OOK EUROPA EIST FLINKE REVALUATIE VAN DE YEN Zit er nog een gasbel of olie onder de gasbel? NOG ENKELE WINKELPANDEN VERKOOPSTER AKTIEVE JONGEN Luchtvervuiling door Ketjen onaanvaardbaar Weer in mineur MARKTBERICHTEN SWIFT HII VELDRITI DE KOCK „Zelfbediening" KAPSALON KORT J OLGA MATRASSEN (LMF)j Aandeelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs rdamse Ef PAGINA 16 LEIDSCH DAGBLAD MAANDAG 8 NOV0 DEN HAAG (ANP) BU de ge sprekken, die onlangs tussen een de legatie van het Japanse bedrijfs leven en de Europese ondernemers organisaties zijn gevoerd over de Ja- AMSTERDAM (ANP) De zwa- velzuurfabriek Ketjen in Amster- noord krijgt geen hinderwetvergun ning meer als de hoeveelheid zwa- veldioxyde (so2), die het bedrijf uit stoot niet tot de helft wordt terug gebracht. Dit heeft de afdeling Hinderwet van Amsterdam bepaald, naar aan leiding van metingen, die hebben aangetoond dat de hoeveelheden so2 die uit de fabriek komen het aan vaardbare hebben overschreden. De afdeling Hinderwet heeft de directie van het bedrijf gemaand voor het eind van het jaar mee te delen o' maatregelen zullen worden getrof fen ter halvering van de so2-emis- sie. Kan Ketjen hieraan niet tegemoet komen dan zal gelast worden de zwavelfabriek te sluiten. De directie van de fabriek is echter wel van plan zich bij de eisen van de afde ling Hinderwet van de gemeente Am sterdam neer te leggen. De appara tuur die hiervoor nodig is moet wor den geïmporteerd uit de Verenigde Staten en kost ca. vier miljoen gul den. Deze apparatuur, waarvan de ge schiktheid voor de Amsterdamse fabriek onderzocht wordt, kan echter pas over ca. twee jaar klaar zijn. De bouw begint in januari en vergt on geveer achttien maanden, zo deelde de directeur van Ketjen, de heer Hartman mee. WEERRAPPORTEIN VAN HEDENMORGEN 1 UUR Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Luchth. F-'dam Twente Vlissingen Zuid-Limburg Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genéve Helsinki Innsbruc Kopenhagen Lissabon Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca München Nice Oslo Parijs Stockholm Wenen Zürich Locarno Casablanca Lar, Palmas New York regen regen regenbui regenbui regen regen zwaar bew. zwaar bew. regen geh. bew. regenbui geh. bew. licht blw. onbewolkt licht bew. half bew. licht bew. onbewolkt licht bew. half bew. geh. bew. onbewolkt licht bew. onbewolkt onbewolkt panse export naar Europa, is van Europese zijde ook te kennen gege ven, dat Japan een aanmerkelijke revaluatie van de Yen zal moeten accepteren. Dit wordt medegedeeld in een ver slag van deze gesprekken, thans ge publiceerd in het orgaan van het VNO (Verbond van Nederlandse On dernemingen). Zoals gemeld hebben dc Japanners een vrijwillige beper king van hun export toegezegd: zij willen erop toezien, dat hun uitvoer geen marktverstoring teweegbrengt. In het actieprogramma, dat de Ja panners in de gesprekken hebben ontvouwd, valt echter de nadruk wel erg eenzijdig op maatregelen om een normale groei van de Japanse export te garanderen en worden maatre gelen om de Japanse invoer te ver groten in het geheel niet genoemd. De voorzitter van het VNO drs. S. C. Bakkenist, heeft namens de ondernemersorganisaties