TURKEN OVER NEDERLAND EN NEDERLANDERS „In Nederland is de vrouw in de meeste gevallen de baas.... Hoe maken we zelf kaarsen? NOREN HEBBEN HET DRUK MET KERST VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA KATWIJK Wat Nederlanders over gastarbeiders denken, weten we zo zoetjes aan wel. Het rijtje oordelen en vooroordelen heeft al menigmaal in kranten en tijdschriften geparadeerd. Maar wat vinden die buitenlandse arbeidskrachten nu eigenlijk van ons? Het wordt hun niet vaak gevraagd, de taalbarrière is groot en bovendien gaat, naar men moet vrezen, een niet gering aantal Nederlanders van het standpunt uit dat zij zich over ons geen oordeel dienen aan te matigen. Maar het is toch wel nuttig om het eens na te gaan. In het gast arbeidershotel Stella Maris in Katwijk aan Zee, waar mevr. Den Duik de scepter zwaait, zijn twee Turken best bereid iets over Nederland en de Nederlanders te zeggen. Later in het gesprek zal er nog een derde bij komen. Opdat niemand zich geremd zal voelen uitspraken te doen, wordt overeengekomen dat hun namen niet zullen worden vermeld. Alle drie zijn het mannen van even in de dertig, mooie koppen met fonkelende ogen; ogen van het type dat Nederlandse-moeders-met-doch- ters-ln-de-groei soms wat onrustig maakt. De drie Turken werken en wonen al een aantal Jaren in ons land (één van hen is gehuwd met een Nederlandse vrouw) en kunnen dus bogen op een zekere ervaring. De taal verstaan zij goed. het spre ken gaat wat minder, er rollen af Waarom gaan z© vaak naar en toe wat Turkse lettergrepen tus sendoor, maar met hulp van „Mam ma" Den Duik, verloopt het gesprek heel vlot. Uitzichtloos Waar woonde u in Turkije en wat voor werk deed u daar? Turk A: „Ik woonde in een dorpje ln zuid-Turkije en bewerkte daar een klein stukje grond. Je kon er van leven, verder was het uitzicht loos". Turk B: „Ik kom uit een plaatsje in oost-Turkije. Daar werkte ik als kok. Dat doe ik hier ook. met dit verschil dat ik hier vier. vijf keer zoveel verdien als in Turkije". Heeft u zich gemakkelijk kun nen aanpassen in Nederland? Daarover zijn zij het met elkaar eens. „Ja, dat viel erg mee. Maar we zijn hier jaren geleden gekomen toen er rog niet zo heel veel gas tarbeiders waren. De mensen waren vriendelijk voor ons en behulpzaam. Dat deed Je goed als Je het eens moeilijk had. Maar dat is nu wel wat minder geworden. Als er nu in de krant staat dat een Turk of Ma rokkaan in een café heeft gevoch ten dan krijg je de indruk dat sommige Nederlanders denken dat we allemaal vechtersbazen zijn. Dat is wel eens naar". Gewend Ook geen last van heimwee (gehad)? De antwoorden variëren van beetje" tot „helemaal niet". Als ik daar enige verwondering over venti leer, leggen ze me uit hoe dat komt. „Voordat we hier naar kwamen, waren we in Turkije twee Jaar in militaire dienst geweest, dat betekende ook twee Jaar lang ver van huls zitten. Je kreeg maar één keer per Jaar drie weken verlof. Dus we waren wel gewend lang van huis te zijn. Toen we naar Neder land gingen, zagen we dat ook als een contract van een Jaar en daar na een paar weken naar huis. Ach. we weren Jong en soepel in dat soort ui. we zaten nog nergens aan Voor wat ouderen zal het ker niet zo gemakkelijk zijn". Buitenlandse arbeidskrachten worden nawr Nederland gehaald om het werk te doen waar de be drijven hier geen mensen meer voor k\ nen vinden. Het is meestal niet het schoonste werk dat u moet doen. Promotiekansen zijn er vrijwel niet. Irriteert dat op den duwr niet? De Turkse kok