Kerci-inn staat voor de deur Kresj, coush-coush en een krea-corner Dank voor alle medewerking IN SCHOOL AAN DE BOOMMARKT Elke dag zou er nh kerst-inn moeten zij] VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA LEIDEN Wanneer deze krant in uw bus glijdt, zijn we nog een paar uur van kerstmis '71 verwijderd. Voor veel Leidenaars betekent dat laatste: net als vorig jaar een bezoek brengen aan de Kerst-inn. Evenals voor de Kerst-inn in 1970 verwachten de medewerkers weer een groot aantal bezoekers. Het vorig jaar bedroeg dat ruim vierduizend. De organisatie van de Kerst-inn draait al vanaf eind septem ber op volle toeren met ruim honderdentwintig enthousiaste medewerkers. Zij werken in groepjes als: het vervoer, de finan ciën, de publiciteit, het gebouw, enz. Het geheel is nu dan ook echt gereed en het belooft allemaal nog beter te gaan verlopen. Er worden dit Jaar in Nederland enke le honderden Kerst-inns gehouden. Sommige daarvan zijn op een volledig onafhankelijke en algemene basis geor ganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in Eind hoven en in Leiden. Andere zijn weer verbonden aan een kerkelijke organisa tie en hebben een beperktere opzet. De laatste zijn het grootst in aantal. Voorts worden er ook nog op vor mingscentra en volkshogescholen gedu rende de kerstdagen programma's aan geboden. Men kan de advertenties daarvoor dagelijks in de kranten aan treffen. Iedereen kan erop inschrijven. Deze zogenaamde kerst-gastendagen varen het afgelopen jaar volledig vol geboekt. Bij deze opsomming kunnen natuurlijk de vele traditionele kerstvie ringen in kindertehuizen en revalida- liecentra etc. niet worden vergeten. Dit alles bij elkaar betekent nogal wat. Honderden Ve kunnen ons afvragen: waar komt lie belangstelling vandaan? Een drietal laren geleden gingen studenten van de technische hogeschool in Eindhoven voor de eerste maal met een zogeheten Kerst-inn van start. Sindsdien is het aantal Kerst-inns voortdurend toegeno men. Momenteel zijn het er dus enkele honderden grote en kleine ge- .vorden. Voor de ene Kerst-inn zal het „vieren" van Kerstmis meer op de voorgrond ;taan. Terwijl bij de andere het meer le bedoeling is, om, voor wie dat wil, ïen reeks andere mogelijkheden aan te geven. Wat dat dan ook mag zijn: van kerstdiner tot creacorner. Ondanks de verschillen die ze allemaal met elkaar hebben, valt een gemeen schappelijk punt op. Namelijk: de re den waarom in zovele steden een Kerst-inn wordt opgezet. Daarbij is het feit van belang, dat we speciaal tijdens het Kerstfeest te ma ken hebben met een groot aantal zelf moorden. Pas dan komt duidelijk naar voren, dart; veel mensen in de Neder landse gemeenschap zich in een isole ment voelen. In feite bestaat deze situatie het hele jaar door. Maar ze wordt vooral met Kerstmis erg voelbaar. Op andere da gen worden allerlei tegenstellingen nog verdoezeld en toegedekt. Zo zitten de gastarbeiders bij elkaar. Veel bejaarden wonen apart in tehuizen. Jongeren be zoeken speciale sosen en centra. Aan de ene kant komt met Kerstmis, als men thuis aan de kersttafel met de kalkoen zit, pas echt duidelijk naar voren, wat die eenzaamheid betekent voor anderen. Aan de andere kant is hun isolement groter dan men zo op het eerste gezicht geneigd zou zijn te denken. Op de helling De laatste tijd zijn vrij snel heel wat waarden, ideeën en opvattingen op de helling gegaan en verworpen. Omdat