Christelijke Pedagogische Academie won opnieuw 1! Geen subsidie voor kinderspeelzaal Kerst - promenadeconcert Leids schoolvolleybaltoei nooi: IN OEGSTGEEST Aanleg speelstraten stuit op problemen VOORSTELLEN AAN ZOETERWOUDSE RAAD LEIDEN Met veel vertoon van overmacht heeft de Chris telijke Pedagogische Academie opnieuw de schoolvolleybal- titel bij de senioren veroverd. In de finale tegen Scholen gemeenschap Zuid West lieten de kwekelingen er geen twijfel (voor zover die er nog was) over bestaan, wie de sterkste is. CPA liep gemakkelijk uit tot 08. maar kreeg het even be nauwd, toen SG Zuid West terugkwam tot 710. De depressie was voorbij en de set werd in winst omgezet: 815. In de tweede set leverde alléén het laatste punt moeilijkheden op. Bij de stand 614 veroverde Zuid West tot driemaal toe de opslag terug. Toen was het afgelopen: 615. Naast deze partij sprankelend volleybal, waarmee beide ploegen in de rayon competitie een heel eind zouden komen, werden nog drie finales afgewerkt. Bij de dames senioren toonde het i St. Agnes Lyceum zich veruit de beste. Met 159 en 154 werden in de finale de "kleutertjes" van de Haanstra Kweekschool "op het hek gezet". De LEAO uit het Noordeinde had weinig moeite met de Christelijke j LTS de cijfers zeggen voldoende: 5— 15 en 8—15, winst in de junioren-fi- nale. Bij de dames junioren ver- j loor het Stedelijk Gymnasium de eerste set royaal <615). maar her- stelde zich daarna goed en verover de met tweemaal 158 in de tweede en derde set de titel, ten koste van Visser 't Hooft Lyceum. Uitslagen Dames Senioren: Poule A: Visser 't HooftHaanstra 20. MEAO— Visser 't Hooft 0—2. Haanstra— MEAO 2—0. Poulewinnaar: Visser *t Hooft. POULE B Zuid West—CPA Vrijdag Het Mierennest Morst den) 9—12 1 Oegstgeest (Geversst 19: Sociëteit Twentwel alleenstaan- Zaterdag Breestraat 19 rs en alleenstaan- Evangeliecentrum Pinkstergemeente Zondag Hogewoerd 175. Jehova Getuigen 10 1 2 30 uur am. StadgeoorzaalJehova Getuigen 3 Zijlsingel 2: Evangeliecentrum spr. ang. Zijlstra 10 uur voorm. Rijnlandslyceum (Apollolaan 1): cm. voor oorspronkelijk christendom, d. Oegstgeest. Spr. evang. N. v. d. rugge 7.30 uur nam. De Tamboerijn (Vali kinderen het kerstfeest" 11.15 -13 2—0. RijnlandsLOI 0—2, CPA— Rijnlands 2—0, Zuid West—LOI 0— 2. CPA—LOI 0—2, Zuid West—Rijn lands 11. Poulewinnaar: LOi. POULE CAgnesRembrandt 2— 0, Louise—Agnes 1—1. Rembrandt- Louise 02. Poulcwinnaar: Agnes. Herkansing: HaanstraZuid West 10. HaanstraLouise 1—0. Halve finales: LOIAgnes 12. Visser 'I HooftHaanstra 02. Finale: Ag nesHaanstra 20. Dames junioren: POULE D: Bran delerkadeOr. Nassau 20. Louise— Brandelerkade 11. Or. Nassau Louise 11. Poulewinnaar: Bran delerkade POULE E: Vijf Meilaan— Visser 't Hooft 20; Rembrandt- Gymnasium 0—2, Vijf Meilaan— Rembrandt 20. Visser 't Hooft— Gymnasium 02, RembrandtVis ser 't Hooft 1—1, Vijf Meilaan—Gym nasium 02. Poulewinnaar: Gymna sium. POULE F: PaulusW. Ale xander 20. Visser 't Hooft—Paulus 0—2. W. Alexander—Visser 't Hooft 02. Poulewinnaar: Paulus. Herkansing: LouiseThorbecke 1 0. LouiseVisser 't Hooft 01, de