van Neder land, België en Luxemburg de aan dacht van de Japanners daarop ge vestigd. Vrijwillige beperking var uitvoer is niet voldoende: Japan moet ook bereid zUn buitenlandse exporteurs meer kansen te gunnen. Verder zal Japan zich moeten reali seren. dat een vrijwillige beperking van de export nimmer meer zal kun nen zijn dan een overgangsmaatregel in afwachting van een internationale regeling van de handelspolitieke pro blemen inclusief de monetaire vraag stukken. Ook dit is onder de aan dacht van de Japanse delegatie ge bracht. Beursoverzicht AMSTERDAM (ANP) De markt zette maandag de mineurstemming van de laatste tijd voort. Het afge lopen weekeinde heeft geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd en de fi- nancieel-economische indioaties blij ven negatief. Olies bleven gedrukt als nawerking op de teleurstellende cijfers en de andere internationals waren alle lager. Voor Unilever en Philips vormt de zekerheid dat. deze week de 3e kwartaalcijfers worden gepubliceerd een onzekere factor. De Staatsfond sen stonden onder druk als gevolg van twee nieuwe staatsleningen; t.w. een 7*4 tienjarige lening en een 73/4% 25-jarige lening. Kon. Olie opende ruim 1 lager op 113.20 en werd teruglooende verhan deld tot ca. 112.80. Philips bereikte op 27.70 een nieuw dieotemmt en was daarmee f 0.70 lager. Unilever moest ongeveer een halve gulden terug op 102 30 en Hoosovens zakte noe fl rot 54.30. AKZO lag zeer zwak en üep verder terug tot 56.30 ofwel een verlies van fl.70. KLM liep f 1 ach teruit tot iets boven de f100. Scheepvaartaandelen waren alle lager. Van Ommeren moest 4 pnt. prijsgeven op 244 en Kon. Boot ging rond fl terug tot 103.50. ABN ver loor f3 op 247 en Amrobank zakte f 1.50 tot ca. 54. Nat. Nederlanden brokkelde f0.80 af tot. 54.30. Op de lokale markt was sprake van een onstuimige-wilde baissebeweging. Onder overigens geringe affaire en tengevolge van de vaak dunne mark ten vielen veel grote koersafwijkingen te constateren die zich tot vrijwel alle sectoren van de markt uitstrek ten. 25 tot 30 punten lager waren Bols. Stad Rotterdam, Amfas op een laat prys van 63 gulden en Bos Kalis. Voor Kon. Olie trad tjjdens het verloop van de handel geen herstel In. integendeel, de prijs zakte verder I In tot 112.40 en ook Unilever ging ver- I der achteruit tot circa 102. Philips bereikte op 28,50 een triest dieptepunt waarna de koers een paar dubbeltjes aantrok. Heineken Bier werd ruim f3 I goedkoper op 202. Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN Jolanda Johanna Aletta, dr. van J. M. van Zonneveld en J. van Leeuwen; Danielle, dr. van M. J. M. du Prle en G. L. H. van Ravesteln; Nlcoline. dr. van J. den Boeft en A. BurgiJ. Jeroen Jacobus Petrus, zn. van P. J. M. Over- devest en P. H. C. Bakker; Arthur Adrlanus Maria, zn. van A. J. M. Oostdam en M. J. de Graaf; Johannes zn. van J. P. van der Zalm en J. J. Beugelsdijk. Natasja Cornelia Thodora, dr. van J. F. M. Juffermans en M. V. S. van der Kraan. Schone Rijn Eind vorige week hebben vijfhonderd Westduitse ar beiders, gebruik makend van de laag ste stand van de Rijn sinds 153 jaar, ongeveer 900 kubieke meter af val uit deze rivier gehaald, o.m. 