y 1US ANDREIKO IN OPMARS Winnaars Hillegomse kerstten toonstelling Waninformatie moet verlies aan prestige rechts Spanje goedmaken Revanches nationale zwemtitelstrijd Waterontharding geen oplossing voor het probleem „fosfaten" MAAN EN 24 DECEMBER 1971 PAGINA 15 ïien met Gcintwarg aan leiding in Suikerdamtoernooi Microkorfbal 0,erdek,e !RDAM De Rus Andreiko heeft gisteren in de tide van het Suikerdamtoernooi kans gezien zijn nd van een punt op zijn landgenoot Gantwarg weg n. De wereldkampioen had niet veel moeite met de der Schotanus, die kort na de opening een lange istelling aanvaardde. Andreiko behandelde deze stel- terk, dat Schotanus reeds na twee uur spelen het van zijn stand inzag en de strijd staakte. Frank Drost »en deed het heel wat beter. Hij speelde een sterke jen Gantwarg, die tenslotte door een schijfoffer re- bereiken. Idkampioen Koeperman eerste overwinning in het toernooi. Van der en centrumpositie opheel se door Koeperman om- den. Langzaam maar ze- n nederlaag onafwend- Nederlander. overwinning in deze op naam van de Sene- Sy. Hij had daarvoor blunder nodig van de 'aal, die in een vrijwel, stelling een grove fout kwam tegen Herme- het voordeel, doch de enkampioen verdedigde ied en bereikte daardoor erdeling. ot nu toe gespeelde 36 partijen in de grootmeestergroep eindigden er slechts tien in een over winning. De Russische deelnemers, eisten acht maal de beide punten op. De overige twee overwinningen staan op naam van Baba Sy. In de meestergroep valt het uitste kende spel op van de 15-jarige Hans Jansen uit Emmen. Na zijn onfor tuinlijke verliespartij tegen Schmutz in de tweede ronde won hij twee maal. Hij staat nu samen met de Surinamer Limon op de eerste plaats. In de wedstrijdenreeks om het internationale jeugdkampioenschap, iis de positie van de Rus Metsjanski nu al vrijwel onaantastbaar gewor den. Hij behaalde uit vijf partijen negen punten. Uitslagen LEIDEN Maandag 27 decem ber a.s. organiseert de Gemeentelij ke schoolsportcommissie weer het jaarlijkse microkorfbaltoernooi voor scholen van het Lager Onderwijs. Plaats van handeling is de Groen - oordhal. waar men over zes speel velden de beschikking heeft. Er wordt reeds om 9.25 uur begonnen, terwijl de winnaars om ca. 17.00 uur bekend zullen zijn. Zoals gebruikelijk is er een schei ding gemaakt tussen geoefende en ongeoefende teams. Slechts enkele scholen durfden het aan met hun sterkste team mee te dingen naar de titel bij de geoefen- den, waardoor een onderverdeling in twee poules tot stand kwam. Het aantal ongeoefende teams is derhalve veel groter, want tegenover de ne gen geoefende achttallen, staan in totaal 36 ongeoefende teams. Het sterkst vertegenwoordigt zijn de Leonardusschool en de St. Jozef school uit Voorschoten met ieder drie ongeoefende teams, terwijl de Willem de Zwijgerschool als enige met twee geoefende teams van de partij is. LEIDEN Op 2e Kerstdag zullen door de Zijl/LGB wederom de traditionele Kerstwedstrijden worden georganiseerd. Tevens zal weer worden gezwommen om de Sergio-trofee, een door mr. R. Toet in gestelde wisselprijs ter gedachtenis aan de Italiaanse zwemploeg die bij een vliegramp verongelukte. De organisatoren hebben deze kerstwedstrijden dit jaar een ander reliëf gegeven. Het zijn nl. tevens revanches voor de nationale kam pioenschappen. Door het grote aantal inschrijvingen zijn de organisatoren ge noodzaakt geweest de