raël neemt cident met igs hoog op Felle kritiek op de koers n. bink IN FEDERATIE, ARJOS NIET HULPINCASSEERDER DAMES LEIDEN BLIJVEN WINNEN KVPJG EN CHJO LEIDSCH DAGBLAD Hockey competitie Steekpartij in het Praathuis WK schaken wellicht in Brazilië Uittenhout op dreef Arthur Ashe wint in Stockholm SEIKO /LOGEN DOOR RUSSEN? LEIDSCH DAGBLAD ALEM (Reuter, AP) Is- functionarissen zijn van at de schending van het Egyptische jachtbommen- n het Russische type Mig- lag een ernstige escalatie [ussische aandeel in de cri- Midden-Oosten betekent, ïen werden de supersnel- ïgetwijfeld door Rus- >ten bestuurd. 3 wordt beschouwd als de jachtbommenwerper van -Unie, die zelfs niet ter be de naaste bondgeno- le Russen in de organisa- et Pact van Warschau is et zou, zo meent, men in waarschijnlijk zijn als Ie machines dan wel zou aan Egyptische pilo- opsnelheid van de Mig-23 al zo snel als het geluid per uur en het toe- p 33 km. hoogte opereren, aëlische zijde merkt men Mig-23 weliswaar zeer maar dat dit slechts voor „sprint" geldt. Op hoog- 12 en 25 km. zou de snel- ts 2,2 tot 2,5 maal die van zijn, waardoor de Israë- antoms van Amerikaanse e Mig-23 zouden kunnen jpen. ie Israëlische functiona- van oordeel, dat de vlucht fee Migs-23 boven de Is- stellingen op de oostelijke het Suezkanaal bedoeld is deel van de zenuwoorlog él. ilische regering heeft in- uitvoerig rapport over nt naar Washington ge- de wekelijkse kabinetsver- iracht de Israëlische staf- tjeraal Haim Bar Lev, uit over het gebeurde voorbereidingen zijn het treffende middel om te ko- >n oplossing" in het Mid- of tot het herleven van ;ke aktiviteit". Dit meldt ififciële Egyptische dag- ichram zaterdag in een gaf commentaar op de an donderdagavond in president Sadat daad- taak van opperbevel- de strijdkrachten op verhuisde naar het al- pitaire hoofdkwartier in ttregel „wijst er op dat de ag Van de strijdkrachten ïtualiteiten voorrang dient op al het andere. De ten hebben getoond dat taak zijn berekend", al ii. „Zij willen niets liever estie zodanig te beslissen ardigheid van Egypte ïteld en de overmeesterde jrden bevrijd", sche ambassadeur in Caï- adow, heeft verklaard dat inige manier is om aan de bezetting van Arabische 'n eind te maken. Hij ver- Egyptenaren, dat zij op Unie kunnen rekenen. De ir deed dit in een vraag- j gesprek met het weekblad Rose el- Youssef en in een verklaring voor de televisie ter gelegenheid van de 54 ste verjaardag van de Russische re volutie. De ambassadeur herinnerde aan de Russische verzekeringen over wapen- leveranties tijdens het bezoek van de Egyptische president, Sadat, aan Moskou en zei „elke versterking van Egypte is een versterking van de strijd tegen het imperialisme". WITTE SINGEL 1, LEIDEN Op onze afdeling abonnementenincasso is plaats voor de avonduren. Leeftijd 1850 jaar. Bekend in Leiden en omgeving. U kunt zich persoonlijk aanmelden op werkdagen van 8.3016.30 uur bij de heer J. Breedeveld. Verontruste hervormden bijeen DRIEBERGEN ZWOLLE De jongerenorganisaties van KVP en j CHU hebben besloten de federatie van christen-democratische jonge- j renorganisaties te vormen. Het be- j sluit viel zaterdag op gelijktijdig in Driebergen gehouden bijeenkomsten De jongerenorganisatie van de ARP besloot in Zwolle niet aan de federatie mee te doen. De voorzitter j van de anti-revolutionaire jongeren G. van Dongen zei, dat de ARJOS geen organisatorische bindingen met KVPJG en CHJO aangaat, omdat de discussie over de betekenis van het evangelie voor het politiek han delen tussen de drie organisaties nog niet was afgerond. „Een samengaan van de drie orga nisaties moet groeien", zei Van Don gen, „en niet worden afgedwongen". De scheidende KVPJG-voorzitter, mr. C Winters, verweet de ARJOS J de moed te missen vooruit te lopen Sint Nicolaas is in aantocht. 