Haringtreilers voeren een 30000 es minder aan Katwijkse vissersvloot is thuisgevaren Gevonden van KLM voorwerpen vliegen weg Zoeterwoudse raad 30 december bijeen PAGINA 4 VRIJDAG 24 DECEMBER 19 KATWIJK De Katwijkse vis sersvloot is op de thuisstoom. De schepen hebben de steven gewend en varen op volle kracht naar IJmuiden. Om het Kerstfeest en de jaarwis seling in familiekring te vieren. Dat is een goede gewoonte. Een tradi tie. zouden we zeggen, waaraan in de meeste vissersplaatsen trouw de Door Cees Combee hand wordt gehouden. Moeder de vrouw, de kinderen, de verloofde en de ouders vinden het prettig hun "mannen weer eens thuis te heb ben. Geloof maar. dat ze er gezel lige familiedagen van zullen maken. Wanneer Je nu door Katwijk loopt lijkt het wel of er nog harder in huis wordt gewerkt dan anders tegen het weekeinde. Er worden hele voorraden etenswaren en ander lekkers inge slagen om kerst en oud en nieuw tot geslaagde dagen te maken. De Kat wijkse middenstand doet (gelukkig) goede zaken. Dat is begrijpelijk, want als het "manvolk" thuis" is, moet er wat extra's worden gedaan. Zaterdag en zondag gaat bijna ieder een ter kerke om daar de kerstdien sten bij te wonen. Die weken voor en na kerst zijn ook bij uitstek de weken van de trouwpartijen en huwelijksfeesten. Vroeger nog erger, dan nu het geval is. want toen trouwde bijna iedereen als het maar even kon voor kerst of nieuwjaar. Vele tientallen paartejs zijn het Katwijkse gemeentehuis al binnengegaan of zullen dat nog doen in de laatste week van het jaar. De ambtenaren van de burgerlijke stand en de predikanten hebben druk werk gehad. Balans In die laatste week van het Jaar wordt ook de balans opgemaakt van wat er in 1971 verdiend is. De vis sers slijten niet voor niets hun dagen op zee. ver van huis en haard ver wijderd. Ze doen het om een flinke boterham te verdienen. Daarvoor zijn ze dan ook als ze de visserij uit oefenen bijna de gehele dag in touw. De ene na de andere trek volgt. Dag en nacht gaat het werk door Dat geldt voor de bemanningen van de haringtreilers èn van de kotters. Hoewel de vangsten over het alge meen iets minder waren dan in 1970 mag toch van een goed laar worden gesproken. Door de fikse prijzen, die in IJmuiden voor verse vis en in Katwijk voor de haring werden ge maakt. Natuurlijk zijn er uitzonde ringen op de regel. Er zijn schip pers, die bijzonder gelukkig hebben gevaren en er zijn er, die met min der tevreden moesten zijn. Het is wel zo. dat de schepen met sterke motoren en een goede uitrusting het er beter hebben afgebracht, dan die van een wat mindere kwaliteit. Maar nu zijn de meeste mannen van de vloot misschien moet er 'n enkel schip nog komen thuis en het merendeel gaat niet weer naar zee voor 3 januari. In de dagen die volgende week nog resten worden er wat noodzakelijke reparaties aan de treilers en kotters verricht in IJmuiden. Daar is zo'n week van uit de vaart zijn een geschikt moment voor. Kleine mankementjes aan de zeeapparatuur en opsporings- en ra darinstallaties stelt men meestal tot die tijd uit Voor de opvarenden van de kotter - vloot is twee weekeinden achter el kaar thuis niet zozeer een bijzonder heid. Hun schepen lopen toch meest al zaterdags binnen en kiezen dan op maandagmorgen na het lossen weer zee. Anders is het voor de beman ningen van de treilervloot. Die zijn niet zo vaak een weekeinde thuis. Ze proberen het er na een twee- of drie-weekse reis natuurlijk wel op aan te sturen. Heel vaak lukt dat echter niet en moeten ze genoegen nemen met een dag of twee in de week. Bakje doen Die kerstweek is ook een bij uit stek