functie van de Leidse universiteit nu in een Caravanzaak rustige rechtbanksfeer RAAD OP BEZOEK IN NOORD Agglomeratie vraagt intensieve studie Jeugdkamerorkest gaf vlot en fris concert Leefmilieu bij Prinsenstraat Show HAI in Holiday Inn ROOIJAKKERS AUTOMOBIELBEDRIJF N.V. AG 8 NOVEMBER 1971 LEIDSCH DAGBLAD Dl ne LEIDEN Het onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar de leef- larheidsfactoren in het gewest leert, dat de Leidse universiteit een zeer belangrijke on- :rwijsvoorziening is die een duidelijk regionale (niet-nationale) functie vervult en die Dor het gewest Leiden tevens van belang is als „aanhechtingspunt" voor een reeks sociaal-culturele, sociaal-medische en onderwijsvoorzieningen. Bovendien vormt het kfudentenbestand een karakteristieke component van de samenleving in de Leidse agglo en is de universiteit verreweg de grootste werkgeefster in het gebied. ïet rayon van de Leidse unl- 'siteit werd op grond van gegevens CBS-publicaitaes uit 1956 en als volgt bepaald: grenslijn van provincies Zuid- en Noord-Hol- ld; lijn Hilversum-Woerden-Gor- m (overlappingsgebied met het ran van de universiteit in «recht)grenslijn Zuidhol- idse/Zeeuwse Eilanden. Het blijkt 5, dat de Leidse universiteit een duidelijk begrensd voedingsge- d had, dat vooral de provincie ■Holland omvat gelijksootig izers schrijven Vandelgebied ifjïu is er 7 dagen een inr ij verbod af Hartebrug tot Hoogstraat en :ns een inrij verbod Korenbrug. is het mogelijk, dat ik op 4 no- iber om 13 uur 16 geparkeerde sns en om 17 uur zelfs 23 stuks rkeerde wagens zie staan tus- Korenforug en Beschuitsteeg, mensen hebben recht op een ibele bekeuring: 1ste het inryver- genegeerd; 2de automatisch ver- rd geparkeerd. Een raadsel is dat- surveillerend politieman op de ermarkt zich er niets van aan- rt. De parkeerwacht is spoorloos, komen alleen 's zomers een bon iohrijven aan buitenlanders. Is daar geen controle wordt mt- p efend, kan wethouder Kret die I den beter ergens anders plaatsen. J. S. Tierolf, Botermarkt 19A, Leiden J)M VERLIES E DEKKEN? Tog niet zo gek lang geleden kostte nog een kwartje om een brief stuurd te krijgen. In de automaten de postkantoren kon je voor een den een boekje krygen met of vier s van 25 cent of de combi- tie 6 x 15 plus 2x5. Gelijktijdig II de prijsverhoging van 25 naar 30 I it schijnt de PTT nu nog een ma- te hebben gevonden om het ver wat kleiner te maken het postkantoor op het Bevry- gigsplein ging ik gisteravond wat Meven op de bus doen. Daarvoor est ik nog de postzegels hebben en m'n onschuld dacht ik daarvoor boekje met zegels van vijftien ;eht uit de automaat te trekken. Tot >1 in grote verbazing (en ergernis) ik echter, dat er op de kant van >rjt apparaat waar zulk soort boekjes ai, moeten komen, een papiertje was k ïlakt met de mededeling: vijf post fels a 20 cent. Met het gevolg, dat nu geen dertig maar veertig cent een brief moest plakken. Handig dacht, dat wel, maar galant kan ik niet vinden. Pieter J. J. Taffyn, Mahlerstraat 15, Leiden. materiaal betreffende de huidige si tuatie staat niet ter beschikking, maar wel is bekend waar de eerste jaars studenten van het cursusjaar 1967-1968 vandaan kwamen, hetgeen als voldoende indicatie kan gelden voor de ontwikkelingen ten aanzien van het voedingsgebied. Het blijkt dan, dat de meeste eerste jaarsstudenten van de universiteit uit Zuid-Holland afkomstig zijn, waarbij Den Haag wel de belang rijkste plaats van herkomst is. Veel ^-minder studenten komen uit Rotter dam. Al met al lijkt het rayon van de Leidse universiteit in het zuiden sterk te zijn ingekrompen doordat de Rotterdamse hogeschool sterk is uit gebreid, zowel naar aantal studenten als naar