bijna iedereen in Nederland over radio of televisie beschikt, heeft men deze ontwikkeling duidelijk kunnen volgen. De opvattingen over geloof en kerk zijn sterk veranderd. De ideeën over seksualiteit zijn in een opener sfeer komen te staan, taboes verdwijnen. Tegen de schrijnende woningnood wor den kraakacties ondernomen. Ook valt er een toenemend gebruik van drugs waar te nemen. In het Nederlandse le ger rommelt het al evenzeer. Er zijn hierbij nog talloze voorbeelden te noe men. Dit proces nu heeft de bestaande zekerheden afgezwakt en het isolement versterkt. In de laatste twee jaren zijn in Lei den. evenals in andere plaatsen, orga nisaties zoals Release. Telefonische Hulpdienst (SOS) en Wetswinkel van de grond gekomen. Organisaties, die nodig zijn om mensen als stille en al leenwonende bejaarden, weggelopen jongeren, aan alkohol of drugs ver slaafden en vereenzaamden van dienst te zijn. Deze mensen komen met hun wensen, met hun nood in onze be staande welvaartsmaatschappij niet aan bod. Tenminste niet bij de over heidsinstanties. Met het bestaande isolement heeft wellicht ook te maken, dat v/e er niet mee zijn. als we stellen, dat men in Nederland geen echt gebrek meer hoeft te hebben. Men kan in zijn eerste le vensbehoeften voorzien en zich een au tootje, een televisie-apparaat en een koelkast veroorloven. Het is bij deze kwestie nog maar de vraag, of er door de verdergaande automatisering en de daarmee gepaard gaande eentonigheid nog wel veel arbeidsvreugd te beleven valt. Stadsmensen We zijn, in het bijzonder in het wes ten van ons land, stadsmensen gewor den. Er is een toenemende concentratie van mensen die elkaar niet kennen, zoals wèl het geval was in de buurten van kleinere steden en dorpen. We kunnen in de krant lezen, dat het voorkomt, dat mensen dagen en soms nog langer dood in hun woning liggen, zonder dat iemand daar iets van merkt. Zo gebeurt het ook, dat in de kille, grauwe flat-complexen zogenaam de flatprostitutie wordt bedreven. Niet voor het geld, maar veeleer omdat de vrouwen zich vervelen, zich eenzaam voelen, niemand kennen, niet goed we ten wat ze zouden kunnen doen Wat heeft de Kerst-inn in Leiden daar nu allemaal mee te maken? Net zoals het vorig jaar het geval was, willen de medewerkers aan deze Kerst-inn het Kerstfeest aangrijpen om aan dat iso lement was te doen. Zo weten ook wij dat met de Kerst-inn niet direkt de problemen uit de weg geholpen zullen worden. Maar de organisatie neemt als uitgangspunt, dat ze aan iedereen die maar op het aanbod wil ingaan, de ge legenheid wil geven om alleen, met z'n tweeën of met de hele familie op een andere manier het Kerstfeest te vieren. Kerstdiner Zo komen er in het programma een oecumenische kerstviering en een soort kerstdiner voor. Er is bovendien de mogelijkheid om naar muziek te luiste ren zowel liedjes van Speenhof, operette als imdergroundmuziek men kan bingo spelen, schilderen of naar films kijken. De medewerkers hopen, dat de bezoe kers van de Kerst-inn, op die manier eens andere mensen zullen zien, tref fen. En ze mogen best verschillende In dit oude schoolgebouw) aan de Boommarkt gaat het gebeuren. Vrij dag, zaterdag en zondag: drie dagen lang is dit gebouw met kerst een „inn" het Engelse woord voor „her berg") voor iedereen die wil binnen vallen. interessen hebben, daarvoor hoeft men elkaar niet uit de weg te gaan. Ook onder de medewerkers zitten mensen