EIDSCH DAGBLAD Gedeelte icademie traks in )en Haag Bloemenveiling verlaat Rijnsburg SANO ceLi RAAD WASSENAAR EENSTEMMIG VOOR DE LEIDSE BAAN Japanners schakelen hockeyers uit (1-0) Knokker tegen kraker L© vandaag ommissie Stadsgewest apporteert minister: KLARINGEN LEIDSCH f® DAGBLAD Koningin Ingrid in ziekenhuis <9ud teuws teur: G. Koopman iredacteur: Drs. J. R. Soetenhorst gericht I maart 1860 DINSDAG 19 OKTOBER 197! No. 33533 DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f20,65 per kwartaal (postabonnementen f23,05), f6,95 per maand (bij vooruitbetaling), giro 57055, losse nummers f 0,30 Witte Singel 1, Leiden - Tel.: 25041, Redactie: 21507 Nabezorging tot 20 uur, tel. 30500 (zat. 18 uur). iN HAAG Verdere uitbreidingen zowel van de nische Hogeschool in Delft als van de Rijksuniversi- n Leiden moeten in Den Haag worden ondergebracht. Haag kan ook wat het wetenschappelijk onderwijs be de kern worden van een omvangrijk stadsgewest, dat ve dehuidige Haagse agglomeratie ook het Westland ilft en Leiden met de Bollenstreek omvat. zjjn twee van de belangrijkste getrokken in een van- ïerschenen nota van de Com- Stadsgewest 'Den Haag. De sie is door Gedeputeerde van Zuid-Holland ingesteld^ zoek van de minister7 van lisvesting en Ruimtelijke Or- ta moet worden gezien als •ste verkenning en voorberei- ot een streekplan „Haags swest". lag zal als centrum van dit aldus de commissie, een Iveau van culturele voorzie- moeten bieden. Onderdeel is het wetenschappelijk Ijs. Voor de hand igt het volgens de com- roor tie hand dat uitbreidingen Delftse TH en de universi- iden in Den Haag worden Beide instellingen van onderwijs bedreigen in him ad een evenwichtige ontwik- Bilt verwacht van vanavond ïgenavond: vannacht zwaar met regen en minimum tem- in van 14 tot 10 graden. Mor- l het westen uit opklaringen seld door enkele buien en mid- peraturen omstreeks 14 gra- itige tot krachtige aan de kust stormachtige wind aan van uit het zuidwesten later rui- uaar nest tot noordwest. (Opgemaakt om 12.40 uur). rater te Katwijk te 03 36 en ff; laagwater te 11.51 uur. keling van de stedelijke samenle ving. In Den Haag is de schaal van de universitietsgebouwen beter in te passen dan in Delft en Leiden met hun historische kernen; bovendien zou Den Haag in de directe nabij heid van zijn city gronden kunnen vrijmaken. Voordeel van het samenbrengen van „Delft" en „Leiden" in het centrum van Den Haag is, zegt de oommissie ook. de mogelijkheid tot integratie en tot aanpak van multi-disciplinai- re vormen van hoger onderwijs (sa menwerking van beoefenaren van verschillende takken van weten schappen) Het eerste wat er naar het oordeel van de commissie Stadsgewest nu moet' gebeuren is het koppelen van Haagse, Delftse en Leidse onderzoe kingen op het terrein van de toe komstige economische mogelijkhe den. Bij dit aldus ontstane ge meenschappelijk onderzoek zou een instelling als het Nederlands Eco nomisch Instituut moeten worden ingeschakeld. De bloemenveiling „Flora" zal uit Rij nsburg verdwijnen. Dit is op de ledenvergadering besloten. Er werden 851 stemmen uitge bracht. Op één na 500 leden volgden het voorstel van het be stuur en stemden voor vertrek uit Rijnsburg, 345 waren tegen. Waar de veiling naartoe zal gaan staat nog niet vast. Het bestuur is met Voorhout in ge sprek. Voorzitter Van Delft opende de vergadering. In een lang betoog zei hij onder meer, dat de leden goed moeten beseffen, dat Je niet kan goochelen met miljoe nen. Hij verzocht de leden de zaak objectief te bekijken. Het bestuur heeft de geraamde kos ten van nieuwbouw vergeleken met de pas gebouwde veiling in Aalsmeer en is tot de conclusie gekomen dat de kosten reëel zijn. Voor de te verwachten expansie