faculteiten. Het is te ver wachten dat vooral het zuidelijk deel van het voormalige rayon is verloren Verstlnn I^Naar aanleiding van het bericht dat Kerst-Inn organisatoren geplaatst bben, wil ik nog even dit zeggen: ituuriyk is het Kerstfeest met de - Ie familie, .met. kaarslicht, konijn kalkoen, en de boom erg gezellig misschien denkt u zelfs dat het ït gezelliger kan dan dit besloten Zo ja, dan moet u de rest n dit stukje niet lezen, want dan elt u zich helemaal niet door aan spraken. Ik vind namelijk dat men juist op jrstmis een minder besloten feest oet houden en meer open moet om contact te hebben met an- re mensen dan die uit het allar- agse kringetje. Op het vredesfeest hét niet zo moeilyk om in je eigen zin eens extra aardig te doen, maar vredigt dit u? Volgens mij, geeft 't extra voldoening als u op Kerstmis extra aardig geweest bent voor [deren. Hierbij denkt ik b.v. aan nden waar reeds in vroegere jaren 't gebruik heerste om een plaats te serveren aan het kerstmaal voor toevallig aankloppende onbe- Vorig jaar heeft de Kerst-Inn mij j eds de gelegenheid geboden om deze intacten te maken. Eigenlijk was ik alleen uit nieuwsgierigheid naar gegaan. Alles wat ik daar zag ,j 'ertrof mijn (niet al te hoge) ver- achtingen. Zowel oud als jong vond hier in een gezellige en ongedwon sfeer bijeen. Er was totaal geen >rake van generatie-conflict of dis- 'iminatie. Is het niet een troost te weten dat in deze harde wereld toch nog lensen zijn die de ware betekenis •n Kerstmis erkennen: VREDE?! Van den Berg, Hoofdstraat 78 Valkenburg Z-H. Haagse agglomeratie. Delft en in an dere mate Rijnmond. De meeste studenten wonen ech ter toch in Leiden, Oegstgeest en ook wel in Leiderdorp (respectievelijk 56,6 pet 4,0 pet en 2,8 pet). Tevens blijkt dat de b-studenten relatief meer in Leiden en omgeving zijn ge concentreerd dan de a-studenten die echter weer voorzover ze in Leiden wonen vooral de binnenstad bevol ken. Vergelijking met een voorlopi ge en fragmentarische telling uit 1966-'67 leert, dat de opnamecapaci teit van Oegstgeest nauwelijks toe nam, maar die van Leiden vooral door de activiteiten van „Studenten huisvesting" en Leiderdorp wel dege lijk. Voorts blijkt dat de mannelijke studenten veeleer dan de vrouwelijke de binnenstad te concentreren in de Leidse agglomeratie gaan wo- ne. De vrouwelijke studenten zijn gegaan. Niettemin is nog steeds 75 1 veel eerder geneigd forensenstudent te worden, hetgeen vooral geldt voor Den Haag. Effect Het blijkt, dat in het centrum van Leiden (binnenstad noord en zuid) en in het westelijk deel van de ge meente ongeveer evenveel studenten wonen. In de binnenstad wonen ech ter meer a-studenten en in het wes ten meer b-studenten, hetgeen over- studenten buiten Leiden of de eenkomt met de lokatie van hun far Leidse agglomeratie woont, maar j culteiten, laboratoria, bibliotheken toch zo dichtbij dat ze kunnen fo- etc. Het beleid van de universiteit rensen. Met name geldt dit voor de om de a-gemeenschap in haar geheel pet van de eerstejaars uit Zuid-Hol land afkomstig, hetgeen de nadruk legt op de sterk regionale functie van de universiteit. Dit wordt te vens onderstreept door het feit dat een derde: van de studenten „spoor student" is. Forensen Het blijkt, dat een hoog percenta- de b-gemeenschap in de westelijke nieuwbouw en de A.&.