ThorbeckeVisser 't Hooft 0—1. De Halve finale: BrandelerkadeGym nasium 12. PaulusVisser 't Hooft 02. Finale: GymnasiumVisser 't Hooft 2—1. Heren Senioren: POULE G: CPA Rembrandt 2—0. RijnlandsLO I 0—2, CPA—Rijnlands 2—0. Rem brandt—LOI 0—2, CPA—LOI 2—0, RembrandtRijnlands 11. Poule winnaar: CPA. POULE H. Visser 't Hooft—Gymnasium 20. MEAO— Agnes 20. Visser 't HooftMEAO 2—0, GymnasiumAgnes 2—0, Vis^ ser *t Hooft—Agnes 2—0, Gymnasium —MEAO 02. Poulewinnaar: Visser •t Hooft. POULE K: Zuid West- MTS 2—0, MTS—Lpuise 2—0. Loui seZuid West 02. Poulewinnaar: Zuid West. Herkansing: MTSMEOA 01, MEAO—LOI 1—0. Halve finale: Vis ser 't Hooft—Zuid West 0—2, MEAO —CPA 0—2. Finale: Zuid West- CPA 0—2. Heren junioren: POULE L: W AlexanderChr LTS 02. Visser 't HooftLouise 20. CHR. LTS Louise 20. Visser 't HooftWillem Alexander 11. Visser 't Hooft— Chr. LTS 02. W. AlexanderLoui se 20. Poulewinnaar: Chr. LTS. POULE M: Paulus Or. Nassau 1—1 Burgerlijke Stand OEGSTGEEST De aanleg van Als de deelnota van de VNG ver- speelstraten in Oegstgeest zal nog j meldt dat er in het gewest 6 over- wel eventjes op zich laten wachten. 1 dekte baden zijn. dan behoren daar in de memorie van antwoord op de bij instructiebaden. die niet direct begroting voor 1972 zeggen B en W J zÜn of kunnen worden afgestemd op dat aan het begrip speelstraten nog- bet recreatiezwemmen. de zwemsport al wat problemen kleven. en de waterpolosport. Het eerste schetsplan voor het be- Het is een vaststaand feit. dat de stemmingsplan Landelijk gebied zeg- voorstanders meestal pleiten voor gen B. en W. op vragen van enkele aanwijzing van een andere straat raadsleden, is gereed. Over het ge- dan die. wanneer zij zelf wonen. Ver- j deelte Morspolder. dat voor re- volgens houden stedebouwkundigen. creatie doeleinden bestemd zal wor- wanneer zij in bepaalde wijken j den, moet nog nader overleg wor- speelstraten projecteren, rekening j den gepleegd met de stedebouwkun- met een maximale loopafstand tus- dige. Verder lopen er nog onderhan- sen woning en geparkeerde auto c.q. delingen met de garage van .50 a 60 meter. Bij grotere afstand gaat alle effect rijksuniversiteit In Leiden, over in deling en bestemmingen van het ten westen van rijksweg 44. Ook lopen er onderhandelingen met het ge meentebestuur van Rijnsburg over de bebouwing vaar de Kamphuizer- polder. de speelstraat verloren. Verder is het noodzakelijk, dat de bakker, de Slager, de melkman enz. maar ook de brandweer, de ziekenwagen, de wagen van de reinigingsdienst enz. In de speelstraat kunnen komen. Hierdoor wordt de straat voor het spelende kind gevaarlijker dan een j straat, waarin alle verkeer komt, omdat het kind niet op de auto's re- GEBOREN kent. Tenslotte zullen de niet als; m speelstraat aangewezen straten ook L E&Xirf' cSmelia MaHa nog het verkeer moeten opvangen en i van j. e. van Klink en T. c. H. bergen, dat in de speelstraten wordt Egmond; Dennis Pleter, z K Strater en e. m. Langez geweerd. Willem, z. van W Hofmi I Pleters; Patrick Theodorus Maria, Is de bouw van gymnastiek loka- 1 van c. J. van Oosten en W. H. M Burgerlijke Stand Wieger len in Oegstgeest niet urgenter dan de bouw van kleuterscholen vragen enkele raadsleden zich na het lezen Volwater Sandra Adriana Johanna, d van S. Platteel en J. N. Overdevest; Monique Monica Angeliek, Slot W. het urgentieplan In de begroting ^Ktip^'enC.'j'M.