ECONOMIE EEG IS NIET BEMOEDIGEND OGEM en Van Eesteren praten ook over fusie HERVORMD- REF. ONDERWIJS Tflamse Ef Effectenbeurs Sporttoto IJDAG 24 DECEMBER 1971 f 3SEL (ANP) Het Jongste., bemoedigend beeld zien. Dat beeld 'lijkso conjuctuuroverzicht ziet er als volgt uit: nog steeds EEG laat nog steeds geen I weinig opleving van de industriële Marktberichten EN De Vereniging voor de Herv. en de Geref. Schoolvereni- derwijs (hervormd» en de Schoolvereniging, die beide de vorige eeuw werden 'ht en op een vruchtbaar i kunnen terugzien, zijn en volledige fusie aange- lig, want op het terreip van istelijk mavo de twee aan de Asserstraat en de aan de Diepenbroeklaan elkaar reeds gevonden, i in 1968 werd met het oop I icfiolenbouw in de Merenwijk t. Chr. Schoolvereniging op- Daarin sloten zich de Ver voor Chr. Onderwijs, de Ge- eithoon vereniging en de Ver ïr. Fröbelscholen aaneen Het vereniging waaraan bij de van het nieuwe jaar alle Hiolen van de Hervormde en irgedragen. Hierbij zijn vijf- holen betrokken. Het perso mt in dienst van de nieuwe :reniging. gin in onze stad. mag de samenvoe ging van het chr. basisonderwijs zeker als een historisch moment worden gekarakteriseerd. Het chr basisonderwijs in Leiden omvat on geveer 2800 leerlingen. In de Merenwijk is de bouw be gonnen van een school met drie vleugels lacnttien lokalen) en een gemeenschappelijke ruimte, voor het rk. het chr. en het openbaar onder- 1.240.380 stuks, stemming traag Prij zen (ln guldens per 100 stuks). Eieren van 51 52 gram 14.30—15.30, 56 57 ld.. 61 62 ld.. 66/67 id.. Eierveiling. Aanvoer 1 096.090 stuks Stemming traag. 52 53 14.2514 50. 61/62 13.95—14.15, 66/67 14.00—14.05. bedrijvigheid, toenemende werkloos- nnn nnn heid en stuging van lonen en pruzen 50. kg'- in vrywel alle zes de lidstaten. i prijS 2.92—2 67. 59 64 15.60-15.80. kg- j prijs 2.64—2.47. 65 70 15.90—16.10. kg - De ontwikkeling van de consump- j prijs 2 452.30. witte eieren f 0.50— tiepryzen ln de EEG bleef de afge- I 1-50 per lOO stuks lager, lopen maanden een duidelijke op- GOUDA. 23 dec. Kaasmarkt. Aan gaande Rjn volgen. De pryzen voor voer 12 partijen. Prijzen ln f per kg. diensten stegen snel, ook voor le- I le kwal- 4.75 505 Handel stug. vensmiddelen deden zich nu aan- UTRECHT. 23 dec Veemarkt. Total# merkelijke prijsstijgingen voor en aanvoer 2845. weekaanvoer 3282. Run- I verder zijn, hoewel in mindere mate, d"en 577, vette kalveren 32i graskal I ook de prijzen voor industriële pro- dukten gestegen. Bijzonder sterk waren de prijsstijgingen in Neder- j land. Luxemburg. Frankrijk en I Duitsland. arkens beneden 100 kg. 27, biggen 498 bokken en geiten 9. Prijzen (in gul dens) melk- en kalfkoelen per stuk ---- IIOSlOOK VB. 12251625. kalfvaarzen 11251225, re koeien 825—1050. pinken 650—820 stieren 8251675. graskalveren 400 Ook de lonen znn in het derde 625. nuchtere kalveren 50—90. fokkal- irarnn 1 nn11 S Bchgnen HKISO lnm- Wijkagenten LEIDEN In aanvulling op het bericht over de wijkagenten, die in het nieuwe Jaar hun intrede doen in Leiden: het ligt voorlopig niet in de bedoeling om de wijkagent