^ranse priesters ontdekten ealiteit van buitenwereld ierstman contra Sint mmmm coebergh G3 w laat mag christen niet naar zijn hand zetten coebergh is beste maatjes met up dranken tonic of sodawater HAAKRUBRIEK VIER VROUWEN BEROOFDEN BEJAARDE (80) VAN A.O.W. aSZEKE Pirn en Pom Lichtjes J [DAG 24 DECEMBER 1971 advertentie GWK-EMBLEEM Aan-en verkoop van alle vreemde valuta tegen de officiële, dagelijks In de grote dagbladen gepubliceerde koersen ook voor cheques, reisver zekeringen spaar-, salaris- en depositorekeningen goud en zilver. Station N.S. Lelden - ma. t/m za. van 8 tot 20 u; zo. van 10 tot 17 u. DE GRENSWISSELKANTOREN N.lf. Ie relaties tussen kerk en staat in Frankrijk zijn thans verre vriendelijk. Sedert de officiële scheiding in 1905 heeft er modus vivendi bestaan, die naar het leek verbeterde onder presidentschap van generaal De Gaulle. Een van Pompi- 's opvallende veranderingen sinds hij president werd was feit, dat hij regelmatig kerkdiensten bijwoonde, ongetwij om de r.-katholieken te verzekeren, dat hij een waardig ■lger is van de generaal. dentenopstamd van 1968. In nog was de r.-katholieke jeugdbewe ging gekritiseerd omdat zij zich met politiek bezig hield. Maar na de gisting van 1969 kwa men sommige liberale r.-katholieke leiders tot de conclusie, dat het beter was enkele linkse agitatoren te accepteren dan het risico te lo pen dat de kerk de greep op de Jeugdbeweging verloor. Thans in 1971 is de r.-katholieke jeugdbewe ging sterk links georiënteerd. zelf is ëöhter aan veran- onderhevig. Sinds de wereldoorlog zijn er toene- tde tekenen van radicalisering in de geestelijkheid. Veel pries- hadden door ervaringen in verzet of in concentrati ekam - de realiteit van de buitenwe- ontdekit. In het begin van de a vijftig was er de beweging de priester-arbeiders, die al in fabrieken gingen werken, ijl zij him plichten als paro- geestelijken voortzetten. 1953, tijdens de Indochinese was de bisschop van Am- in van de eerste prelaten erop wees, dat de kerk geen van enige regering, ook de politiek van deze rege- is. „Wij kunnen niet accep- lat mensen in de gevangenis omdat hun politieke activi de mensen die aan de iit zijn, hinderen. Een christen ervoor oppassen, dat de hem niet naar* zijn hand Gedurende de Algerijnse oor- spraken verscheidene bisschop- en vele priesters zich uit tse- Biartelingen. tals de meeste andere instel- i in Frankrijk raakte de hevig geschokt door de stu- De gevestigde orde onder de ka tholieken werd in februari 1971 hevig geschokt toen een groep zeer linkse studenten de Sacré Coeur-basiliek in Montmartre be zette. In mei daarop kregen enke le van deze bezetters zes maanden gevangenisstraf, maar dat afgrijzen van conservatieve r.-katholieken zei de aartsbisschop van Parijs, kardinaal Marty: „Wij betreuren c van de straffen die het tribunaal heeft opgelegd". De advocaat Jean-Louis Tixier-Vignancourt, een vroegere aanhanger van Pétain, maar na De Gaulle's heengaan een krachtige volgeling van Pom pidou, gaf als commentaar, dat de kardinaal meer had gedaan voor de ADVERTENTIE °ien de edelaardige Kerstman zijn dagtaak naar ieders vol- g had volbracht, spoedde hij zich pijlsnel naar zijn gra- hotelkamer, deed zijn nieuwe pyama aan en verzonk l iep gepeins. Twee zware dagen hadden hem bijna geheel eput, maar om zijn sierlijke witte baard speelde toch nog mysterieuze glimlach. Hij had immers iedereen, van jong |oud, zeer gelukkig gemaakt!