KRUISWOORDRAADSEL l puzzel 2 puzzel 3 amazone-schaak k •v 4 „Lettergrepen, puzzel 5 «woorden, >»en een spreekwoord 1 puzzel 6 SPELD-SCHRIFT tt +t 4 tt lil -ft 4j_ *fi 44 4 111 4tf it III 4444444 44 HI 4 4 4 4444 4 jf-H=4 44 44444 44 44 4444444 111 44 444444 puzzel 7 TWEE IN EEN ia„(um - stoel NIEUWJAAR ALS OPTELLING puzzel 9 NEGEN T I EN TWEE EN ZEVEN T I G 100000 Spelletjes puzzels puzzel 4 kryptogram A 1 Isl 1 1 Ifl 1 [D H |E 1 1 VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA Horizontaal: 1. erg stom 7. vraag 13. staat j4. lofdicht ^15. tegoed kledingversiering 17. persoonlijk voornaamwoord deel van eer. mast deel van een schip '^21. jongensnaam 22 periode van arbeid ieder water in Friesland j7. sieraad uit zee als 25 deel van het lichaam treiter J cylinder stukjes vlees overleg gebeurtenis ontvangen steekwapen economische organisatie kern van een vrucht eike-schors afkorting beroemd automerk persoonlijk voornaamwoord reparatieplaats voor schepen keten van hoog land kledingstuk koraaleilandje als voorgaande heilige lichaamsorgaan klein materiedeeltje vreemde munt lidwoord waterrijke grond op groter afstand twee opeenvolgende letters verpakkingsmiddel brandstof èrticaal: plan 12. woest wervelend 23. gedraaid gebak 26. oud 28. concierge 30. op dit ogenblik 31. insect 33. opbrengst van 34. bergplaats doortastend koude substantie maanstand apparaat verontschuldiging dragen watertje waar grot* is genoemd steen voordeel meisjesnaam samenzang dringend verlangen 60. prul 63. vleessoort 65. persoonlijk voornaamwoord 67. nummer Op een schaakbord kan een Koningin een ander stuk slaan, dat op dezelfde horizontale rij of dezelfde verticale kolom staat, en bovendien op een lijn in de richting van een diagonaal. Een Paard kan elk stuk slaan, dat één hokje recht en vervol gels één hokje diagonaalsgewijs van de oorspron kelijke plaats af staat. Belde slag-mogelijkheden hebben wij op een schaakbord van 64 velden getekend. Het is duidelijk, dat er nooit meer dan 8 Ko ninginnen op één schaakbord kunnen worden ge plaatst die elkaar geen van alle kunnen slaan: er zijn b.v. maar 8 kolommen, en twee Koningin nen op één kolom kunnen elkaar slaan. Zo is er ook een duidelijke limiet aan het aantal paarden, dat men maximaal op een schaakbord kan plaat sen zonder dat zij elkaar kunnen slaan: 32. Een paard op zwart kan alleen een stuk op wit slaan en omgekeerd. Er zijn 32 zwarte en 32 witte vel den. Zet men 32 paarden op de zwarte velden, dan kunnen zij elkaar geen van alle slaan. Een groter aantal is niet mogelijk. Dat zijn enigszins afgezaagde problemen. We gaan het nu eens proberen met een combinatie van Koninginnen en Paarden, vandaar de naam AMAZONE-SCHAAK voor deze puzzel. De opgave bestaat uit twee delen. In de eerste plaats willen wij van weten, hoeveel Koninginnen EN Paarden er maximaal op een schaakbord kunnen worden geplaatst, als het er van allebei evenveel zijn, en zij elkaar geen van alle kunnen slaan (Koninginnen onderling niet, Paarden dito en Paarden en Koninginnen onderling óók niet). In de tweede plaats willen wij weten, hoeveel Paarden en Koninginnen er maximaal op een schaakbord kunnen worden geplaatst zonder dat ze elkaar kunnen slaan (zoals bij de vorige vraag) ter wijl er niet een gelijk aantal Paarden en Koningin nen gebruikt hoeft te worden, maar wel van elke soort minstens één. Er zijn voor beide vragen enige oplossingen mo gelijk. Wij vragen U slechts één oplossing voor elk van de vragen. Niet alleen in aantallen opgeven, maar uitgetekend. 1 s 1 V r-' V 1 In deze figuur moeten horizontaal zeventien woorden van elf letters iez orden ingevuld. Het zijn allé Nederlandse zelfstandige naamwoorden. 