Verontrusting in een deel van Wassenaar agenda Swingende modeshen Sfeervol Sirkus van het CJP Doorgangsroute interlokaal verkeer Eerste expositie va Werkgroep Noord-i PAGINA 2 LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 8 NOVEMBE] LEIDERDORP Burgemees ter Van der Have van Leiderdorp opende zaterdagmorgen in de kinderspeelzaal N 13 aan de Den nenschans een speelgoedtentoon- Maandag Kreatlef Sentrum (Breestraat 66) Kreativlteit bezoekers 8 uur nam., ca fé-bar 12 uur tot 's nachts 1 uur. Dansschool Mekl (Hogewoerd) Con tactavond weduwnaarsclub 8 uur nm. Hehobotr. (Rapenburg) Leidse Ama- teurfotografenvereniging 8 uur nam. Rijksmuseum voor Volkenkunde Spi mej. M. B. Gompelman en dhr. H. D v. d, Berg over ..Beelden uit het mo derne Indonesië' 8 uur nam. Dinsdag Het Mierennest (Morsweg 59) Be jaardensociëteit 2-4 uur nam. Kreatlef Sentrum (Breestraat 66) Cineclub en K. en O. Filmprogramma rond Paul Verhoeven 8 uur nam., café- bar 12-1 uur 's nachts. Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den) 9-12 uur nam. Boommarkt 12 Sociëteit voor gehan dicapten 2-5 uur nam. Jeugdhuis Breestraat 19 Spreekuur Chr. Emigratiecentrale 7-8 uur nam. Diamantplein 27 Gespreksavond Ba. ha'i 8.15 uur nam. Steenschuur 5 Spreekuur Stichting huivesting werkende jongeren 8-8.30 uur nam Petrakerk NCVB afd. Noord Spr. ds. De Cler over "De christen en de ruim tevaart" 8 uur nam. Nat. Historie (Raamsteeg) Spr. dr. P. H. van oDesburg over "Dierenleven in Suriname" 8 uur nam. Stationsweg 41 Vergadering Kamer van Koophandel 3 uur nam. Zuiderkerk (bovenzaal) C.H U. (le denvergadering) Spr. mevr. ir. W. C. de Ruiter over "Autoweg-weg auto" 8 uur nam. Stadsgehoorzaal N.R.V. Silhouet van het wintertoerisme (Kleurenfilms en modeshow) 8 uur nam. Woensdag Oegstgeest (Julianalaan 1) Volle Evangeliegemeente Rijnland Spr. dhr. Jongman 8 uur nam. Stadsgehoorzaal K. en O. Filmlezing Josephine van Gasteren over "Rusland nu" 8 uur nam, Stadhuis Openbare begrotingsverga dering Commissie economische - zaken en gemeentelijke bedrijven 8 uur nam. Oegstgeest (Geversstraat 65) Socië teit voor kamerbewoners en alleen staanden) 8 uur nam Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (voor kamerbewoners en alleenstaan den) 9-12 uur nam. Oegstgeest (Kennedylaan 11) Infor matie-avond Baha'l 8 uur nam. Stadhuis Spreekuur sociale raads vrouw 4-6 uur nam. Beloftekerk NCVB afd. Morskwartier Spr. dhr Slpke van der Land over "Mijn verblijf bij de trio-indianen" 8 Nat. Historie (Raamsteeg) Open- huiamlddag 2 uur nam. Café Aniba (Herenstraat) VOLA Spr dhr A. Gerritsen over "Het onderhoud aan hulzen en flats" 8 uur nam. Apotheekdienst De avond-, nacht- en zondagsdienst wordt waagenomen door apotheek Kok Rapenburg 9. Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66 en apotheek Breest Smai- lenburg. Loevesteln 6 Leiderdorp. STICHTING GEZINSVERZORGING LEIDEN Aanvragen dagelijks tUdens de spreek, uren van 9 tot 10 uur Voor gezins verzorging: Morssingel 8. tel 24800; voor bejaardenhulp: Oude Rijn 190, tel. 23200. WASSENAAR De bewoners van een gedeelte van Wasse naar. met name van de Stadshoudersweg, Stadhoudersplein en Van Duivenvoordelaan zijn ernstig verontrust over de conse quenties van het besluit van het gemeentebestuur van deze plaats, tot aanleg van de eerste fase van de noordelijke rand weg d.i. van de Kokshoornlaan tot de Van Duivenvoordelaan. Immers, als