limiettijden zeer scherp te stellen, zodat al leen het puikje van de Nederlandse zwem wereld aan deze wedstrij den kan deelnemen. Door de assurantiemaatschappij AGO is voorts nog een beker beschikbaar gesteld voor de snelste deelnemer onder de 10 jr. De wedstrijden worden gehouden in de Leidse Overdekte. Aanvang 14 uur. nemers aan ampioen- np schaatsen :V! eindhoven 1G In Heerenveen zijn namen bekendgemaakt Öie mogen uitkomen bij ,1e b-schaatskampioen- Eindhoven. Het zijn 22 heren. Van hen plaatsen ;n 10 rijders zich voor de -kampioenschappen op 8 a.s. in Deventer. Bij de n de eerste tien van de gekozen, met dien ver- la ar bij de eerste vijf van sement zich moeten be-x »r de B-kampioenschap: flecteer d: i ocg bestaande uit: Stien I 'Deventer), Atje Keu- 'Imssum), Trijnie Rep A Elly van der Brom (Am- Mm Wil Schenk-Burgmeyer Rieneke Demming 'kke Falkena Woudsend) Michel aar (Tollebeek). Re- Bftnnie van Dalsen (Har- ius Dijkstra (Buitenpost), Y\ fcstra (Leeuwarden), An- oogkamp (Oranjewoud), s ggsma (Rottum). Sijtje v. eve onnega), Marrie Willems en Sophie Westenbroek öe Regio OostSonja Paans en Christa Jaarsma <A1- ?l0 west: Nel Koehler (Am- l n Marianne van der Berg tu! en Betty Westerveld-Van Dsum). Regio zuid: Ria v. Izeig ndhovenReserveHan- (Grave). >0 o ;0 o (Amsterdam), Gerard v. >0 o spenveen). Co Gilling 50 o Jan Palsma (Gorredijk), 50 o ning (Purmerend), Klaas 50 o (tebroek)Harm Kuipers 50 o is van Helden (Heeren- 50 o Verner Pol (Ruinerwold), 50 o s (Bei-gen). Gerrit Wou- 50 o kmaar), Jos Pronk ('t 50 o Klos Zoetermeer) 50 o (Katwoude), Piet den 50 o ïdhoven). Karei te Win- 50 o fkHenk Waanders 50 o hen de Rhoon Rozen - 50 o erveH. J. Hadders 50 o 50 o '8 van wie 3 zich plaat 50 o t A-kampioenschappen) 50 o f (Westzaan), Gerard 50 o edevoort)Anne Brouwer 50 o Jan Pasman (Deven- 50 o -unz (Den Haag). Piet de 50 om, Tini van den Berk Ie dl en Henk Boer (Scheem- f f Grootmeestergroep Zesde ronde: Hisard ('Pr)-Kuyken (Zwits) 11, Gantwarg (R)-Drost (Ned.) 1—1, Tsjegolev (R)-Her- melink (Ned) 1—1, Koeperman (R)- Van der Sluis (Ned) 02. Faal Gambia-Baby Sy (Senegal) 02, Andreiko (R)-Schotanus (Ned.) 20. Stand: 1/2. Gantwarg en An dreiko beiden 9 pnt., 3 Baba Sy 8 pt., 4. Koeperman 7 pnt., 5 t/m 8 Meestergroepvierde ronde De Groot (Ned.)-Bierman V-Sc.» 20, De Boer (Ned)-Jansen (Ned) 02, Riesenkamp (Ned.)Sanirsad (Sur) 02, Biscons (Fr)-Schmutz, (Zwits) 1—1, Cordier (Fr)-Li mon (Sur) 02. Stand: 12. Jansen en Limon bei den 6 pnt, 3/4 De Boer en Sanirsad beiden 5 pnt. 5 Birnman 4 pnt, 6/9 Schmutz Biscons. De Groot en Rie senkamp allen 3 pnt., 10 Cordier 2 pnt. International Jeugdkampioen schap. Zesde ronde: Jubal (Fr) Goud't (Ned) 20, Metsjanski <R)- Smeenk (Ned) 20, Martini (It)-Joe soef (Sur) 02. stand: 1 Metsjanski 9 uit 5, 2. Jubal 7 uit 6, 3 t/m 5 Goudt, Scha- verdain en Smeenk 6 uit 5. HILLEGOM Tijdens de kerst- j zes verscheidenheden. Groot gouden tentoonstelling van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloem bollencultuur Hillegom werden de volgende kwekers uit de Bollenstreek voor hun inzending met een me daille bekroond. Hycinten Hyacinten in pot, pan of kist. Collectie hyacinten van minstens BARCELONA De politieke aan slagen op een aantal werken en een vroeger atelier van Picasso in Ma drid en Barcelona liggen het Spaanse regime nog steeds zwaar op de maag. De felle en eenstemmi ge veroordeling die dit