een spreekuur te geven in een clubhuis in de wijk. Overigens, dat er vroe ger politieposten zouden zijn onder - 0c miensteiïing van het bestuur I gebracht in Leidse buurthuizen, be- fralgt: mevrouw mr. I. Geel- rust op een misverstand. Brus&e voorzitter, S. J. An es orzitter, C. A. de Boo secre- l. Versnel adjunct-secretaris. Elsgeest penningmeester en Roffel-De Haas tweede [meester. Het. bureau van de ng is gevestigd op Noord- ide verenigingen blijven om ttorisohe redenen voorlopia taan. Het bestuur bestaat uit iste twaalf personen. De aan- geschiedt nogv'door de Ver hr. Onderwijs voor de helft aantal bestuursleden, de Ver ager onderwijs op Geref lag (Geref. Schoolvereniging) nderöe deel en de Ver. voor 'röbelscholen voor éénzesde de lange geschiedenis vao lam licht bew. 10 licht bew. 10 onbew. 10 onbew. 6 half bew. 11 onbew. 7 R'dam geb. bew. 10 geh. bew. 10 geh. bew. 10 geh. bew. 10 licht bew. 7 zw. bew. 17 geh. bew. 16 geh. bew. 5 mist 10 geh. bew. 10 half bew. 9 mist 6 mist 6 motregen 5 licht bew. 15 mist 10 zw. bew. 7 ilder burg agen urg ERRAPP0RTEN HEDENMORGEN 7 l)UR DEN HAAG (ANP) De uitslag van de toto 22 d.d. 18 en 19 december 1971 is: Aantal deelnemers 687.728. Bruto inleg f 1.637.648. Prij zenbedrag f 692.724, le prijs, 10 winnaar, per winnaar f 17.318,— bruto; 2e prijs, 261 win naars, per winnaar f 663.50; 3e prijs. 3.522 meldingen, per kolom f 49, De premie ten bedrage van f 173.181.- wordt na het verstrijken van de re clametermijn op woensdag 19 janu ari a.s. bij loting toegewezen aan een der winnaars van de eerste 'prijs. stijgen Omdat de produktiviteit re latief slechts weinig steeg zijn de kosten per eenheid produkt opnieuw versterkt. In Nederland kwamen de uurlonen in de industrie in het derde kwartaal 11 procent hoger te liggen dan het Jaar tevoren. In Duitsland lag dat percentage op 11,9 en in Frankrijk op 10. De in de herfst gebruikelijke ople ving van de industriële bedrijvigheid was in de gemeenschap betrekkelijk zwak. De produktie van bepaalde grondstoffen en halffabrikaten, in het bijzonder van staal en investe ringsgoederen liggen in de meeste lidstaten thans duidelijk onder het peil van vorig jaar. Bovendien schijnt de produktie van consumptie goederen thans over haar conjuctu- rele hoogtepunt heen te zijn. De ontspanning die zich sinds enkele maanden op de arbeidsmark ten van de lidstaten voordoet wordt tegenover één werkloze nog slechts 2.5 openstaande arbeidsplaats gere gistreerd tegen vijf in oktober vorig Jaar. Vooral in de Beneluxlanden en met name Nederland is de werk loosheid toegenomen. Het overschot op de handelsbalans van de EEG is de laatste maanden krachtig toegenomen, voornamelijk als gevolg van de verschuiving van wisselkoersverhoudingen. In Neder land en Frankrijk gaf de handels- balans Prhtpr onniouw aanzirnliike bloemkool 12 per bak II 26—37, breek- oaians eenter opnieuw aanzieniyxe ppen 130_2io. groene kool 16—23. tekorten te zien. Aanvoer waspeen 162.000 kg. arkens 350 —525, lopers 85110. biggen 68—80. bokken en geiten per stuk 1475. vet te koelen le kwal. per kg. gesl. gew. 495—525, 2e kwal. idem 435—495. 