^en'Hollander, af. Een vraag die door het col- j Wlllemijn Frederick d. van J. A M. lege met een pertinent nee wordt Smit en M. van Rijn; Maria Cornelia, beantwoord. Men is van mening dat pitmne'lk.1* kleuterscholen nog harder nodig zijn Ruitenbeek en J van D dan gymnastieklokalen. J GETROUW De kosten die gemoeid zijn met de a p. j de Kier en sanering van de oude riolering zijn s,in8er^and: Siot-« niet globaal aan te geven. Volgens het college omdat de juiste gegevens omtrent de toestand en hoogteligging van de te leringen nog niet bekend zijn. Het is niet de bedoeling de sanering geheel door gemeentewerken te laten uit voeren, B. en W. willen een inge nieursbureau inschakelen. C. Resc W. Copier en F. B Sierag; G Bonte: F Kou Schoondenvoerd d et en J. de van Erkel. Laarhoven: P. N De Voorschotense welpen vormden gistermiddag op de w. bij de trappen van het raadhuis een de ere-haag voor hun akela M. RembrandtLTS 11, Paulus Rembrandt 2—0, Or. NassauLTS 2—0. PaulusLTS 20, Or. Nassau —Rembrandt 20. Poulewinnaar. Paulus. POULE N: Brandelerkade— Leiderdorp 20, LeiderdorpRijn lands 2—Q/ Rijnlands—Brandelerka de 02. Pouleivinnaar: Brandelerka de. POULE P: Vijf Meilaan—Visser 't Hooft 20, Vijf MeilaanLEAO 1 1, LEAO—Visser 't Hooft 2—0 Poulewinnaar: LEAO Halve finale: BrandelerkadeChr. LTS. 0—2. Paulus—LEA 0—2. Fina le: Car. LTS—LEAO 0-2. Ter afsluiting van een fijne en spor tieve dag reikte rector Blom van< de Rembrandt Scholengemeenschap aan de aanvoerders van de teams de bekers uit. overdekte ^zwembaden ffapoen. die haar ja-woord gaf t _u_ heer F. C. Alblas. voetbal scheidsrechter in Leiden. Het bruidsmeisje was duidelijk zwaar onder de indruk van deze escorte en moest er even bij gaan zit- Leiden. Toch meent eigen overdekte te Het college deelt het de Vereniging van Nederlandse gemeenten niet dat er in het gewest waarin Oegstgeest ligt naar een of twee overdekte baden te kort zijn. Bij de planning van overdekte baden moet onderscheid worden gemaakt tussen de instruc tiebaden en de overdekte zwerbaden. ten (Foto Holvast) VRIJDAG 24 DECEMBER MJNI-nieuws S uit MAXI Leidei I J. Houps is winnaar gewo van de kerstcompetitie klavert van PCenL. Voor de vierde B sinds beschermheer drs. Ph. I bruggen de beker beschikbaar de, zal de naam van Houps worden gegraveerd, dankzij Hoe spannend de strijd verliep uit de volgende klasseringenA, Wijk, 63.108: H. de Vos 61.23 Taffijn 60.447; W. Caspers 60.3 1 C. van Ginkel 60.118 Als v genwoordigers van de Warmo IJsclub zijn in de Commissie Sj aangelegenheden beneomd als resp. plaatsvervangend lid de 1 )c E. van Benten en H. Th. Verg» als lid resp. plaatsvervangend in de Commissie Agrarische legenheden de heren C. van en C. D. v. d. Geest als verti woordigers van het Lage Landje bromfiets van stadsredacteur van Dommelen staat