TV- en aank. MONTEUR SCHOLIEREN PERSONEEL persi IJSSELMUIDEN ZONEN N.V. PERSONEEL GEVR AA UITGEVERIJ 'HET PALET' VERTEGENWOORDIGERS soneel PERSONEEL personeel"*^ .PERSONEEL™30^ SECRETARESSE HUNKEMöLLER LEXIS VERKOOPSTER VERPLEEGKUNDIGE Ie KAPSTER EEN ALLROUND CHEF-SLAGER GEMEENTE KATWIJK een AMBTENAAR Gemeente Leiderdorp LEIDSTER 5IKKEN5 BIOCHEMISCH ANALIST(E) directiesecretaresse - MEDEWERKSTERS - MEDEWERKERS - CAISSIÈRES VERPLEEGKUNDIGS (diploma A) DONDERDAG 15.30 UI luba nv J personeel PERSOEB. personeel RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Bij de FACULTEIT DER LETTEREN (Sectie Nederlandse taal- en letterkunde) kan mi.v. 1 februari 1972 worden geplaatst een die o.m. tot taak krijgt: verzorging van de correspondentie voor bestuur en beheer adm. werkzaamheden t.b.v. onderwijs en onder zoek (publikaties, studentenadministratie etc.) post- en archiefzaken, verslaglegging en recep tie De gedachten gaan uit naar: iemand met een middelbare of daarmee gelijk staande opleiding bij voorkeur een secretaresse-opleiding en met enige jaren ervaring. Salariëring volgens rijksregeling, afhankelijk van oplei ding en ervaring (A.O.W.-premie voor rekening van de universiteit), goede secundaire arbeidsvoorwaarden, direkte opneming in het algemeen burgerlijk pensioen fonds. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens aan het Hoofd v. d. afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg 46 te Leiden, onder vermelding van vak.nr. 71.342. Amsterdamsche Aanneming Maatschappij N.V. vraagt voor haar kantoor Den Haag een geroutineerde typiste die in staat is alle soorten typewerk (Nederlands) zelfstandig te verrichten. Haar vaardigheid blijkt uit het bezit van een type-diploma, terwijl voorts het bezit van een steno-diploma tot aanbeveling strekt. een telefoniste- receptioniste die genegen is tevens lichte administra tieve werkzaamheden te verrichten. Aan de juiste kracht bieden wij een goed salaris, kerstgratificatie en een meer-jarenbonus. Schriftelijke sollicitaties, welke strikt vertrouwelijk worden behandeld, te zenden aan ons kantoor: Nassau Ouwerkerkstraat 3, 's-Gravenhage. BREESTRAAT 99—101 - LEIDEN Wfj vragen een voor hele dagen, die het op prijs stelt te werken in onze speciaalzaak waar zij elke klant met een per soonlijk advies van dienst kan zijn. Indien u buiten de stad woont worden uw reiskosten vergoed, ook bij sollicitatie. Wilt u meer informatie over deze baan, dan kunt u een afspraak maken met de cheffin, mejuffrouw A. Tollenaar. Telefoon: 01719—21770. Slagerij Koekenbier vraagt voor direct SLAGER EN AANKOMEND SLAGER HOGEWOERD 155 - TELEFOON 21662 STICHTING REUMAKLINIEK SOLE M/O" In bovengenoemde kliniek is plaatsingsmogelijkheid Vereist: diploma A ziekenverpleging. Salariëring geschiedt volgens bindende regeling over eenkomstig de rang van verplegende. Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de directrice van de kliniek, Rembrandt weg 9, Noord- wijk aan Zee. Prettige sfeer. Hoog loon. TELEFOON 01719—4133. In verband met verdere uitbreiding van aktiviteiten binnen onze groep ambachtelijke slagerijen zoeken wij o.a. ten behoeve van onze SPAR SUPERMARKT te Noord-Hofland, te Voorschoten nabij De Vink Schriftelijke of telefonische sollicitaties worden binnen 10 dagen ingewacht bU A. J. M. van Well N.V., Dorps straat 178, Zoetermeer, t.a.v. de heer Van Galen. Tel. 017190—4891. toestel 11 of telefonisch 01710—41829. Na 6 uur nam. tel. 01717—6280. Bij de Dienst van Openbare Werken kan worden geplaatst bij de afdeling Weg- en Waterbouwkunde als opzichter bij het woonrijpmaken