vandalisme in heel Spanje opriep toonde dat de daders, behalve hun barbaarsheid, ook nog hun politieke onnozelheid Geen donaties gez inshulp Door het toepassen van een andere financiële opzet, heeft het Bestuur van de Stichting Gezinszorg en Ge zinshulp Haarlemmermeer e.o. be sloten de donaties, zijnde de vrijwil lige jaarlijkse bijdrage ad f5 per 1 januari 1972 te doen beëindigen. Dit houdt in, dat diegenen die voorheen donaties betaalden aan de afdeling Gezinsverzorging van het. Groene Kruis Haarlemmermeer, de Stichting Christelijke Gezinszorg Haarlemmermeer e.o., de Stichting Protestants Christelijke Gezinszorg der samenwerkende Kerken van Halfweg/Zwanenburg en de Her vormde Commissie voor Gezinsver zorging Haarlemmermeer, deze bij drage nu niet meer behoeven te vol doen. Wellicht ten overvloede wil het be stuur van voorgenoede Stichting er met nadruk óp wijzen dat bovenge noemd besluit geen enkele invloed heeft op de hulpverlening. Dus een ieder, die voor hulp in aanmerking denkt te komen, kan zich wenden tot één der leidsters (afdeling Gezins verzorging tel. 02503—6304 tussen 9.0010.30 uur en afdeling Bejaar denverzorging tel. 02503—7318 tussen 8.30—9.30 uur). Tenslotte dankt het bestuur van de Stichting Gezinsverzorging en Ge zinshulp Haarlemmermeer e.o. al dieggenen dieind e afgelopen jaren door hun bijdrage de instellingen voor Gezinsverzorging hebben ge steund. Door Robbert Bosschart bewezen, want het uiteindelijke re sultaat was precies het tegenoverge stelde van wat zij op het oog had den. Eén eenzame figuur, de uiterst rechtsgezinde notaris Bias Pinar van Madrid, die door generaal Franco persoonlijk tot parlementslid benoemd, rechtvaardigde het vandalisme van deze „anti-marxisti sche commando's" door te verwijzen naar een serie „obscene en beledi gende" Picasso-tekeningen over ge neraal Franco. Het is echter duide lijk dat zelfs dè,t het Spaanse volk niet tot minder afkeer van de Pi- casso-vernielers kon brengen. De uiterst rechtervleugel heeft met deze trieste zaak bijzonder veel prestige verloren. Voor andere ge volgen hoeft zij natuurlijk niet te vrezen. De acht zogenaamde daders die de Madrileense politie korte tijd na de aanslag op de Picasso-ten- toonstelling arresteerde, zijn reeds allen tegen belachelijk lage borg sommen vrijgelaten, in Barcelona kwam het niet eens tot aanhoudin gen. Toch zit het prestigeverlies de rech tervleugel dwars. Dezer dagen doken in Barcelona plotseling nieuwe vlugschriften op, geheel volgens ge bruikelijke stijl, gestencild op ver kreukt papier. Het „briefhoofd" luidt: Revolutionaire Commiyiisti- sche Liga en dat is de naam die de Barcelonese trotskisten gebruiken. Na een reeks beschuldigingen aan het adres van de communistische partij volgt een „nadere uitleg over een revolutionaire actie". Kladderaar studentenkringen, aldus het pamflet, doen geruchten de ronde, aangewakkerd door de communisti sche partij, over de recente aanslag op de Picasso-tentoonstelling van Barcelona. Hoewel het inderdaad juiit is dat deze aanslag „door onze kameraden werd uitgevoerd", deden zij dit uitsluitend om de fascisten beweging van Barcelona prestige verlies toe te brengen, aangezien dit zelfde pas groot succes heeft gehad in Madrid. Deze actie was echter niet door onze leiders goedgekeurd. De daders waren nog te jong en lieten zich door de communistische partij in de luren leggen die hen zelfs de