'ij geven niet hun omschrijving, maar wel (naar aantal letters en alfa betisch gerangschikt) de lettergrepen waaruit zij zijn samengesteld. In de kening zijn die lettergrepen door dikkere lijntjes van elkaar gescheiden. Dj: Bij Juiste invulling ontstaat op de middelste grijze kolom van boven aar beneden gelezen een spreekwoord. Het heeft verschrikkelijk lang geduurd, alvorens men indertijd het "spijkerschrift" uit Mesopotamie heeft ontcijferd. Wij hopen dat U bijgaande kreet in het door ons ontworpen "speld-schrift" vlotter de baas wordt. Dat zal wel want het gaat om een Neder landse tekst, die betrekking heeft op iets heel moderns, en die een aangepaste versie is van een uitlating van de raket-pionier Von Braun. Verschillende tekentjes stellen verschillende letters voor, gelijke tekens gelijke letters. In tegenstelling met de andere puzzels wordt in deze opgave de letter ij geschreven als de twee letters i en J. te gebruiken lettergrepen zijn de nde: I letters: letters: K - DEUR - KIND - LAND 3 - NAAI - NING - REST N - STEL - TEIT - TROE OR - WAAR - WOOR - ZOEK letters: N - CHI - DEN - DER - DER - DER - DIE - DUI - HEK - KIN - LUS - MEN - MER SEN - TEL - TEL - TIE E - TRA - VEN - WEN - WIN In dit kruiswoordraadsel moeten in 7. proosten elk vakje twee letters worden inge- 9. schoon vuld. Een woord van vier vakjes be- 11. overblijven staat derhalve uit acht letters. De 12. derde mens letters in één hokje hoeven niet ho- 13. klaar rizontaal en verticaal in dezelfde vol- 15 adellijke rang gorde te worden gebruikt. Zou b.v. 16. nog voorhanden nr. 1 horizontaal een woord moeten 17. strijdig met de waarheid worden ingevuld waarvan de om- 18. gestalte geven sohrijving luidt „situatie" dan zou 20. fouten dat moeten zijn „to-es-ta-nd". Wan- 22. uniek neer voor 1 verticaal wordt gevraagd 23. .geméente in Zuid-Holland", dan 25. hoeft die naam niet met „to" te be- 26. ginnen maar kan het ook „ot" zijn: 28. in dit geval „Ottoland". 29. Horizontaal 1. gelijke in bekwaamheid 4. legendarische man-wolf kort samengevat eerlijk, sportief bestuurder van schip halt-teken zich ergens vestigen s^' w letters: BE - DE - FO - FO - IL - KA - LE - LI - MA - NE - OM TA - TE - TE - TE - TO. b oplossing dient U niet alleen spreekwoord in te zenden, maar ie zeventien ingevulde woorden. U ziet hier het nieuwe Jaar als een optelling, waarvan de som het aantrekkelijke aantal 100.000 be draagt. Verschillende letters stellen ver schillende, en gelijkte letters gelijke cyfers voor. Geen getal begint links met het cijfer 0. Verticaal: 1. ontving 2. kluwen wol 3. elke 4. gebaren 5. lof toezwaaien 6. vogel 8. ergens gleuf in maken 10. in de vorm van een lichaams orgaan 12. tekenaar van landkaarten 14. Jongedochter 15. hoeder 18. bestand tegen oventemperatuur 19 dag van de week 21. prijslijsten 23 vrouw van het land 24. verdwenen 26. kleur 27. metaalrijk gesteente - - (NEGENTIENEENENZEVENTIG) gewinterde puzzelaars ziülen dit met- ]fd w()ae wordt opgeteld. een al Inzien en van tevoren kun- voorwaarde ta echt niet o. nen zeggen, ln welk opzicht die twee moetij maken. Integen- oplossingen van elkaar verschillem d wanneer u even nadenkt, hebt Maar wij willen van U één be- e(m hele stem aan paalde oplossing hebben, en wel die. waarin de som (100.000) 698 kleiner Hoe luidt NEGENTIENTWEEEN wordt, indien het aflopende Jaar ZEVENTIG in cijfers? Deze opgave, waarin rekenkundig Het nieuwe jaar geschreven in de wordt gespeeld met het nieuwe jaar vorm van 1972, bestaat uit drie gedeelten. Op NEGENTIENTWEEENZEVENTIG alle drie delen moet een goed ant- telt een bijzonder groot aantal let- i de 23 letters in totaal. Wat is het eerstkomende jaar aarin die verhouding tussen letters i totaal aantal letters nog gun- 'alle 4 E is? woord worden gegeven, puzzelprijs in aanmerking te komen. De eerste opgave gaat er om, het Jaartal 1972 met zo min mogelijk rekenkundige tekens te schrijven met gebruik met 9 éénmaal maar niet meer dan eenmaal. Gebruikt mogen wor den het plus-teken, het min-teken, het maal-teken, het deel-teken en haakjes (één paar geldt voor één