'66 gaat de samenwerking et PvdA-PPR uitbouwen vandaag ...eA7 gisteren Blok aan het been": icht om te gaan zien; programma] ijn-Goudsmit" verworpen hennep [ijk aan flcohol deau bij de Haagse Comedie Na VVD ook ()ij 1) 66 'n vrouw voorzitter Acht arrestaties na vernielen Picasso's TV morgen] 3 NOVEMBER 19tl LEIDSCH DAGBLAD NGHUIZEN D'66 wil de parlementaire samen- Aet PvdA en PPR uitbouwen. Daarmee denkt ^ontstaan van een grote progressieve volkspartij éren, die de steun van de meerderheid van de kie- parlement wil D'66 indelingen met PPR kracht streven naar dat •.hikt is aan de drie - 5HUIZEN Het n D'66 heeft de twee fractie verzocht te ar een wettelijke ge- van het gebruik van lukten alcohol- en ik. Alleen de handel produkten zou straf - n voor zover deze een te bepalen hoeveel- vertreffen. Ieen resolutie die zon- sie is aangenomen, is Wetenschappelijk on- its gebleken van aan- bezwaren verbonden ;ebruik van hennep- rtijd verzocht het tweede-kamer-fractie te stimuleren die jericht druggebruik te ifipend op de beslissing es had de D'66- Eerste Kamer al mwer te gaan samen- et de fracties van j PR VERTEMTIE Tevenszullen de D'66-fraoties in provinciale staten en gemeenteraden nagaan of zij het initiatief kunnen nemen voor samenwerkingsvormen op plaatselijk niveau. Volgens D'66 heeft de uitbouw van de samenwerking met PvdA en PPR alleen zin als er een proces door op gang wordt gebracht, dat leidt tot een bundeling van vooruit strevende krachten uit alle partijen. D'66 meent, dat de PvdA hiervoor tot nu toe onvoldoende oog heeft gehad. Een resolutie, waarin bovenstaan de elementen waren verwerkt en die werd aangeduid als „de lijn-Van Mierlo", verwierf tijdens het twee daagse congres in de Flevohof (Oos telijk Flevoland) 61 procent van de stemmen. Een sterke minderheid van rond de 30 procent wees resolutie af. De minderheid gaf de voorkeur aan de „lijn-Goudsmit". Resoluti Met een eigen resolutie had het tweede Kamer-lid mej. mr. A. Goud smit zich verzet tegen de opvatting van fractieleider Van Mierlo. Vol gens mej. Goudsmit denkt de Pvd 4 .werkelijk niet zo serieus" aan de vorming van een progressieve volks partij. Zij wilde daarom de samen werking beperken tot die gevallen, waarin PvdA, PPR en D'66 over dc parlementaire zaken hetzelfde zou den blijken te denken. Zij wilde dc eigen identiteit van D'66 niet opof feren om wille van partijpolitiek-, motieven. Het tweede-kamerlid drs. E. C. Visser bleef mej. Goudsmit tot hei laatst toe steunen. In de loop van de discussie vielen de eerste kamer- leden P. Wassen-Van Schaveren en i N. Schwarz en het tweede-kamerlid drs. M. Engwirda haar af. Mej. Goudsmit zei, dat zij loyaal de meerderheidsbeslissing van hei congres' mee zal helpen uitvoeren Voor wat de tweede-kamerfractie be treft houdt deze beslissing in, dat gezocht moet worden naar „een mo del voor parlementaire samenwer king, dat kan worden uitgebouwd naarmate het werk aan de vooruit strevende meerderheidsgroepering vordert''. Vooruitlopend op de beslissing van het congres had de D'66-fractie In de Eerste Kamer al besloten nauwer te gaan samenwerken met de frac ties van PvdA en PPR. NEDERLAND 1 6.45 (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) 6.55 (Kleur) Journaal (NOS) 7.05 (Kleur) AVRO's Top Pop 4: wekelijkse hitparade (AVRO) 7.30 (Kleur) Boekje open. Jonge mensen