met verschillende interessesferen en ideeën. Bij de voorbereidingen werkten bij voorbeeld jongeren van Troef, Vrolijke Arcke, Leids Volkshuis en studenten in de kunstgeschiedenis met elkaar samen bij het gereed maken van alle ruimten van het Kerst-inngebouw (Boommarkt 1) voor de diverse aktiviteiten. Gedu rende de afgelopen maanden hebben cursisten van Troef gewerkt aan het opzetten en uitwerken van een spel over de woningnood, dat ze op de Kerst-inn gaan opvoeren. In Leiden De Kerst-inn in Leiden dit Jaar is be doeld als een begin: het zal een aanzet moeten zijn. Dat betekent, dat er op één of andere manier ook in het ver dere verloop van het nieuwe jaar 1972 zoiets als een Kerst-inn zou moeten kunnen gebeuren. Maar daarvoor zijn veel meer mensen dan er nu aan wer ken, nodig. De organisatie van de Kerst-inn kan en wil het niet alleen doen. Met ande re woorden, als u er zin in hebt, kom dan ook naar Boommarkt 1 (de ou' openbare school). Dan hoort en ziet u er wel meer van. Tot straks, op de Kerst-inn 1971. VtllJUAKJt 19.00 u. Het gebouw gaat open. 20.30 u. In de tent: optreden van de RANDSTADSPELERS. 20.30 u. In de grote zaal: JAZZBALLET o.l.v. Chris van Weerlee. 22.00 u. In de tent: OEKUMENISCHE DIENST, voorafge gaan door liedjes van Thea Ecker—v. d. Plas. p 22.00 u. Optreden van het alom bekende DUO ALDERMAN. Verder zal de avond nog worden opgeluisterd door de soft music van de groep ORCHDECAEAE en zullen er FIMS vertoond wor den. Alles sluit om 2.00 u. ZATERDAG (Eerste Kerstdag) 10.00 u. Het gebouw gaat open. 14.30 u. Vertoning van het eerste gedeelte van een lange SPEELFILM. 15.00 u. Kerst- en andere liedjes, gezongen door de LEIDSE SLEUTELTJES. 16.00 u. Luisteren naar de harmonieuze luistermuziek van TWYNN. 16.00 u. Het JEUGDKAMERORKEST speelt klassieke mu ziek. 17.00 u. Het tweede gedeelte (slot) van de SPEELFILM. 20.30 u. The fun and music company LOTUS brengt mu ziek en humor. 21.00 u. ANDRE DE LA RIE met liedjes en gitaarspel. 23.00 u. Dixieland van de fameuze BAKER STREET JAZZ BAND. 24.00 u. Optreden van de beatgroep BLIND ALLEY. 1.00 u. FILM. 2.00 u. DAGSLUITING. ZONDAG (Tweede Kerstdag) 10.00 u. Het gebouw gaat open. 11.00 u. DAMSIMULTAAN met de bekende Leidse dammer EVERT BRONSTRING. 13.00 u. Voorstelling van het kindercircus ATLETA uit Warmond. 15.00 u. Gratis deelname aan de BINGO-toestand, die mu zikaal omlijst zal worden door de MANTANA'S uit Leiden. 15.00 u. BELLEN BLAZEN, een vreselijk goed studenten cabaret. 16.00 u. De groepen: MONSTER ZONDER WAARDE en BILLBROOKERS JUGBAND zorgen voor een uiterst gevarieerd muzikaal programma. 17.00 u. De toneelgroep TROEF met het thema: WONING NOOD. 20.00 u. Optreden van het DUO MARJAN EN ANDRE met folk- en luisterliedjes. 21.00 u. Pianorecital door BARBARA DUYFJES. 23.00 u. Feestelijk slot met medewerking van onder meer de HOUSE TOWN AND KITCHEN WASHBOARD PLAYERS BAND. 3.00 u. Het gebouw gaat dicht. ZIE VOOR VERDERE DETAILS ELDERS OP DEZE PAGINA. LEIDEN Op kerstavond klokke ze ven begint-ie. Dan worden de deuren vn de voormalige Laurentiusschool wa genwijd geopend en is iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen (mèt of zónder stropdas, lang haar of exotisch uiterlijk) welkom op de Boommarkt 1. Het gebouw zal feestelijk zijn verlicht en verfraaid met talloze fijnsparren en aanverwante kerstartikelen en allengs zullen de ruimten zich vullen met nieuwsgierigen en