij de kerstboom zal ontvangen de Anita Kerr Singers, Joan Savage en Sandra en Andres. Later op de avond (22.15 uur) op het zelfde net een programma rond Mie ke Telkamp, dat is opgenomen in de Sint Jozefkerk in Achterveld. Tweede kerstdag "Duizend Kerstbomen" heet het verhaal van Paul Boots, dat Hans Tiemeyer op de middag van tweede kerstdag (15.2515.45 uur) via Ne derland I zal voorlezen aan een aan tal kinderen in de studio. In het "Kort en Klein"-programma van de Vara (20.25—21.05 uur, Ned. I) tre den naast Elsje de Wijn, Martin Bro- zius en Jeroen Krabbé als gasten op Leen Jongewaard en de actrice Ed- da Barends). Bij de foto's: Boven: Th&rese Steinmetz als het dienstertje in het kerstspel „Zij hielden getrouwe de wacht", dat door de KRO-tv op de avond van eerste kerstdag wordt uitge zonden. Rechts boven: Hans Tiemey er leest op de middag van tweede kerstdag voor de TROS-tv een kerstverhaal voor Rechts onder: Piet Bamber gen (van de Mounties-show) be reidt zich al voor op het kerst feest. Hij komt op de avond van eerste kerstdag op het scherm Avro. Onder: De „Kort en Klein"- ploeg die op de avond van tweede kerstdag een belangrijk deel van het Vara-programma zal vullen. V.l.n.r. Leen Jongewaard, Elsje de Wijn, Jeroen Krabbé en Edda Barends. NEDERLAND I 6.45 De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 Koor- en samenzang (EO) 7.50 Tenslotte (EO) 8.00 Journaal (NOS) 8.21 Hier en Nu (NCRV) 8.30 De kleine waarheid (NCRV) 9.30 Kerstconcert (NCRV) 10.30 Komt laten wjj aanbidden. Kerstspel (NCRV) 10.55 Journaal (NOS) 11.00—11.55 Kerstnachtdienst in de Oude Kerk te Amsterdam (IKOR/CVK) 12.00—1.15 Viering van het Geboortefeest in de kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (KRO/RKK) NEDERLAND II 6.45 De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 Journaal (NOS) 7.05 Een lach en eentraan: smartlappenprogramma (VARA) 8.00 Journaal (NOS) 8.20 Hier Ls Lucy (VARA) 8.45 Achter het nieuws (VARA) 9.30 Rudi Carrell Show (VARA) 10.30 Journaal (NOS) 10.35 Uit de kunst (NOS) NEDERLAND I Of „200 motels" behalve twee goede lp's ook een goede film heeft opgeleverd weet ik niet, want ik heb de film nog niet gezien, al heb ik bij voorbaat mijn twijfels. Zeker is alleen wel, dat „200 motels" twee uit stekende tv-reportages van Roelof Kiers en de overleden cameraman Peter Bos heeft opgeleverd. Of laat ik liever zeggen: Frank Zappa, want „200 motels" was nog in wor ding toen de eerste documen taire over Zappa werd ge maakt. Dat was de beste van de twee, Bijna had de VPRO-tv de film gefinancierd en geproduceerd, maar het geld was er niet. Er werd nu door United Artist driekwart miljoen in gestoken. Ik denk dus dat als het geld er indertijd wel was geweest, de VPRO er nu niet meer was geweest, zodat we dan ook deze op het scherm geprojecteerde vraag hadden moeten missen: „Ooit twee dagen voor kerstmis lid van de VPRO geworden?". Op de andere zender zat „ze- andere zender zat intussen „ze vensprong" van de TROS, be paald niet mijn lievelingspro - gramma, omdat het een soort bordpapieren dubbel zeskamp is. dat zelf ook al een bordpa pieren sportmanifestatie is. Los van