ontmoeten hun favoriete schrijver (AVRO) 8.00 (Kleur) Journaal (NOS) 8.21 Peyton Place (AVRO) 9.10 (Kleur) De Carol Burnett Show (AVRO) 10.00 AVRO's Televizier Magazine (AVRO) 10.50 (Kleur) Journaal (NOS) Nascholing huisartsen les 3 (Telac) 10.55 NEDERLAND II (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) Felix de kat: tekenfilm (KRO) Wij. Heren van Zichem. Vlaams tv-feuilleton (KRO) (Kleur) Journaal (NOS) Gamma het kind van de rekening. Discussie programma over kinderrecht en kinderbescher ming (KRO) Een dorpsschandaaltje (Le boulanger de Valor- gues). Speelfilm met Fernandel in de hoofdrol (KRO) (Kleur) Journaal (NOS) EHBO herhaling les 9 (Teleac) Wat zorgelijk kijkend lieven gisteren de twee plannenmakers voor de toekomst van D'66 door de drevenvan de Flevohof. Frac tieleider Van Mierlo zou tenslotte de overwinning behalen; de "lijn- Goudsmit" werd verworpen. onbedaarlijk plezier le zaal bij de voorstel- Blok aan het been" Feydeau door de .edie. Zaterdagavond ;st gespeeld. Een to rn plezier bij de toe- In kennelijk ook bij de ,f het openingsmo- _vier „Quatre Barbu"- zikanten tot de dank- plaus-choreografie getting, vakkundig ge- zoals de hele voor- door Ko van Dijk. =S een typische t Feydeau lie deuren in en uithol- orloge-achtige precisie, guren gespeeld in ïmedia dell'arte stijl en iet een fenomenale vak- 1. De zaak loopt uit op •achtige situatie waarin irdbaar wordt gezongen, deren van Hans Noord die weer harmoniëren iingrijke decor van Hep Feydeau? Het stuk Jn scherpe onderscheid standen en een even op de burgermansmo- (1, die elementen vallen bij 2 Ring diep onder water ander beeld, ze worden ui d or de stoomwals nsh de klucht, die over het gjorden spectaculaire geleverd. Zonder o] Hk maar uitzonderlijk a n is de Bouzin van Eli >ff heel menselijk blijft en I Feydeau-visie heeft be de rol van het slacht- bourgeois-maatschappij t vuurwerk aller- de Moor, bde niet geweldige taalbeheersing unieke FLEVOHOF De VVD is niet meer de enige Nederlandse poli tieke partij, die door een vrouw wordt geleid. Sinds gisteren heeft Haya van Someren-Downer een collega gekregen in Ruby van dei- Scheer-Van Essen, door het con- j gres van D'66 gekozen tot voor- jzitster van deze partij. Voorlopig wil de 29-Jarige Aals- meerse architectenvrouw, voorzitster van de afdeling Aalsmeer en secre taresse van de regio Noord-Holland van D'66 overigens slechts als waar nemend-voorzitster beschouwd wor den. Want hoewel zij de enige kan didate was voor de gisteren door Jan Beekmans vrijgegeven voorzitters- post, werd zij niet juichend binnen- Aan het einde van de zondagmid dag, toen al twee volle dagen met discussiëren over een eventuele toe komstige progressieve volkspartij en de manier waarop D'66 aan het tot standkomen daarvan moet meewer ken, waren heengegaan gaven de con gresgangers Ruby van der Scheer bij de eerste stemming niet meer dan vijftig procent van de stemmen. Eerst werd driftig onderzocht voor de zoveelste maal gedurende dit vaak op een Poolse landdag gelij kende congres of de electronische stemmenmeter wellicht defect was. Maar toen bij de tweede stemming bleekf dat 65 procent van de aanwe zigen'vrede konden hebben met een presidente, noemde de lange slanke Aalsmeerse, die pas sinds 1969 lid van D'66 is, dat "niet erg overweldi gend" en de gang van zaken noemde zij zelfs "bijzonder onplezierig". Daarom aanvaardde zij het voor zittersschap slechts als waarnemend- presidente tot het volgende congres van D'66. Dan zullen de Democraten '66 zich er over moeten uitspreken of zij blijvend een vrouw op de voor- zittersstoel willen. Zo niet, dan gaat Ruby van der Scheer, wellicht teleurgesteld, maar zonder morren terug naar haar ge zin en haar vier Jonge kinderen. MADRID Het optreden van i ders volledig. Maar zij ging nimmer de extreem-rechtse vandalen die vrijdag 24 gravures van Picasso op een Madrileense tentoonstel ling verwoestten (en er twee sta len! heeft in heel Spanje felle I reacties veroorzaakt. Zo fel dat jhet regime onmiddellijk tot het inzicht kwam dat 30 jaren van I officieel taboe, minachting en te genwerking tegen alles wat met Picasso te maken had, uitsluitend I een tegenovergestelde werking I hebben gehad. En daarom vond de politie weinige uren na de ver woesting van de 24 Picasso's reeds aoht zondebokken, die in hun ei gen huis werden gearresteerd. lichaamsbeheersing en een einde loos gamma aan gelaatsexpressie. Ér is enorm gelachen om de waan zinnige Zuidamerikaanse generaal van Jules Croiset en zijn krankzin nige brabbeltaaltje, om de homofiele Fonta.net van Carl van der Plas, om de gekke Britse van Nanni Ver meer, de bekoorlijke Lucette van Anne-Wil Blankers en de wezenloze Anne-Wil Blankers en Guido de Moor in Feydeau's ,,'n Blok aan het been". barones van Anne-Marie Heyligers, de knappe Viviane van Marlpus Fluitsma en de goede Nini van Cor- rl van der Meer. Oprecht advies: gaat dat zien! Jaap Joppc Door Robbert Bosschart Zo'n snelle arrestatie valt wel op. Er gaat geen jaar voorbij, waarin rechtse extremisten niet tenminste een vijftal geweldplegingen uitvoer den. Steeds kende de politie de da- tot arrestatie over. Als er dan wel eens een extremist de gevangenis in ging, dan was dat steeds voor zeer korte duur. Er is geen enkel geval bekend waarbij een rechtbank dit soort geweldplegingen bestrafte met een veroordeling, die ook maar in de minste verhouding staat tot de straffen die een Spaanse arbeider wachten als hij demonstreert voor hogere lonen. Er zijn tegen de acht arrestanten reeds twee aanklachten ingediend (een door de tentoonstellingseige naar en een door de verzekerings maatschappij). Zij worden oeschul- digd van verstoring van de open bare orde, verraad, terrorisme, be dreiging, schade en letsel en illegale propaganda (dit laatste in verband met de vlugschriften die de aanval lers achterlieten om hun identiteit als 'anti-Marxistisch commando' te bevestigen en om Pablo Picasso te besmeuren als 'vieze Marxist'. De termen van deze aanklachten zijn wel interessant: op soortgelijke beschuldigingen werden, nog maar zo kort geleden, linkse activisten tot tientallen Jaren gevangenis en zelfs tot de doodstraf veroordeeld. Het programma van 35 minu ten dat Studio Sport over en rond AjaxFeijenoord maakte, behoorde zeker tot de top drie dit weekeinde. Al vond ik het. merkwaardig dat slechts twee spelers (Keizer en Cruijff) een vijf waardig werden gekeurd voor de verkiezing van voetbal ler van het jaar. Iedereen sprak na afloop over de wed strijd van het Jaar, dus als dan maar twee spelers het hoogste cijfer krijgen, kunnen we beter ophouden met cijfers geven en gaan korfballen. Van de zaterdagavond valt te melden dat Franeker de