gevolg hiervan zullen de Stadhoudersweg, Stad houdersplein en Van Duivenvoordelaan nog meer dan thans het geval is, als doorgangsroute voor het interlokale verkeer gaan fungeren, terwijl deze wegen nooit anders dan voor lokaal verkeer bedoeld zijn geweest. Het is duidelijk, dat voor een on bestemd aantal jaren een onaan vaardbare situatie zal ontstaan. La waai en luchtvervuiling zullen dege nen die langs de bedreigde route wo nen ernstige overlast bezorgen. De verbindingen met de scholen die aan weerszijden van deze verkeersroute zijn gelegen, worden bemoeilijkt. Bovendien lopen deze wegen door een druk bezocht winkelcentrum. Ook wordt een gevaarlijke situatie geschapen voor de honderden leerlin gen van het Adelbert College, die van uur tot uur deze drukke verkeers weg moeten oversteken om naar hun leslokalen te komen. Op grond van het onbehagen heeft zich uit de betrokken bewoners een werkgroep gevormd. Deze heeft zich tot opdracht gesteld de mate van verontrusting te peilen en een on derzoek in te stellen naar alterna tieve oplossingen die de bezwaren voor het leefmilieu rond bovenge noemde route kunnen beperken. Het onderzoek naar de verontrus ting onder degenen die langs de hierboven aangeduide route wonen, heeft tot resultaat gehad, dat de overgrote meerderheid van de be trokkenen heeft gereageerd met de verklaring, dat de situatie onaan vaardbaar zal zijn. De oplossing van de problematiek die hier aan de orde is. moet naar het oordeel van de werkgroep gevonden worden in de aanleg van de geprojecteerde rand weg in zijn geheel. Zou het niet mo gelijk zijn, om welke redenen dan ook. nu reeds een definitieve, onge lijkvloerse aansluiting op rijksweg 44 (Den HaagLeiden) tot stand te brengen, dan zou een voorlopige voorziening moeten worden getroffen. De werkgroep heeft zich in een schrijven tot burgemeester en wethouders en tot de raad gericht met het verzoek aan de bezwaren aandacht te willen schenken en de naar voren gebrachte suggesties in de besluitvorming te willen betrek ken. Burgemeester Staab heeft de werkgroep ontvangen. Hierbij was ook aanwezig directeur van gemeen tewerken, Pot. Gesteld werd, dat de overlast die de bewoners van Stad houdersweg, Stadhoudersplein. Van Duivenvoordelaan en andere wegen In Wassenaar zullen ondervinden, tot een zo kort mogelijke termijn zal worden beperkt. Antiek uit huis gestolen LEIDEN Uit een woning aan de Hooglandse Kerkgracht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoeveelheid antiek ter waarde van ongeveer f 1500.ontvreemd. De inbrekers verschaften zich de toe gang tot het huis door het inslaan van een ruit. Het antiek bestond voornamelijk uit koperwerk. Motorrijder verongelukt LEIDEN Een 19-jarige motor rijder en zijn 16-jarige duo-passa- giere zijn zondagmorgen gewond ge raakt toen de motor in botsing kwam met een auto. Het ongeluk gebeurde op het kruispunt Willem de ZWygerlaan Haarlemmerweg. De motorrijder wilde linksaf slaan, maar werd niet opge merkt door de bestuurder van de auto, een 44-jarige man uit Voor hout en kreeg daarom geen voor rang. Bij de botsing liep de jongen een hersenschudding en een gebro ken onderbeen op. het meisje een gebroken rechter elleboog. ZOETERWOUDE De werk groep Noord-Aa heeft dit weekend toch haar eerste expositie gehouden in de door haar gekraakte boerderij in Zoeterwoude. Ex-tweede-kamerlid Bram van der Leek tapte symbo