van de veiling zijn in Rijnsburg niet voldoende faciliteiten te verwachten. Men overweegt nu om in Voorhout te gaan bouwen. Definitief is dit echter nog niet, aldus Piet van Delft. Hierna kwam een aantal leden aan het woord. Vooral werd geklaagd over gebrek aan informatie door het bestuur. Na bijna vijf uur vergaderen werd gestemd. Waar de veiling nu heengaat is nog een groot vraagteken. Een van de leden zei: „Als we besluiten naar Voorhout te gaan en Rijns burg laten schieten, bestaat de mogelijkheid dat Voorhout ons niet wil. We vallen dan wel tus sen de wal en het schip". Wassenaar De Wassenaarse ge meenteraad heeft gisteravond een stemmig een motie aanvaard, waar in wordt uitgesproken da t het niet Ter kennismaking: het 4 weken voor de halve prijs Stuur mij 4 weken het Leidsch Dagblad voor half geld en noteer mij aansluitend als abonnee n Ik word abonnee per 3 november '71 en ontvang de krant reeds vanaf heden. laam: idres: laats: Jironummer: 'ok|© zwart maken, bon Invullen In oper envelop (zondet tostzegel) sturen aan Leidsch Dagblad antwoordnummer H Lelden, doorgaan van de aanleg van de Leidse Baan zeer ernstige gevolgen zal hebben voor het woon- en na- tuurmilieu in Wassenaar. Ir. G.H.C.Theunissen (CCP) merkte onder meer op dat het aantal men sen dat gebruik zal kunnen maken van het recreatiegebied, dat de werkgroep wil sparen, in geen enke le verhouding staat tot het aantal mensen, dat dagelijks vele uren verliest in files. De heer S.J. van den Bergh (VVD) wees op de noodzaak om het rege ringscentrum Den Haag bereikbaar te houden. Wat Wassenaar betreft, het zou een ramp zijn als door het uitblijven van de Leidse Baan de rijksstraatweg in de toekomst zou moeten worden uitgebouwd, terwijl gevreesd moet worden dat het ver keer over sluipwegen door Wasse naar, dat nu al sterk toeneemt, nog intensiever zal worden. De heer A. Lodder (Partij Wasse naar) had weinig waardering voor de actie van de werkgroep milieube heer. De werkgroep, zo zei hij, is een bij de gratie van de belasting betaler bestaande hobbyclub, die het verkeer in het honderd wil laten lo pen. Wethouder N. W. A. Brink verweet de werkgroep, dat zij in het geheel geen rekening heeft gehouden met de milieuhygiëne voor 28.000 inwo ners van Wassenaar. Toen indertijd besloten werd de provinciale weg door de duinen in de ijskast te zet ten gingen de opposanten akkoord met een verbreding van de secun daire weg 16. Het is herfstvakantie. En dat betekent dat je op je dooie gemak die dingen kan doen, naar je anders niet altijd aan toe komt. Zoals vissen in de vaart, waar de vissen nog zwemmen. En als ze dan een enkel keertje willen bijten is je dag helemaal goed. BARCELONA (AP) Het Neder landse hockeyteam is vanmorgen door Japan verslagen. Japan won met 10 na een ruststand van 00, in een wedstrijd waarin Nederland voortdurend sterker was. Hierdoor gaan Spanje en Pakistan, de Olympische kampioen, over naar de halve finale van het wereldkam pioenschap. Nederland is uitgescha keld. De Japanse overwinning werd be reikt toen men na een strafcorner in de 58ste minuut inschoot. Pakistan heeft nu 5 punten uit vier wedstrijden, Spanje (dat van daag tegen Australië uitkomt) 5 uit drie, Nederland 4 uit vier, Japan 3 uit vier en Australië 1 uit drie wed strijden. Spanje en Pakistan, in punten ge lijk, spelen morgen tegen elkaar en dan komt de beslissing wie eerste en wie tweede wordt in de B-groep. Gisteren was onze ploeg nog bijzon der optimistisch na de overwinning op Australië, getuige onze verslagge ving op pagina 17. KOPENHAGEN (AP) Koningin Ingrid van Denemarken (61) is in een Kopenhaags ziekenhuis opgeno men, waar zij vandaag een maag operatie zou ondergaan in verband met een maagzweer. Het