1500 vaten, bomen, kisten, flessen en nog veel meer rommel, dat in zeventig vrachtauto's moest worden afgevoerd. Tito naar Engeland President Tito van Joego-Slavië heeft gisteren zijn staatsbezoek van viif dagen aan Canada beëindigd. Hij zou tij dens een verbüjf van 24 uur in En geland van gedachten wisselen met premier Heath en diens minister van Buitenlandse Zaken Douglas-Home. ROTTERDAM, 8 nov. Aanvoer totaal 1492, slachtrunderen 1143, varkens 349 Prijzen: slachtrunderen per kg. extra kwal 550615, le kwal. 480—535, 2e kwal. 430455, 3e kwal. 410425; varkens per kg. lev. gew. 238241, 236 -238. 234236; stieren per kg. 490— 600; worstkoelen per kg. 420435; slachtzeugen per kg. 190197; zware varkens per kg. 220234. Marktover- zlcht: slachtrunderen aanvoer Iets ruimer, handel redelijk, prijzen ruim prijsh.; varkens als vorige week, vlot, lljne varkens hoger, slachtzeugen la ger en enkele prima's boven notering. BARNEVELD, 8 nov. Vette kalver markt. Aanvoer 270 stuks, handel vlot. Prijzen ln guldens per kg. lev. gew.: le kwal. 4.504.80. 2e kwal. 4.30—4.45 en 3e kwal. 4.104.25. UTRECHT. 8 nov. Paardenmarkt. - den maandag 214 dieren aangevoerd. De prijzen waren voor: luxe paarden 1500 Op de paardenmarkt ln Utrecht wer- -2050. werkpaarden 14001825, oude paarden 12001750, 3-jarlge paarden 11251250, 2-larige paarden 950 1100, veulens 650850, hitten 850 1050. slachtpaarden per kg. geslacht gewicht 3.404.30. Jonge slachtpaar den per kg. geslacht gewicht 4.30 5.10. De handel was rustig. BOSKOOP. 5 nov. Veiling. Polian- tha 160120. kort 65. Ilex vertlcl- lata I 190—180, II 130—160. III 95— 120. IV 65—70. Calllcarpa 95 per tak, 320 per bos. Azalea India 140100 p. Rt.uk, TroschrysantenPoolijs 220. Cas- tjjn 155, roze 115, Cunefull 155, Da nielle 55, Sybllle 85—90—120. Polls wit 110—135. idem geel 130—150. Ta hiti 130, Rosabella 110115, Fedora 135, Golden Sibile 100—125, Connie 120125, idem geel 105, Roodkapje 195. ROELOFARENDSVEEN. 6 nov. Am. Anjers Sim Rose 3140, Sim Rood 4050, Sim Wit 3942, Sim Keefer 3140, Sim Allee 41, G. J. Sim 37, Lena 3640, Esperence 3841, Charmeur 56, Carnaval 37, Le Rève 44, Rozen: Garnette, Carol, Faberge 15 19, Zorlna, Sonora 1926, Baccara 44—56, Super Star 35—37, Nordia 22 -33, Belinda 4564, Sonia 5759. Peer Gynt 4161, Evergold, Motrea, Carla 2833, Spanish Sun, Promi nent, Jr. Miss, Coral Princess 2530. Nerlne 3765, Chrysanten 2953 p. st., Troschrysanten 851.65, Trosan- Jers 2.052.65, Freesla's 1,152.40, Irissen 1.953.50 per bos. KATWIJK AAN DEN RIJN, 6 nov. Groenteveiling. Waspeen A extra 5.60, AI 260—570, All 260—570, B ex tra 8.60, BI 530—810, Cl 210—350, CU 140350, bloemkool 6 per bak I 22 78, II 20—32, 8 per bak: I 25—56. selderij 911, boerenkool 26, bospeen 64. andijvie 2357. Aanvoer waspeen 120.000 kg., bloemkool 1200 stuks. LEIDEN, 8 november. Leldse Coöp. Groente- en Fruitveiling. Appelen 24 29, peren 39, aardappelen 9. andijvie 4062, snybonen 2.75, kroten gekookt 60. boerenkool 2838. Chinese kool 1213. rodp kool 918, groene kool 1620. prei 4553, spinazie 71, sprul- LEIDEN/ NOORD WIJK bossen van Noordwijk heeft combinatie gisteren een aai ritten gehouden. In totaal vi i 48 renners aan de start. De waren als volgt: amateurs Hulst. 