EIDSCH DAGBLAD OMAANSLAG )P BANK IN MSTERDAM Ook Alphen bant auto's uit centrum LP VOLGENDE WEEK: vandaag (9ud 9Tie teuws E erscherpte bewaking BUIEN LEIDSCH DAGBLAD Gaat hotel Des Indes binnenkort weer open? N.v.v.d. velde Citroën Schweitzer (IMF) snel terug naar vaste koers Dode en vijf gewonden op overweg richt 1 maart 1860 MAANDAG 8 NOVEMBER 1971 No. 33550 G. Koopman icteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f20,65 per kwartaal (postabonnementen f23,05), f6,95 per maand (bij vooruit betaling:)giro 57055, losse nnmmers f 0,30 Witte Singel 1, Leiden - Tel.: 25041, Redactie: 21507 Nabezorging tot 20 uur, tel. 30500 (zat. 18 uur) STERDAM Onbekenden hebben gisteravond een nslag gepleegd op het gebouw van Lloyd's Bank #ba Limited aan de Herengracht in het centrum van erdam. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ig werd gepleegd op een Engelse bezitting in de tad. ™!6 oktober werd een benzinebom naar het kantoor van de vol European Airways aan het Leidseplein gegooid. De Am- pise politie overweegt dan ook verscherpte bewaking toe ^en op de Britse gebouwen. i die gisteravond grote scha- dat geen enkele restant van de bom èichtte moet al geruime tijd werd teruggevonden. gens de politie nergens een briefje of pamflet gevonden. Bij de aanslag op het BEA-kantoor werd destijds een brief gevonden waarin solidari teit werd betuigd met het verboden Ierse Repuolikeinse Leger (IRA). De brief was in het Engels opgesteld De dader van deze aanslag, die door een taxichauffeur was gezien, is nooit gevonden. I gevel van het gebouw hebben -jarige Frany Gale- hter van de huisbewaarder J&vonds toen zij thuis kwam ■in doorzichtig plastic gewik- jkje gezien, maar dacht dat was. Ook haar ouders die tier later thuis kwamen j het pakje gezien maar er geen aandacht aan besteed 4zij in' tie lift op weg waren woning op de derde ver blonk er plotseling een enor- pe klap „Het leek wel of het |is in elkaar stortte", aldus Galesloot. oij de explosie was een groot liten van het bankgebouw bid en werd een gat in het l[n plaveisel voor de ingang bank geslagen. De politie dat de ontploffing ver- is door een plastiekbom, om- van razernij Een man Valley in Californië heeft |vlaag van razernij zijn ex- zijn vier kinderen met een doodgeschoten en zijn voor- ichoonoudërs ernstig gewond, tie wist hem later te arreste- POO km afstand van de plaats nisdaden. Wie verantwoordelijk is geweest voor de ontploffing is onbekend. Vol- r Vele glasscherven mar keerden gisteravond de plaats waar onbekenden een bomaanslag pleegden op het Engelse bankgebouw Lloyd's Bank Europe Ltd. in Amster dam. De daders plaatsten de bom voor de gevel van het bankgebouw, dat als gevolg van de ontploffing grote schade opliep. De mare chaussee bewaakte vannacht het gebouw. (volking met buien, waarvan met hagel. Matige tot fee, aan de kust tot hard of htig toenemende wind, rui- feaar noordwest. Min. temp. aden aan zee tot omstreeks elders, maxima morgen iraden. (Opgemaakt om 12.40 uur) 9 NOVEMBER (.48 uur; onder: 16.59 uur. 23.28 uur; onder; 13.58 uur |tter te Katwijk te 7.42 en 20.10 jwatqr te 3.22 en 15.48 uur ALPHEN AAN DEN RIJN De Van Mandersloostraat, de drukste winkelstraat in het centrum van Alphen, wordt maandag 15 november voetgangersgebied. De bevoorraders van de aan deze straat gevestigde middenstanders mogen hun wa ren van maandag tot en met vrijdag tot elf uur aanbieden; za terdags tot negen uur. Op het ogenblik wordt er nog druk gewerkt aan het aanbrengen van voetgangersdrempels en aan de ex peditiestraat, die ten oosten van de Van Mandersloostraat wordt aange legd. De kosten van dit straatje (zesduizend gulden) worden door de gemeente en de winkeliers betaald. De sierbestrating zal de eerste ja ren nog niet worden aangebracht. Als de werkzaamheden aan het cityplan beginnen, zal de riolering in de Van Mandersloostraat aan die van het te bouwen nieuwe winkelcentrum wor den aangepast. Als dit karwei ach ter de rug is. zal de sierbestrating pas aan de orde komen. Brief De betreffende middenstanders zijn in de loop van vandaag door de politie, die huis-aan-huis een brief heeft bezorgd waarin de te nemen maatregelen zijn omschreven, inge licht. In de beginperiode zal de poli tie voorlichtend optreden. Er zal een intensief toezicht worden gehouden waarbij de expediteurs, voor zover nodig, zullen worden ingelicht om trent het functioneren van het ge heel. Korpschef Van Voorden vertelde Ter kennismaking: het 4 weken voor de halve prijs Ik word abonnee per 23 nov. 1971 en ontvang de krant reeds vanaf heden. Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee aam: res: plaats: ironummer: lokje zwart maken, bon Invullen in open envelop (zonder ostzegel) sturen aan Leidsch Dagblad antwoordnummer 14, Lelden. DEN HAAG - Hotel des Indes gaat waarschijnlijk aan het einde van deze week weer open. Als de Dienst der Domeinen tenminste akkoord gaat met de overname van het ge- houw door de NV Chngendael, een Haagse onroerend goed maatschap pij. Ondanks de verliezen van de laatste Jaren heeft de directeur van de NV Clingendael, de heer J. Verwoerd, vertrouwen in deze hotelexploitatie. „Voorwaarde is", zegt hij, „dat het hotel beter wordt geleid. Dan volgt er beslist ook een omzetstijging." De NV, gespecialiseerd in de handel van hulzen en kantoren, heeft de laatste Jaren belangen verworven in de horecasector. Zij bezit thans het Europahotel en een motel bij Dor drecht. Vrijdag is er in de crediteurenver gadering niet over de onderhande lingen met de heer Verwoerd ge sproken. Wel hebben de schuldeisers daar in principe ingestemd met een vrijwillige liquidatie van het hotel. Bekend werd dat er tot 30 septem ber een verlies was geleden van 223.000 gulden. Over het lot van het personeel is nog niets bekend. Gebruikelijk is dat het wordt ontslagen en door een nieuwe eigenaar eventueel weer wordt aangenomen. Enkele perso neelsleden zijn al aan het sollicite ren. Ook de vakbonden zijn inge schakeld. v. ZUYLEN VAN NIJEVELTSTR. 372, WASSENAAR, TEL. 3013 ZOETERWOUDSEWEG 23 - LEIDEN - TELEFOON 33741 vanmorgen, dat er geen tijdelijke ontheffingen zullen worden verleend aan toeleveringsbedrijven. „Als we de armee beginnen is het eind ervan z«»ek Maar in bijzondere gevallen, hierbij denk ik aan een winkelier die zijn zaak verbouwt kan de politie n'Gjd behulpzaam zijn," zo stelde hij De afsluiting van de Hooftstraat en de Raadhuisstraat zal nog even op zich laten wachten. Het ligt ln de bedoeling, dat er in de loop van de volgende maand een hoorzitting wordt gehouden met de middenstan ders, die hun bedrijf aan deze stra ten hebben. Alphens centrum is dus volgende week verkeersvrij. De automobilist, die graag z'n wagen tot voor de kas sa wil ryden, hoeft zich echter geen zorgen te maken, dat hij tè grote af standen te voet moet afleggen. Op het voormalige terrein van de kwe kerij Lemkes en op een parkeerter rein aan de Aarkade, enkele minu ten van de Van Mandersloosstraat, kunnen zij hun auto gemakkelijk kwijt. En toen was Feijenoord defini tief verslagen In een poging om Johan Cruijff af te stoppen heeft Feijenoords Rinus Israel de bal verkeerd op zijn schoen gekregen en de stand in het topduel op Euro pees niveau is 20. Voor Ajax, dat tegengif bereidde voor Feijenoords grote drie op het middenveld. Israel maakte in de laatste minuten zijn 'fout' weer goed door 21 te scoren, maar Rotterdam kan daarover maar nauwelijks juichen. 18 PAGINA'S Maar hoe voortreffelijk er ook in Amsterdam werd gevoetbald, er kwamen nog heel wat meer sport mensen in het veld. Bijvoorbeeld UVS, dat op de valreep tot volle winst kwam. Roodenburg, Lugdu- num en LFC bleven steken op halve winst. We zouden kunnen blyven opsommen. Op vijf pagi na's sport kunt u het allemaal vinden PAGINA 6-10 CARDIFF (ANP) Pierre-Paui Schweitzer, algemeen directeur van het Internationale Monetaire Fonds, verwacht een spoedige terugkeer naar vaste valutapariteiten. Hij zei dit m een toespraak tot het Instituut van Wetenschappen en Technologie van de Universiteit van Wales in het Britse Cardiff. Enkele buitenstaanders-waarnemers aldus Schweitzer zijn overmatig ge neigd geweest in de gebeurtenissen van de laatste tyd de voorlopei te zien van een algehele