besluit om haar in het zieken huis te doen opnemen werd geno men vóór haar recente reis naar Perzië. Prins Bernhard was aanwezig op een diner in het Waldorf As toria hotel in New York, waar het tien-jarig bestaan van het World Wildlife Fund werd ge vierd. Naast de prins de directeur van World Wildlife Fund, Ira N. Gebrielson. ZANDVOORT In Zandvoort ii gisteren de Vereniging van Bescher ming van het Particuliere Bezit op gericht. De vereniging gaat knokploe gen formeren, die eventueel met har de hand „krakers" uit huizen in Am sterdam en Haarlem zullen verwijde ren. De mannen met de harde vuisten of „bewakingstroepen" zoals ze door J!vK££2L de enige matra? met de juiste celbalans de vereniging worden genoemd zul len uitsluitend in actie komen wan neer de eigenaar of makelaars van gekraakte panden daartoe opdracht geven. Als beloning voor het „leeg ruimen" van een woning wordt een commissiegeld geheven terwijl de op drachtgever zich bovendien als lid van de vereniging zal moeten aanmel den. Het optreden van de vereniging richt zich vooral tegen de stichting Release die zich volgens de voorzitter, de heer J. J. Jahnsen (zakenman in onroerend goed en eigenaar van di verse nachtclubs) ook bezighoudt met het kraken van panden. Vrijdag J.l. kreeg Release in Haar lem al een indruk hoe de vereniging straks te werk zal gaan. Een onbe kende knokploeg Joeg in de Generaal Cronjéstraat de bewoners van een kort tevoren gekraakt pand de straat op. Bedrijfsfonds De regering heeft besloten over te gaan tot instelling van een bedrijfsfonds voor de Neder landse pers. Het idee van een een bedrijfsfonds is voor het eerst opgedoken in 1968, toen de Persraad zich boog over de snel voortschrijdende concen tratiebeweging, die de lande lijke Nederlandse dagbladpers gevangen hield. Sindsdien is er wel het een en ander gebeurd. Het Vrije Volk, jarenlang het blad van de Par tij van de Arbeid, viel terug tot de positie van een plaatselijke krant en verloor een groot deel van de oplaag. Twee kranten met een rijke historie, Nieuwe Rotterdamse Courant en Alge meen Handelsblad, smolten samen. En de geruchten, met name over de dagbladen met een lande lijke verspreiding houden aan. Het voortbestaan van kranten als De Tijd is onzeker, evenals de constellatie van Trouw. Daarom komt het principiële be sluit van de regering geen mi nuut te vroeg. Over opzet en middelen van het bedrijfsfonds is nog niets beslist. Toch zul len de adviseurs van het kabi net in enkele weken tijds een omschreven visie moeten afle veren, anders komt het be drijfsfonds beslist te laat voor een aantal Nederlandse kran ten, die in de gevarenzone zijn geraakt. 22 PAGINA'S O Met het oog op de beslissing over de Leidse Baan bezint men zich op het openbaar vervoer in dit ge bied. De Nederlandse Spoorwegen hebben de nodige plannen voor de komende jaren. De bereikbaarheid met trein en bus in het gewest Leiden is onder de loep genomen, waarbij het openbaar vervoer er niet slecht afkomt. STADSPAGINA „Een maagd op je dak" biedt (on danks vele en ernstige tekortko mingen) toch wel plezier. PAGINA 5 In de jacht op de wapensmokke laars zijn tot nu toe geen nieuwe arrestaties verricht PAGINA 7 f> Een Hongaarse emigrant deed in Canada een aanval op Kosigin. PAGINA 9 Alternatieve begroting voor Jus titie PAGINA 13 4) Ajax in Frankrijk, Feijenoord in Roemenië, PSV in Spanje, Sparta en Den Haag thuis. De Cup-wed strijden staan weer voor de deur. PAGINA 19 New. York 17 Oktober 1871 Het landbouwbureau scha1 den katoenoogst op drie mil- Hoen balen. Berlijn 17 Oktober 1871 Aan den bondsraad werd he den het ontwerp tot on dersteuning van den Gotharo spoorweg voorgelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 1