2. T. v. d. Valk, 3 Hulst, 4 P. van Leeuwen, broek; nieuwelingen: 1 J. Jansen, 3 L. Vrij; jeugi a-, b-, c-, en d-klasse: 1 L.: zen, J. Kuyvenhoven, T. va, en E. Robijn; aspiranten 2 P. de Bie, 3. L. Janszen ranen 1 Mieremet. ten A 64—71, B 62—65, 7.40—7.70, B 6.90—7.70, C CC 2.60, uien 1020, v 2.10. bloemkool A 77, knolselt kommers A 1.B 92, 1020, peterselie 69, radl dery 69. RIJNSBURG, 8 nov. Groe Peen BI 580—590, Al 480, 260—380. selderij 14r—16, 1619 .groene kool 17. boer andyvle 41. NIEUWE AUTO HUREN autoverhuur TIDTflD st.aagtenstraat 14 lil lUl telefoon: 01710 25709-53627 leiden Winkelcentrum „PASSAGE" te Zandvoort 50 mtr. van het strand, 50 mtr. van het station TE HUUR OF TE KOOP Voor en achter aan straat. Met ruime berging, pantry en toiletten. Inlichtingen tussen 10 en 16 uur Burg. v. Fene- maplein 19 II te Zandvoort, tel. 02507-2050. Na kantoortijd htd. opz. Berenbak Kleine Loo 33 I te Den Haag, tel. 070—834057. Deze klant van u leest per dag gemiddeld drie kwartier in de krant, blijkt uit het Nationaal Dagblad Onderzoek. Zo ziet u maar weer, geen ander reclame medium wordt zo intensief gelezen, als de krant. Logisch want die kunt u niet missen, geen dag. DEN HAAG (ANP) De Neder - lande Aardolie Maatschappij acht de mogelijkheid niet uitgesloten dat zich onder de grote gasbel in Gron- ningen nog een gasbel of een olie voorkomen bevindt. Gegevens ver kregen bij een seismisch onderzoek, wijzen op die mogelijkheid en de NAM is daarom begonnen met een zeer diepe boring, die wordt ver richt op een puttengroep, die in aan leg is voor de verdere ontwikkeling van het Groningse-Gasveld. De plaats, waar de diepe put zal worden geboord is TJuchem, waar onlangs een gasvoerende formatie is aangetoond op een diepte van 3.000 meter. De boring zal gaan tot onge veer 6.000 meter. Mocht men met deze zeer diepe boring geen produk- tieve en exploiteerbare formatie aan treffen, dan zal in ieder geval ter hoogte van de reeds aangetoonde gasvoerende formatie (dus op onge veer 3.000 meter) de put als gaspro- ducent worden afgewerkt. Over ongeveer een half jaar zal de NAM weten of haar veronderstel lingen en theorieën, gemaakt aan de hand van verkregen seismische ge gevens, juist zijn geweest, zo wordt in het personeelsblad Nammogram medegedeeld. Het bewijs zal dan te vens geleverd zijn, dat succesvolle seismische verkenningen tot diepten van 6.000 a 7.000 meter in de geolo gisch gezien zo ingewikkelde onder grond van Nederland tot de moge lijkheden gaan behoren. Het is de eerste keer dat in Neder land tot een zo grote diepte wordt geboord. Tot nu toe stond het re cord op naam van de boring Rijs- bergen in Brabant waar een diepte van 4.644 meter werd bereikt. In andere landen (Duitsland. Verenigde Staten) zijn zulke diepe boringen geen zeldzaamheid. De NAM is in Nederland nog druk aan het exploreren. Dit Jaar zijn voortdurend vijf seismische ploegen in de weer. Protest tegen vogelvangst In het afgelopen weekeinde is in Antwerpen een betoging gehouden tegen het vangen van vogels in Bel gië. Een honderdtal demonstranten trok van de Antwerpse „Warande", door de stad naa'r het Groenplein waar ze werden