- eze, an Neem de proef maar op de som: Bij 2 literflessen Coebergh bes senjenever - van bovenstebeste bessen - krijgt u een fraai long drinkglas cadeau, 'n Scheutje Coebergh beste bessen met Seven Up,tonic of sodawater - en als u wilt een blokje ijs - maakt de feestdagen nóg feestelijkerl HELE LITERFLES ondermijnende elementen dam 10.000 links-georiënteerden. Kardinaal Marty raakte echter niet onder de indruk van deze woorden en hoewel, naar verluidt, zijm persoonlijke betrekkingen met de president vriendschappelijk zijn, ging hij een stap verder met te weigeren de belangrijke parade op Bastilledag (14 juli) bij te wo- Door Anne Head Copyright LD/AD-Observer nen. In een interview verklaarde hij dat de gebruikelijke frase: „lm tegenwoordigheid van burgerlijke, militaire en kerkelijke autoritei ten" omstreden was. De kerk was volgens hem een dienaresse die „eenvoud moat betrachten en eer bewijzen vermijden". De jongste aartsbisschop van Frankrijk, monseigneur Etchega- ray in Marseille, roerde enige tijd later, voordat hij vertrok naar de derde bisschoppensynode in Rome, de kwestie van de rijkdom der kerk aan. Hij zei dat de kerk ge noeg op eigen erf schoon moet maken. Het ware probleem achtte hij de noodzaak van het formule ren van nieuwe betrekkingen tus sen kerk en staat. Het celibaat Het thema van het celibaat be roerde velen in Frankrijk. In Avignon, de „6tad van de pausen" is onlangs een priester, Gabriel Amblard, getrouwd met een kin derjuffrouw. Bij de gemeente raadsverkiezingen van maart was hij kandidaat van de communis ten. Zijn bisschop sprak afkeuring maar greep niet in. In het dorpje Saint Marcel-Bel-Acceuil bij Grenoble trouwde abbé André Isemin, die ook burgemeester en dorpstimmermah is, een voormali- non, die hij sinds zijn Jeugd kende. De Isemins blijven wonen in de pastorie die aan de gemeen te behoort. Tien Jaar geleden zou iets dergelijks nog onmogelijk zijn geweest. Een ander huwelijk, dat hevige beroering heeft gewekt, is dat van pater Jean-Claude Barreau, die de leiding had over alle volwassen bekeerlingen in Parijs en die nauw samenwerkte met kardinaal Mar ty. Hij heeft verscheidene boeken geschreven en heeft zich vooral bezig gehouden met Jonge leeglo pers en delinquenten in de buurt de Place Pigalle en Montmar tre. Barreau is van mening, dat het celibaat als godsdienstig probleem van secundair belang is. In een interview met het blad 1' Express zei hij, dat het celibaat het de bisschoppen mogelijk had gemaakt er een grote onderbetaalde staf op na te houden. Volgens hem heeft de kerk in Frankrijk onge veer 150.000 permanent werkende lidmaten, met inbegrip van de nonnen. De communistische partij daarentegen doet het met slechts 3000 leden, die al hun tijd aan par tij werk besteden. Barreau denkt dat als de kerk haar aantal tot 8000 zou vermin deren zij veel efficiënter zou kun nen werken. Andere priesters zou den dan getrouwd of niet, in hun levensonderhoud kunnen voorzien en op zondag hun godsdienstige taken vervullen. Aantal geestelijken loopt sterk terug De huidige teruggang van het aantal geestelijken maakt dat Barreau's denkbeelden wel eens eerder werkelijkheid kunnen wor den door noodzaak dan doordat men het zo wil. In 1961 werden er 1028 priesters gewijd, in 1970 slechts 284. Dit Jaar bereiden 3350 mannen zich op het priesterschap voor tegen 5300 in 1960. Het aan tal priesters in Frankrijk is thans ruim 43.000, maar men neemt aan, dat tegen 1975 meer dan een der de van de priesters boven de zes tig zal zijn. Op de onlangs gehouden Jaarlijkse bijeenkomst van Franse bisschop pen is onder andere gesproken over een pensioenplan voor pries ter en over een project om enige orde te brengen in de kerkelijke financiën. Dit zal geen makkelijke taak zijn, want deze financiën zijn sinds 1940, toen de Duitsers de boekhoudingen van het bureau van de aartsbisschop in beslag na men niet meer goed bijgehouden. Het eindrapport van de bisschop pen, dat zich in het bijzonder met het priesterschap bezig houdt, toont bezorgdheid en zegt: „De huidige situatie kan slechts tot een steeds toenemende verslechte ring leiden. Het is noodzakelijk, dat het episcopaat een samenhan gend plan van actie op nationale schaal opstelt". het moment dat hij zich naar sponde wilde begeven werd