3e kwal. idem 420435. vette kalveren le kwal per kg. lev. gew. 465500. 2e kw. Idem 425455, 3e kwal. idem 395425 nuchtere kalveren per kg. lev. gew. 150 —200. zware vette varkens per kg. lev. gew. 235240. zouters per kg. lev. gew j 240—245, slachtzeugen p kg. lev. gew 185195. jonge slachtzeugen per kg lev. gew. 195210. Overzicht (resp handel en prijzen): melk- en kalf koelen rustig, niet geheel prijsh.. vette koeien flauw, prijsh vare koeien kalm niet prijsh.. vette kalveren lui. even lager, graskalveren redelij. niet prijsh.. nuchtere kalveren kalm. hoger, fok- kalveren zeer kalm lager, schapen wil lig. lager, lammeren willig, lager, var kens redelijk, prijsh.. biggen redelijk, prijsh. KATWIJK. 23 dec. Aanvoer: KW 170 66 kantjes haring. IJM 57 355 k. Prijzen: volle haring 137, steurha- rlng 81107. ROTTERDAM Tussen OGEM SfV en Verenigde Bedrijven J. P. van 30-^-44. Roze" Sim 2839. 'crowlv Sim 1 Eesteren NV zijn besprekingen ge- 3042. Dustv Sim 25—39. Arthur Sim •2943. GJ Sim 3042. Keefer Sim 3041. La Rève 3447. Esperance 28— 40. Freesia's: Golden Yellow 120200, White Swan 150250. Aurora 200 300. Diversen: Anthurlum 90270. acinten 2040, Chrysanten tros 125175. idem jaar- rond 150300. Tulpen 200—350. Ane monen 70100. KATWIJK AAN DEN RIJN. 23 dec. opend over een mogelijke samenwer king. Bij OGEM werken bijna 12 000 personeelsleden, van wie bijna 9900 in Nederland. Van Eesteren (aanne mingsmaatschappij) heeft ongeveer 1800 man in dienst. De werknemers organisaties in de bouwnijverheid zijn over de gang van zaken ingelicht. Een mogelijke samenwerking zal geen nadelige gevolgen voor het per soneel hebben, aldus de directie van Van Eesteren. Van Eesteren is hoodzakelijk werk zaam in de utiliteits- en woning bouw. Over 1970 werd een omzet van f 150 min exclusief b.t.w. bereikt.. In Amsterdam zijn door het bedrijf on der meer gebouwd het stationspost kantoor en het gebouw van de Ne- derlandsche Bank. In Rotterdam is gebouwd de medische faculteit en in Den Haag het pas opgeleverde zie kenhuis Leyenburg. Onlangs is be gonnen aan de bouw van een ABN- computercentrum in Amstelveen. Bij de woningbouw heeft men zich toe gelegd op de bouw van bejaarden centra en -serviceflats. In de wo ningbouw maakt men onder meer gebruik van een eigen geïndustriali seerd woningbouwsysteem. LEIDEN Soms zit er een leuk hiaat in het jachtige leven van deze tijd. Onze fotograaf tHolvastregistreerde er gister middag één op de Morssingel, waar het verkeer moest wachten vo&r een koppel overstekende ganzen, keurig op het zebrapad. Enige tijd geleden kwam het be drijf ook-in het nieuws bij de fusie besprekingen tussen de aannemers bedrijven Van Hattum en Blanke voort, Boele en Van Eesteren en Van Splunder. In eerste instantie nam J. P. van Eesteren ook aan de fusie-onderhandelingen deel, maar trok zich later terug. De drie overige maatschappijen vormden de Stevin- groep. OGEM overzeese gas- en elektri citeitsmaatschappij) heeft in Neder land installatiebedrijven, hoofdzake lijk elektrotechnisch, groothandel (door 52 pet belang in Technische Unie) en