lisch een glas boerenjongens en opende met dit gebaar de tentoon stelling. Er waren werken te bezichti gen van de Haagse beeldhouwer Pirr van Moorsel en van Jan Hooimeijer opgesteld in de stallen van de boer derij. Het ziet er naar uit dat deze eerste expositie tevens wel eens d> laatste zou kunnen zijn: de provincie neeft de werkgroep aangezegd dat zij het pand op uiterlijk 15 november zal moeten verlaten. René Rentiers, één der leden van ae werkgroep vertelde nog eens hoe de groep op 17 oktober de boerderij heeft gekraakt. De boerderij stond op de nominatie om te worden afge broken, en de werkgroep wilde er een werkruimte van maken. Reiniers had het plan om een soort cultureel centrum in te richten waar ruimte zou zijn voor es cabaret, klein toneel etc. Ds zou er een klein horeca-bedr den opgezet, dit omdat het pi bestuur deze eis op dat monv de. Ook zou de schuur en d beschikbaar gesteld worden lerlei groeperingen die daar stelling voor hadden. Reini de er de nadruk op dat dit was van hemzelf als „privé-p Inmiddels was er een ande didaat op de proppen gekoi didaat op de proppen gekon horecabedrijf uit Den Haag, eindelijk echter van het hl kopen van het pand afzag. Op dit moment is een naarsfamilie kandidaat vo< pand: de eis dat er iets aan gedaan moet) worden is ki komen te vervallen. De eni| die de werkgroep nog heeft feit dat de burgemeester va terwoude zeer positief sta genover de plannen van de we maar of hij zal kunnen help« vraag. Jacques cle fatalist" stelling. De tentoonstelling, die het hele weekeinde heeft geduurd, was opgezet door de stichting Kinderspeelzaal Leiderdorp en omvatte verantwoord speelgoed en peuter- en kinderboekjes die op de ontwikkeling van het kind een guristige invloed kunnen uit oefenen. Op de foto Holvastt to nen enkele ouders hun interesse. Ook burgemeester Van der Have frechtsboven met bril) is kenne lijk verbaasd over wat er te zien valt. Morgen begint de verkoop van kin derpostzegels m de postkantoren. Na tuurlijk heeft u al de nodige post zegels en kaarten van de kinderen aan de deur gekocht, maar er kan altijd nog wel wat meer bij....# De inwoners van Katwijk aan den Rijn moeten er dan wel even aan denken, dat ze niet meer terecht kunnen ir het postkantoor. Dat is opgeheven. VIJFTIG JAAR „IMENEXCO" LEIDEN/NOORDWIJK In Huis ter Duin is zaterdag op feestelijke wijze het feit herdacht, dat "Ime- nexo" (Leiden) vijftig jaar bestond en de directeur, de heer J. W. Stof fers, de leiding van het bedrijf veer tig jaar in handen heeft. De heer Van Schagen bood na mens het personeel een antieke zon- neklok aan, alsmede een cruise voor de heer en mevrouw Stoffers. Spre ker memoreerde o.a. de groei die Imenexco in deze tijd heeft gereali seerd. De heer Slingerland bood na mens de personeelsvereniging een filmprojector aan; mededirecteur de heer Fokkens -schonk een tinnen wandbord. Er waren verder bloe men voor de dames. Zowel de heer als mevrouw Stoffers spraken een dankwoord. Het was reeds ver na middernacht alvorens het einde was aangebro ken. Ter herinnering aan dit feest ont ving het personeel een fraaie set, bestaande uit een pen en een pot lood. De toneelgroep Theater geeft mor genavond ir. het Rijnlands Lyceum een opvoering van 'Jacques de fata list'. 