zwijgt. De ander zegt: „Het spreekt voor mij vanzelf dat we dit soort werk krijgen. Het. is een normale zaak. daar zit ik niet over in. Maar het is wel iets dat Jongeren wat gemakkelijker aanvaarden dan ouderen. U zegt dat wij niet hogerop kunnen ko- maar dat is niet helemaal Ik ben hier bij een bedrijf begonnen als af werker, na verloop tijd kwam ik op een heftruck, was duidelijk beter werk". (Op dit moment komt de al eerder ge noemde derde Turkse arbeider bij het gesprek zitten. Het is een mon tere, zeer opgeruimde man. die af toe sneller praat dan ik kan luisteren) Krijgt u de indruk dat de Ne derlanders door eengenomen de buitenlandse werkkracht accep teert of dat hij er diep in zijn hart op neer kijkt? Voor de eerste keer in dit gesprek overleggen de drie Turkse mannen in hun moedertaal. Er wordt bewo gen heen en weer gesproken, af en toe een breed armgebaar. Na een paar minuten vraag ik wat de neerslag van het overleg is geweest. De Turkse man met het beste Ne derlands antwoordt zaohtjes: .Het beter dat we daar niets over zeg gen". Besten Wat voor indruk krijgt u vc Nederland en de Nederlanders? .Nederlanders hebben een andere mentaliteit, andere gewoontes, dere godsdienst dan Turken, maar zijn voor ons de besten van heel Europa. Veel beter dan Belgen of Duitsers. Belgen zijn onvriendelijk, chagrijnig tegen Je, dat zijn ons gevoel trouwens tegen elke buitenlander". Aansluitend praten we over huisvesting van buitenlandse arbei ders. Het drietal (dat zelf geen klachten heeft) beoordeelt het in ons land voo'r Turkse men- ondanks alle moeilijkheden, toch als aanmerkelijk gunstiger dan in België of Duitsland. Wat vindt u van het Neder landse voedsel? De drie Turken (die in Stella Maris overigens Turks voedsel krijgen) trekken lichtelijk de neus op ten teken dat het niet zo best is hun smaak. De kok voegt er grijn zend aan toe: „De Nederlanders zelf vinden het ook niet lekker, hoor. Waarom gaan ze anders zo vaak naar de Chinees?" Zegt u eens iets over de Neder landse meisjes. Na deze vraag breekt een waar pan- Door Ruud Paauw demonium los. In het Turks. Er wordt gesproken met armen en be- ziel en zaligheid. En er wordt zeèr royaal gelachen op de manier jongens onder mekaar. Ik versta er niets van en voel mij bij deze vrolijkheid als een school jongen, die van een aantrekkelijk spelletje wordt uitgesloten. Aan één der Turken vraag ik een korte sa menvatting van alle opwinding. De aarzelt en sluit even discreet de ogen. Mevr. Den Duik biedt aan zich even te verwijderen om hun antwoord niets aan natuurgetrouw heid te laten inboeten. Maar dat hoeft niet. De man zegt na nage dacht te hebben: „De Nederlandse is goed". Het is de meest samenvatting die ik ooit zoveel levendigheid heb meege maakt. Ik vraag daarna wat zij vinden van de wijze van kleden van het Neder landse meisje. Daarop beginnen de Turken weer uitgebreid te kwette ren. Die ene Turkse man vat het gesprek ook nu weer op unieke wij ze samen. „De kleding van de Ne derlandse vrouw is zéér goed. vooral zomers". Daarbij worden enige handgebaren gemaakt rond borst en bovenbenen. Theater Wat zijn de verschillen in ge drag tussen de Nederlandse en Turkse vrouw? De montere Turk. die er het laatst bij is komen zitten, neemt nu het woord, hij voert er ook een com pleet stuk theater bii op. Volgens hem komt het verschil op zijn scherpst tot uiting aan het eind van de maand, op betaaldag. Ach tereenvolgens doet hij nu voor, hoe het in een Turks en Nederlands ge zin toegaat. Eerst het