toegesproken door de secretaris van het .Coördinatie comité ter bescherming van vogels". Op spandoeken en borden eisten de demonstranten een verbod tot vogel- vangen in België. de enige matras met de juiste celbalans f Direct uit voorraad by de OLGA dealer voor Leiden en de gehele Ryn- en Bollenstreek. van den berg r i herengracht! KLEDING EN MEUBELEN VAN ^W^pKLASSB TELEFOON 01710—20772 's Maandags gesloten. Donderdag: avondservice tot 9 uur. vraagt per 1 januari (of eerder) in de kaas- en vleeswaren afdeling. Voor deze zelfstandige funktie bet een goed salaris, geven wij een vijfdaagse werkweek ef stellen bedrijfskleding in bruikleen, i U kunt dagelijks solliciteren aan de zaak FRED. HENDRIKLAAN 26—28, TELEFOON 240$ Na 6 uur Fred. Hendriklaan 40, Leiderdorp. SALON LA LIBERTÉ DAMES- EN HERENKAPSALOIj Bevrydingsplein 42 - Leiden - Telef. 017104 Tussen Supermarkt Albert Heijn en Postkantf Donderdagavond tot 9 uur geopend. Zaterdags van 7.3013.00 uur. Borduurafdeling Papengracht 2 heeft plaats voor voor diverse werkzaamheden. Leeftijd 1625 jaar. Hoog loon; zomer- en wintervak Aanmelden dagelijks van 96 uur bedrijfsleider. MAANDAG 8 NOVEMBER 1971 NOTERINGEN IN ZEVEN PERIODEN vorige koersen ACTIEVE AANDELEN koers heden AKZO 58 56.6 Alg B Ned. 250 246.5 AMRO-Bank 55.6 54.1 A'dam-Rubber 36.2 36 Deli MU 81 81.5 Dordtse Petr. 723 705 Dordtse petr. 7 pr 721 703 Heineken's Beh. 95.8 194 Heineken's Bier 205.5 202 Holl. Am. LUn 84 83 Hoogovens 55.3 53.6 HVA Mijen Ver. 61.3 61.3 KLM 104 100.5 Kon Petr. 114.3 112.7 KNSM nat. bez. 104.5 104 Nat. Nederlanden 55.1 54.1 v Ommeren c.v.a 248 245 Philips gem bez. 29.4 28.5 Robeco 214.5 206 Rolino 150.5 149.3 Scheepv Unie 59.1 57.5 Unilever. 105.8 102.2 Bank-, krediet- en verzekeringswezen AMEV vert. 84.5 82 Amfas-gr iep 68 63 Ass Cone Ft'dam 67.9 65 Bank en Ass ass. 122.7 122.5 Cultuur bank 90 89 Delta-Lloyd 50 47 E Ned Nillmy. 115 112 Kas Assoc. 63.4 63.5 Nat Inv Bank Ned Krediet B Ned Midd. Bank Slavenburg Slavenb eert. Fr. Gron. Hyp. B. 43 W ütr Hyp B. 23 Scheepshyp. Ned. 13 Ngombezi Cult. 8 Handel indlustrie, div. Asd. Chem. Farm 191 Albert HeUn 14 Alg. Hand MU 14! Alg. Vr. IMP. 16i Amalgaalholding 3' Asd. Droogdok 13 Asd. Rfjtuig 14 ANIEM 82 Arnh. Sch.b. 11 Asselb. IJzer 10 Aut. Sorew W. 9 Aut Ind. R'dam 17 Ballast-Nedam 69 4 BAM ver bedv n. 8 Batenburg 21 Beek v. 10 Beers 27 Befo 13 Begemann 11 Bensdorp 34 Bergoss Tapijt 16 Berkel's ?at. 17 Blüdensteljn 5 Boer Drukk. 24 Bols Lucas Borsumij. Bos Kalis eert. Bnk. Onr Zaken 124.5 Braat Bouwst. 163 165 Bredero Vast. G. 214.5 214.2 idem n.r. eert. 210.3 210 Bredero Ver. bed) 279.8 idem n.r. eert. 279 263 Buhrmann-Tett. 45.7 44.1 Calvé Delft 683 iaem nr. cert. 697 688 idem 6 p. pr. 131.5 132.5 Centr Suiker 353 352 Ceteco My. 177 175 Chamotte 136 137 Cindu-Key 62.5 61 Crane Ned. 120.5 120.5 Dagra 142 142.8 Desseaux 65.2 67 Dikkers 72.5 71.5 Dorp v. 160 158 Dr.-Ov. Hout 137 133 Droge Wol 147 148 Duiker App. 80 78 Econosto aard. 40 40.5 Elsevier 360 357 Emba 137 135 Enkes 120 118 ENOT 258.5 285.5 Erdal 144 150 Europe Hot. 350 Figee 95 102 Fokker 27 26 Ford 900 890 Furness 65.5 65.5 Gelder Pap. v 56 54.2 idem pref. 58.5 56.1 Gelderl.