Een populair jaartje voor Gods zoon )oe het 'n beetje kalm aan met het borreltje DE GOD-IS-DOOD-THEORIE HEEFT DE ZOON, DIE GOD 1971 JAAR GELEDEN NAAR ZIJN MENSHEID ZOND, NOG NIET INGEKAPSELD. JEZUS IS DIT JAAR GAAN LEVEN IN DE HARTEN VAN HONDERD DUIZENDEN NIEUWE AANHANGERS, DE BLIJDE SCHARE DIE MET HANDGEKLAP EN GITAARMUZIEK DE JEZUS-FESTIVALS, DE JEZUS-MARSEN, DE JEZUS-WINKELTJES, DE JEZUS-BARS EN DE JEZUS-MUSICAL TOT LEVEN HEEFT GEWEKT. loudt met Kerstmis rekening met uw gezondheid 1JDAG 24 DECEMBER 1971 EXTRA pit was ook het jaar van de Jesus-movement, de zacht- dige beweging die vooral onder de Amerikaanse hippie- ers een devotie heeft losgeslagen die God misschien al w meer verwacht zou hebben. Misschien nog nooit in de torie van de heilsboodschap is de geloofsgemeenschap jt zoveel nieuwe discipelen verrijkt. Hemmen bijv. heeft de vereniging „Tot heil des volks" een opvangst- centrum ingericht voor aan drugs verslaafde en andere probleem jongeren. Op de dag van ons be zoek zijn er zeven gasten. Maar ook hier in de Betuwe is Jezus mee aanwezig. Bart van Empel, een van de twee leiders, zegt: „We zijn er hier al lemaal van doordrongen: er is maar één die Je leven weer zinvol maakt. Christus heeft de mensen uit de ellende gehaald. Hij heeft getoond hoe je echt moet leven. Hij zal niemand loslaten. Hij geeft ook de waarden waarop de jongens een nieuw leven kunnen bouwen. Het is de spil van ons werk: zeggen dat ze, als ze Jezus in him leven toelaten, niet terug zullen vallen." Zo is Jezus opgestaan in de har ten van honderdduizenden Jonge ren: in Hemmen zijn het zeven voormalige drug-gebruikers die nu dagelijks de bijbel lezen, bidden en meedelen geheel „in de geest van Jezes te willen leven." Elders in de wereld trekken grotere groe pen voor luidruchtiger eerbetoon uit. Men belandt dan al gauw bij de vraag of de deelnemers aan de Jezus-marsen wel werkelijk bezig zijn aan een waarachtige verdie ping van hun religieuze besef en niet eerder groepsgewijs de vlucht uit de realiteit beleven. Uitwassen merika's preekgrossler Billy tiam had het onlangs over ruim 100 Jonge Amerikanen die zich zomer in Jezus' naam be- d hebben: de meesten van meisjes en jongens die eerder irugs de bevrijding en verlos- niet gevonden hadden en die blijde de Jesus-trip verkondi- Grootse beweging lam zei ook: „De Jezus-revo- I is de grootste beweging in de hiedenis van de kerk. Duizen- Jongeren, die innerlijk leeg geraakt door drugs, sex en fld worden door de Heilige it de kerken binnengeveegd." irt een Jaar is Jezus de nieu- leidsman van de hippies en bedrijvig collecterende ach- jm van zangkwartetten en enir-handelaren. Amerika t er dit jaar weet van gehad, derdduizenden hebben zich in- aad tot Jezus bekeerd, elke stijgt ergens in het land uit Jezus-optocht wel het opgeto- frisse gezang uit duizenden je kelen op, elke stad kent zijn B-communes, de bijbel ver- g onlangs dokter Spock's ba- >os van de eerste plaats en igen landelijke Jezus-krant is tok al, gefinancierd door een ilaire evangelist die de begro- sluitend weet te krijgen door ;oochelaar voor de televisie op iden. and kan voorspellen of de e Jezus-vereniging in Ameri- het karakter van definitieve lnwinst voor het religieuze en zal hebben. Iets van de de rage is in elk geval de ,n al overgestoken. Ook in de wereld pionierde dit Jaar de I-beweging. T-shirts op borst e het uitdagende tektje „I Jesus" ziet men hier nog niet in, evenmin als de horloges Eigen ervaring zeven tot bekering. Overal in Ne derland was het zo: die enorme response. Het is echt een uniek jaar geweest. God heeft gevonden dat de tijd rijp is, dat de mensen getrokken moeten worden. Er zijn dit jaar in Nederland grote mas sa's jongens en meisjes tot beke ring gekomen. Nog nooit is dat zoveel geweest." De typisch Amerikaanse verschijn- selén uit de bewogen Jesus-move- ment-evangelisten