oefent verder industriële activiteiten uit. Ook worden activi teiten in het buitenland gevoerd. In 1970 was de omzet f 843 min. Giste ren deed OGEM eveneens van zich spreken bij de bekendmaking dat de deelneming Technische Unie beheer samen met Stokvis mogelijkheden tot samenwerking bestudeert. Beursoverzicht Hoofdfondsen lusteloos AMSTERDAM ANP licht bew. 17 10 reg. 16 8 Op de laatste beursdag voor kerst, waarbij slechts in één periode werd gehan deld. bleef de ongeanimeerde stem- 0g j ming van de afgelopen week voort- 6-1 duren. De internationals openden I stijging van bijna 6 pet. 0 verdeeld, waarbij Hoogovens opviel J y-v -t 1 door een f 2 90 lagere openingskoers .Oll^cltlClC o5 op f 57. In een kersttoespraak voor 3 het personeel maakte de president- directeur melding van sombere ver- AUTORAMA BLIJFT NOG EVEN De Wassenaarse eigenaar van Autorama supermarkets N V de heer J. van de Marei, ontkent dat Autorama zal verdwijnen uit Eindhoven en Til burg. Hij stelt, dat het pand in Eindhoven aan de gemeente is verkocht omdat het in een onteigeningsgebied ligt. maar dat nog in 1972 een nieuw pand aan de Hurkseweg geopend zal worden. De mededeling, dat het pand Tilburg in 1973 wordt gesloten, is volgens hem voorbarig. Autorama heeft n.l. een contract tot half 1974 Nieuwe werkplaats voor Badger Badger N.V., internationaal ingenieursbureau voor de olie-, petro-che- mische en chemische industrie, heeft een nieuwe werkplaats voor de fabri cage van pijpelementen te Zevenbergen gesticht. De werkplaats kan per I maand meer dan 500 ton pijpelementen fabriceren. Recordprodiiktie cement I Nog voor de kerstdagen heeft de Nederlandse Cementindustrie voor de eerste maal in haar rüim veertigjarig bestaan een jaarproduktie van 4 min. ton cement bereikt. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit een produktie- Oblisatiekoersen geh. onbew. 15 6 onbew. -1 -5 mist 10 8 licht bew. 11 7 licht bew. 12 7 geh. bew. 1 -1 zw. bew. 13 5 mist 7 2 onbew. 5 -3 i zw. bew. 18 7 onbew. 13 10 onbew. x 8 zw. bew. 16 6 De surplus-obligatielening 1972 per 2003-2012 groot f 50 min. ten laste van de Steenkolen-Handelsvereniging N.V. waarop woensdag volgens het ten dersysteem de inschrijving openstond, is ruimschoots overtekend. De Ne- wachtingen voor 1972. AKZO opende I derlandse trust-maatschappij N.V. heeft de uitgiftekoers vastgesteld op f 0,10 lager op f 58 20 en verloor later j 100.5 Pct- De toewijzing zal geschieden tegen de kers van uitgifte, nog een dubbeltje. Olies opende li i i echter iets opgewekter, met een winst A III 1 I llHclIlSC 2fll Hlfif! lil 11 FCtCf van f 1.50 en Philips kon zich goed handhaven rond de f 33. Unilever .won f 0.30 op f 115. ABN en AMRO- bank openden beide een weinig lager. goud of na f. 1.79 per dollar. Staatsleningen Ned 25 j 69-8 101 100.9 Ned. 25 j 70-8 101.2 101 Ned. 25 j 71-8 100.8 100.6 Ned. 15 j 70-1-8 101.5 101 6 Ned. 15 j 70-2-8 101.2 101.3 Ned. 15 j 70-3-8 100.9 101.3 Ned. 7 j 69-8 101.8 101.9 Ned 1 j 70-8 101.8 101 8 Ned. 1971-96-7% 99.4 99.6 Ned. 70-7% 100.5 1006 Ned 69-7% 98.6 986 Ned. 71-7% 98.4 986 Ned. 1971-81-7% 984 98.3 Ned. 66-1-7 95.1 95.1 Ned 66-2-7 95 95 Ned. 69-7 94.7 94.6 Ned 68-1-6% 90.1 90.4 Ned 68-2-6% 89 9 90.3 Ned 68-3-6% 89 9 90.3 Ned. 68-4-6% 89 9 90.3 Ned 66-6% 91.5 91.4 Ned 67-6% 89 7 88 9 Ned. 67-6 87.4 87 1 Ned 65-1-5% 88.4 88.1 Ned 65-2-5% 88. 