Turkse: „Ik loop fluitend de kamer in en ik zeg: er is weer geld. En daarbij sla ik op mijn binnenzaak. Mijn vrouw komt met mijn pantoffels aan en vraagt wat ik wil drinken. Ik roep hard: koffie". Nu het Nederlandse echtpaar. (De acterende Turk treedt de kamer in deemoedige, bijna gebogen houding binnen, met een denkbeeldig loon zakje in de hand: fluiten is er niet meer bij). „De Nederlandse man zegt tegen zijn vrouw: we hebben weer geld. Automatisch steekt de vrouw meteen de hand uit en de man geeft haar het loonzakje en tegelijk een zoentje. Daarna vraagt hij of hij asjeblieft koffie kan krij- maar dat gebeurt niet, want de w moet eerst het geld natellen. Pas dan is ze bereid een zoen terug te geven en koffie te gaan zetten". Nadat we uitgelachen zijn, zeggen de Turken: „In Turkije is de man de baas. Wij houden het geld en kopen de dingen die de vrouw zegt nodig te hebben. Doen we het niet dan zal ze daarin berusten. In Ne derland is de vrouw in de meeste gevallen de baas. Zij krijgt het geld in handen en bepaalt, vaak zonder nan er in te kennen, wat er ge kocht wordt". De Turken zeggen het Nederlandse systeem in grote trekken beter te vinden. („De Nederlandse vrouw denkt ook om alles"), hoewel dat afgeven van het loonzakje hun toch niet lekker lijkt te zitten. Op achtergrond Het verschil tussen de plaats die de Nederlandse vrouw in de maat schappij inneemt en de Turkse is zo groot dat de drie Turken het geen Nederlands meisje zouden aanraden om na een huwelijk met een Turkse man in Turkije te gaan wonen, tenzij ze bereid is een plaats op de achtergrond in te ne men. „In grote plaatsen als Ankara en Istanboel is het iets anders, maar als een Nederlandse vrouw zou moeten leven in één van die honderden kleine dorpjes die Tur kije rijk is, dan zal zij zich zeer volgzaam dienen te gedragen". Dat brengt ons op de familieband, die in Turkije veel nauwer is dan in Nederland. „Dat moet ook wel", zeggende Turken, "je hebt elkaar hard nodig. U moet rekenen dat „De Nederlandse vrouw is zéér goed" in Turkije geen sociale voorzienin gen zijn, zoals hier" Aan het eind van het gesprek vra gen de Turken of zil mij iets mo gen vragen. Dat kan natuurlijk. Het blijkt da,t zij zeer verontrust zijn de sterk toenemende werkloos heid. Ze begrijpen niet hoe dat in eens kan. De gehuwde Turk tot kort in de bouw werkzaam, „voor het eerst in de zeven jaar dat ik hier ben" geen werk r te hebben. Hij krijgt een uit kering via de WW. „Maar" zegt hij eenvoudig, „werkloosheidswet is maar niet goed voor mij". Stilte Ik probeer uit te leggen, zonder in parlementaire boeventaal te verval len, hoe de vork in de steel zit. Ze knikken. „Maar", werpen ze tegen, „hoe kan het dan dat er begin ja nuari weer een schip met Turken naar Nederland komt. waarom niet eerst de werkloze Turken hier aan werk geholpen?" Het is een vraag die me vloert. Ik zeg dat ik dat ook niet weet. Stilte, neerslachtig zwij gen. Er wordt bier voor me gehaald. Aan het slot van het gesprek pra ten we over „teruggaan naar Tur kije". Denken de Turken daar aan? „Denken altijd, maar of het er van komt, weten we niet. Zo lang het verschil tussen Turkije en Neder land wat geldverdienen betreft zo groot blijft, zal het wel blijven bij een Jaarlijks bezoek van enkele we ken aan Turkije". Je hebt er voor nodig: een moeder waarvan je mag kliederen in de keuken, een krant op het aanrecht, oude kaarsen van allerlei kleur, waaruit je de pitten hebt gehaald. Die pitten heb je namelijk óók no dig. Verder: