EIDSCH DAGBLAD >rTT doelwit van fine overvallen Topverkoop van kerstartikelen )IT ALLES EN NOG MEER VANDAAG IN KERSTKRANT: jlfieuwkoop, Rijnsaterwoude, Zeist LEIDSCH DAGBLAD r Leone president Italië Vluchte lingen in India weer terug anno bgericht I maart 1860 VRIJDAG 24 DECEMBER 1971 No. 33590 •cteur: G Koopman xjfdredacteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 23,35 per kwartaal (postabonnementen f 25,75), f 7,90 per maand (bü vooruitbetaling), giro 57055, losse nummers f 0,30 Witte Slngei I, Leiden - TeL: 25041. Redactie: 21507 Nahezorging tot 20 uur. tel 30500 (zat. 18 uur) UTRECHT/NIEUWKOOP/RIJNSATER WOUDE PTT heeft het gisteren zwaar te verduren gehad. Op plaatsen hadden overvallers het gemunt op geld van staatsbedrijf. In Zeist werd een postauto overvallen en Nieuwkoop en Rijnsaterwoude kregen postagentschap- ongewenst bezoek. Utrechtse politie arresteerde de postzakken, dat een waarde van meer open nacht een 32-jarige man, dan 10.000 gulden vertegenwoordigde, later bleek dat hij niet tot de De chauffeur, die na de roof gekne- ïannen bel oorde die de pn <- veld in de laadruimte werd opgeslo- Zeist hebben overvallen. Ze ten bleef ongedeerd. Wel kon hij van er vandoor met een aantal een van de overvallers een duidelijk signalement opgeven. Versperd hi en dan zon Bilt verwacht van vanavond tot de^navond: droog weer met nu en In de nacht en ochtend selijk mist. Zwakke tot matige tussen zuid en zuidwest. Min. ongeveer 4 graden, maxima iS(|en r°nd 8 graden. (opgemaakt om 12.40 u.) 25 DEC. erop 08.47 uur, onder 16.32 uur. op 12.12 uur, onder 00.51 uur. vater te Katwijk 8.29 en 20.59 laagwater 3.59 en 16.28 uur. 26 DEC. op 08.48 uur, onder 16.33 uur. op 12.28 uur, onder 02.16 uur. water te Katwijk 9.29 en 22.04 laagwater 5.00 en 17.32 uur. 27 DEC. p 08.48 uur onder 16.34 uur. op 12.49 uur onder 03.43 uur. water te Katwijk 10.40 en 23.17 laagwater 6.12 en 18.46 uur. De vrachtauto, eigendom van een vervoermaatschappij in De Meern, wordt voor dagelijkse transporten door de PTT gehuurd. Meestal ver voert de auto meer geld, aldus de di recteur van het postdistrict Utrecht, H. Snel. Chauffeur T. F. Quick (46) wilde gisteravond by Driebergen de snel weg naar Zeist oprijden, toen de weg hem werd versperd door een gryze Citroen. Uit de auto stapte een man met een pistool. Hij dwong de chauf feur naar Zeist te ryden nadat hij naast hem had plaatsgenomen. In een verlaten deel van Zeist moest de chauffeur stoppen en de sleutels van de laadruimte afgeven. Drie overvallers haalden vervol gens enkele zakken uit de auto. stop ten chauffeur Quick in de laad ruimte en gingen er vandoor. De Ci- troën. die de dag tevoren in Utrecht was gestolen, werd 300 meter verder leeg aangetroffen. Eén man De postagentschappen van Noor den en Rijnsaterwoude zijn gisteren slachtoffer geworden van een over val. Het sterke vermoeden bestaat, dat één man voor deze twee overval len verantwoordelijk is. In Rijnsa- Ter kennismaking: het 4 weken voor de halve prijs naam: adres: plaats: Ik word abonnee per 8 januari 1971 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee lironummer: Hokje zwart maken, bon Invullen in open envelop (zonder postzegel) sturen aan Leidsch Dagblad antwoordnummer 214. Leiden. terwoude vertrok de dader met lege handen, in Noorden was de buit on geveer veertienhonderd gulden. Omstreeks half vier stapte een ongeveer 25-jarige man de winkel in Rijnsaterwoude binnen, waarin het postagentschap is gevestigd. Op dat moment was daar alleen de agent schaphoudster. waaraan de man