'Jacques de fatalist' is een mo derne toneelbewerking door Fran cois Huster van de gelijknamige dialoog-roman van Denis Diderot (1773). Ger Thijs heeft op zijn beurt Husters adoptatie bewerkt. Hijzelf voert de regie en Hep van Delft neemt, dekor en kostuums voor zijn rekening. Het voornaamste probleem dat in dit stuk aan de orde komt is het probleem van de vrijheid. De meester van Jacques (gespeeld door Eric van der Donk) gelooft aan de vrije wil, Jacques zelf (Ger Thijs) acht die vrije wil een illusie. Alles wat ons mensen overkomt staat daarbo ven al opgeschreven. Deze fatalis- tische opvatting verhindert Jacques evenwel niet om te handelen zoals i leder ander. Met dit meningsverschil als ob- stinaat motief trachten Jacques en zijn meester elkaar vliegen af te vangen in een briljante spitse dia loog over allerlei dingen van het le ven en niet in de laatste plaats over de liefdesavontuurtjes van Jacques. Op de achtergrond is er dan nog de dreiging van de Franse Revolutie, die aan het slot bewerkt dat de rol len worden omgekeerd. LEIDEN De damesboetiek La Rose en de herenboetiek The Saint brachten gisteren in Samantha's disco-bar gezamenlijk een modeshow uit. Het bijzondere van deze show was dat de modellen van de Bree- straatboetiek werden getoond door leden van de dansgroep Marjolein Briër. Een blitse show dus die door I de swingende prestatie en de solisti- I sche medewerking van de Leidse balletpedagoge zelf een extra dimen- I sie kreeg. Wat de collectie van La Rose betreft waren er enkele bijzon- I der leuke broekpakken, veelal van groen ribfluweel, te zien. Heel erg vlot stond het knickerbockerpakje, zwierig gecombineerd met een grote witte baret. Trouwens, ook de gamin achtige petjes bleken het nog steeds goed te doen. De toiletjes vielen af gezien van een weinig draagbare cocktail-combinatie, gesmokt en in cerise rood, op door hun vlotte een voud. Simpel en toch stijlvol waren LEIDEN Het Kreatief Sirkus dat is opgezet ter gelegenheid van tiet tienjarig bestaan van het Cultureel Jongeren Paspoort mag als geslaagd worden beschouwd. Meer dan drie honderd op zelfwerkzaamheid beluste bezoekers zijn zaterdag in het Krea tief Sentrum druk in de weer ge weest, o.a. met sieraden maken, leer- bewerken, zeefdrukken en schilderen Het creatieve feest, dat van 's-och- tends tien uur tot 's-naohts twee uur heeft geduurd, kwam wat aarzelend op gang, maar naarmate het gebouw aan de Breestraat voller liep kreeg deze CJP-dag meer sfeer. Er viel overigens veel te beleven. De moge lijkheid om samen met Marjolein Briër, die tot tweemaal toe een work shop jazzballet leidde, wat aan be wegingsexpressie te doen werd niet onbenut gelaten en ook de mime-les door Moll Hannaert bleek grote be langstelling te trekken. Veel aan dacht was er verder voor het op treden van de Leidse popgroep White Rabbit, die zich in een vernieuwde formatie aan het luistervolk presen teerde. Aan muziek ontbrak het dezp dag toch niet: de groep Calgija zorg de voor klanken uit de Balkan, het duo Alderman bracht de nummers van het pas gemaakte eerste plaatje ten gehore en Jan van Rhenen speel de fijn gitaar Voor het voetlicht traden nog de clowneske cabaretier Joost Nuissl en leerlingen van de Akademie voor Podium vorming, de laatsten echter met (te) weinig over tuigingskracht. Bij deze opsomming mag niet onvermeld blijven de work shops toneel, waarin verrassende leuke dingen gebeurden. Iedereen kon op deze cultureel- creatieve dag zijn wensen ten aanzien van het CJP op een soort muurkrant