goede gelegenheid voor de man nen om eens een "bakje" of een "beetje" te gaan doen bij familiele den of collega's, die men anders maar heel sporadisch treft, omdat de tijd. dat men thuis is, tekort blijkt te zijn om er dergelijke bezoekjes van af te knijpen. Er wordt dan een stevige boom opgezet en er worden sterke verhalen verteld. Och, men weet hoe het gaat als men elkaar in lang niet heeft gezien en hoogstens heel even heeft ontmoet in- IJmuiden of gesproken via de spoetnik op Dit Jaar zijn de Katwijkse vissers wel ver van huis geweest. Heel wat kotters hebben deelgenomen aan de experimentele tongenvisserij in de Ierse Zee. Thuishaven was toen: Fleetwood en de bemanningen vlogen eens in de veertien dagen op kosten van het ministerie van Landbouw en Visserij huiswaarts. De treilers za ten tot bij de Hebriden. Ook al niet zo naast de deur en zeker zo'n dag of drie stomen. Daar werden behoor lijke vangsten gedaan door de hek- treilers. Tij keerde Met het experiment in de Ierse Zee liep het de eerste weken niet zo goed. Gebleken is, dat men wat te vroeg is gegaan. Later keerde het "tij" en werden goede besommin gen geboekt, zodat uiteindelijk toch nog van een geslaagd experiment, kon worden gesproken. In het begin was het zo. dat de vissers het liefst maar zo snel mogelijk de Noorc'-.ee weer hadden opgezocht Dat kon niet want ze waren verplicht zes weken te blijven om voor de subsidie in aanmerking te komen. Nu kan men in Katwijk blij kerstfeest gaan vieren. Er is dit Jaj gelukkig geen schip met mar op zee gebleven, zoals in beide vo gaande Jaren. Een Katwijkse kol liep wel op de rotsen in de It Zee bij Fleetwood bij het begin de experimentele visserij, doch lukkig kon de bemanning won gered. Dat de visserij ook in c" zicht een gunstig verloop heeft is een verblijdend iets. Vooral in stormgetij is de vis» een riskant beroep. Geen won dat er dan vele vrouwen in angst ten en opgelucht adem halen als de stem van hun man, zoon of loofde via Scheveningen Radio "roepje" naar huis het Nu hebben die vrou' len thuis. Wat willen meer. Geloof maar, dat er daai die Katwijkse vissersgezinnen en dankbaar kerst en oud en nli wordt gevierd. door een gehoord, hun man W. v.d. Windt, hoofd Dienst Ned. Haringeontróle over teelt van mei tot en met december 1971 KATWIJK AAN ZEE/SCHEVENINGEN Op volle kracht stoomt de haringvloot naar de thuishavens. Vanuit de Ierse Zee, de Noordzee en Het Kanaal. De vissers willen met Kerst mis en Nieuwjaar thuis zijn. Dat is een goede gewoonte. Trou wens er valt op zee toch maar matig te verdienen. De vangsten zijn minimaal en aan koopharing is er eveneens weinig te be machtigen. De teelt 1971/1972 is wat de vangsten betreft tot nu toe niet zo gunstig geweest. In financieel opzicht heeft men nog niet te klagen. Er werden fikse prijzen betaald aan de Kat wijkse, Scheveningse en Vlaardingse haringafslagen. Vorig jaar werden er van eind mei tot en met december 256.000 kantjes aangevoerd en nu rond de 227.000- Een verschil dus van 29.000 kantjes. In deze getallen is de diepvriesharing niet mee gerekend. Die wordt geschat op een drie miljoen kilo. Met het hoofd van de Dienst Ne derlandse Haringcontrole, de Vlaar- dinger Willy van der Windt en zete lend in een pand bij de Scheveningse vissershaven, hadden we een gesprek over de uitkomsten van de haring- Door Cees Combee visserij in de eerste zeven maanden van het seizoen. Hij haalt een stapel papieren tevoorschijn, waarop aller lei cijfers staan. Keurig van dag tot dag is de aanvoer bijgehouden Die cijfers ontvangt hij dagelijks van zijn medewerkers in de haringaf- slagplaatsen. In