van bestem mingsplannen. Zijn taak zal bestaan uit het in eigen beheer of door derden laten uitvoeren van riolerings-, grond- en bestratingswerken. Ervaring in een soortgelijke functie is vereist, terwijl het diploma M.T.S. (v/h U.T.S.) óf Uitvoerder We genbouw (le deel) tot aanbeveling strekt. De aanstelling zal geschieden in de rang van opzich ter B, salarisgrenzen p.m. f 1.233,f 1.453, De gebruikelijke rechtspositieregelingen zyn van Sollicitaties gaarne binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de Directeur van Openbare Werken, Zeeweg 117 te Katwijk aan Zee. Aan de op 22 november 1971 geopende kleuterschool aan de Lijnbaan te Leiderdorp is binnenkort plaats voor een die in het bezit is van de akte A. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de hoofdleidster, mevrouw B. M. Bochane-Rollman of op de afdeling Onderwijs der Gemeente secretarie, tel. 0171033941. Adres van mevrouw B. M. Bochane-Rollman: Peppelschans 79 Leiderdorp. De school is telefonisch nog niet bereikbaar. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester. Bij onze afdeling Centrale Planning kan een medewerker worden geplaatst, die als assistent van het hoofd van deze afdeling zal moeten zorgdragen voor de coördinatie en bewaking van de voorraad- en produktieplanning. Dit zal op zodanige wijze moeten geschieden, dat een optimale doorstroming en verwerking van orders mogelijk is. medewerker planning en voortgangscontrole Deze funktionaris, die uiteraard over goede kontaktuele eigenschappen zal moeten beschikken, zal minimaal een opleiding op HBS-B niveau gevolgd hebben. Kennis en ervaring met moderne planningstechnieken zijn absoluut vereist, daarnaast zal hij bereid moeten zijn om zich voortdurend op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van produktiebeheer- en planningstechnieken. De meest geschikte kandidaat zoeken wij in de leeftijdsgroep van 28 tot 35 jaar. Als u belangstelling heeft voor deze baan en voldoet aan bovenstaande eisen, kunt u schrijven naar Sikkens Lakfabrieken nv Rijksstraatweg 31 Sassenheim r 01711 -69 44 I- afdeling Personeelszaken B Sinds 1899 Gevraagd wegens uitbreiding technische dienst die zelfstandig reparaties aan radio en tv kan herstellen. Woning beschikbaar. Gaarne uitvoerige sollicitaties, met opgave van leeftijd, erva ringen, verlangd salaris en opleiding aan. HOOFDSTRAAT 204, SASSENHEIM. TELEFOON 02522—12541 B.G.G. 02522—10305. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Op de afdeling MEDISCHE CHEMIE kan worden ge plaatst een Aanstelling zal plaatshebben ten laste van het Praeventiefonds in het kader van het onderzoek en het voorkomen van l-somale en enzymopa- thieën. Vereist wordt een volledige analistenopleiding. Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens rijksregeling. Inlichtingen kunnen worden verstrekt door dr. G. J. M. Hooghwinkel van bovengenoemde afdeling, tel. 01710 48333, toestel 2571. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de, afd. Personeelszaken der Rijksuniversiteit, Stationsweg j 46 te Leiden, onder vermelding van vak.nr. 71.341. Op het directiesecretariaat van Sikkens Groep nv is plaats voor e Zij wordt de secretaresse van 1 of 2 directieleden die - ook al omdat zij vaak op reis zijn - de steun nodig hebben van een "echte" directiesecretaresse, die met grote zelfstandigheid en met praktische intelligentie zorgt voor een geruisloze afwikkeling van het secretariaatswerk. Dit houdt o.m. in: zelfstandig corresponderen in Nederlands en eventueel in de moderne talen, het vlot opnemen en foutloos uitwerken van