88.1 Ned 64-1-5% 86.1 85.8 Ned 64-2-5% 85.7 85.4 Ned. 64-5 83 3 83.4 Ned 58-4% 86.5 86.3 Ned 59-4% 82.9 82.7 Ned. 60-1-4% 85.9 85.6 Ned. 60-2-4% 81.6 81.8 Ned 63-4% 79 7 79 5 Ned 64-4% 96.5 968 Ned. 59-4V4 853 85.5 Ned 60-4% 79.8 79.4 Ned 61-4% 80.2 79.9 Ned 63-1-4% 79.1 79 Ned 63-2-4% 78.7 79 Ned 61-4 82 81.9 Ned 62-4 77.9 77.8 Ned. 53-3% 76.1 76.1 Ned. St. 47—3% Ned 51-3% Ned 53-1-2-3% Ned. 56-3% Ned. 48-3% Ned. 50-1-2-3% Ned. 54-1-2-3Vi Ned. 55-1-3 Ned. 55-2-3"4 Grootb obi. Ned. 37-3 Ned. GB 46-3 Ned. doll 47-3 Ned GB 2% Ned. Indië 37-a-3 82.1 67.9 71.8 73.2 67.7 71.5 73.1 728 806 46.2 85.6 85.2 82.5 Prov Gem. leningen 101.7 101.2 1004 100.9 100 4 A'dam 47-3% 91.4 A'dam 48-3% 91.2 ti'dam 52-l-4y4 85 Bank- en kredietwezen BNG 70-8% idem 70-8% idem 69-8 idem 69-1-8 idem 71-8 idem 70-7% idem 71-7% idem 66-1-7 idem 66-2-7 idem 66-4-7 idem 67-1-2-6-63 idem 68-l-2-63/4 idem 67-1-6% idem 67-6% idem 57-6 idem 65-1-6 idem 65-2-6 idem 65-1-5% idem 65-2-5% idem 65-5% idem 58-5% idem 64-5V4 idem 65-5% idem 58-5 1013 100.5 100.7 100.1 idem 64-1-5 I idem 58-1-3-4%- I idem 58-4% I idem 59-4% I idem 60-4%» I idem 62-4% idem 63-4% idem 52-4% BNG rspbr 52 2( idem rspbr 64 1 idem rspbr. 65 1 idem rspbr. ,66-1 J Industrie en handel Akzo-zout chem. Hoogovens 66-6% J Gas U 70-8%-7 Gas U 70-8%-15 Gas U 71-8 Gas U 68-6% Gas U 66-6% Schiphol 6 Unilever 70-8 Unilever 66-6 Premieleningen Alkmaar 68-2% A'dam 33-3 A'dam 51-2% A'dam 56-1-2% A'dam 56-2-2% A'dam 56-3-2 A'dam 59-2% Breda 54-2% Dordrecht56-2% Eindh 54-2% Ensch. 54-2% D. Haag 52-1-2% D Haag 52-2-2% Ned. R.K 67-2% R'dam 52-1-2% R'dam 52-2-2 I'dam 57-2% Utrecht 52-2% 7. Holl 57-2% Z. Holl. 59-2% 102.7 102.6 100.6 95.6 92.4 956 92.3 85.8 101.4 64.4 68.5 76.5 64.5 61.6 61.5 62.6 77 75.4 67.8 81.2 73 5 106.5 72.5 AG 24 DECEMBER 1971 UN GEN IN PERIODEN vorige koersen VE AANDELEN koers ueden Ned Bank Rubber eetr petr 7 pr irht«i'6 öeh en s Bier HJn ens ;e w lyeD Ver aat oez eüer landen nerep o.v.a gem oez 58.3 279.5 58.7 rstrt krediet, c inger veris 'ert tot I» »ep oj rt dar 1—51 Dan* Niiimlj. 164.5 72.7 114.7 ver7ehertngswezen 85.3 85 50.2 118.8 67.5 72.3 905 51.5 Mees en Hope Ned Krediet B Ned Mldd Bank Slavenburg Slavenb eert. Pr Gron Hyp B 42( W Utr Hyp B 222 Scheepshyp Ned. 142 Neombezl Cult 32 Handel indlustrie. div. Asd Chem Farm 22( Albert HeUn 152 Alg Hand MJJ 141 Aig Vr IMP 161 Axnalgaalhoidlng 3J Asd Droogdok 141 Asd RU tuig 135 AN1EM 7- Arnh Sch.b. 11! Asselb IJzer 10: Aut Sorew W 9: Aut Ind R'dam 161 Ballast-Nedam 69 4! BAM ver bedv n 75 Batenburg 225 Beek v 9! Beers 25! Befo 13' BegemanD 10! Bensdorp 29" Bergo6s I'aptjt 16' BerkeJ's •'at 19' Biydensteljn 4 Boer Drukk 28 Bols Lucas Borsumy Bos Kalis eert Bnk Onr Zaken 117.8 38 3 115.7 224.4 224.4 79 8 223 2 945 Braat Bouwst 203 203 Bredero Vast G 227 idem n.r cert 229 223 5 Bredero Ver bed. 294.5 279 idem n.r cert. 296 279 Buhrmann-Tett. 50 50.8 Calvé Delft 725 iQem nr cert. 726 726 Idem 6 p pr 133 134 Centr Suiker 420 418 Ceteco My. 181.8 182 Chamotte 149 148 Cindu-Key 69 69.7 Crane Ned. 138 137 Dagra 155 134 Desseaux 60 5 60.5 Dikkers 69 71 Dorp v. 179 179.5 Dr.