teken). Een voorbeeld: 1972 2x7x 10 (5x9)3x8:4 6 In dit geval werden negen tekens gebruikt. Het kan met veel minder. Met hoeveel minimaal en op welke wijze? Er zijn voor zover ons bekend vijf oplossingen met dit minimale aantal tekens mogelijk. U hoeft er slechts één van op te geven. De tweede opgave betreft een eigenaardige eigenschap van het Jaartal 1972. De som van de cijfers 1 9 7 2 is 19. Splitst men het Jaartal in twee groepen van twee cijfers, dan wordt de som het omge keerde: 19 72 is 91. Wanneer komt voor het eerst dit omkeringsverschij nsel weer voor, zij het met andere getallen? En ten tweede: wanneer zyn die sommen voor het eerst weer 19 en 91? Een dubbele vraag derhalve voor dit on derdeel van de driedelige puzzel. Op beide moet een antwoord worden gegeven. De derde opgave Is nauwelijks van rekenkundige aard, hoewel er wel tellen bij te pas komt. fianciële middelen hebben grote invloed stafheilige van aangetast metaal taal dier zonder kop wordt honderd jaar om het leven gebracht ministe rieel hoofddeksel ls fataal behoeftige lichaamsdelen wond produceert letter minder dan een letter haute couture in een bak is goed om een kleine op aan te kleden gedrochtelijke proefzending verdrink maar maak er een ander eind aan, dan is afwezig heid het onvermijdelijke resul taat deze mechanische mens heeft een Griekse letter aan het been iets langer dan eens verkeert in het tegendeel lieflijk wezen van nauw 68 cen timeter lang mettertijd door roem van grote omvang een stuk rug van 68 centimeter geeft beroerdigheid speelgoed in de cockpit dooie hond is eigenlijk een vre selijk mens rommel een vaas met Chinees voedsel door elkaar en hU liep hard in het verleden beneden een paar vindt men in derdaad het laagste deel twee medeklinkers in elkaar spelen een grote rol bi) een opening gemeenschappelijke grond is van oordeel een prop ln het hout ls Iets meer dan ijverig Verticaal: 1. echtgenote geeft lidwoord een bevel 2. de peettante van een meisje woont op de Veluwe 4. Als Jan Blokker zijn hoofd ver liest gaat hij ballen slaan 5. heilige landbouwgrond is eigen lijk maar een zieligheidje 7. de gedaante van een cijfer is Identiek 8. kolkende beweging in de rugge- graat 10. dicht op elkaar gepakt bovenop een cijfer 11. aanklampen door de loot in ere te houden 15. hondse troep 16. omgekeerde voertuigen brengen droefenis 18. informeerde naar een tijdstip ln de kleine uurtjes 19. kip die kennelijk een forse ge stalte heeft 21. vrouwen die een landman In pikken 22. retour op een deel van het lichaam 24. rondreizend met het slot van krachtprestatie 27. vriendelijke dingen van aards karakter 29. tijdelijk onderdak genieten ver eist wel, dat men snelheidsmeter in ere houdt 30. een voorzetsel eigent zich toe 31. alom boven het geheel 33. vorsten dragen een vreemde munt dit kasteel is het einde FILIPPINE puzzel 10 In de bovenste figuur moeten woorden wor den ingevuld die hier onder worden om schreven, twee op iedere horizontale rij, door zwarte vakjes. Wanneer de letters in de overeenkomstige genummerde vakjes in de onderste figuur worden ingevuld ont staat daar een gezeg de, dat vele mensen zich beter in gedachte moeten houden in de enerverende tijden van vandaag. Hoe luidt dat A. Dromerig denken - Gezichtseinder B. Geneesmiddel - Bedrijfsleiding C. Masker - Gebakken boterham met beleg D Glanzend weefsel met ingewerkte motleven - Wervel wind die voorwer pen omhoog zuigt E. Bepaalde lichaams- stof - Reinigend water. 20 56 29 3 23 38 39 14 33 2 4 28 24 17 37 8 53 42 27 43 50 46 6 41 II 23 30 10 20 13 32 22 17 46 49 57 52 5 36 31 44 18 54 25 8 51 7 IS 9 26 34 49 33 45 15 9 35 55 21 52 40 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 aB 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44' 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 H55 56 57

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 31