Katwijk zorgt daar onder meer Kees Houwaart voor. Weinig vangst Van der Windt over de situatie twee dagen voor kerst nu de haring vloot op de thuisstoom is: "Het is bedroevend gesteld met de vangsten Overal vandaan ontvang ik berich ten, dat het niet veel gedaan is. Wanneer er reizen gemaakt worden van veertien dagen en er worden ge middeld zo'n 150 kantjes gevangen, dan mag men de handen ineen knij pen. Wanneer ik de cijfers van vorig jaar met die van nu vergelijk, dan kom ik alle getallen zijn nog niet binnen tot een mindere vangst van een kleine 30.000 kantjes. Daar bij heb ik de in pakken door de diepvriestreilers aangevoerde haring buiten beschouwing gelaten. Rond een 3 miljoen kilo" Wanneer we de cijfers van 30 no vember bekijken, dan was de aan voer tot op dat moment 193.830 kant jes tegen 221.643 in 1970 op hetzelfde tijdstip. Gespecificeerd over de ver schillende aanvoer was dat: Katwijk 89.019 (96.007 in 1970), Scheveningen 54.691 (66.666) en Vlaardingen 50.130 (55.001), wat neerkomt op een lage re aanvoer van 27.816 kantjes. Aan de hand van deze cijfers en aan de hand van de berichten, die hij, nu de schepen thuisstomende^ zijn, heeft ontvangen, komt hij tot een taxatie van de volgende cijfers van het be gin van de teelt tot en met eind de cember: Katwijk 96.000, Schevenin gen 67.000, Vlaardingen 63.000 en IJmuiden 1000, wat een totaal aan geeft van 227.000 kantjes. Dat is 29 000 minder dan vorig Jaar toen eind december een totale aanvoer van 256.000 kantjes werd genoteerd. Minder reders Van der Windt nadrukkelijk: "Hierin zijn zoals gezegd, de aange voerde diepvriesharingen niet be grepen. Dat totaal schat ik op een drie miljoen kilo. waarvan Scheve ningen 1.800.000. IJmuiden 600.000 en Katwijk 500.000. Het zijn globale cij fers. De Juiste zijn nog niet bekend Er is in tien Jaar in de haverijvlsse- rij wel heel wat gebeurd. Het aan tal rederijen in de vier visserplant- sen Katwijk. Scheveningen, Vlaar dingen en IJmuiden verminderde van 37 tot 18. De gehele loggervloot van 92 schepen verdween en daar door hebben we nu in het totaal nog de beschikking over 53 zijtreilers en 20 hektreilers, waarvan 9 uitgerust zijn met een diepvriesinstallatie, na melijk 7 Scheveningse en twee Kat wijkse. Wanneer we eens kijken naar de specifieke haringplaatsen, dan blijkt dat Katwijk beschikt over 16 haring schepen, waaronder vijf hek treilers. Scheveningen 15. waarvan zeven hektreilers en Vlaardingen eveneens 15, waaronder slechts één hektreiler is. Dat zijn dus allemaal schepen, die op haring Jagen en dat als hoofdvisserij beschouwen". Door de hoge prijzen, die de han del neertelde voor goede haring was het financieel bepaald nog niet ongunstig jaar voor de haringvisse rij. Niet uit het oog mag men ver liezen. dat de visserij een kapitaal intensief bedrijf is en daardoor uiter mate kwetsbaar. Alleen de financieel sterke bedrijven zullen zich staande kunnen houden, vooral in een tijd als deze. waarin grote investeringen moeten worden gedaan om bij te blijven. De tijd, dat een treiler half miljoen kostte is reeds lang voorbij. Men moet er voor een diep- vrieshektreiler wel een miljoentje of twee bijtellen. Ook de personeelslas ten stijgen onrustbarend en boven dien wordt het visgerei steeds duur der. Erg eenvoudig is het bepaald niet voor de reders hun bedrijven draaiende te houden. ZOETERWOUDE Voor het eind van het jaar willen B. en W. van Zoeterwoude nog snel wat za ken afhandelen. Daarom is er op 30 december om acht uur een open bare raadsvergadering met een on geveer twintig voorstellen tellende agenda. Deze agenda ziet er als