-Tiel 30 29.7 Gero 87 85 Giessen 122 120 Gist-Broc. 48.1 47 Goudsmit 107 104.5 Grasso 128 126 Grinten 138 130 GrofsmederU 57 53 HagemeUer 109 108 Halberg 85.5 85.5 Hat.-Texopr. 152 150 Hat.-Texopr. 5 pi 97 97.6 Hellingman 254 251 Hero 170 165 Hoek Mach. 551 540 Holec 117 112 Holl Beton Gr. 63.5 62 Homburg 63 61.5 Hoogenbosch 145 144.5 Hoogenstraaten 76 Hooimeyer 116 115 IHC Holland 355 352 Industr. MU 171 171.5 IBB-Kondor 82.5 94 Interlas 403 395.2 Intern. Mtlller 46.5 44.5 Int. Gew. Beton 253 In/entum 150 152 Jean Heybr. 75 76 Jongeneel Hout 449 Kemo 166 165 Kempen-Begeer 51 50 Key Hout 228 227 Kiene 206 206 Kloos 139 134 Kluwer 180 177.3 KBB 77 80 KBB 6 pr. 17.5 Kon Alex Adam 170 Kon. Papier 113 110 Kon Text. Unie 27.2 26.5 KoudUs 85 86 Krasnapolsky 41 41.2 Kon. TapUt 209 204 Kwatta 135 132.5 Landre 133 134 Leidse Wol 239.5 239.5 Reineveld 81.2 80.1 Vulcaansoord 87 Lindeteves 196 190 Reiss Co. 44 Waveren Graan 49 Lyempf 51.9 495 Riva 215 214 Wegener Cour. 65.5 Lim Gel. Delft 96 99 Rohte Jiskoot 79 78.5 Wereldhaven 98.2 Macintosh 78.5 78.5 Rommenhöller 708 700 Wessanen 65.3 Matubel 48.5 48.2 Ruhaak 181 Wessem Hout 145 Meelf N.B. 181 179.5 RUn-Schelde 162.2 Wyers 102.5 Mees Bouw 76 77 Sanders Beh. 212 215 WUk en Her. 71.5 Metaverpa 265 263 Schev. Expl. MU. 14 13.7 Zaalberg 74 Meteoor Bet. 315 315 Schokbeton 164 160 Molukse Hand. 21.8 21.6 Scholten Carton 142 140 47.5 228 Mosa 61 60.8 Scholten Honig 48 Participatiebewyzen en Mulder's 85 86 Sohuitema 225 beleggingsmaatschappijen MUnb. k. Werk 275 Schuppen 229 229 Naar den Chem. 54 54.2 Schuttersveld 108.5 110 Antill. Br. 140 Naeff 130 131 Simon de Wit 224 224 AntiU. Verf. 119 Nedap 195.5 198 Simons' Emb. 72 71 62 Eelectr. Aruba 108 Nederhorst 49 49 Stevin groep 63 Sur. Brouw. 230 Stokvis 25 24.5 Alg. Fondsen.bez. 94 St. sp. Twenthe 91.5 90 Amerika Fund 199 Ned. Bontwev. 123 122 Tab Philips 55.2 55 Converto 747 Ned. Dagbl. Unie Ned. Springst. Nelle 115 266 269 117 274 Techn. B. Mar. Techn. Unie Tilb. Waterl. 141 245 202 142 240 200 Goldmines HBB Bel. Holl. Fund. 91.8 735 533 Netam Nieaf Nierstrasz 81.2 Tricotbest 45.5 45.8 Interbonds 639 71 111 70 Twentse Kabel 351 340 Rentefonds 747 110 Ned. Vastgoed 525 N. Eur. Hout 160 158 Blnn. Vastgoed 132 Norit 122 121 Ubbink-Davo 106 104 Breevast 67 111 Nutricia 329 329.5 Udenhout 104 104.5 Nyma 22.2 69 22.1 Unikap 111 111.5 NUverdal 68 Unilever 7 c. pr. 95.5 95.5 Asd. Bl. MU. 120 68.2 67.5 Unilever 6 c pr. 83 83 Dutch Int. 102.5 Orenstein 240 235 Unilever 4 c pr. 54 54 IKA Bel. 124.1 Oving Pakhoed 174 Utermohlen 258.5 250.5 Nefo 56.5 81.8 80.5 Vliet-Wernink 136 136.2 Obam 349 Palembang 76 76.5 Veneco 71 69 Protector 105.5 Palthe 80 76 Veneta 149 150 Uni-Invest. 62.1 Pont Hout 126 160.7 Ver. Glas 112 108 Unitas 75.5 Porceleyne Fl. 135 130 V. Hand. Schev. 48.4 47 Utüico 116 Proost Brandt 183 180 Ver. Machine 76.8 76.1 Tokyo Cap. hold. 17.1 V. üitg v.b. 103.2 102 Conoentra 248 V. Uitg. pref. 18 Eur. fonds 1 425 Ver. Touw 141 138 Onifonds 472 Rademakers 119 119 Vezelverw. 55 53 Eurunion 1209 Reesink 86 85 VihamU-Butt. 88.5 84 Flnanc Un. 234 ReeuwUk 302 310 VRG Papier 455 450 Valeurop. 632

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 16