brandbommen verschaften. Trou wens, de hele zaak Is onbelangrijk, want het gaat toch alleen maar om verfkladderaars zoals Picasso die zich wel voor communisten uitgeven maar toch niets over hebben voor de revolutie. En in ieder geval moet men begrijpen dat deze actie, ook al was het een vergissing, bedoeld was tegen de Franco-dictatuur". Het gaat hier om een grove poging van de rechtervleugel om haar prestigeverlies te redden door een aanval vanuit een andere hoek: door middel van wat men in spio- nagekringen wel „waninformatie" noemt. De Picasso-aanslag wordt de communisten en de trotskisten in de schoenen geschoven. Picasso heeft ditmaal niet „vieze marxist en homoseksueel", zoals in Madrid, maar juist verrader van het ware communisme. Een hooggeplaatste oppositieleider in Barcelona deed dit pamflet af als een kinderachti ge. domme poging. medaille: N.V. Gebr. Segers. Lisse. Collectie multiflora hyacinten Zilveren medaille: P. Dames, Lisse. Beste pot, pan of kist hyacinten. Groot gouden medaille: ,31ue Bird" J. Th. Vink. Hillegom, „Anna Marie" N.V. Gebr. Segers. Lisse. Klein gou den medaille: „Vuurbaak", C. J Zon neveld en Zn.. Voorhout, „Prin ses Irene", N.V. Gebr. Segers, Lisse. Zilveren medaille: „White Pearl", fa J. W. van Reizen en Zn., Voorhout, „Pink Pearl", fa. J. W. van Reisen en Zn., Voorhout, „Pink Pearl", NV Gebr. Segers, Lisse, „Bismarck", NV Gebr. Segers, Lisse. Beste pot. pan of kist hyacinten - nieuwigheden, geregistreerd na 1964. Groot gouden medaille: „Mont Blanc", N.V. Gebr. Segers, Lisse. Het mooiste bloemstuk van hya cinten. Klein gouden medaille: „Hyacin ten gemengd" N.V. Gebr. Segers Lis- Prof. Fohr: DEN HAAG (ANP) Cen trale waterontharding is geen oplos sing voor het probleem van de fosfa ten. Dit is de mening van prof. dr. een groot assortiment vuurwerk met of [jthal. Van BABY ROCKETS tot KOSMOS- ]EN (4 traps) en v. ROTJES tot BAZOOKA'S. Bij f 5,vuurwerk een PARACHUTE ROCKET met lichtkogel CADEAU. PAKKETTEN vanaf f 5,—. boven 18 jaar. AAL 27 (hoek Korevaarstraat) TEL. 20300 '0 ij wensen u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1972 W. J. ZIRKZEE 'INRICHTING: Zeemanlaan 22, telef. 42627 IIE EN TEXTIEL: v. 't Hoffstraat 57, Leiden, tel. 24610. MASSAGE NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur TIDTHP st.aagtenstraat 14 III I VI telefoon: 01710 -25709-53627 leiden tegen rug- en spierpijn. Beh. dagel. alleen bü u thuis. Med. ged. sportmasseur F. X. Goddijn Cosijnstnaat 7, Leiden Tel. 0171033269 SLEUTELTJES 1—20 woorden 12,18 21—30 woorden f 3,43 31—40 woorden f4,99 41—50 woorden f6,86 (max. 60 woorden), (een woord hoogstens 12 let ters). Bewijsnummers f 0.26 extra. Administratie num- merbrieven f0.52 meer. RECEPTIES DINERS P A R T IJ E N voor uw party en diner-dansant HUIZE DE WEKKER HERENGRACHT 100 - LEIDEN - TEL. 21935-40876 „SPORTSCHOOL LUITEN" De sportschool zal gesloten zijn van 24 dec. 1971 t.m. 2 januari 1972. „SPORTSCHOOL LUITEN" wenst al h,aar leden prettige kerst dagen en een gelukkig maar vooral een GEZOND 1972. Voor inlichtingen: Sportschool Luiten, TELEFOON: 23728 Dir.: W. Luiten, 6e Dan en A. J. v. Polanen, 3e Dan. Pieterskerkgr. 