volgt uit: Voorstel van burgemeester en wethouders ter voorziening in een vacature in de woonruimte-advies commissie en de commissie openbare vaste geldlenin- Vaststelling van de „Uitkerings- pensioenverordening wethouders n Zoeterwoude 1971". Aanstelling van de heer C. H. Tegemoetkoming in de Jaarlijk se kosten van een aan te kopen wo ning. Wijziging bezoldigingsverorde ning en toekenning garantiewedde. Wijziging van de Algemene Po litieverordening, Vormen van een overlegorgaan inzake de vestiging van Heineken Brouwerijen N.V. Wijziging van de regeling als bedoeld in trtikel 2 derde lid, van de verordening op de exploitatie van bouwterreinen der gemeente Zoeter woude, betreffende gronden van de firma L J. Bosman en Zn. te Zoe terwoude. Wijziging van de bouwverorde ning. Q Over de verkeerssituatie Dorps- straat/Dr. Bouwdijkstraat/Kerklaan Medewerking inzake het opstel len van een verkeers-en vervoers plan in de Leidse agglomeratie. Subsidie Stichting Kinderspeel zalen Zoeterwoude. Het net wordt door de be manning van een hektreiler met behulp van de netrol uitgezet en in zee gebracht. Nu maar af- wachten wat deze trek zal ople veren. Op hoop van zegen, zeggen de vissers. volg geweest van de door het Minis terie van Landbouw en Visserij ge subsidieerde experimentele visserij in dat gebied. Zonder dat de beman ning bereid is lange reizen te ma ken er moet toch wel worden ge rekend op een week of drie. vier al zijn er dit jaar schepen geweest, die tien dagen met ruime vangs- ïr terugkeerden heeft het Hoofd Dienst Haringcontrole Van geen zin voor de reders die gebie der Windt: "De export blijft zeer le- j den door hun schippers te laten op- Levendige export VAN JASSEN TOT GOUDEN TANDEN vendig Vooral op West-Duitsland en j zoeken. Alleen ook Israël. Dat de Duitsers zoveel die vergelegen visfronten heeft men gezouten haring afnemen komt on- heen en terug zes dagen nodig", der meer omdat de gehele logger- Overigens is dat Van der Windt's vloot uit de Duitse Noordzeehavens probleem niet. Hij heeft met zijn ls opgedoekt. Er moest dan ook be- j mensen te zorgen, dat de aangevoer- I De nfeuwe eigenaar is een 44-jarige hoorlljk wat haring uit onder andere de haring aan de eisen voldoet. Amsterdamse mclkslijter die mij Ierland door onze reders worden ge- Daarvoor zijn zijn mannen vaak vertelde nog niet te weten wat hij ïmporteerd koopharing gehaald voor dag en dauw al in touw. vooral met de inhoud zou gaan doen. „IJ met eigen schepen of kustvaarders tijdens het begin van de teelt. lede-. zu,t begrijpen dat het mij om de Een turquoise directoir, een zeegroene baby-doll en een lila bh'tje. Deze en nog enkele andere intieme kledingstukken van een Amerikaanse KLM-passagiere brachten deze week in Am sterdam vijfendertig gulden op. Inclusief de varkensleren kof fer waar de spulletjes inzaten. om aan de vraag te kunnen voldoen in september 32.000 kantjes, in ok tober 30.000 in november 8000 en in december ongeveer 5000. Nu wordt dat kopen ook moeilijk omdat er zelfs binnen de Ierse territoriale wateren bitter weinig haring wordt gevangen. Toen van 15 augustus tot 1 oktober de Noordzee voor de haringvisserij was gesloten en de schepen uitwe ken tot naar de Hebriden werden er behoorlijke vangsten genoteerd, waardoor de achterstand in de aan voel- omdat het dicht bij huis niet zo best was, van dat moment kon wor den ingehaald". Van der Windt, die ook stamt uit een oude Vlaardingse redersfamilie en dus de haringvisserij van top tot teen kent. antwoordt op onze vraag, dan niet veel meer de- visgronden opzoekt: "De Neder landse vissers maken niet graag