brieven - hoofdzakelijk in het Nederlands, het notuleren van vergaderingen en alle overige werkzaamheden die een ervaren secretaresse verricht. Een middelbare opleiding, het liefst gevolgd door een secretaresse opleiding, prettige omgangsvormen en enige jaren ervaring zijn onmisbaar. Sikkens Groep nv Rijksstraatweg 31 Ssssenheim 01711 -69 44 afdeling Personeelszaken Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor onze afdeling slagerij -vleeswaren. Hoog loon en goede sociale voorzieningeiD( Aanmelden bij: Spar Supermarkt, Abraham v. d. Hulstlaan (Noord-Hofland), V« ten, telefoon 0171041829. Na 6 uur telefoon 6280. Voor onze nieuw te openen DOE-HET-ZELF en CENTRUM zoeken wij een WINKELCHEF Moet volledig op de hoogte zyn van in- ei0 van alle te voeren artikelen, eenvoudige wii x nistratie moet hem niet vreemd zyn. Volledige sollicitaties met opgave van verlangd saj zenden aan het bureau van dit blad onder no. 42523, vi GEMEENTE LEIDEN Aan de openbare school voor elementair buu gewoon onderwijs voor zwakzinnige kindje aan de Marnixstraat (Dr. van Voorthuije school wordt met ingang van 1 januari gevraagd een' ONDERWIJZER(-ES) in tijdelijke dienst, voor de hoogste jontr groep. Het Verplaatsingskóstenbesluit is van mi toepassing. Inlichtingen worden verstrekt door het hoofi school, de heer A. F. G. W. Nijs, tel. 017 23064 (school) en 20659 (huis) en door detu meentelijk Inspecteur van het Onderwijs"3 heer J. J. van Riessen, tel. 0171022148 toor) en 54425 (huis). Sollicitaties zo spoedig mogelijk te zendertje de afdeling Onderwijs, Stadhuis (onder ding van vacaturenummer OND 85. HET DISTRICTS CONSULTATIEBUREAU VOOFl TUBERCULOSEBESTRIJDING Rijnsburgerweg 70, Leiden vraagt zo spoedig mogelijk een: Functie-omschrijving: a. het verrichten van het tuberculine-ond< scholen voor basis en voortgezet onde b. assisteren bij de spreekuren op het bunai c. het verichten van administratieve heden. Deze functie omvat een volledige dagtaak. Bezfai bewijs B-E is vereist. Ook gehuwde krachten aanmerking. Sollicitaties te richten aan: Dr. D. Ruiter, geneesheer-directeur, Rijnsburgtfc0 Leiden. VAN LEEUWEN N.V vraagt voor spoedige indiensttreding een diesel onderhoudsmont^ Aanmelden op werkdagen tussen 8 en 11 ZOETERWOUDSWEG 5—7, TELEFOON 25773—31660 Deze pagina verschynt iedere zaterdag. Advertentleopgaven voor deze pagina wy aannemen tot Telefonische opgave van advertenties in deze i worden behandeld door de afdeling telefonische tentleverkoop (01710) 42005 (mevr de Bruyn) en (mevr Stlgter) heeft nog plaats voor enkele met Pioniersgeest, voor het bezoeken van Supermarkts - Bazars - Sigarenzaken - Speelgoedzaken; alsook SPECIALISTEN, bekend met het bezoeken van Instellingen - Kantoren en Bedrijven. Vast salaris onkostenvergoeding provisie en gebruik van auto, of vergoeding van autokosten voor eigen auto. Brieven met uitvoerige inlichtingen aan UITGEVERIJ „HET PALET", POSTBUS 95 te LEIDERDORP. OOSTHOEK BETON vraagt op korte termijn een administratief medewerkster afdeling Boekhouding. Leeftijd 18 tot 20 Jaar. Zy die een typediploma bezitten of vlot kunnen typen en een mavo of leao-opleiding hebben, kunnen overeenkomstig de functie een goed salaris verdienen. Dagelijks vervoer kan geregeld worden. Geïnteresseerden gelleven hun schrift, of mondelinge sollicitaties te richten tot de afdeling Personeelszaken. Hoge Rijndijk 389, Zoeterwoude; Postbus 3, Leiderdorp, telefoon 0171043545. (meisjes) gevraagd. Vanaf 18 jaar voor inpakwerkza f heden. Nieuwe Rijn 35. Leiden, 01710—401

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 18