het spel zelf echter' moet de TROS worden nagege ven dat zij dit keer behoorlijk hard in de bus had geblazen voor wat de bijnummers be treft. NICO SCHEEPMAKER 8.05 9.50 10.20 Eurovisie: Kersttoespraak en zegen Urbi et Orbl door Paus Paulus VI (KRO) Journaal (NOS) Eurovisie Kerstconcert in het Concertgebouw te Amsterdam door Radio Filharmonisch Orkest, Groot Omroep Koor en soliste (NOS) Kinderprogramma (KRO) Nu S\jt willekome: Internationale kerstliedjes (KRO) De fabeltjeskrant (NOS) Journaal (NOS) Peggy Fleming in Sun Valley: ijsshow (KRO) Journaal (NOS) Zij hielden getrouwe de wachte. Kerstspel (KRO) Interview (KRO) Hamoniae Pastorales, een Kerst-mis uit de Barok (programma van de Tsjechoslowaakse tv) (KRO) 10.50 Journaal (NOS) NEDERLAND II 6.55 De fabeltjeskrant (NOS) 7.00 Journaal (NOS) 7.05 Kerstliederen uit Kings College in Cai (AVRO) 7.50 Kerkorgelconcert (AVRO) 8.00 Journaal (NOS) 8.05 De Mountiesshow (AVRO) 9.00 Charles Dickens. Filmportret (AVRO) 10.15 Kerstliederen (AVRO) 10.45 Journaal (NOS) NEDERLAND I 3.00 Journaal (NOS) 3.02 Weekjournaal met titels i r slechthorenden 3.22 3.25 Verkeersinformatie (NOS) Duizend kerstbomen, verhaal (NOS) 3.45 Verder zal David Rosaire optreden met zijn groep Pekinese honden en één kleine bastaard terrier, die erin slaagt alle goede nummers op het verkeerde moment te doen. Smart's kudde Indische olifanten, wordt dit jaar gepresenteerd door Billy Wil son Smart. Natuurlijk ontbreken ook de paar den niet in het circus: de 17-jarige Ysmin Smart, de oudste dochter van David Smart, presenteert op origi nele wijze haar troep zwarte Friese hengsten. In het programma 'Tanoramiek", dat wordt uitgezonden van 20.05 tot 21.35 uur via Nederland 2, zal aan dacht worden besteed aan de manier waarop in het woelige Belfast Kerst mis wordt gevierd. De film zal als titel hebben "Kerstmis in Belfast". ZATERDAG 25 DECEMBER (Soos) (9.009.15 Nieuws 6tanden). 10.00 Eucharistieviering. 11.00 Nieuws. 11.02 Luister uit en thuis. 11.55 Mededelingen. 12.00 (S) Gevarieerde Kerstshow (12.3012.40 Nieuws: 13.0013.15 NOS: Kersttoe spraak door H.M. de Koningi;n 15.30—15.32 Nieuws). 18.00 Top-Toen. 21.00 De tunnel der duisi volghoorspel. 21.20 (S) Kerst Ster Kerstliedjes (opn.) 22.10 Dansen als een edelman: muzikaal geïllustreerd "o-feuilletor Stretch 23.55 Nieuws. NOS, 14.35 HIRO, 15.05 NOS, 17.55 VARA. 8.00 Kerstklokken 8.02 Nieuws. 8.11 Actualiteiten. 8.20 (S) Z.O.: geva rieerd programma. 19.30 Kerstmorgen- dienst. 10.25 Wilde Ganzen. 10.30 (S) Koningin. 13.15 Nieuws. 13.25 Caba retprogramma. 14.25 (Si Lichte or kestmuziek. 14.35 Hiro-Magazine. 15.05 De komende week in het Ne derlandse muziekleven. 15.30 Frans-Dults-Engels: een luisterpro gramma. (16.00 Nieuws). 16.15 Jazz. 16.45 Inzet 17.15 Programma van de Zevende-Dags Adventisten. 17.30 De Christelijke radicaliteit en wereldver andering. 17.40 (S) Lichte grammo foon: muziek. 17.55 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.10 Actualiteiten. 18.20 Uitzending van de Boeren Par tij. 18.30 (S) Kerstkolorleteen veel kleurig muziekprogramma. 20.45 (S) Reis naar de stilte - solo voor een vreemdeling, monoloog. 