die zich aan te lefoonpalen laten „kruisigen" en hel lichtende neon-kruizen op het dak van de auto hebben bevestigd - zullen het jonge vaderlandse ge loofsleven wel nooit bereiken. Maar in de tenten en zalen van Hoekendijk en zijn stijgende getal aan collega's zingen, bidden en jubelen steeds grotere groepen jongeren Jezus toe. En ook kleine re gemeenschappen worden over eind gehouden door het rotsvaste geloof in Christus, naar theoloog Schoonenberg zegt: „Het licht dat schijnt om ons te verlichten en te bevrijden." In een villa in het Betuwse dorpje Zo iets vergt diepgaande psycholo gische en theologische uitwijdin gen. Uitwassen zijn er altijd, ge- loofsexplosie van de Jezus-bewe- ging wel degelijk geïnspireerd wordt door de blijde boodschap die Jezus naar de wereld bracht. „Ik ben," meent de Vlaardingse hervormde predikant ds. W. Ver hoef," jaloers op de Jesus move- ment, op hun gegrepenheid, hun originaliteit, hun moed en bewo genheid. Als we dat in onze ker kelijke vormen zouden hebben, zouden we dat Heilige Geest noe men." Wie dat met hem eens is moet ook maar hopen dat vanuit de grijze kerkelijke structuren nog eens het contact met de nieuwe horde gelegd kan worden. met het bloedende hart van Jezus als de heilige wijzerplaat. Maar wie deze zomer wel eens de magische wandeling over de Am sterdamse Dam maakte zag in plaats van de boodschappers met hun maatschappij-kritische pro testen al de eerste volgelingen van Jezus hun vredige straatpredika ties bedrijven: „Jezus leeft, halle lujah". Met Zweden en Engeland ate eerste missie-landen voert de Jesus-movement nu ook zijn be daagde kruistocht in Europa. Teen Challenge, een strijdbare Amerikaanse organisatie achter de Mens van Nazareth, exploiteert een Haagse bijbelschool en goed lopende koffiebars annex gebeds kamers in Den Haag, Stadskanaal, Groningen en Breda. Niet alleen de koffie-apparaten werken hier in de weekenden op volle kracht. „We hebben het heel druk met het opvangen en begeleiden," meldt een van de Haagse leiders, „de jeugd, die het in drugs niet heeft gevonden, die een uitweg zoekt voor zijn problemen, komt nu bij ons. Wij spreken veel en lang met ze. Daarna komen de bekeringen vaak vanzelf." Ritmisch handgeklap De Jezus-revolutie is er een vol ernstige gesprekken en ritmisch handgeklap. De agressie is hier verre. Wie ageert tegen de samen leving doet dat geweldloos, bijv. met berispende tractaatjes op de ramen van nachtclubs en porno- winkeltjes. In Amerika verspreidt de nieuwe Jezus-schare zo overal zijn godsvruchtige vlugschriftjes van ontstemming en geloof. In Nederland zijn het de volgelingen van evangelist Ben Hoekendijk geweest die de zonde met papier hebben bestreden. Hoekendijk zit met de glimlach vol vertrouwen op het stralende gezicht in zijn kantoor in Putten. „Wat wij nu beleven," zegt hij, „is een enorme opwekking onder de jeugd. Wij brengen de mensen tot Jezus. Hij is degene die God aan de mensheid heeft geïnterpreteerd. En weet u wat het nu is? Jezus is grijpbaar. Je kunt hem voorstellen als je vriend. Dat spreekt de jeugd aan. De kern is dat hij zonde vergeeft. Veel Jeugd heeft ook in Nederland drugs en immo raliteit achter de rug. Men zoekt de echte werkelijkheid, iets wat werkelijk blijdschap is. Dan komt men gegarandeerd bij Jezus te- Tijdens de kerstdagen, als ieder een zich van z'n meest joviale kant wil laten zien is het zo mak kelijk om te zeggen: „Kom, tast toe, het staat ervoor!" Maar vergeet niet als u op die party van kantoor rond gaat met dat goed gevulde blad of als u bij een kerstdiner uw tafelbuurman helpt met uitzoeken er best eens een heel goede reden voor kan zijn als bij een extra lekker hapje of drankje beleefd „nee, dank u" wordt gezegd. Want het kan helaas geen kwaad als Je je zo een keer per jaar eens dubbel en dwars te goed doet wanneer je gezond