goudpoeder, besjes, ei keldopjes, strobloemetjes, rozebot- tels, een penseel en veel fantasie. Vraag of koop kleine borstplaat vormpjes zoals een hartje, ster, vre- desvogeltje, paddestoel, denne- boompje. Op een laog pitje met daarop een widexplaatje smelt je de oude kaarsen in een oude melkko ker of gewoon in een leeg groente- blik waaraan je een tuit hebt ge vormd. Misschien wil moeder even toezicht houden in verband met brandgevaar. In een ijsbakje, een oud bakblik of koektrommeldeksel leg je je vormpjes. Nu giet je voor zichtig een laagje gesmolten kaars vet van 2 mm dikte. Precies in het midden van de vormpjes plaats je vervolgens een katoenpit, die lang genoeg is voor je kaars-in-wording. Met een halve centimeter bóven de vorm. Bij gedeelten voeg je dan het gesmolten kaarsvet toe in de 1 zodat de was langzaam stolt, precies op het moment dat de la er onder nog niet hard is, andi accepteren de lagen elkaar Tot de vorm volgegoten blijf je er bij. Wacht, totdat geheel volgegoten en glad gestold haal je de kaars uit de vor Nu gaan we kaarsversieren! echte kaarsenver sier ster, mevro Elsa Lüning-Burger uit Zwijndre< deed dat met modelleerwas. ik wi niet of je daaraan kunt komen zaken voor kunstschildersartikel ƒ2,50 een blok) maar met boetse klei gaat het óók. Je werkt van de onderkant van een langwerp kaars. Met plasticine of een dri peltje velpon lijm je een beukeno je, klein denneappeltje, zaadvl dertje, eikedop, alles wat je rr voor Je versiering vindt. Heel zijn ook strobloemetjes die in renhuizen en bij bloemisten te k< zijn. Leer onderweg de dingen die Je voor deze hobby kunt gebr ken! Zelfs kleine schelpjes kun tot een mooie schikking ondera je kaars maken. OSLO De Amerikanen en de En gelsen zouden niet weten hoe ze kerstmis zouden moeten vieren zonder hun Santa Claus met zijn slee met rendieren. Kleurige kaar ten met de altijd in het rood ge hulde kerstman versieren trouwens ook al heel wat Nederlandse schoorsteenmantels. Door Jos Hagers En u mag misschien denken dat de met zijn rendieren pakjes rondbrengende Santa Claus een vondst van een handige winkelier is geweest maar in feite is de kerstman nog een laatste symbool uit de Vikingtijd. De WV van Oslo heeft het er druk mee want ieder Jaar sturen honderden Engelse en Amerikaan se kinderen een briefje naar de kerstman met als enig adres, Os lo. De directrice van de VVV die zich op verzoek van de PTT over de post ontfermt ziet er op toe dat ieder kind op fraai gedrukt papier een persoonlijk antwoord krijgt. Het is een soort investering want de VVV-directrice is er van over tuigd dat veel kinderen de kaart van de kerstman nooit zullen ver geten en daarom later graag eens met vakantie naar Noorwegen zul len gaan. Oeroude traditie Als ze dan het Folklore Museum even buiten Oslo binnenwippen zullen ze tot de conclusie komen dat Noorwegen een land met oer oude kersttradities is. De kerst man is er n.l. de opvolger gewor den van verschillende figuren die vroeger in de kersttijd in Noorwe gen een belangrijke rol hebben brengen maar de restjes van de kerstmaaltijd opeten en wat haver voor zijn paarden en rendieren ophalen. In zijn gevolg kwam ook altijd de geest van de eerste be woner van het huis mee. Bijgelovige boeren in afgelegen bergstreken reserveren nog steeds de ereplaats aan de kersttafel voor de huisgeest en er wordt zelfs een complete maaltijd voor hem neergezet. Niet alleen uit dank voor de bescherming die hij het afgelopen Jaar heeft gegeven maar ook om er voor te zorgen