22.00 (S) Viool en plano 22.55 Mededelingen. 23.00 Nieuws. 23.10 (S) Lui luisteren. 23.55 Nieuws. HILV. III 240 m. en FM-kanalen 7.00 NCRV. Nieuws. 7.02 Nu syt wellecome. Leger des Heils-ensembles. 10.00 Nieuws. 10.02 Kerstconcert. 10.30 Koorzang. 11.00 Nieuws. 11.02 Ken door H.M. de Zondag 26 DECEMBER 1971 HILVERSUM I. 402 ni. en FM-kana len. 8.00 KRO. 14.30 NOS. 17.00 C'VK. 9.00 NCRV. 22.30 RTOS. 8.00 Nieuws. 8.10 Overweging. 8.15 S) Klassieke muziek 11.02 (S) Plano- Radio Blazersensemble t zangsoliste. 13.00 Nieuws. 13.10 Verknipt, volksliedjes. 14.15 Strip gemaakt). 18.0 in Amerika, lezing. 20.00 (S) Klassieke muziek (gr). 20.05 (S) Ge- wijdde muziek met toelichting. 20.30 Boekbespreking. 20.35 (S) Promi NADE Orkest (g~' UJke Liederen. 2i.50 (S) Kerkorgelconcert. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Klassieke- en mo derne muziek (opn.). 23.55 Nieuws. HILVERSUM II. 298 m. en FM-kana len. 8.00 VARA. 10.00 IKOR. 12.00 AVRO. 14.30 NOS. 17.00 VARA. 1930 VPRO. 20.30 AVRO. 8.00 Nieuws. 8.10 Voor het platteland. (om 9.00 10.30 Jongerendienst. 11.25 Ganzen. 11.30 De Open Deur. 11.50 Zondagboek. 12.00 (S) Muzikaal ont haal. 13.00 Nieuws. 13.10 De toestand ln de wereld. 13.19 Radiojournaal. 13.30 (S) Pianorecital. 14.00 (S) The Dutch Swing College Band. met so list. 14.30 Programma voor de buiten landse werknemers. 16.30 een koning te rijk met uw verzoekplaat. 17.00 Promenadeconcert. 17.55 Mededelin- nble. 19.30 Nieuws. 19.35 Programma over kinderbescher ming. 20.30 (S) Verzoekplaten. 22.30 (S) Synthese: auteurs lezen voor uit eigen werk. afgewisseld door grammo- foonmuzlek, met om 22.55 Mededelin gen, om 23.00 Nieuws en om 23.10— 23.20 radiojournaal. 23.55 Nieuws. HILVERSUM III. 240 111. en FM-ka nalen. 7.00 AVRO. 12.00 VARA. 14.00 NOS. 7.00 Nieuws. 7.02 Lukraak. (8.008.02 Nieuws). 9.00 Nieuws. 9.02 Van negen tot tien. 10.00 Nieuws. 10.02 Juist op zondag. 11.00 Nieuws. 11.02 Muziek 13.00 Nieuws. 13.02 NAR: Nederlandse Artiesten Revue. 14.00 Nieuws. 14.02 Langs de lijn: sport en muziek. (15.00. 16.00 en 17.00 Nieuws.) MAANDAG 27 DECEMBER HILVERSUM I 402 m. en FM-kana- len. 7.00 NCRV. 19.0 20.00 .07 (8) Klassieke muziek (gr.) 7.30 Nieuws. 7.41 Hier en Nu. Moderne Muziek (gr). 8.10 Gewijde muziek. 8.30 Nieuws. 8.41 (S) Podium voor de vrouw. 9.10 (S) Klssiek vioolconcert (gr.) 10.00 Theologische etherle gang. 10.30 Nieuws. 10.33 (S) Voor Voor boer en tuinder; 12.20 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw: 12.30 de kinderen (TROS) Debby en de kinderen, muzikale trip door Amerika 4.36 Sport, informatief programma over de wintersport 4.55 Toto-uitslagen (NOS) 5.00 Bijbelvertelling voor de kinderen (IKOR/CVK/RKK) 6.55 De fabeltjeskrant (NOS) 7.00 Mijn lief is de mijne, liefdesliedjes naar het Hoog lied van Salomo (IKOR/CVK) 7.30 Mannix, tv-film (VARA) 8.20 Journaal (NOS) 8.25 Kort en Klein, amusementsprogramma (VARA) 9.05 Een groot uur U, interviews afgewisseld met muziek (VARA) 10.25 't Gezin 't begin van een revolutionaire samen leving, lezing (Morele Herbewapening) 10.35 Journaal (NOS) NEDERLAND II 6.55 De fabeltjeskrant (NOS) 7.00 Journaal (NOS) 7.05 C'atweazle (NOS) 7.30 Billy Smart Kerstcircus (Eurovisie) 8.35 Studio Sport (NOS) 9.05 Panoramick (NOS) 9.35 Engelen worden schaars, tv-spel (NOS) 10.40 Journaal (NOS) 14.00 Jouw (S) Opera-Aria", vader zit! Documentaire. 