0p het standpunt van de ARP in het In de Haarlemmerstraat in Lei- gesprek met KVP en CHU over de den waren zaterdag koeriers van de Spaanse bisschop om hun licht j op te steken. Ze trokken in hun Spaanse kledij veel belangstelling (Foto Holvast) UTRECHT (ANP) Felle kritiek op d« koers van de N.H. Kerk is za- terda gin de Utrechtse Domkerk ge uit in een drukbezochte speciale ver gadering van de Geref. Bond. De aanvankelijk in Utrecht ge huurde zaal moest worden afgezegd voor de veel grotere Domkerk, die door de toeloop van ruim 1300 ver ontruste hervormden tot de laatste plaats was bezet. Ir J. van der Graaf, lid van het hoofdbestuur van de Geref. Bond, meende dat de N.H. Kerk in nood en verval, in onreddering en verwarring verkeert. Daarom was een „Getuige nis" nodig, zo zei hij, maar het is nog zeer de vraag, wat de hervormde synode met dit „Getuigenis" zal doen. Leidinggevende hei-vormden wijzen volgens hem de „Getuigenis" af, maar als de synode dat ook zou doen, wordt de noodkreet van deze „Getuigenis", namelijk een terug naar het echte reformatorische belij den van de kerk. niet verstaan. De heer Van der Graaf ontwik kelde grote bezwaren tegen „Kerk en Wereld" in Driebergen. Het te elfder De Aalsmeerse bloemenmeis jes vormden een zeer aantrekke lijke stoffering van de stand van de tuinbouwjongeren op de natio nale bloemententoonstelling in Aalsmeer. (Foto Dijkman' ure afgelaste weekend „Kosmocom- plot" heeft volgens hem de kerk in opspraak gebracht. Ook het IKOR vond geen genade in de ogen van de heer Van der Graaf, terwijl ook de officiële pers van de kerk. met name het weekblad „Hervormd Nederland", een veeg uit de pan kreeg. De samenstelling van de synode noemde hij verontrustend. Classikale vergaderingen als Edam en Alkmaar, met volgens hem een maximum aan kerkgang, hebben eenzelfde verte genwoordiging als door de Geref. Bond be-heerste classikale vergade ringen van Gorinchem en Brielle Hij vroeg zich af, of de synode niet an ders moet worden samengesteld. De predikantenopleiding moest het eveneens ontgelden. Daar wordt vol gens de heer Van der Graaf meer sociologie dan theologie gedoceerd. Aan het slót van de bijeenkomst werd aan de synode een aantal eisen geformuleerd, onder meer het orga niseren van een biddag op 14 novem- Tekstchaos van Handke bij Theater Peter Handke mag niet mopperen over de belangstelling, die zijn dra matisch werk in ons land krijgt. Zelfs zijn Publikumsbeschimpfung" heeft blijkbaar maar weinigen op i de vlucht gejaagd. Zaterdag heeft de toneelgroep Theater in Nijmegen met veel toe wijding Handke's Jongste stuk „De rit over het Bodenmeer" gespeeld dat bleek neer te komen op een soort publieksmishandeling, want de auteur brengt een maximum aan ontkoppelingen teweeg. Het woord I is een onzuivere drager van onze gevoelens en gedachten, onze geba- ren zijn zinledige cliché's. Om ons voor ogen te stellen ln welke schijnwerkelijkheid wij leven doet 1 Handke ons een tekstchaos aan, waar misschien minder rationele zielen dan ik iets aan beleven, voor mij was het een schoot losse ato- men met een sausje hier en daar van typisch Duitse diepduiding. Dë auteur baseert zich in zijn titel op een negentiende eeuwse ballade van Schwab, waarin een ruiter een bevroren meer oversteekt. Hij sterft pas van schrik als hij op de oever met woorden verneemt aan welk gevaar hij heeft bloot gestaan; het waardeverschil tussen werkelijkheid en de uitdrukking daarvan in woord en gebaar. Stellig een wezenlijk probleem. Wie een beetje met Descartes wil blijven vasthouden aan „Ik denk, dus ben ik" en w>at daar op volgt, blijft bij deze rit buiten spel. Thea ter toonde