zonder be tussen Leiden en Wassenaar, j hem met de duim omhoog ziet i geeft U hem effe een lift? Behoefte acu milieu-cursiiil bij studentei LEIDEN Binnen de univer ten bestaat er vooral bij de stu ten behoefte aan een nadere s over milieuvervuiling en bevolk aanwas. Dat is de eindconclusie een internationale werkgroep, zich gedurende enkele dager Leiden heeft georiënteerd onderwerp. Er zou een zomer-i komen voor bijna afgestudeerde denten, steeds in een ander houden. De Leidenaren uit de stiT groep zijn er in geslaagd om vo# plaatselijke universiteit een vinden voor een dergelijke waarin de studierichtingen (beheer), samenleving, techno en de kwaliteit van het leven el moeten treffen. Of één en ander financieel gelijk is, zal nog moeten blijken betrokken faculteiten in Leiden len zich eerst over de resultaten de studiegroep beraden. ooi treffelijke zang en muziek Maandag Molen de Valk: Mobielkantoor ANWB 10 uur voorm.4 uur nam. Dinsdag Leiderdorp (Dorpshuis): /oorstelling "Fr£ dingen-show" 2 2 Sociëteit Twentw oor kamerbewoners en alleenstaai n) 9—12 i Brandt en Th. V. C. Beeren. Steenschuur 5: Spreekuur •rkende jongeren 88.3 dienst iii'is artsen kerstdagen vallen, de dokterstelefoon 22222. ijkverpleging: Gezondheidscentrum. Vijngaardenlaan 2). Apotheekdienst Tot zondagochtend 8 uur zijn ge opend: Apotheek Kok. Rapenburg 9, Apotheek Voorschoten Leidse weg 66 en Apotheek Van Breest Smallenburg. Loevesteln 6, Leiderdorp. De avond-, nacht, en zondagsdienst wordt waargenomen door Apotheek Reyst, Steenstraat 35 en Apotheek Voorschoten, Leldseweg SOS-uienst SOS-Telefonlsche Hulpdienst nr (01710)25202, Vooi alle die Id moei lijkheden verkeren bereikbaar elke werkdag van acht uur o.m tot ach' J. Goslinga, 23 j... o. van der Nat., 23 jr.. ;n B. Th. M. Molkenboer, 23 jr - T le Graaf, 24 jr., en D. Vlielander. 41 Jr jr.. Maasdl; J. C. Konln Gunst. 25 jr.. en M. van Zeist. J. Holl 29 Jr.; i C. I. J. de Goe- 27 Jr.: Hollem. 35 r.Gp°T; Jr., Lelden; P. A. de Bree, 21 Jr. W. A. Pool, 17 jr.. W. J. M. Kok, 25 jr.. 28 jr., en J. G 29 jr.. Lelden i i der Woerd. 22 Jr.. Lelden i 26 jr.; G. Manges, 37 Jr., New York Kempen, 25 Jr. LEIDEN Een uitstekende gedachte van K. en O. om een avond het koor van de Ned. Bachvereniging in de (volle) Stadsgehoorzaal te huisvesten, zij het als. ..Klein Koor". Maar dat betekent selectie, de door en door beproefde kern. Daarmee ook de dirigent Charles de Wolf en het orkest dat hij aan voert: het Noordelijk Philharmonisch. kon alle kritische aandrift zwijgen. Men kon horen "dat- het goed was". Magnificat is het eerste woord van de lofzang van Maria in de Lukas- tekst: "Mijn ziel maakt groot den Heer". grootmaken is het latün "magnificare". Dit was alzo de brug naar "kerst". "Wat een mooi stuk" vonden velen van Vivaldi. Wel overtreft het met de wondere schoonheid van diens Gloria. Nog meer zijn we De Wolff dankbaar voor Emanuel's Magnificat, dat niet zo spoedig zal terugkomen en dat ook een vaardig solistenkwar tet vereist. Voor hier onbekende na men: Renée Wagenaar, Catharina Patriasz, Ton Kluizenaar, Bert Duyf 