belangstellenden. Kresj LEIDEN Deze Kerst-inn Is tot stand gekomen door het enthousiaste werk van zo'n 150 mensen. Studenten en werkende Jongeren, die verdeeld over zeven werkgroepen (benadering maatschappelijke groeperingen, gebouv en techniek, horeca, financiën, vervoer, programma en publiciteit) reeds vanaf eind september in touw zijn voor het welslagen van deze Leidse Kerst-inn. Ongeveer twee maanden geleden werd de organisatie ondergebracht in de voor dat doel in het leven geroepen stichting Integratie Leiden. Een stich ting ter bevordering van positieve tole rantie, zou je kunnen zeggen. De organisatoren mochten zich verheu gen over een grote mate van medewer king van de kant van het bedrijfsle ven, de gemeente, de universiteit en de kerken. Vanaf deze plaats willen zij die instanties dan ook hun welgemeen de erkentelijkheid betuigen. Het was geweldig. Nog even dit: Openingstijden Kerstavond 19.002.00 u. lste Kerstdag 10.00—2.00 u. 2de Kerstdag 10.003.00 u. Telefoonnummer, voor vervoerszaken etc. 26956. En natuurlijk ons Gironummer: 2464262 t.n.v. Anneke Zuidema, Hoofd straat 345, Sassenheim. Groot en klein zullen er iets van him gading vinden. Peuters kunnen worden ondergebracht in de kresj, die onder meer voorzien zal zijn van een pop penkast en een grabbelton en waarin af en toe ook kinderfilms zullen wor den vertoond. De openingstijden ervan zijn: op kerstavond van 19.00 tot 22.00 uur en op de beide kerstdagen van 10.00 tot 22.00 uur. Iets ouderen kunnen terecht in de krea-corner, waar gelegenheid bestaat om met klei, verf, plaksel, papier, IJ zerdraad, oude fietswielen en deskundi ge leiding de mooiste, gekste of kleur rijkste dingen te fabriceren. Deze krea-corner is trouwens niet al leen voor de jeugd bestemd. Ook volwas senen kunnen hier hun artisticiteiten botvieren, getuige b.v. de aanwezigheid van een emailleeroven. Rustig ever teeveekijken of wat lezen is ook moge lijk, namelijk in de zogenaamde stille ruimite waar zich een bibliotheekje met allerhande lektuur bevindt. En de teevee natuurlijk. Coush-coush Verder zullen de wanden van het ge bouw benut worden voor het houden van kleine exposities van wandkleden, schilderijen en wat dies meer zij. Ook de inwendige mens behoeft niet over verwaarlozing te klagen. Zolang de voorraad strekt en dat is tame lijk lang wordt er een gratis kopje koffie aangeboden. Voor lunch en di ner wordt eveneens gezorgd, maar dan tegen zeer laag tarief. Hierbij is nog vermeldenswaard, dat Minerva belange loos haar keuken heeft aangeboden en dat er onder andere de Marokkaanse specialiteit coush-coush, bereid door Marokkaanse koks, zal worden geser veerd. De bar is natuurlijk continu geopend en een rokertje zal er ook nog wel er gens te vinden zijn. En nu zou ik bij na de afdeling sport en spel nog ver geten, waarvoor damspelen, schaakspe len, domino, kwartet, mens-erger-je- niet, stratego, kaartspelen beschikbaar zullen zijn. Op onbepaalde tijdstippen van de dag zullen er wat korte films voor nog meer afwisseling zorgen. Een optreden van de Akademie voor Podiumvorming den. Tijd echter helaas onbekend. Bij voldoende belangstelling zal er bo vendien een fotowedstrijd worden uit geschreven. De deelnemers moeten hun eigen (geladen!» kamera meenemen en de opnamen zullen door de firma Rinck voor de helft van de prijs ontwikkeld, afgedrukt en gejureerd worden. Deze firma heeft enige aantrekkelijke prijsjes