er hvacht aan zijn kamerdeur ge- Nieuwsgierig stond hij op en tde de deur. De Kerstman is nu i ilaal privé eën "eenzelvige" fi- moet ook alles alleen doen. zijn niet geringe verbazing owt- rde hfj in de nachtelijke bezoe- een lange man met een witte im- rende baard, een lang liturgisch ddeksel met twee punten en een omde staf in de hand: Sint uit Spanje! baarde collega", begon de be er statig, "neem me niet kwalijk ik even aan kom wippen je een half uurtje voor me?" De kerstman knikte theatraal, behoeft je niet voor te stellen, (genoot!" mompelde hij in zyn i. "Sinterklaas heb ik jaren gezien, maar dat gezicht ver- ik nimmer! Je bent van harte lom. Alleen hoop ik dat niet al je rie Pieten hebt meegenomen fee, ouwe reus! Ze zijn voor tien dagen naar Afrika om de rtheid te bestrijdenHet ver st me wezenlijk dat wij samen i van gedachten kunnen wisse- Ook een oude bisschop heeft wel t behoefte aan een pedagogisch )rek en een goed glas pepermunt- Het helpt uitstekend tegen buik en later zaten beide populaire ren tegenover elkaar aan tafel. Sint eerbied afdwingend, de &nan met pretoogjes en vol hu- Hij staat bekend om zijn klas- "bon mots" in penibele situ- 3et was me het Jaartje wel", ver- He de Sint plechtstatig en wierp staf achter het naaimandje, fi klachten van de overheid. In fc&d veel schermutselingen tus sen regering en de damslapers, tippe laarsters in het Vondelpark en de klachten van kijkers die zo weinig amusement op de TV zien Toen de Kerstman niiet interrum peerde vervolgde Sinterklaas met es prit: "Daarbij kwamen, waarde col lega, de sensationele evenementen tussen Ajax en Feyenoord, een te vroege TV-Nicolaas-uitzendirig van Mies Bouman, de agressie van on derwijzers tegen lang haar op scho len en "Stop!!", onderbrak de Kerstman met élan. "Loop niet zo hard van stapel Klaas! Het is tenslotte 26 decem ber, bijna middernacht. Als er één nerveus is dan ben ik 't! Vroeger was een man tevreden met een stropdas of een zakdoek, tegenwoor dig willen ze allemaal een auto, een rooie brommer of een bandrecorder. Kregen de dames een flesje parfum, oorbellen of een permanent-wave, nu willen ze een chinchilla-jas een paar laarzen van bokkalfsleer of een 48-delig servies Jij hebt je vijf en zes december al achter de rug met je taai-taai en pepernoten. Afin, neem je glas en steek een zware op!" De Kerstman had intussen zijn vriend een glas licht bruin vocht aangeboden. "Pepermuntolie heb ik niet, maar een goed glas sherry kun je ook wel appreciëren, neem ik aan. In feite ben jy een man die veel geeft aan kinderen, groot en klein, maar ik ben de personificatie die verlich ting in de wereld brengt met de kerstboom, ballen, kaarsen en enge lenhaar. De viering van Christus' ge boorte! Het maakt wel niet veel uit, maar ik prakkizeer niet wat er het afgelopen jaar is geschied. Ik denk aan de toekomst. Iedereen L. happy. Wat voorbij is is voorbij Nico!" Kapoentje zuchtte, dronk zyn sherry en leunden moedeloos achterover in zyn fauteuil. "Je hebt gelijk, man van de Kerst"> mompelde hij grimmig. "Waar zul len we het dan over hebben?" De Kerstman stond plotseling op, trok zijn pyamabroek recht en legde met een elegant gebaar een vierkant bord op tafel. Met een komische glimlach sprak hy langzaam: "We hebben allebei, neem ik onomstote lijk aan, onze plioht voor 1971 ge daan. Jij met je gulheid en ik met mijn (gedwongen) geschenken voor de ge organiseerde winkeliers. Nu is de tyd gekomen intrede te doen in het pa leis van vrouwe Caïssa, de wispel turige godin van het schaakspel! Ik heb in het Leidsch Dagblad van vorig jaar gelezen dat je goed kunt schaken met je zwarte Pieten. Ik daag je bij deze deemoedig uit een partij met mij te spelen om het kam pioenschap van de nieuwe en oude wereld, anno 1972!" Sinterklaas kuchte, nam een nieu we teug sherry en volgde met be langstelling het opzetten van de stukken door de Kerstman. Na enig aarzelen nam hij de uitdaging aan. Er werd niet met de klok gespeeld, logisch overigenis want zowel de Sint al£ de Kerstman leven in een tijd loze tijd De loting gaf de Kerst man de witte stukken. De partij ver liep als volgt: Wit: De Kerstman Zwart: Sint Nicolaas Réti-systeem 1. Pgl-f3 c7-c5 2. b2-b3 Pg8-f6 3. Lcl-b2 g7-g6 4. e2-e4 Lf8-g7 5. e4-e5 De Sint snoot zijn neus en wierp een onopvallende blik op de Kerst man. Zyn opponent speelde wiskun diger dan Zwarte Piet I 5 Pf6-d5 6. Pbl-c3 Pd5-f4? Oorzaak: sherry! 