'sopraan, alt, tenor, bas» Bij Vivaldi stonden de obligaatstemmen in de koorrijen opgesteld, bij Bach junior vooraan. Bij de laatste is al spraken van solisme met "tours de force" voor de solostemmen, maar geen nood, hier waren conservatoriumkrachten en door de conservator hun-zeven komt geen middelmaat meer. De bas Dat hij ook de Groningse orga nist Wim van Beek meenam, ligt voor de hand: een naam in orgel land. dit jaar bevestigd door zijn be noeming tot organist van de Haagse Grote Kerk. Van Beek's solo-aandeel, naast de "begeleidingen", lag in één der drie orgelconcerten in g van Handel. Zijn grote vakkunde hebben we meermalen belicht. Dat De Wolff zün apparaat accuraat laat. reageren, is duidelijk en belangrijk, dat een voortreffelijke sirijkeenheid de ver tolkingen schraagt. We waren best tevreden, vooral met het luchtige, goed lopende discours in de finale van Handel's concerto. Drie koorwerken beheersten de avond, die onder de noemers Prom en Kerst niet zo maar te vermoeden vallen. Tussen twee Magnificats in 'van Vivaldi en van Emanuel Bach) het driedelige Kyrië uit de Hohe Messe van Vader Bach. Hohe Messe en Mafcthaus Passion zijn de specia liteit van d'e Bachvereniging. Hier zet zijn stem te veel onder druk om een stoer geluid te krijgen, maar dat zet ook de zelfcontrole onder druk. De drie anderen hebben goed glij dende stemmen. De tenor bleek heel gelukkig in zijn meiismen, in de be weeglijke stem schuilt ook acterend vermogen. Ook van sopraan en alt geldt goede stemplaatsing. waardoor de hoogte ontsnapt aan stoefheid of verharding van de klank. De alt had de meeste gaafheid in de afronding. Dat Bach-zoon Bach-vader zo'n oude pruikebol vond (zie wat oudere handboeken) moeten we loochenen. Er zitten bij junior ras-echte frag menten van seniors Magnificat 'Fe cit en Deposuit!) en bij Sicut inprin- cipio «12de couplet), dubbelfuga, is het al vader wat de kiok slaat. De middencoupletten zitten vol stippel lijnen naar ae divertimento-geest van de nog ongeboren Mozart. Ook ver namen we klanken van Frederik de Grote's operaman Hasse. Hoe ook die stijlverschuivingen: geweldig boei end. Het concert had nog een coda: Zijt wellecome, Ein Ros' entsprungen, Allen Tezamen, Anges dans nos Cam pagnes. Natuurlijk voor allén teza men. Dit was alzo de brug naar de "Prom". KEES VERHOEF ZOETERWOUDE Aangezien de vestiging van Heineken Brouwerijen NV waarschijnlijk ook haar invloed over de Zoeterwoudse gemeentegren zen heen zal doen gelden en dit met name ten opzichte van de gemeente Leiden het geval zal zijn. heeft Lei den de wens uitgesproken om te ko men tot de vorming van een over legorgaan. Hierbij zou dan ook Hei neken Brouwerijen NV als directe belanghebbende moeten worden be trokken. Het college heeft zich ten opzichte van een dergelijk overlegorgaan een voorstander getoond en ook Heineken kon met het instellen daarvan in stemmen. Overeengekomen werd. dat de deelnemers aan het overleg orgaan beperkt moeten blijven tot Leiden. Zoeterwoude en Heineken Brouwerijen NV. Als voorzitter zal burgemeester Detmers optreden. Zowel Leiden