Zes kamp won en dat Dorus zich revancheerde voor enkele zwakkere optredens van de laatste tijd. Hij kwam met een goed gecombineerd programma, dat vooral punten scoorde via de verborgen camera. Ontroe rend was weer de spontane eerlijkheid van mensen die op straat een gulden achter zich hoorden vallen, die opraapten en aan een andere voorbijgan ger gaven of zelfs zonder be denken in de brievenbus wier pen, begrijpend dat hij uit het raam „gevallen" moest zijn. De mens is goed, denk ik dan, maar Je moet hem even de kans geven dat te bewijzen. Nog mooier was Dorus als was senbeeld bij Madame Tussaud en de verwarring daardoor van de bezoekers: is hij echter of is hij niet echt? Met ijzeren zelfbeheersing zat Dorus daar gemummificeerd bij, op het juiste moment de vrouw een kus gevend die zei: „Als Je het bent vind je het mis schien wel leuk te horen dat ik in Amerika woon en elke week .je plaatjes draai". Godfried Bomans was op de andere zender in opdracht van de Christelijke Radio Vereni ging op zoek gegaan naar geesten, die, zoals bekend, vooral in Engeland him domi cilie zoeken. Dat zal wel iets met die mist te maken hebben. We kregen geen geesten te zien, wel een officiële geestuit- drijver, een Anglicaanse geeste lijke die eens in de drie maan den ergens een geest verJ Eigen moet en die vertelde dat enke le geestelijken hiervoor speciaal door de bisschop worden opge leid. Ik hoop dat in deze serie ook Nederland niet vergeten wordt. Bepaald ontgoochelend vond ik Johny en Rijk. Een parodie op de Mounties vind ik prima, maar vijftig minuten is wel wat lang. Er is nu publiek bij en regisseur Bob Rooyens met zijn „fratsen" is verdwenen, maar daardoor is ook het avontuur uit het programma verbannen. Kees van Kooten is nu de be langrijkste tekstschrijver. Van hem waren de dierenarts, het fietsnummer. de contactlenzen en de motorcoureur aan het slot. De schil dersscene kwam uit Engeland, Eli Asser en Seth Gaaikema zorgden voor de tek sten van de liedjes. Willeke Al- berti was trouwens het slecht ste deel niet van de show. Ik begrijp best wat Kees van Kooten wil. Hij wil ten eerste Rijk weer een duidelijke iden titeit geven, desnoods die van de rotzak. En hij wil Snip en Snap-teksten schrijven die di rect aanslaan bij het publiek. Ik moet toch zeggen dat dit niet de manier is om Snip en Snap-teksten te brengen. Daar voor komt alles te chaotisch over. is er te weinig trefzeker heid in het plaatsen van de grollen, daarvoor wordt er (in vergelijking met bijvoorbeeld Walden en Muyselaar) te veel aangerommeld door Johnny en Rijk. door Nico Scheepmaker DINSDAG 9 NOVEMBER 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) klassieke en senil-klassieke muziek (gr.). (7.30 Nieuws; 7.417.50 Actualiteiten). 8.24 Overweging. 8.30 Nieuws. 8.41 Voor de huisvrouw. 10.00 (S) Salzburger Festsplele 1971: Pia norecital: klassieke muziek. (10.30 10.32 Nieuws). 11.00 Voo-r de zieken. 11.30 Bejaardenprogramma. 11.55 Me dedelingen. 12.00 iS) gevarieerd pro gramma. (12.12 Wij van het land; 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw: 12.30 Nieuws; 12.4112.50 Actualiteiten; 13.0013.05 Raden maar 14.05 Schoolradio. 14.30 (S) muzikaal middagmagazine. (15.3015.32 Nieuws). Overheidsvoor lichting: 17.00 Een gesprek van Cees van Maasdam met de heer J. Blan kfestijn over het plan voor een qua rantaine centrum voor slervogels ln de Nederlandse Antillen. 