-complexen lijkt dus wel degelijk effect te heb ben. De rest van de agglomeratie her bergt veel minder studenten, waar bij ook geen verschillen blijken tus sen de concentratie van a en b-stu denten. De herkomstpatronen van de werk nemers zijn anders van aard. Het belang van de universiteit voor de agglomeratie, onder meer voort vloeiend uit de werkgelegenheid en de bestedingen der universiteitsbe volking, is dan ook niet dan na in tensieve studie vast te stellen. DEN HAAG Ze waren allemaal zeer teleurgesteld door hun veroor deling, een 57-jarige chauffeur uit Delft, een 59-jarige garagehouder uit Voorschoten, een 48-jarige direc teur uit Voorburg, een 58-jarige ijzerhandelaar en 51-jarige loodgie ter. beiden uit Den Haag, die op een terrein in de Bospolder te Hoogma- de, gemeente Woubrugge een cara van hadden staan en plotseling een procesverbaal kregen wegens over treding' van de wet Bescherming Landschap. Dat wil zeggen, hun ca ravans mochten er niet staan. Dit heeft in eerste instantie voor het kantongerecht in Alphen aan den Rijn een dramatische zitting opgele verd, waarbij zelfs een vrouw van wege de emoties bezwijmde. Er werden geldboeten opgelegd van f 400, waarvan f 200 voorwaardelijk Subsidie CRM LEIDEN In onze rubriek „Bin nenstad onder de loep" van vrijdag werd de suggestie gedaan, dat Lei den moet inhaken op subsidie van CRM, die volgens een actuele fol der te krijgen is voor verbetering van de woonomgeving. Mede door het werk van het Maatschappelijk Contactorgaan heeft men in Leiden deze subsidiebron al aangeboord voor dat de folder verscheen. Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen te Huizen, H. J. de Bie te Wierden. Aangenomen naar A'dam-Noord, A. A. Spijkerboer, studenten predi kant te A'dam. Bedankt voor Papendrecht, C. Kik, kandidaat te Rotterdam. GEREF. KERKEN Beroepen te Oudemirdum, J. Jans, kandidaat te Bussum. Aangenomen naar Laren (N.H.) pastorale arbeid Gooise ziekenhui zen, W. J. van Otterlo, aanstaanr' emeritus predikant te Amsterdam. GEREF. KERKEN (VRIJGEM.) Bedankt voor Zaandam in combi natie met Krommenie, C. B. IJ. Leo nard te Hilversum. CHR. GEREF. KERKEN Beroepen te Mijdrecht, M. W. Nieuwenhuyze te Delft. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Leerdam, A. M.der Boer te Ridderkerk. Bedankt voor Wageningen, A. Klaaswaal en Oostkapelle, N. W. Schreuder te Goes. dit laatste in hoofdzaak vanwege verklaring van verdachten, dat on danks veroordelingen, zij hun cara vans toch op het terrein zouden la ten staan. Dit alles werd nu in heel wat rus tiger sfeer voor de Haagse recht bank opnieuw behandeld. De feiten gaven geen problemen, doch ver dachten beriepen zich op het feit, dat zij de caravans door aanplantin gen aan het gezicht vanaf de open bare weg hadden onttrokken. Het terrein hadden zij voor een termijn van 'vijf jaar gepacht en de verpach ter had meegedeeld, dat alles in orde was. Dat bleek dus met het ge val te zijn. Verdachten hadden aan zienlijke kosten gemaakt en in totaal staan er plm. 30 caravans, ook van andere personen uit Delft en de Rijnstreek. Intussen is een verzoek om ontheffing ingediend bij de pro vincie, doch daarop is nog geen be slissing genomen. Aanvankelijk opperde de president van de rechtbank de behandeling pan de zaak aan te houden, totdat op die aanvraag is beslist, doch de Officier merkte op, dat in elk geval de overtreding vaststaat. Wel zou de voorwaardelijk opgelegde boete bij een eventuele óntheifing in het gedrang komen, doch de verdediger van verdachte bepleitte, om te vol staan met een symbolische boete, zodat dan deze affaire is afgedaan. Daar voelde de rechtbank wel voor en de officier vorderde tegen ieder van de verdachten f 50 boete. De verdediger zette uiteen, dat verdachten ter goeder trouw waren en* zich een strafvervolging erg aan trekken. Hij wees op de besprekin gen, die thans plaats vinden met be trekking tot wijzigingen in de veror- Supermarkt in Merenwijk LEIDEN De heer G. J. Neute boom, die reeds 25 jr. winkelierserva ring heeft in de