van die lange reizen. Dat doen bijvoor beeld de Polen, Russen en Japan iers wel. Ze zijn vaak drie maanden n soms nog langer van huis. Die isserij bij de Hebriden ia een ge- aangevoerde partij bekijken zij koffer gaat, het is zoals u ziet een prima ding en die had ik nog net nodig want met de kerst gaan mijn vrouw en ik naar Kitsbiihel, naar de wintersport, voor het eerst". keurig en zij zien nauwlettend toe of aan de voorwaarden wordt voldaan. Hoe het volgend Jaar zal gaan met het kopen- van haring doof 0e EEG-ovex-eenkomst weet van dei- Windt nog niet .Hij hoopt, dat 1972 voor reders en vissers een goed Jaar zal worden. Wat de vangsten betreft en niet het minst in financieel op zicht. ALPHEN AAN DEN RIJN De Alphense politie heeft zes inbraken opgelost, die in juni en september van dit jaar zijn gepleegd, te weten ni de Rijnstreekhal, bfj Braat, mavo en bij drie particulieren. De inbraken zijn gepleegd door Jongens in de leeftijd van 1822 Jaar. Vier van de zes inbraken zijn door drie van de knapen uitgevoerd en twee door vijf Jongens. De Jon gelui zijn buiten Alphen aangehou den in gemeenten waar zij zich even eens aan diefstallen hadden schuldig gemaakt. Even later verdwijnt het roman tisch getinte damesondergoed toch maar in een grijze Amsterdamse asemmer. De melkslijter: „Een dochter heb ik niet en Ria. m'n vrouw, heeft dacht ik zo een iets .grotere cup". Voor wie het nog niet duidelijk is: de transactie waaruit dit tafereel voortvloeide, kwam tot stand in een veilinggebouw, om precies te zijn in het veilinggebouw Leidsegracht 76. waar erkend veilinghouder A W Mastenbroek (74) al sinds 1946 ge vonden voorwerpen van de K.L.M en van de hoofdstedelijke politie veilt. De laatste Jaren worden deze veilingen zelfs om de veertien da gen gehouden, zo nam het aanbod gevonden voorwerpen toe. De nog kwieke Mastenbroek, zwierig doch resoluut gesteund door zijn in het familiebedrijf meegegroeide dochter Dorothea, is dan ook alles behalve mals in 'n beslist niet overhaast ge trokken conclusie: „Door de wel vaart zijn de mensen nonchalanter geworden. Ze laten sneller waarde volle voorwerpen liggen en als ze er eindelijk achter komen dat ze iets hebben vergeten vinden ze het nog teveel moeite om te probex-en of het misschien is gevonden'. Douane Niet dat Mastenbroek er over in zit. Integendeel: zijn in een juweel van een grachtenpand (1616) gevestigde nering zou nergens zijn als met name de luchtreizigers van vandaag ineens al hun koffers en verdere persoonlijke bezittingen keurig mee naar huis namen. Hij moet het hebben van wat u en ik door welke oorzaak dan ook vergeten. En die oorzaken kunnen, licht Do rothea gaarne toe, vreemdsoortig zijn: „D'r zitten duidelijk voorwer pen bij die de mensen met opzet hebben laten liggen in het vliegtuig of in de aankomsthal omdat ze er op het allerlaatste moment niet mee door de douane durfden Hier deze koffer vol met sari's uit Brits-Indië, dat zou wel eens zo'n geval kunnen zijn". Prothesen De mensen vergeten kostbare din gen "sieraden, horloges, fototoestel len. scheer apparaten) en zaken die een mens als hij ze nodig heeft bij na niet kan vergeten. Dat het wél kan, weet alweer Dorothea: „We hebben hier al heel wat kunstbe nen, kunstgebitten en andere pro thesen gehad. Het leuke is, wij blij ven er nooit meezitten". Voor de gekste dingen is belangstel ling bij de kopers die voornamelijk bestaan uit particuliere Amsterdam mers van zeer uiteenlopende plui mage, maar onder tfie zich ook grote en kleine scharrelaars bevinden. Alles goed, bij opbod, weg. De af slager raakt als hij in vorm is, en dat is hij