17.10 (S) Metropole-Orkestamusementsmuziek. 17.25 Voor de kinderen. 17.30 Nieuws. 17.32 Actualiteiten. 18.00 Uitzending van de Christelijk Historische Unie. 18.30 Nieuws. 18.41 Actualiteiten. 18.50 Voorbeschouwing over komende KRO-programma's. 19.00 (S) Musice rende dilettanten: Shell-Mannenkoor. 19.30 Dood doet leven: gesprek over leven, dood en toekomst. 20.00 (S) Radio Filharmonisch Orkest: klassie ke en moderne muziek. 21.00 Jeroen Brouwers: zonder onderschriften, volkstoneel. 22.00 (S) Bariton en pla no: klassieke liederen. 22.25 Overwe ging. 22.30 Nieuws. 22.38 Den Haag vandaag. 22.50 Actualiteiten. 23.15 Voer voor vogels: licht programma. 23.55 Nieuws. HILV. H, 298 M EN PM-KANA LEN, 7.00 AVRO. 15.00 NOS. 17.00 AVRO. 7.00 Nieuws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 (S) Dag met een plaatje (gr.). 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 (S) Dag met een plaatje (vervolg) ""'tng. 9.00 Oude k aterstanden. 9.40 iS) Modern strijkkwartet. 10,00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen; (11.00 Nieuws) 11.30 Rondom 12: Êrogramma voor de vrouw. (Om 11.55 eursberichten). 12.30 Overheidsvoor lichting: Uitzending voor de land bouw. 12.40 radloverkeersmagazlne. 13.00 Nieuws. 13.11 Radiojournaal. 13.30 (S) De wereld van de opera: Parsifal, opera van Wagner, met toe lichting. (opn.). 14.35 Alert!: op het vlak van muziek en maatschappij. 15.00 Zoeklicht op Nederland: (16.00 Nieuws). 17.00 Mobiel: een beweeglijk programma voor beweeglijke mensen, met om 17.55 Mededelngen; om 18.00 Nieuws en om 18.11—18.21 Radiojour naal. 19.00 (S) Licht orkest met zangsollste. 19.25 Paris vous parle. 19.30 gevarieerd programma met veel veel muziek en om 22.55 Mededelin gen. om 23.00 Nieuws en om 23.10 23.20 Radiojournaal en 23.55 M. EN FM-KA- 7.00 Nieuws. 7.02 Dag dinsdag. 8.00 Nieuws. 8.02 Onderweg. 9.00 Nieuws 9.CQ Plaatjes voor ae pep. (10.00 Nieuws) 11.00 Nieuws. 11.03 Een op vallen vrolijke gevarieerde visite. 112.00 Nieuws). 13.00 Nieuws. 13.03 De Eddy Becker Show (14.00 Nieuws. 15.00 Nieuws. 15.03 Drie-draal. 16.00 Nieuws 16.03—18.00 Mix. (17.00 Nieuws). Nederland I— NOS/ NOT; 14.00-14.50 Schooltele visie NOS; 18.45 (K) De Fabeltjeskrant NOS: 18.55 (K) Jotirn. VARA: 19.05 (K) Volgende patiënt, TV-serle. 19.30 (K) Koning Klant. NOS: 20.00 (K) Journ. VARA: 20.20 (K) Klatergoud, cabaretprogramma 20.45 (K) Jason King en het Computer-complot. TV- serie 21.35 (K) The Carpenters, popu laire popgroep. 22.00 (K) De Ombuds man NOS: 22.25 (K) Journ. 22.30- 22.33 Weekoverzicht en algemene in formatie over schooltelevisie. Nederland II NOS: 18.45 (K) De Fabeltjeskrant. NOS: 18.55 (K) Journ. NCRV: 19.05 (K) Zo moeder, zo zoon. spelprogram- ma. 19.30 (K) De koerier van de kei zerin, TV-film. NOS: 20.00 (K) Journ. NCRV: 20.21 De familie Mack. TV-fa- mllie-sefle. (ZDF-produktie)20.45 Hier en Nu: actualiteitenrubriek. 21.20 (K) Eenmaal, andermaal, amusements programma. 22.20 Ander Nieuws. NOS; 22.30 (K) Journ. 22.35 Den Haag van- Turnen Nationaal kampioene Ans van Gerwen en Linda Toorop zullen komende zaterdag en zondag onder leiding van bondstrainster Eva Bartha deelnemen aan internatio nale invitatiewedstrijden, die in de Hongaarde hoofdstad Boedapest worden gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 11