Haarlemmerstraat en 4 jaar in de Langevoort, zal a.s. donderdag een noodwinkel, waaraan het karakter van een supermarkt wordt gegeven, in de Merenwijk ope nen. Het bedrijf wordt onderge bracht in de onderbouw van de flat aan de Condorhorst. Teneinde op de hoogte te zijn van het assortiment artikelen, waaraan in deze nieuwe wijk het eerst behoefte bestaat, heb ben de bewoners tijdens een bijeen komst in de kantine van Elemen- tum hun wensen kenbaar kunnen maken. Ook de openingstijden zijn in overleg met de bewoners vastge steld. De leiding van het bedrijf komt in handen van een zoon van de heer Neuteboom. dening, waardoor wat ruimer ont heffingen verleend kunnen worden, doch een rechter vreesde, dat de door de nieuwe verordening van Ged. Staten thans voorgesteld, juist stren gere voorschriften gaan gelden. De rechtbank zal 19 nov. vonnis wijzen. LEIDEN Het Jeugdkameror kest Leiden gaf zaterdagavond in de Zuiderkerk een donateursconcert. Het programma vermeldde maar liefst acht werken, die echter zo vlot fris van de lever werden ver klankt. dat het publiek zich geen homent kon vervelen. Waren er in het eerste deel van de 30ste symfonie van Haydn nog eni ge sporen van plankenkoorts merk baar (voor meer dan de helft van de jeugdige spelers was dit concert een debuut), spoedig ging men zozeer op in de muziek, dat menig volwas sen musicus hiervan nog wel het een en ander kan leren. Bachs klavecim belconcert in f werd helaas een mis lukking, doordat Ada van der Bents eigen instrument door de warmte volkomen was ontstemd; zij speelde het concert van A tot Z, waarvoor mijn oprechte bewondering, want ik zou onder dergelijke omstandigheden er na een paar maten de brui ,aan hebben gegeven. De begeleiding were verzorgd door de primi, of liever pri- mae (de meisjes waren in de meer derheid) inter pares van het JKL; zij weerden zich dapper, maar de materie was merkbaar te hoog ge grepen. Bijzonder chamant klok de suite voor strijkorkest van Charpentier. en ook Jan Willem Ter wen mocht niet klagen over de begeleiding toen hij solieerde in het Fluitconcert in D. van Hasse. Terwen belooft een goed fluitist te worden. Techniek en em bouchure zijn uitstekend, doch hij mist nog de ervaring om geheel overtuigend te zijn. Voltreffers waren Leopold Mozarts Sonatina per orchestra giovanile. Het laatste deel van Schuyt werd gebis seerd en klonk toen tweemaal zo goed als de eerste keer. Het is een hom mage aan Prokofjef, dus zo licht te dirigent Henk Briër toe de com ponist heeft hier met opzet gesto len! Zeer geslaagd was het optreden van het Muramatsu-fluitkwintet, dat bestaat uit leerlingen van Koos Ver heul. De „mattinata e fughetta" van Lorenzo was weliswaar niet geheel vrij van onregelmatigheden in tempo, het concert nr. 2 van Boismortier werd perfect en met verve uitge voerd. R. G. HARMS. ADVERTENTIE HORLOGES De mooiste en de ruimste keuze, in de allerbeste merken. SEIKO - ETERNA - CERTINA CITIZEN - PRISMA - ROA- MER - JUNGHANS - EWE - ANCRE. Voor f 39,50 heeft U by ons al een echt Anker Uurwerk, Schokvry, Onbr. Veer. Door eigen ateliers, de beste vak-service. Uw horloger v. d. Water Haarlemmerstraat 181 LEIDEN Mevr. Kerling (PvdA) heeft B. en W. gevraagd waarom de bewoners van de Prinsenstraat geen antwoord hebben gehad op hun brief van 25 mei vorig jaar, waarin ze aandacht vroegen voor het onbe woonbaar verklaarde pand Prinsen straat 34 en de erachter staande panden, die als pakhuis worden ge bruikt. Het raadslid wil de mening weten van het college over de plaD- nen tot verbetering van dit stukje leefmilieu, een rapport van de brand weer en in afwachting van een defi nitieve regeling een schoonmaakbeurt door de reinigingsdienst. LEIDEN