-Ov Hout 135 135 Dröge WoJ 136 135 Duiker App 71 75 Econosto aard. 42.5 42 Elsevier 395 382 Emba 135.5 135 Enkes 135 135 ENOT 270 270 ErdaJ 190 190 Europe Hot. 350 350 Figee 114 114 Fokker 26.5 26.5 Ford 860 Pur ness 68 69 Geldet Pap. 82 7 80 idem pref 82 7 80 Geicierl -Tiel 31 30.5 Gero 88 86 5 Giessen 128 129.5 Gist- Broc 47.5 47.5 Goudsmlt 104 104 Grasso 101 104.5 Kagemeyer Kalberg Hat.-Texopr. Hat.-Texopr 5 pr Hellingman Hero Hoek Mach. Holec Holl Beton Gr. Homburg Hoogenbosch Hoogenstraaten Hoolmeyer IHC Holland Industr Mij IBB-Kondor In ter las Intern Müller Int Gew Beton In/entum Jean Heybr Kemo Kern pen-Begpor Key Hout Kiene Kloos Kluwer KBB KBB 6 pr. Kon Alex Adam Kon Papier Kon Text Unit Kour'Us Krasnapolsky Kon TYpijt Kwatta Landre Leidse Wol Lindeteves Lyempf Lim Gel Delft Macintosh Matubel Meelf N B Mees Bouw Metaverpa Meteoor Bet. Molukse Hand. Mosa Mulder's Mynb k Werk Maarden Chem. Naeff Nedap Neder horst Ned Bontwev. 120.8 120.5 Ned Dagbl Unie 123 123.5 Ned Springst. 210 Nelle 275 275 Netam 79 79.8 Nieaf 75 Nierstrasz 115 114 N Eur Hout 163 165 Norit 129.5 130 Nutricla 351 345 Nyma 24.8 246 Nyverdal 65 66 5 Ogem 73.6 75 Orenstein 250 250 Oving 174 Pakhoed 89.9 89 4 Palembang 75.5 75.5 Palthe 81 82 Pont Hout 175 173 P'>rceleyne F1 125 125.5 Proost Brandt 1865 1865 Rademakers 119 119 Reesink 68 Reeuwyk 328 326 Reineveld Reiss Co. Riva Rohte Jiskoot Rommenhöller Ruhaak Ryn-Schelde Sanders Beh Schev Expl My Schukbeton Schol ten Carton Schol ten Honig Schuitema Schuppen Schuttersveld Simon de Wit Simons' Emb. Stevin groep Stokvis St. sp rwenthe Tab Philips Techn B Mar. Techn Unie Tilb Waterl. Tricot best Twentse Kabel 758 VRG Napier 490 41.3 Vulcaansoord 71.3 71 212.9 Waver en Graan 48 78 Wegener Cour 73 73 662 Wereldhaven 80 80 Wessanen 69 5 68 6 Wessem Hout 144 146 211 Wyers 955 96 2 13.6 Wyk en Her. 69 69 186 Zaalberg 76 76.9 136 Ubbink-Davo 115.9 115.9 Dutch Int. 1065 107 Odenhout 114.5 115 IK A Bel 145 5 145 Gnikap 123 127 Nefc 59 5 59. Onliever 7 c pr 90 90.2 Obam 371 5 371 Unilever 6 c pr. 78 78.1 Protector 109.5 109 Unilever 4 c pr 53.2 53.5 Unl-Invest. 61 61. Utermonien 2905 Unltas 84 8 82. Vllet-Wernlnk 144 145.5 UtUloo 121.8 121. Veneco 70 70.5 Veneta 148 148 Ver Glas 115 113 V Hand Schev 51 51.2 Tokyo Cap hold 19 8 20 Ver Machine 74.2 74 "n-entra 269 269 V Uitg v b 107 104 2 Eur ronds 1 41)5 405 V Ultg pref 17 17 11 n Lionels 468 466 Ver Touw 142 142 Eurunion 1220 1216 Vezelverw 55 53 Ptnanc Un. J30 330 Vihamy.-Butt. 84 82 Valeurup. 666 670 Participatiebewyzen en beleggingsmaatschappijen Alg Fondset.bez. 90 Amerika Fund 211 Converto 765 Goldmines 92 HBB Bel 770 Holl Fund. 550 Interbonds 598 Rentefonda 743 Ned Vastgoed 566 Binn Vastgoed 129 Breevast 67 121 Asd B. My. 127

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 17