instorting van het bestaande internationale mone taire stelsel, gevolgd door een gehee» nieuwe monetaire orde. Schweitzer zei goede hoop te hebben „dat wij binnenkort zullen terugkeren naar'n wisselkoersregime dat het essentiële kenmerk van het systeem van Bret- ton Woods zal behouden. Dat ls dat wisselkoersen een zaak van interna tionaal belang zyn". Wil men het internationale mone taire bestel verder versterken dan zullen de landen meer dan in he* verleden oij het opstellen van hun beleid rekening moeten houden met hun betalingsbalans en zal men de internationale coördinatie van finan cieel beleid moeten verbeteren. Ook D'66 heeft een vrouw tot voorzitter gekozen. Mevrouw Ruby van der Scheer-van Essen (29). zy is moeder van vier kinderen PAGINA 11 België deed een stap verder naar een federatie PAGINA 13 De Leidse universiteit heeft ook een regionale functie STADSPAGINA Zit er nog een gasbel of olie onder de gasbel? PAGINA 16 UTRECHT Op een overweg in Hoogkerk is vanmorgen een vuilnis auto van de gemeente Groningen tegen de personentrein van Leeu warden naar Groningen gereden. De chauffeur werd gedood, terwijl twee inzittenden zware verwondingen op liepen. Op de overweg ontstond een gewel dige ravage Een deel van de trein ontspoorde. De vuilnisauto werd to taal vernield. Vermoed wordt dat de chauffeur de lichten van de overweg niet heeft gezien. Bij het ongeluk zijn enkele treinpassagier6 gewond. Ontleding van de gisteren ge houden verkiezingen in Bel gië leidt tot de volgende conclusie: aan de voortdurende achteruitgang van de (r.k.) C.V.P. van de laatste jaren lijkt een einde te zijn gekomen en zij is met ruim 30 procent nog altijd de grootste partij; de krachtsverhouding tussen de huidige regeringspartijen (CVP en socialisten) en de oppositie is niet veel veranderd; tussen de oppositiepartijen onderling hebben zich echter flinke ver schuivingen voorgedaan door forse winsten van de Walen grotendeels ten koste van de liberalen. Vooral dit laatste feit trekt sterk de aandacht. De Walen zijn kennelijk bevreesd voor de snelle economische groei van de Vlamingen en sluiten de ge lederen. Dat blijkt uit de op* mars van de Waalse radicalen. Als er over veertien dagen ver kiezingen voor de z.g. agglome- tieraden worden gehouden, zouden die radicalen in de ne gentien Brusselse gemeenten wel eens eenzelfde winst kun nen boeken als gisteren. Wordt Brussel overwegend Frans, dan is een scherpe Vlaamse reactie allerminst denkbeeldig. Er dreigt dus verscherping van de taal-tegenstellingen, verzwak king van het gevoel van Belgi sche saamhorigheid en een nei ging tot verdergaande regiona lisering. Nu betekent „regionalisering" dus overdracht van bevoegdhe den van de centrale overheid aan de gewesten nog geen na drukkelijke wens tot „federali sering", d.i. de eis tot afzonder lijke staatkundige gestalte van de Vlaamse en Waalse bevol kingsdelen, zij het in een staats verband. De grote nationale partijen, de (r.k.) C.V.P. en de (socialistische) B.S.P., bleken gisteren nog over 59 procent van het aantal uitgebrachte stemmen te beschikken. Maar oppassen blijft de boodschap. Telt men immers de liberalen mee, die samen met C.V.P. en B.S.P. tot de z.g. „traditionele" partijen gerekend plegen te worden, dan is er wel degelijk een verschuiving merkbaar ten gunste van de extremisten. En dat betekent een ontwikkeling in anti-nationale zin. Uit het Leidsch Dagblad van 8 November 1871: Op 21 dezer zal door de Holi Mij. van fraaie kunsten en wetenschappen alhier eene vergadering met dames ge houden worden, waarin spreekbeurt en bijdrage zal worden vervuld door den heer W. Marten Westerman bekend door zijn werkzaam heid op literair gebied. (Advertentie). Badhuis te Leiden, Bloemmarkt 21, De Onder g et Pékende heeft de eer zijne stadsgenooten te berichten, dat er in zijne in richting een verwarmings toestel geplaatst is A. n Driel Dir. (Advertentie). Alom voor handen: Opwekking tot Lanc verhuizing naar de Repu bliek der Ver. Staten van N Amerika door J. A. Ebreen lste Luit. der Inf. prijs f 025

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 1