De Hollandse Auto Import Maatschappij, die haar hoofdkwartier heeft aan de Zoeter- woudseweg in Leiden, heeft de afge lopen dagen een show gehouden in Holiday Inn. De volledige lijn van in ons land verkrygbare produkten van American Motors stond er rond het zwembad van het motel opgesteld. Veel nieuws was er echter niet. Hier een andere voorkant, daar een wat betere versnelling. Maar écht veran derd was er weinig aan de Matadors, de Javelins, de Hornets, de Grem lins en andere AMC- varianten. De Amerikaanse autofabrieken hebben langzamerhand uit het Europa bet lesje geleerd, dat het niet wyselyk is elk jaar een nieuw model uit te brengen. Ook de Amerikanen worden het beu de ene dag een nieuwe auto te kopen om de andere dag te moe ten ervaren dat hij alweer verouderd is. Daarom zyn enkele autoconcerns er al toe overgegaan de modellen wat langer in produktie te houden en men twijfelt er niet aan of ook de andere Amerikaanse fabrieken zullen volgen. Het was vrijdag, zaterdag en zondag niet overweldigend druk in Holiday Inna De teruggang in de economie doet zich duidelijk ook in de autobranche gevoelen. Men is wat terguhoudender by de aankoop van een auto geworden. Maar by de HAI weet men maar al te goed, dat men het toch niet moet hebben van de geïnteresseerde kijkers. De Leidse importeur van deze grote Amerika nen heeft in hoofdzaak te maken met gerichte kopers. En die wisten de weg naar Hoüday Inn best te vinden, zodat de heer Willem C. van der Klugt echt niet ontevreden was over het resultaat van zajn jaarlijkse show. ADVERTENTIE REEDS 31 JAAR MERCEDES BENZ DEALER OEGSTGEEST - Leidsestraatweg 1 - Telefoon 0171052643 Mercedes-Benz ALVORENS OVER HUURVERHOGING TE BESLISSEN LEIDEN De halve gemeenteraad had zaterdag aan de uitnodiging van het wykcomité „Plan Noord" gevolg gegeven om te komen kyken, alvo rens een beslissing te nemen over huurverhoging. Het wykcomité had aan de bezichtiging een rondgang verbonden door de betreffende buurt, waarby de gelegenheid werd aange grepen om ook enkele andere dingen, die de buurt hoog zitten, aan de raadsleden te tonen. Burgemeester Vis en wethouder Menken gaven ook biyk van hun belangstelling. Voorzien van een gestencilde handleiding en vergezeld van leden van het wykcomité begon men in de Sophiastraat, waar een in de oorlog weggebombardeerde hoek nu een sloopbedryf herbergt. In de Prinsenstraat toonde het wykcomité het contrast tussen een goed onderhouden gedeelte van de straat en een ander gedeelte, dat door verkrotting wegvalt. Speciaal de twee poorten hadden de byzondere aandacht. Via de fleu rige Herensingel kwam men aan het „Rotte Gebit" in het aangezicht van de wyk. Deze entrée aan de Julïana- straat ligt er al 20 jaar als een ga pende wonde. Na nog twee doornen in het oog van de buurt te hebben gezien, be reikten de raadsleden via de achter- zyde de Anna Paulownastraat, waar de woningen van het omstreden plan ni liggen. Het wykcomité had de bewoners gevraagd de raadsleden waardig te ontvangen en dit is gebeurd. Zy heb ben geconstateerd, dat er inderdaad nogal wat aan woningen en buurt mankeerde. Er was bewondering voor de vele bewoners, die door er soms duizenden tegenaan te gooien er zelf moois van gemaakt hebben, moeite namen om hen aan te horen. nog i De bewoners maakten beslist van hun hard geen moordkuil, maar toon den ook dankbaar te zyn, dat de raadsleden op hun vrye zaterdag de Wijkcomitévoorzitter Van Voorn (met spreekbuis) leidt de W'„ "endrlksbu~rge,neeïtVïaMër"hcm77n Te t0°nde,dlt dow «e raadsleden een Waalleden rond. verversing aan te bieden na afloop van de excursie. (Foto Holvast)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 3