postzegels vroeg. Toen de vrouw hiermee terugkeerde, keek zij in de loop van een pistool, terwijl de over valler de onthutste vrouw duidelijk maakte, dat hij geld wilde hebben De agentschaphoudster vertelde de man, dat de kassa was gesloten en dat ze eerst de sleutels moest halen. „Dat moet je dan maar doen" zei de overvaller, die wel even mee zou lopen. Op het laatste moment ver anderde hij echter van gedachten en nam de benen. Nieuwkoop Twee uur later drong een overval ler het postagentschap van het dorp je Noorden (gemeente Nieuwkoop) binnen. Onder bedreiging van een pistool eiste hij van de postkantoor houder geld, hij kreeg een bedrag van f 1.400, Nadat de overvaller de buit binnen had spoedde hij zich naar buiten vertrok met een gereedstaande auto. waarin buiten de man niemand zat. Op het moment dat de gealarmeerde politie op het toneel verscheen, was de onbekende al verdwenen. Direct werden de rijkspolitiekorp sen in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht gewaarschuwd en een ver scherpte controle op de wegen uitge voerd, Tot nu toe is echter nog geen spoor van de overvaller gevonden. Britse treiler redt opvarenden van Nederlandse kustvaarder DEN HAAG (ANP)- De Britse treiler „Ross Leopard" uit Grimsby heeft vanochtend de negen opvaren den gered van de Nederlandse kust vaarder „Trica", die by de Deense noordwestkust noodseinen had uit gezonden. De 498 ton metende kustvaarder van de scheepvaartonderneming „Trica" in Amsterdam had gemeld by slecht wéér op dertien myi ten noordwesten van Thyborön zware slagzy te maken als gevolg van wa ter in de lading. De Deense reddingsdienst zond direct enige helicopters en een red dingboot en verzocht alle schepen in het gebied assistentie te verlenen. De 355 ton 'metende „Ross Leopard" was het eerst ter plaatse en nam alle opvarenden van de „Trica" aan boord. Of de in 1963 gebouwde kustvaar der nog behouden kan worden, is niet bekend. De traditionele viering van het kerstfeest door het koninklijk gezin met het "per soneel had ditmaal plaats in het dorpshuis in Uddel. Met uitzondering van prinses Irene en haar echtgenoot was de gehele koninklijke fa milie aanwezig. Prins Wil lem-Alexander (de oudste zoon van prinses Beatrix) was ook nu weer goed voor een buitensporigheid-je. Hij paste de hoed van een jacht opzichter. De fotografen lie ten zich dit plaatje niet ont- aaan. ROME (AP, Reuter) Giovanni Leone (63 jaar) is vanochtend ge kozen tot president van Italië. De christen-democraat Leone wordt de zesde president van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Hy werd ge kozen tydens de 23-ste stemming. Dertien dagen had een socialistisch- communistisch blok de verkiezing van de christen-democraat Fanfani tegengehouden. Leono werd daarop naar voren geschoven By de eerste stemming na zyn kandidaatstelling kwam hy gisteren net een stem te kort. De presidentsverkiezingen die nu achter de rug zyn, waren de langste in de Italiaanse geschiedenis. Omzet boven 50 miljoen gulden DEN HAAG De handel in kerstbomen, kaarsen en kerst artikelen heeft dit jaar een nieuw record bereikt. Volgens een ruwe schatting is in Nederland 20 miljoen gulden uitgegeven aan kaarsen, werden drie miljoen kerstbomen verkocht (ca. 25 miljoen gulden) en ging een bedrag van zeven miljoen over de toonbank voor kerstboomartikelen. De NV Kaarsenfabriek gebr Boi- sius in Schyndel toonde zich byzon- der tevreden over de resultaten „Ruwweg hebben we in de afgelo pen maanden 20 miljoen kaarsen verkocht. Vooral gekleurde kaarsen (paars, oranje, lila en