in het vooruitzicht gesteld. Troef-toneel Er zijn ook groepen die elkaar afwisse len, aanvullen en met elkaar kombine- ren, zoals de groepen Monster zonder waarde en de Bill Brookers Jugband. Ook de muze van het toneelspel komt aan bod: Het vormingswerkcentrum voor werkende jongeren Troef zal on der regie van Lucia Geurts een experi menteel toneelstuk opvoeren over het thema: Woningnood. Het duo Marjan en André zal vervol gens 's avonds zorgen voor wat melo dieuze pop-, folkmuziek en luisterlied jes. Voor het wat meer serieuzere gen re zal onder meer Barbara Duyfje zorgen met een recital voor piano (de Arabesque van Debussy) Het House Town and Kitchen Wash board Players Band zal het slot feest opluisteren, een beatgroep zal waarschijnlijk ook wel niet ontbreken, maar dat is op het tijdstip, dat deze letters worden geschreven, nog niet be kend. Bij de meeste programmapunten is jammer genoeg niet aangegeven, waar deze precies in het gebouw zullen plaatsvinden. Deze nalatigheid zal wor den goedgemaakt door wegwijzers in het gebouw zelf. Bovendien bevindt zich in de hal een fraai inlichtingen standje, dat bevolkt wordt door men sen die u graag van dienst zullen zijn. s-BPj "We help you" Verder zullen er in het gehele gebouw andere mensen rondlopen, die onder het duidelijke motto „We help you" zullen trachten om iedereen met pro blemen wat dat ook voor problemen mogen zijn met raad en vooral daad te helpen. Voor mensen die slecht ter been zijn of anderszins onmogelijk op eigen kracht het Kerst-inngebouw kunnen bereiken, is er een vervoersdienst in het leven geroepen. Een telefoontje naar de Boommarkt (26956) en alles komt voor de bakker. Bent u toevallig in het bezit van een auto en bent u bereid de taak van deze vervoersdienst enigszins te ver lichten door onderweg iemand op te pikken, belt u dan ook even dat zelfde telefoonnummer. Dan zal men u een LEIDEN Kerstmis is een fsa feest bij uitstek. Op deze dag krtë wij met onze naaste bloedverwa bij elkaar onder een versierde spa! ruzie te maken over het feit, da^ elkaar gedurende het gehele jaar i laten liggen en dat er een feeslj* Kerstmis voor nodig is, om het oijpS ling kontakt tussen familieleden t|£i vorderen. Deze ruzie ondermijnt dan weer vredige kerststemming en het wat we tenslotte over houden, gestoorde spijsvertering. Mooie op aarde. Feest van de vfc Kerstmis is toch het feest van del de? Op deze dag staken wij het en gebruiken we de wapenstilstand^ elkaar te tonen, dat we behalve] logszuchtig ook nog wel eens devoc vreedzaam kunnen zijn. En achter u godsvruchtige facades kunnen weg. behaaglijk uitrusten van de oorlog® moeienissen en weer nieuwe kra<8i opdoen voor de krijgshandelingen»! we hebben moeten onderbreken. h| Een Kerst-inn is een sociaal eraj ment bij uitstek. Bij deze geleger^ kruipen we met onze medemensei elkaar onder een versierde spar om zie te maken over het feit, dat wi kaar gedurende het gehele Jaar laten liggen en er zoiets als Kerst-inn voor nodig is, om het takt tussen medemensen onderlin bevorderen. Mooi wc Een mooi woord, dat wanneer het| kelijk betekenis krijgt, de sleutel I zijn tot beter begrip voor elkaar el positievere vrede. Dit doel kan nal lijk niet direkt met één Kerst-inrl reikt worden. Eigenlijk zouden wep dag een Kerst-inn moeten hei/' zoals elke dag vrede eveneens niC^ versmaden zou zijn. Lang leve da£^ de Follow-Up. p* cies in? Een eenvoudig antwoon zijn: een maandelijkse of halfmasfeg lijkse herhaling van de Kerst»! maar dan beperkter van opzet en?