9 P. G. Fohr, hoogleraar in de water zuivering te Wageningen. De Hoog leraar ziet meer in de fosfatering van het afvalwater op die plaat sen waar de noodzaak hiervoor het grootst blijkt. Prof. Fohr wijst er op, dat de fos faten niet alleen dienst doen als waterontharders, zij hebben ver schillende functies. Zij dienen ook om het vuil los te maken van textiel en tenslotte ook om de vuildeeltjes, zwevend te houden, zodat zij niet op nieuw op het wasgoed terechtkomen. Bij centrale waterontharding be reikt men slechts dat het deel van de fosfaten, dat dient voor de wateront harding, kan worden weggelaten. Men bereikt hierdoor nog maar een geringe bijdrage tot verlichting van het probleem. Verder moet men bedenken, dat ook uit de fosfaatmeststoffen voor land bouwgronden en uit de mense lijke en dierlijke uitwerpselen fos faten in het water terecht komen, j De fosfaatbelasting van het water is naar kan worden aangenomen voor een derde afkomstig uit kunstmest, voor een derde uit menselijke en dierlUke uitwerpselen en even eens voor een derde uit de wasmid delen. Met centrale waterontharding, kan dus, als men aanneemt dat daar door de helft van de fosfaten in was middelen overbodig wordt, ongeveer een zesde van de fosfaattoevoeging, aan het oppervlaktewater worden ge ëlimineerd. Bovendien is de fosfaat- aanvoer uit het buitenland vla de rivieren nog veel groter dan de fos faattoevoeging in Nederland zelf. Narcissen Beste pan, pot of kist, geen trom petnarcissen. Groot gouden medaille: „Juanita", De Graaff Bros en S.A. van Kon. en Co N.V., Noordwijk, „Golden Lac quer", dezelfde inzender. Klein gou den medaille: „February Gold", dezelfde inzender, zilveren medaille: Silver", dezelfde inzender. Beste collectie spleetkronige nar cissen. Klein gouden medaille: Collectie in 6 variëteiten, ingez. door fa. J. Gerritsen en Zn., Voorschoten. Mooiste bloemstuk van narcissen. Groot gouden medaille: Spleet- kronen gemengd, fa. J. Gerritsen en Zn., Voorschoten. Klein gouden me daille, „prof. Einstein", G. B. de Vroo men en Zn., N.V., Sassenheim, Zilve- en Zn,, Sassenhelm. ren medaille: ..Prof. Einsteta", Ver. „De Narcis", Hillegom. Tulpen Beste inzending van 13-25 potten, pannen of kisten. Klein gouden medaille: Inz. in 3 var. Kooy en Blanken B.V., Lisse. Mooiste collectie in vazen, min stens 3 cultivars. Klein gouden medaille: Collectie 5 tulpen in 3 var., Kooy en Blanken B.V., Lisse. De beste potten, pannen of kisten van Tulpen: Zilveren medaille: „Captain Carlsen Kooy en Blanken B.V., Lisse. Bijgoed Collectie bijgoed in zo groot moge lijk aantal verscheidenheden. Zilveren medaille: Inzending Helle- borus in 3 var., Maas en v. Stein, Hillegom. Bol-irissen Beste collectie Hollandse Irissen. Klein gouden medaille: Inzending in 4 var., W. Moolenaar en Zn. N.V, Sassenheim. Mooiste vaas: Zilveren medaille: „White Wedg wood", fa. G. van Egmond, Sas senheim, „Ideal", W. Moolenaar en Zn., N.V. Sassenheim. Mooiste bloemstuk: Klein gouden medaille: „Prof. Blaauw". W. Moolenaar en Zn. N.V, Sassenheim. Aan de volgende ter opluistering ingezonden, collectie of inzen ding werd toegekend: Groot gouden medaille met lof van de jury: In zending narcissen, ingezonden door de ver. „De Narcis", Hillegom. Ver guld zilveren medaille: Narcis .Golden Harvest". L. Rotteveel De oudste kleinzoon van ex- kleindochter van generaal Fran- koning Alfonso-XIII van Spanje, co, Maria del Carmen Martinez Alfonso de Bourbon, Spaans \Bordiu Franco. Op de foto het ambassadeur in Zweden heeft paar na het bekendmaken van de zich gisteren verloofd met de I verloving.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 15