kenbaar maken. Een van de wensen was: verlaging van de CJP-leef tijd tot twaalf jaar. Wel iets om over na te denken. De foto's (Holvast) geven een beeld van resp. de workshop jazzballet met op de voorgrond Marjolein Briër en van het leer bewerken. PIETER C. ROSIER Pr. Beatrix- school hield grote avond LEIDEN In een overvolle Ma- ranathakerk hield de Prinses Bea trix-school haar jaarlijkse grote avond. Na de samenzang en de ope ning brachten de diverse klassen I een paar liedjes of een toneelstukje. De eerste klas wekte met "Roodkap- je" vertedering. Klas 2 en 3 brach- 1 ten de zaal aan het zingen: "De j Beatrixschool is hupsakee" en lied- i jes uit "Kun je zingen, zing dan I mee". Na de pauze bespeelde Gerrie Blok zijn accordeon, waarna klas 4 "Nar- retje Notedop" opvoerde. "Ridder j Koenraad" uit klas 5 was ziek, i maar speelde zijn rol toch metver- i ve. Klas 6 tenslotte hield iedereen in spanning over een verborgen bom. Zelfs een speurhond werd ten tonele gevoerd. Na het danklied startte een koek- actie, waarvan de opbrengst even als die van de verloting bestemd is voor de aanschaf van een nieuwe emailleeroven. KATWIJK AAN ZEE Het stormachtige weer van gisteren heeft velen naar zee gelokt. Ze wilden ken nelijk wat zien van de enorme gol ven met grote witte koppen. De par keerterreinen stonden behoorlijk vol. Een enkeling waagde een wande ling langs het strand. Er stond een felle westenwind, die het zand hoog opzwiepte en op de boulevard deed belanden. Door de gemeente zijn op het strand houten „schuttingen" van ongeveer een meter hoogte ge plaatst om te verhinderen, dat er al te veel zand wegwaait. Een plaatje van de mot die de boetieks La Rose Saint gezamenlijk in San hebben gegeven. (Foto H( de maxi's, in diverse tints panvelours en met een gnapj kraagje. Feestelijk en goed baar! Zwart en bruin spron als modekleuren uit, maar dal waren er toch ook veel felle i Wat The Saint aan eig^ herenkleding liet zien viel een tegen: veel kostuums met getal jasjes, brede stropdassen enl veel pantalons met knienai wijduitlopende pijpen. Heel eij was de lange bruine jas met ij te leerstukjes en bontvoering, mer dat er wat betreft het g( materiaal nauwelijks enige in tie bij werd verschaft. Je zou minst toch wel de prijs van da jurkje of dat geklede kostuum weten. PIETER C. R A. van Es ha eeuw bij Pad WARMOND In de grote 1 de timmerfabriek Padox N.V. i mond. die voor de gelegenlu omgetoverd in een ware bloen vierde de heer A. van Es het hij 50 jaar in dienst van dit is. De jubilaris werd met zijn i note, kinderen en kleinkindeii vangen door bedrijfsleider SI 1 die mevrouw van Es bi) de bloemen aanbood. Directeur J. I de Zeeuw prees de jubilaris dii soms moeilijke omstandighedi I werk heeft verricht, en de verl j met directie en personeel altij i had weten te houden. De di I sprak zijn bewondering uit V< feit dat de jubilaris ondanks zij j leeftijd nog altijd voor halve werkt. De bekende enveloppe I houd begeleidde de woorden recteur de Zeeuw. Eveneens eei loppe met inhoud werd aang door de heer Blom namens B Namens het personeel sprak b leider Slagman, die de heer prees als een bekwaam vakma mens het personneel bood 1 fototoestel aan en een kist sig De jubilaris dankte alle q voor hun woord.n en de frai deaus die hij mocht ontvange Tijdens de receptie was het personeel aanwezig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 2