een voorbeeldige inzet met een zeer gespannen regie door Jochem Neuhaus, geconcentreerde spelprestaties van Edmond Classen, Bernhard Droog, Sjouke Hooy- maayer, Josée Ruiter en anderen besteed aan een pretentieus manie risme, een cultuuronbehagen, dat zich niet werkelijk scheppend heeft vertaald. P. Ruivenkamp ber voor het herstel van de kerk en het nemen van maatregelen tegen alles wat het belijden van de kerk weerspreekt. Ook werd geëist het in voeren van een andere financiële en beleidsstructuur in de kerk, opdat de Geref. Bond zijn principiële bezwaren tegen het verlenen van financiële bij dragen aan het werk van de kerk kan laten vervallen. Volgens ds. Jac. Vermaas zal, wan neer deze eisen worden ingewilligd, in de toekomst veel van de bezwaren om verantwoordelijkheid voor het kerkelijk doen en laten te dragen, worden weggenomen. SPORTVISSERS VERRAST DOOR SPRINGVLOED TERNEUZEN (ANPt Twee Bel gische sportvissers vergezeld van vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar hebben zaterdagmiddag op de schorren van de Westerschelde een hachelyk avontuur beleefd. Zy werden tydens het vissen ver rast door de springvloed. Daardoor konden zy het vasteland niet meer bereiken. Een sportvisser uit Zelzate (Bel gië) stond met zyn 7-jarig zoontje in de Schelde enkele uren in het water voordat de RP 35 (van de rijkspolitie te water) hen aan boord kon brengen. Later verleenden een sleepboot en een vlet van de sleepdienst Muller uit Terneuzen assistentie om ook de andere sportvisser die vier kinderen by zich had, aan boord te brengen Behalve een nat pak hebben zy geen nadelige gevolgen van hun avontuur overgehouden. Stormvloedkering tegen opdringen van zoute water DEN HAAG (ANP) Rijkswater staat heeft zaterdag in het begin van de middag de stormvloedkering in Krimpen aan de IJssel gesloten om een halt toe te roepen aan opdrin gend zout water vanuit zee. Het is de bedoeling verdere verzilting van de Hollandse IJssel te voorkomen. Aanleiding tot deze ingreep is een extra-verhoging van het ty met tien centimeter. Bij de geringe water- aanvoer vanuit de Rijn. zou de golf zout water ver de Hollandse IJssel opstromen. Het zoutgehalte voor de storm vloedkering was zaterdagmorgen ge stegen tot tussen de 350 en 400 milli gram chloride per liter. Iets verder stroomafwaarts by de Van Brienen- oordbrug in Rotterdam varieerden de gehalten van 1800 tot 6000 milli gram. Deze cijfers zijn, zo verklaarde een woordvoerder zaterdag, zeer hoog als men bedenkt dat voor de drinkwaterbereiding en de landbouw 200 tot 300 milligram een gebruike lijke grens is. Het sluiten van de stormvloedkering had een tydelyk karkakter. Bussum mag niet verder bouwen aan raadhuis BUSSUM (ANP) Bussum mag van Ged. Staten van Noord-Holland niet verder werken aan het nieuwe raadhuis) omdat de gemeepte on danks herhaalde verzoeken geen volledig plan. inclusief financiering, heeft gemaakt. Gedeputeerden heb ben om die reden hun goedkeuring onthouden aan het besluit van de raad van Bussum om 5,5 miljoen voor de voltooiing van het raadhuis te bestemmen. Tien Jaar geleden kwam het eerste deel het administratieve deel gereed. De bouw van het representa tieve gedeelte met burgerzaal, trouw zaal, kamers voor burgemeester en wethouders, moest op de lange baan worden geschoven. Onzekerheid over lot van Armeense studenten in de Sow jet-Unie MOSKOU (Reuter) In Mos kou bestaat onzekerheid over het lot van vier Armeense studenten, die vrijdagmiddag een zitstaking in de Britse ambassade waren begonnen om naar Engeland te mogen gaan. Zaterdagavond verlieten zij het ge bouw. nadat een ouder echtpaar kennelijk familieleden met hen en met ambassadeur Sir John Kil- liok had gesproken. De twee taxi's waarmee aij