meestal, ook die voorwer pen kwijt waarvan men zou aanne men dat er totaal geen interesse voor is. Deze week brachten enkele gouden tanden nog vijf gulden op en ook het volstrekt waardeloze plastic tasje met inhoud (een stuk zeep, tanspasta en tandenborstel, alles gebruikt) ging vlot van de hand Zo ook een tropenhelm. (Do rothea: „Ideaal voor bouwvakkers") en een complete pastoorsuitmonste ring (Dorothea „Zeker een uitgetre- dene"). Alles met 26 veilingkosten er nog boven op. Inclusief BTW, dat mag dan ook wel. Medewerking aan de instel] van een vlekkenplan (scholenond zoek). Beschikbaarstellen van diet inzake de restauratie v Burmaanse Vei'laat. O Benoeming van de heer J. W gelaar tot ambtenaar van de b gerlijke stand. Minder gastei aan de kust KATWIJK/NOORDWIJK is tussen kerst en nieuwjaar niet druk als andere jaren in de plaatsen Katwijk en Noordwijk. tuurlijk komen er wel buitenlanl gasten, doch niet in die aantal van 1970. Hoofdoorzaak daarvar dat er teveel snipperdagen moi worden opgenomen en als men i dan toch opneemt kiest men zekere voor het onzekere en l naar de goedkopere zuidelijk g< gen stranden, waar er tenmir kans is op zon en weinig reg Dit is oorzaak, dat hotels die rlg jaar in Noordwijk volgebo waren, nu nog voldoende bed< over hebben. Het bezoek aan wijk is tijdens het jaareinde zo groot. Mede door de veel gerin re hotelaccomodatie. Hoewel me Noordwijk niet ontevreden is, toch niet worden gesproken van succesvolle kerst. Wel bestaat er langstelling voor de restaui'ants, speciale kerstdiners aanbieden. Directeur Wim Rovers van Noo wijks V.V.V.: „Wij hebben wel telefonische aanvragen of er plaats is uit onder andere Duitsla en Engeland ontvangen. Deze sen hebben wij de adressen va hotels doorgegeven, 'k Heb ook I hoord, dat het rond kerst ex- jaar niet zo druk is als vorig Ja Wanneer wij voor de gasten re veren kunnen doen we dat gr; Of het nu zomer of winter is. brengen altijd per reservering f in rekening. Met hoeveel m( komen en hoelang ze blijven doet niet toe. Daarover bestaat wel misverstand. Aan de balie wi uitsluitend dat bedrag gerekend, is dus niet zo, dat men bijvoorbe voor zes personen f 12,- moet bel len. Het zijn bemiddelingskosten. ze nu via ons of zelf naar het ho etc. gaan de prijs, die daar worden neergeteld, is die welke de folders staat vermeld". In de V.V.V.-kantoren va wijk en Noordwijk is mer doende met het treffen van voorlj reidingen voor het seizoen. Het zenden van folders en het makj van overeenkomsten met toeroij rators. Bovendien komen nu al i ten huizen en kamers bekijken vd het komende seizoen. Die kom dan bij de V.V.V's de lijsten tels en pensions en met particulii adressen halen. thea kijkt er nier raar meer op: „Als Je je hoedje over de oor drukt staat zo'n oorbeel hartstikke leuk, niemand die in gaten krijgt als Je er maar hebt". De twee veilingdagen om de tw weken zijn ook kijkdagen want afslager neemt eerst rond zeven i 's avonds de hamer op. Overdag tien tot drie ligt alles uitgestald vooral tussen de middag loopt storm. De sari's, de nertsbontjassi de gabardinen regenjassen kamgaren kostuums, alles wordt past en aangetrokken. Gratis cab ret! De bejaarde Mastenbi'oek die al! wat op deze aarde los en vast ontlast de Amsterdamse politie sinds mensenheugenis van wat n op straat verliest en niet komt halen. Brommers, fietsen, veel totoestellen, horloges. sieradi en opvallend veel trouwringen. Of zo'n ring altijd verloren werd wellicht in woede uit een autoraafl pje gegooid, blijft een vra zelfs Dorothea niet kan beantwofl den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 4