14.25 17.00 (8) Licht ensemble met gitaar 17.20 Suriname Journaal. 17.30 Nieuws. 1841 Toelichting bij het Nieuws. 18.47 (s) Bandstand: G.U.S. (footwear) Band. 19.00 Reformatie en Reveil: 19-20 Vragenbeantwoording en 19.40 Bijbelstudie. 20.00 (S) Muzikaal klankbeeld over Heinrich Schütz. 21.30 Literaire documentaire. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nieuws. 22.40 Llterame. 23.00 (S) Rachel .oratorium van Vic Neesl uitgevoerd door Belgi sche koren en solisten. 23.25 (S) Deze tijd. deze muziek (opn). z/.öö HILVERSUM II 291 VARA. 7.54 VPRO. 1 4.15 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 (S) Spitsuur Amsterdam (7.33— Van de voorpagina.) 7.54 Deze ivs. 8.11 Actualiteiten. dag. 8.00 Nieuws. 8.23 (S) Spit volg). 9.00 Uil tgebreide reportage. 9.35 Waterstanden. 9.40 Pedagogische ru briek. 9.55 (S) Muziek uit de Middel eeuwen en Renaissance (opn,). 10.15 (S) Radlophilharmonisch orkest en solist. 11.00 Nieuws. 11.03 Spiegel van België. 11.30 Klassieke orkestmuziek. en informatie over muziek. (Om 13.00 Nieuws.) 14.50 Radiojournaal. 14.55 AVRO.,.deze week! 15.00 Pro gramma over geschiedenis. 15.35 Biels en Co. 16.00 Nieuws. 16.03 Mlkadoo. xP Jongerenprogramma. 17.40 Den Haag aan de lijn. 17.44 Mededelingen. 18.00 Nieuws. 18.11 Ra diojournaal 18.25 (S) Operettecon cert: promenade orkest, radiokoor en solisten. 19 10 Sextant. 19.20 Actuele literatuur in Belgie. 20.00 Nieuws. 20.05 (S) Kippen, documentairpro gramma. 21.0o (Si Verre Werelden een samenspel, in de serie Nederland se Kasteelconcerten. 22.10 (S) Jazz ln Aktie. 22.55 Mededelingen. 23.00 Nieuws 23.10 Radiojournaal. 23.20 (8) Hobbyscoop. 23.55 Nieuws. 7.00 nieuws. 7.02 KRO-op—Drie. (8.00 9.00, 10.00. en 11.00 Nieuws.) 12.00 Nieuws. 12.03 Van twaalf tot twee met om 13.03 Raden maar. (13.00 Nieuws.). 14.00 Nieuws. 14.03 Jam on radio. (15.00 Nieuws.) 16.00 Nieuws. 16.03 De Hugo van Gelderen Show. 17.00 Nieuws. 17.03—18.00 De Hugo Gelderen show verv.) than Milsteun. viool; Pittsburgh's Symphonie Orkest o.l.v. William Steinberg, Alexander Tjerepnln: 10 Bagatellen voor piano en orkest op. 5. Margrit Weber, plano: Symphonie Orkester vnan Radio Berlijn o.l.v. Fe- renc Fricsay. Sergei Prokofiev: Sym phonie nr. 1 in D gr.t. op. 25. „Klas sieke" Philharmonisch Orkest o.l.v. Rafaël Frllbeck de Burgos. Sergei Rachmaninov: Concert voor piano en orkest nr. 2. in c kl. t. op. 18. Svja- toslav Richter, piano; Symphonie Or kest van de Nationale Phllharmonle te Warschad, o l.v. Stanlslav Wlslockl. Igor Strawlnsky: La Sacre du Prln- temps. Phllharmonla Orkest o.l.v. Ra faël Frübeck de Burgos. ADVERTENTIE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin WILT U GEZELLIG UIT dan naar Dagelijks open vanaf 5 uur. DOELENSTEEG 11 - LEIDEN - TELEFOON 31170 Beide kerstdagen geopend illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllUlllllini

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 5