als Zoeterwoude wij zen 4 leden van de raad aan. waar van telkens twee leden behoren tot het dagelijKs bestuur van de gemeen ten. Waarbij de directie van Heine ken Brouwerij eveneens 4 vertegen woordigers kunnen aanwijzen. RK. Scholen/Oudercomité RK. Scholen/Schoolteams RK Scholen heeft om een aantal verkeersmaatre gelen wordt verzocht ter verhoging van de veiligheid ten behoeve van de veiligheid ten behoeve van de ver verkeerssituatie nab\j de Dorps- straat-Dr. Bouwdijkstraat-Kerklaan. In een advies, deelt de postcom- mandant der rijkspolitie ons onder meer (resumerend) mede. dat er bij hem om verschillende redenen bezwaren bestaan om suggesties van de briefschrijvers over te nemen. Hij adviseert het college de adres santen er op te wijzen, dat zij in het belang van de veiligheid van het verkeer gebruik moeten maken van de bestaande officiële voet gangersoversteekplaatsen. Het ver dient volgens de postcommandant ook aanbeveling om het daarheen te leiden, dat het onderwijzend perso neel de schoolkinderen er op wijst, dat zij in de Dorpsstraat. Dr. Bouw dijkstraat en de Veldzichtstraat al leen gebruik mogen maken van de bestaande voetgangersoversteek plaatsen. De Stichting Kinderspeelzalen Zoe terwoude heeft voor 1971 een tekort van f 1.900 als geen subsidie wordt verkregen zal, de stichting genood zaakt zijn de aktiviteiten te beëindi gen. B. en W. hebben over dit subsidie verzoek het advies ingewonnen van de commissie voor de financiën. De ze commissie is van mening dat de stichting op grond van het profijtbe ginsel. d: te maken exploitatiekos ten op de belanghebbenden moet verhalen en adviseert het verzoek af te wijzen. De RKSV "Meerburg" heeft in 1968 aan de gemeente een bedrag van f 25.000 toegezegd als bijdrage in van f 25.000 toegezegd als bijdrage in de kosten van aanleg van het 2e sportterrein aan de Hoge Rijndijk. Van deze bijdrage heeft de vereni ging inmiddels f 12.475, betaald. De vereniging heeft onlangs ln een onderhoud met het college naar vo ren gebracht, het niet rechtvaardig te vinden te moeten betalen in de aanlegkosten, omdat de RKSV "SJZ" geen bijdrage heeft behoeven te be talen in de aanlegkosten van de sportterreinen aan de Nieuweweg. De RKSV "Meerburg" verzoekt daarom om teruggave van de reeds betaalde bijdrage B. en W. stellen de raad voor aan de RKSV "Meerburg" kwijtschel ding te verlenen van het nog niet betaalde gedeelte van de toegezegde bijdrage, het reeds betaalde gedeel- I deze vereniging te restii Het informatieblad, dat de geme te Zoeterwoude uitgeeft zal als raad met het voorstel akkoord t de naam "Dichterbij" krijgen. B. en W. stellen de raad ook een krediet van f 770 beschikbaai stellen voor een scholen-onderzoefc Doel van het onderzoek is een zicht te verschaffen in de huii voorzieningen van het voortgezet derwijs binnen het gewest, waa tevens za-1 worden nagegaan hoe leerlingen, woonachtig in de reiden gebruik maken van de regioi schoolvoorzieningen en daarbul en hoeveel leerlingen van buiten regionale schoolinstellingen bez ken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 2