zwart) -ijn favoriet. Veel vraag is er ook ge weest na de zogenaamde stomp- of cilindrische kaars. Ook in Gouda heerste de afgelo pen maanden weer een topdrukte „De kaarsenomzet is dit jaar op nieuw toegenomen. Zelf hebben we enkele tientallen miljoenen kaarsen verkocht" De kaarsenfabrikanten spreken niet meer van een concurrentie van de elektrische boom verlichting, hoe veel tegenwoordig naar- schatting )0 procent van alle kerstbomen hier mee is uitgernust. ..De kaarsen wor den toch wel gekocht", aldus een verkoopleider in Gouda. Tevredenheid ook bij de vier grote leveranciers in ons land van kerst- artikelen. By dé firma Peha in Sneek arriveren ieder jaar alleen al circa 50 spoorwagons met glasarti kelen en nog eens 20 met byartike- len Het wordt geïmporteerd uit Oosteuropese landen en uit Azië Een enorme vlucht heeft dit jaar de zogenaamde .sneeuwspuitbus' genomen. Dit jaar zyn er ruim 1.5 miljoen over de toonbank gegaan Nederland tastte ook diep in de portemonnee voor de aanschaffing van kerstbomen, hoewel de pryzen in vergelyking met 1970 aanmerkelyk hoger liggen. Gemiddeld moet vooi een boom f 8.— worden neergeteld tegen bijvoorbeeld f 6.— in 1970 Een woordvoerder van Staatsbosbe heel heelt de indruk, dat de vraag naai kerstbomen dit Jaar groter Is dan voorheen, maar een juist aan tal is niet te noemen. Ervan uitgaande dat in 3 miljoen van de by na 4 miljoen Nederlandse woningen en bedryven in deze da gen een kerstboom staat opgetuigd, betekent dat voor circa f 25 mil joen is omgezet. Het grootste deel van de fynsparren op de Neder landse markt moet worden geïmpor teerd uit België en Luxemburg De meest verkochte „lengte" van de bomen is die van 1,75 meter. czibu V&caUM/n^z INTERIEURVERZORGING CR'JNÓBURGD HEER KEUS IN 1 PASSENDE OMGEVING RAWALPINDI/NTEUW DELHI (AP, Reuter) India zal aanstaan de maandag een begin maken met de repatriëring van de tien miljoen vluchtelingen uit Bangla Desj. Nieuw Delhi hoopt het programma binnen twee maanden te kunnen voltooien. Volgens VN-functionarissen zou den volgens het Indiase schema per dag 160.000 vluchtelingen moeten terugkeren. Het zou de bedoeling van de Indiase functionarissen zyn in groepen teruggaan dorp voor dorp De meeste vluchtelingen zullen moeten terugkeren zoals zy zyn ge komen, te voet. Voor de ouden en zwakken zullen echter legervoertui gen beschikbaar worden gesteld, zy krijgen geld en voedsel mee voor twee weken. Sommigen moeten ech ter 300 kilometer lopen om hun oude woonplaats te bereiken. Langs de voornaamste wegen in Bangla Desj worden echter hulpkampen in gericht waar de mensen kunnen uit rusten en eten. Inmiddels Is in de Pakistaanse hoofdstad Rawalpindi een gesprek begonnen tussen sjeik Moedjiboer Racuiman en de Pakistaanse presi dent Bhoetto. Naar verluidt zou Bhoetto trachten Rachman te be wegen zitting te nemen in zyn nieuwe regering. Zie ook de buitenlandpagina. FIAT 850 EN 850 SPECIAL Sportiviteit op gezinsformaat Veiligheid tot in de kleinst details Royale zit achter het stuur Praai luxueus interieur Vanaf f 5529.- incl. BTW Vraag vrybiyvende proefrit KOREVAARGARAGE n.v. Donderdagavond koopavond (Qucf ^ÏCte teuws> Vandaag honderd jaar gele den, stond in de krant: Rome 22 Dec. de Paus heeft 28 bisschoppen gepre- coniseerd benoemdwaarbij 19 Italiaanse en 3 Fransche (Adv) Mevr. Avan Iter- son-Bosch verlangt tegen 1 F bruarij een bekwame werk meid of noodhulp, die mei de wasch kan omgaan, loon buiten verval f 50 a f 55. Het Adres Hooigracht nr. 48, te Leiden,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 1