^ tuurlij'k ontdaan van alle speel kerstattributen. Dat zou dan ges: fc moeten krijgen in de vorm van i weekenden. Hierbij doen zich echter enkele iks lijkheden voor. Vormde Kerstmis een geldig ekskuus om een Kersl op touw te zetten, in die zin, dat der Kerstmis de Kerst-inn er niet zijn en nooit zou zijn uitgevonden, dit voordeel zullen de Follow-Upd zijn gespeend. Dit feit alléén aY' wel eens het animo om deze dage bezoeken danig kunnen verminderen Open weekei Bovendien zijn de medewerkers mening, dat de vorm „open weel den" nu niet bepaald de enige g stap zou zijn^op weg naar het ui delijke doel („Een situatie te kré zodanig, dat deze tot een wederz positieve tolerantie van de betrd groeperingen en mensen zal leiden".! De eerste en dus moeilijkste stap v namelijk in dat geval jiüst door betrokken groeperingen en mensen I daan moeten worden: zij moeten j de weekenden komen. Volgens de 1 low - Upmedewerkers moeten deze sen echter in him eigen situatie reikt worden. De wijze waarop dal moeten gebeuren staat nog niet g vast. Ideeën zijn onder meer geopperc op te gaan in diverse instellingei klub- en buurthuizen en wijkkom teneinde daar wat meer samenwei en solidariteit te kweken tussen instellingen onderling en tussen d( tleve leden daarvan en hun achte Enthou! Een indruk van de Leidse Kerst- inn van vorig jaar: muziek en zang, één van de onderdelen van zo'n sa menkomst. (Foto Holvast) adres geven dat enigszins op uw route ligt. Ook de hulp van automobilisten die bereid zijn een uurtje van hun tijd en enkele liters benzine voor hun mede mens te offeren, is natuurlijk helemaal welkom. Nogmaals het telefoonnum mer: 26956. En laat ik daarbij dan ook maar met een een ander belangrijk nummer ver.- melden, namelijk ons gironummer. U begrijpt natuurlijk wel dat er nogal wat kosten gemaakt moeten worden voordat een manifestatie als de worden weliswaar enige subsidies ver- Kerst-inn gesmeerd gaat lopen. Er strekt door gemeente, kerk en universi teit, maar toch werkt de Stichting In tegratie Leiden nog steeds met verlies. Storm Wanneer u dus bijvoorbeeld de Kerst- inn bezocht hebt en enthousiast gewor den bent, herinner dan ons gironum mer: 2464262 ten name van Anneke Zuidema, Hoofdstraat 345, Sassenheim, onder vermelding: Kerst-inn. En hope lijk is het niet voorbarig, dat wij u reeds hier daarvoor bij voorbaat be danken. Verder rest mij nog te vermelden en er met nadruk op te wijzen, dat ieder een welkom is. Het hoeft echt niet storm te lopen, als iedereen maar komt(!) In ieder geval zal blijken, dat de low-Up meer zal inhouden open weekenden alleen. Voor dit gf~ zijn natuurlijk erg veel mensen Onnodig daarom te zeggen, dat i( enthousiasteling welkom is. Maar in ieder geval kijken op de Kerst je zult daar vast wel mensen ont ten, die Je voor dergelijke di warm kunnen maken. We verwac je. LEIDEN Aan de inhoud deze Altona-aflevering heb ik „toezichthouder" van deze t wekelijkse pagina weinig tot voegen. Alle artikelen zijn geschreven i de organisatoren van de Kerst-inn, die het er knap druk hébben gehad. De héle voorberei heeft Prouwens veel werk firetf Daarom: laat u niet door schr weerhouden, maar ga gewoon 9 kijken op de Boommarkt, als u M hebt. All Together Now. Henk de en i ■u?r ;reI L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 34