dat het komende Jaar voorspoedig wordt. bij Dokkum werd vermoord, heb ben wij als wij de legendes mogen geloven de kerstboom te danken. Bonefacius die van de Paus de moeilijke opdracht kreeg om de Germanen te bekeren ergerde zich zo aan de als heilig vereerde eiken dat hij hen een denneboom als symbool van het christendom aan bood. Er wordt ook verteld dat Maarten Luther als eerste op het Idee kwam om een denneboom ter gelegenheid van Kerstmis met kaarsjes als symbool van het licht te versieren. Magie Koning Olav Zo is hij bijvoorbeeld in de plaats gekomen van de Germaanse god Wodan die volgens de legendes op kerstavond met de geesten van overleden mensen op paarden en rendieren uit de hemel afdaalde en op bezoek by de mensen ging Wodan kwam geen cadeautjes Voor de cadeautjes zorgde aan het begin van de elfde eeuw de eerste tot het christendom bekeerde Vi king-koning Olav. Vlak na kerst mis wat voor Skandinaviërs toen nog een vruchtbaarheidsfeest was, verraste hij volgelingen met een geschenk. Een gewoonte die vrij kort daarop door rijke edelen en daarna ook door gewone mensen werd overgenomen. Aan bisschop Bonefacius. waarvan iedere schooljongen weet dat hij Er mogen dan in december op pleinen in alle delen van de we reld grote Noorse kerstbomen staan, het dennegroen heeft vroe ger in Noorwegen nooit zo'n be langrijke rol gespeeld want eigen lijk is stro de originele Skandina- vische kerstversiering. Dat was het al in de Vikingtijd en dat is nog steeds. Zo zijn bijvoorbeeld bij bijna ieder warenhuis nog steeds Kerstbokken van stro te krijgen. De oude Vikingen waren er van overtuigd dat er een magische kracht aan de korenaren zat. Het is een veronderstelling die zelfs nu nog bij sommige Noorse boeren leeft en vandaar dat de boerenkin deren door de eeuwen heen de op dracht kregen om wanneer hun vader het koren ging oogsten ach ter hem aan te lopen om de ver geten korenaren op te rapen. Die werden dan zorgvuldig tot kerstmis bewaard en dan goed be keken om er de toekomst uit te voorspellen. Waren de korrels klein dan zou de oogst volgend Jaar slecht zijn, waren de korrels groot dan kon men een voorspoe dig Jaar verwachten. Met kerstmis sliepen de boeren nooit in hun eigen bed omdat het vrij moest zijn als onverwachts Wodan en de huisgeest op bezoek zouden komen. De hele familie legde zich dan te ruste op het stro van de door de kinderen ge vonden korenhalmen En men was er van overtuigd wat men ook droomde dat het volgende Jaar uit zou komen. De volgende morgen keek iedereen angstig onder zijn stoel, wie er een graankorreltje vond zou spoedig sterven en moest afscheid van de familie nemen. Om het ongeluk echter zo min mogelijk kans te geven overal in huis sterren en krul van stro opgehangen. Er w speciaal gebrouwen kerstbier dronken en van de magis graankorrels maakt men werd een bijzonder fraaie roi kerstcake gebakken. Het zijn allemaal tradities die I zorgvuldig in stand worden gehi den. Arme boerenvrouwtjes kon voor kerstmis naar Oslo om v de Domkerk gelukskransen, ki sen, harten en sterren van dennegroen en mos te verkop De Noorse brouwerijen hebt weliswaar geen oude Vikingpriefi in dienst maar met behulp eeuwenoude recepten slagen zij toch in om voor kerstmis een i ciaal soort bier te brouwen volgens de overleveringen de i sen bijzondere gaven zou scfai ken. ber bijzonder druk want hen alleen een gelukkig nieuwj als ze op kerstavond minstens ven verschillende soorten kuoi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 26