bent. Maar ben Je dat niet dan kan Je er blijvende narigheid van over houden. Er zijn miljoenen mensen die niet alles mogen eten en drinken wat ze nu net lekker vinden, de een om zus niet, de ander om zo. Voor die mensen kan al dat verleidelijks met Kerstmis fataal zijn. Neem nu eens iemand met suiker ziekte, die zichzelf op tijd een in- suline-injectie moet geven en voor zijn eigen bestwil een streng dieet moet houden. Voor zo iemand kunnen een paar verkeerde hapjes wekenlang ziekenthuis betekenen eer het suikergehalte in zijn bloed weer normaal wordt. Vooral ook kinderen moeten in toom worden gehouden en die lieve oma en opa moeten ze alsje blieft niet in verleiding brengen met die snoepjes, die ze beslist niet mogen hebben. Dit is duidelijk zo'n geval waar Je niet kan zeggen „nou, ééntje dan!" Het kan écht niet. Houd ook uw gast in de gaten, die net aan het opknappen is na een inzinking. Je weet nooit wat voor medicijnen hij moet gebrui ken en misschien heeft zijn dok ter hem wel gezegd dat bepaald voedsel of alcohol volstrekt taboe zijn. Eén drankje kan dan de boosdoe ner zijn die van opknappen af knappen maakt. Tussen haakjes: als u zelf mis schien bepaalde medicijnen moet gebruiken denk dan niet: „Ik neem m'n pilletje vandaag eens niet en dan kan ik fijn met de anderen meedoen". Medicamenten blijven vaak wel twee weken lang in het lichaam werkzaam. U zou dus al veertien dagen voor kerstmis met uw pillen moeten stoppen om volop mee te kunnen feesten! Geelzucht, nog zo'n kwade vriend van feestgangers. Iemand, die ge durende het laatste Jaar geelzucht heeft gehad moet goed uitkijken met drank. Alcohol is niet al te best voor de lever. Een lever, die herstellende is van geelzucht kan lang niet altijd drank verwerken. En dat kan een hoop ernstige el lende geven. De meesten van ons willen na het kerstdiner dat gevoel hebben dat Je „geen pap meer kan zeggen". Een gulzige traditie die nog stamt uit de tijd dat Kerstmis de enige enorme schranspartij van het Jaar met zich meebracht. Maar voor mensen met te hoge bloeddruk of voor mensen op leef tijd, wier spijsvertering de kerstdis niet altijd recht kan doen weder varen kan een overladen maag een ramp betekenen. Nog iets: kijk een beetje uit bij al die klusjes rond de kerstboom. Zo'n penibel karweitje als het op hangen van de kerstversiering maakt het echt wel dé moeite waard er even het keukentrapje bij te halen. - Laat opa niet proberen bij zo'n Job te helpen. Vooral niet als het een opa met hoge bloeddruk is, die dan net na het eten boven op dat trapje een duizeling krijgt... En over opa's gesproken: let er een beetje op dat bejaarde gasten tijdens de kerst visite 's-middags dat tukje kunnen doen waar ze thuis aan zijn gewend: zonder al die kabaal schoppende schatj es in de buurt. Viert u Kerstmis echt ouderwets met zo'n gezellig knappend haard vuur voor het sfeertje, zorg dan voor brandblusmateriaal. zeker als er kinderen in de buurt zijn. Dan nog zo'n grote kleinigheid: geen spiegel boven dat haardvuur. De kleine meid (en de grote mis schien ook wel!) zou in de verlei ding kunnen komen om in die spiegel eens te kijken hoe mooi ze wel is... Moeten we écht nog waarschuwen voor kaarsjes in de kerstboom? Die levend flakkerende kaarsjes op kerstavond, verder een donkere kamer. O, wat gezellig. Maar oh, wat een brandgevaar, vooral als de boom is aangekleed met papie ren versiersels! Een laatste goede raad: als het feest is afgelopen haal uw gasten bij het afscheid nemen niet over tot „nog ééntje dan". De combina tie van dat hartversterkertje bin nen en de vrieskou buiten kan iemand net de das omdoen. Al die beperkingen, bah, wat een spelbedervers! Kom nou, het wordt volgend jaar wéér kerstmis. Wees maar een beetje voorzichtig! Dan zijn we straks weer allemaal van de partij!

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 25