wegreden, werden ech ter gevolgd door enige auto's met Russische politiemannen in burger. Ambassadefunctionarissen vermoe den dat de studenten later zyn aan gehouden voor ondervraging. Van de zijde van de Britse am bassade is alleen meegedeeld, dat de vier studenten twee mannen en twee vrouwen van circa 20 Jaar hadden geïnformeerd naar de moge lijkheden om naar Engeland te gaan. Toen zij hierover waren inge licht, gaven zij geen gehoor aan een verzoek om de ambassade te verla ten. Dit deden zij pas ruim een et maal later. Het Incident bracht de Britse am bassade in een moeilijk parket gezien de koele verhouding met de Russen naar aanleiding van het uitwijzen van personen over en weer op be schuldiging van spionage. LEIDEN De heren van Lei den en Roomburg hadden een slecht weekeinde. Beiden verlo ren. respectievelijk van Rand wijk en Tempo. De dames deden het beter. Die van Leiden ver sloegen het hoog geplaatste Ring Pass en Roomburg maakte Dor drecht de punten afhandig. Randwijk-Leiden was een uitste kende wedstrijd, waarin de lijstaan voerders het beste van het spe] had den. Doelpunten bleven echter lang uit. Eerst tien minuten voor tijd scoorde Randwijk na een Leidse ver- dedigingsfout. Een snelle doorbraak bracht de stand op 2—0, waarna Lex Peeters in de laatste minuut de Leidse eer kon redden; 21. Roomburg kon tegen Tempo niet in zijn spel komen. Toen na de rust door een verdedigingsfout Tempo de leiding kon nemen putte de ploeg daaruit zoveel inspiratie dat er ten slotte, na een fraaie solo, een 20 einduitslag op het wedstrijdformu- lier kon worden geschreven. Noord- wijk behaalde tegen My ra zijn eerste overwinning in dit seizoen en verliet daardoor de laatste plaats. Vooral Boude wijn Muller speelde een voortreffelijke partij. Hij was ook de grondlegger van de zege, want Voormolen scoorde op zijn pass in de tweede helft het winnende doelpunt. De heren van Forescate versloegen in een goede wedstrijd Waddinxveen met 2—1. Voor rust scoorde R. Luns, waarna Waddinx veen de score weer recht trok. Na de hervatting produceerde Kooper uit een strafcorner het winnende doel punt. De heren van Alphen klopten met 20, maar Alecto Leiderdorp was minder succesvol en verloor met 04 van Zoetermeer. De dames van Leiden verstevig den hun positie aan de kop van de ranglijst door een zege op het dit seizoen op eigen veld nog niet ver slagen Ring Pass. In een moeilijke wedstrijd, waarin vooral de Leidse verdediging goed werk liet zien. scoorden de LMHC-dames twee doelpunten. De Ring Pass-dames bleven op 0 staan. Roomburg verde digde de tweede plaats op de rang lijst tegen Dordrecht met succes. E. de Vrind verrichte een hattrick, waardoor met 3—2 de kostbare pun ten in de Roomburg-schoot werden geworpen. Noordwijk-VCL werd een schuttersfestijn (13—0). Bij de rust was de stand al 60. In een vrij harde wedstrijd tegen Waddinxveen kwamen de dames van Forescate, dankzij treffers van L v.d. Burg, met 2—0 voor. Nog voor de rust maakte Waddinxveen dank baar gebruik van een fout van de Forescate-doelvrouwe21. Na de hervatting breidde Forescate de voorsprong uit tot 41. R. v. Eist en uitblinkster H. Veeneman tekenden voor deze treffers. Ook de dames van Alecto hadden een productieve dag. Tegen Zoetermeer werd het 51. Leiderdorpse treffers alle voor rust van J. Dijs (3), J. Bee- kema en A. Flappet. vorming van een algemeen-christe- lyke volksparty. Volgens Winters lyken de anti-re volutionairen te kiezen voor een half open opstelling degenen die de confessionele uitgangspunten niet onderschryven kunnen wellicht lid worden en mogen zeker hun stem uitbrengen op een nieuwe christen democratische party, maar zy zullen nooit werkeUjke zeggingsmacht mo gen hebben. DEN HAAG (ANP) In een Rot terdamse bar heeft zich de afgelo pen nacht een ernstige steekparty voorgedaan. De portier van de bar Het Praathuis" aan de 's-Graven- dykwal, de heer P. Visser, is door een onbekende neergestoken. Hij moest met een ernstige steekwond in de borststreek naar een ziekenhuis worden overgebracht. Zyn toestand is zorgwekkend. Het drama speelde zich omstreeks twee uur af. In ,Het Praathuis", waar gewoonlijk geen kleurlingen worden toegelaten, hadden twee kleurlingen zich bij een groepje be zoekers gevoegd, waarna zij er in geslaagd waren binnen te komen. De heer Visser verkeerde in de ver onderstelling, dat zij bij het groepje hoorden en liet hen binnen. Later trachtte hij hen echter de deur uit te zetten. Tijdens de vechtparty die daarop ontstond, is de portier neer gestoken. i De politie heeft n.a.v. een getui genverklaring een man aangehouden. Het is echter niet zeker of deze iets met de steekpartij te maken heeft. RIO DE JANEIRO De twee kamp Robert FischerSpassky om het wereldkampioenschap schaken zal volgend jaar wellicht in Rio de Janeiro worden gehouden. Max Euwe, de Nederlandse voorzitter van de in ternationale schaakfederatie (FIDE), heeft dit zaterdag in Rio verklaard. „Brazilië is bereid de vereiste 30.000 dollar te betalen en ook de overige kosten voor zyn rekening te nemen", aldus Euwe. DEN HAAG Gistermiddag zijn in zwembad „De Morgenstond" in Den Haag weer de traditionele Haag se kilometer wedstryden verzwom- men. Aan deze nationale zwemwed strijden, die elk Jaar door het Haagse DVZ worden georganiseerd, namen weer een aantal sterke ploegen deel. Behalve de organiserende vereniging waren er uit de residentie nog Swift, HZenPC en Zian. Ook de Leidse ver enigingen werden door enkele zwem mers en zwemsters vertegenwoordigd. Van hen behaalden twee een eerste plaats op de 100m schoolslag: Cees Uittenhout bij de heren en Harriët Platje bij de meisjes onder 12 Jaar. Hieronder enkele Leidse prestaties: 100m schoolslag meisjes onder 12: 1» Harriët Platje De Zijl/LGB 1.30.4; 100m rugslag meisjes onder 16: 1) R. v. d. Mey De Zijl/LGB 1.16.8; 100m schoolslag heren: 1) Cees Uittenhout Zijl/LGB 1.11.6 100m vlinderslag Jon gens onder 16: 5> Dick Werter Zijl/ LGB 1.14.6, 200m vrije slag meisjes ond. 16: 5) Karin de Vos LZ'86 2.31.5 100m schoolslag Jongens onder 16: 2) Peter Wolters Zijl/LGB 1.15.4; idem dames; 4) José Neuteboom 1.27.- De ploeg van Zian verbeterde het Nederlands record 25-meter banen op de 5 x 50 meter vrije slag voor ad- spiranten. De ploeg, bestaande uit Cor Schou ten, Victor Nihot, Peter van Os, Er- win Metz en Eddy de Wit kwam uit op 2 min. 16,8 seconden. Het oude re cord stond op naam van Zian met 2.17.1. De Haagse kilometer werd bij de dames gewonnen door VZC Vlaar- dingen en bij de heren door Het IJ. STOCKHOLM Arthur Ashe heeft gisteren in Stockholm het 19e toernooi om 't wereldkampioenschap voor beroepstennissers gewonnen j door in de finale de Tsjech Jan Ko- des in vijf sets te verslaan; 6-1, 3-6, 6-2, 1-6, 6-4. De zege leverde de Amerikaan, die sinds april geen toernooi meer had gewonnen een be drag op van 10.000 dollar (36.000 gul den). De overwinning deed Ashe in de rangschikking van het wereld kampioenschap bovendien stijgen van de zevende naar de vijfde plaats. Met nog één toernooi te spelen (in Houston) is de stand: 1. Rod Laver (Aus.) 77.25 pnt., 2. Tom Okker (Ned.) 73.3 Ken Rosewall (Aus.) 70. 4. Cliff Drysdale (Z.Afr.) 67,25, 5. Arthur Ashe (.VS.) 61,25. Modern Masters of Time prestige op de pols Horioger v. d. WATER HAARLEMMERSTRAAT 181 - LEIDEN - TELEFOON 24469 'uwelier horioger g Tj eigen graveer- en reparatie-inrichting HOOIGRACHT 45 - LEIDEN m

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 15