7. d2-d4! Pb8-c6 8. g2-g3 c5xd4 9. Pf3xd4 Pc6xd4 10. Ddlxd4 Pf4-e6 11. Dd4-e3 d7-d6. Hier dacht de Kerstman 40 minu ten na, na het verorberen van vier sherry's twee banketstaven en loempia! 12. f2-f4 d6xe5 13. Lfl-b5ü Ke8-f8 De Sint begreep dat 13 Ld7 faalt op 14. 0-0-0! enz. 14. f4xe5 Dd8-d4 15. De3xd4 Pe6xd4 16. 0-0-0 Lg7xe5 17. Pc3-d5! De fraaie snior van de bisschop be gon opvallend te trillen 17 Pd4xb5 18. Lb2xe5 ff7-f6 (zie diagram) Sinterklaas Kerstman De Kerstman wreef vergenoegd in zyn fjjnbesneden handen 19. Pd5xf6! e7xe6 20. Tdl-d8t Kf8-g7 21. Le5xf6t Kg7xf6 22. Td8xh8 Kf6- g7 23. Th8-d8 Pb5-c7 24. Thl-el en de Sint gaf het op. Enkele dagen later zou de Kerst man telegrafisch meedelen, dat het verloop van de partij identiek was met die van Smyslow-Ader jan uit het IBM-toernooi 1971 te Amster dam. Vanwege de sherry was de scherp zinnige geest van de goed heilig man uiterste beneveld geworden en dat kostte hem het kampioenschap van de "Old-new world" 1972! Onder aan de brief schreef de Kerstman "Zo zie je, beste collega, dat de jeugd het toch steeds wint van de ouderdom. Trek het je niet aan, want tenslotte ben JU 20 dagen vóór mijn heerschappij de alleenheerser, wat ik in de toekomst NOOIT ver anderen kan BISHOP 77i de Westduitse stad Telgte (in Noordrijn-Westfalen, ten oos ten van Munster en 75 km. voor bij Enschede) wordt een ten toonstelling gehouden van beeld houwwerken, die de geboorte van Christus uitbeelden. Foto: een werk van de kunstenaar Norbert Ahlmann, „Maria en het Kind in de ruimte". VLAGTWEDDE (ANP) Vier vrouwen hebben gisteren in Vlagt- wedde (Gr.) de tachtigjarige mevr Begeman in haar huis van f 800,- beroofd. De vrouwen kwamen binnen ter wijl de bejaarde vrouw bezig was geld o.m. haar aow-pensioen in een trommel op te bergen. Zij zeiden dat ze honger hadden, omsingelden de vrouw en wisten het geld te pró- ken. Omwonenden zagen de vier vitm» wen in een zwarte auto stappen, die door een man werd bestuurd. Een on derzoek van de politie in de wijde omgeving leverde tot dusver niets op. De vier vrouwen zijn vermoedelijk zigeuners, zo verklaarde de politie. ADVERTENTIE fauto-inzittenden brand glas inbraak ongevallen rechtsbijstand wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren ziekte KIN V ziektekosten om zéker te zijn 1 vraag uw assurantieman inlichtingen over Rijmnood-verzekeringen ef j; n.v. verzekeringsmaatschappij ^-tramdginwl 68 rdw-S tvl. Pom, zijn kop vol don-ker, zit voor 't raam op wacht, mid-den in de mid-dag lijkt het haast al nacht. Pom denkt: vroe-ger duur-den da-gen nooit zo kort. 't Is met-een weer a-vond als het mor-gen wordt. Pom denkt: ook maar weg-gaan en zijn zwar-te bol zakt om-laag en droomt weer van een diep zwart hol. Maar op-eens: een won-der! Of is het een droom? In zijn ei-gen ka-mer groeit een groe-ne boom. Waar zijn al-le licht-Jes en waar is de zon. waar de straat, mee vol-liep als de dag be-gon? lacht-Jes, stem-men, lied-Jes. waar zijn ze naar toe? Al-les lijkt zo don-ker, al-les lijkt zo moe. Bui-ten blijft het don-ker, maar de deur is dicht, Bin-men zijn de lied-Jes, bin-nen is het licht. En die groe-ne boom ruist: het don-ker is ge-weest. Al-les wordt weer be-ter, al-les wordt weer feest. MIES BOUHUY8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 11