CNV: Inkomensverschillen kleiner en lonen matigen Van Leeuwen: te brengen op beroepsnaijver" „Het is terug handig, de postgiro Gifspuiter van Weesp loosde „spoelwater" Loon- en prijsspiraal funest voor begroting Vasolastine ja of nee (II) Uw Kunstgebit 4 DINSDAG 5 OKTOBER 1971 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 7 UTRECHT (ANP) Het CNV wil de pogingen tot matiging van de loonstijging koppelen aan een verkleining van de bestaande inkomensverschillen. Hiertoe stelt het CNV voor een plafond en een vloer aan te brengen in de tegemoetkoming voor de prijsstijgingen. Dit staat in een verklaring die gis teravond na afloop van een vergade ring van de verbondsraad van het CNV is uitgegeven. Desgevraagd zei een woordvoerder van het CNV dat men de vloer van de compensatie voor de prijsstijgingen wil vastleggen op een bedrag dat duizend tot twee duizend gulden meer is dan het wet telijk vastgestelde minimumloon. Als plafond denkt men aan een bedrag iets boven de op 1 januari 1972 nieuw vast te stellen premie- grens voor de sociale verzekeringen. Op die manier wordt volgens de woordvoerder bereikt dat de prysin- dexeringsclausules in de cao's geen groter verschil in inkomen veroorza ken. Omdat de prijzen voor iedereen gelijk stijgen, betekent dit in de praktijk dat de mensen met de laag ste inkomens op basis van de procen tuele verhogingen niet voldoende compensatie in hun loon terugvonden terwijl zij met een hoger inkomen als het ware werden overgecompenseerd. Produktiviteit De reële loonsverhogingen moeten naai- het oordeel van de verbonds raad van het CNV blijven binnen de stijging van de produktiviteit, zoals die wordt verwacht door het Centraal Planbureau. De kosten die zijn ver bonden aan de verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden, met uitzondering van de arbeidstijdver korting, moeten naar de mening van de verbondsraad ook binnen die ruimte blijven. De totale loonkostenstijging kan volgens de verbondsraad op basis van de genoemde uitgangspunten voor 1972 worden geraamd op onge- ADVERTENTIE Ontslag voor Haarlemse rechter DEN HAAG (ANP) Bij Ko ninklijk Besluit is aan mr. H. G. Rambonnet op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in de arrondissementsrecht bank in Haarlem. Het ontslag is op 29 september ingegaan. De Hoge Raad hoefde in verband met het verleende ontslag geen uit spraak te doen over de vordering van de procureur-generaal, mr. G. E. Lan- gemeijer, om de Haarlemse rechter uit de rechterlijke macht te ontzetten. De procureur-generaal diende zijn vordering tegen de 62-jarige Haar lemse rechter begin april in. De Hoge Raad behandelde de vordering op 10 mei in raadkamer en deelde daarna aan mr. Rambonnet mee, dat de be slissing niet vóór 4 oktober genomen zou worden teneinde hem in de ge legenheid te stellen zelf voor die da tum ontslag te vragen. Mr. Ram bonnet diende daarop een verzoek bij de Kroon in. De minister van Justitie heeft op het verzoek gehandeld in overeen stemming met de zienswijze van de Hoge Raad, zo heeft het ministerie van Justitie nog toegelicht. Het was de eerste maal dat de Hoge Raad een procedure voor ontslag van een rech ter behandelde. ADVERTENTIE die duidelijke postgiro-overzichten van al uw betalingen en ontvangsten! dak makkelijk! 11,5 procent, dat is twee pro cent lager dan het Centraal Plan bureau voor 1972 verwacht. De prijs stijging kan als gevolg van de door de verbondsraad voorgestelde maat regelen, worden beperkt tot zes pro cent. Half jaar Over de compensatie in de lonen in de prijsstijgingen heeft de ver bondsraad verdei- nog gezegd dat die compensatie eenmaal per half jaar achteraf zal moeten worden vastge steld. Om nu te voorkomen dat hier door in bepaalde gevallen in het eerste halfjaar de prijsstijgingen ge heel ten laste komen van de loon trekkers wordt een overgangsregeling noodzakelijk geacht. Voor de prijsstijging zal verder, al dus de verbondsraad, een index wor den gehanteerd waarbij de doorwer king van de verhoging van de indi recte belastingen buiten beschouwing wordt gelaten. Tot slot zegt de verbondsraad er van uit te gaan dat ook andere in komensgroepen zullen meewerken aan de matiging van de inkomens stijging, „die voor een wezenlijke be strijding van de inflatie noodzakelijk Oud-minister Witte veen: DEN HAAG (ANP) Oud-minis- r van Financiën H. wie de overschrijding v tingstekort van 1971 met anderhalf raamd was op negen procent, over namelijk veertien pro- i wordt geschat". Het overschrijden van investerings miljard gulden in de schoenen wordt uitgaven van vorige jaren geschoven, kreeg gisteravond in jaar (overigens wettelijk geoorloofd) ten bedrage van 500 miljoen gulden, noemde Witteveen de volgende te genvaller. Ook hem had het zoveel grotere tekort op de lopende begroting ver baasd. Zeker in het licht van de voorgaande jaren, toen de begro tingstekorten steeds gelijk bleven s De resterende vijfhonderd miljoen zijn echter overschrijdingen, zo zei de oud-minister. Hier spelen een rol de stijging van het aantal leerlingen, de ramingen of ten hoog- tegenvallers bij Verkeer en Water- ste twintig miljoen gulden hoger aren dan de raming. Eenderde van de overschrijding (een half miljard gulden) schreef de oud-minister toe aan de omstandig heid dat de salarissen over 1971 be langrijk meer zijn gestegen dan aan vankelijk was begroot. Daar stond bovendien nog een geringere belas tingopbrengst tegenover dan was ge raamd. „Een van de grote tegenval- staat, prijsstijgingen op alle fronten en dergelijke. Veel van deze tegen vallers zijn opgetreden na april, toen het kabinet reeds zijn ontslag had aangeboden en dus geen maatregelen meer kon nemen. „De loon en prijs spiraal is noodlottig geweest voor de begroting 1971. Het voortzetten van deze spinaal zou uitermate gevaarlijk zijn en zal de begroting voor het volgende jaar onder zware druk zet- lers is dat de loonstijging, die ge- ten", aldus Witteveen. AMSTERDAM Zevenduizend Waar het bleef? Dat wist de liter giftig chloorwater loosde Randstaddirectie ook niet. hij in het open water van de haven van Weesp. Milieuveront reiniging? De vissen en de zwemmers konden hem wat. Als hü de rommel maar kwijt was. .Ach wat. giftig", zei de lange blonde transportondernemer (24) gisteren tot de Amsterdam se politierechter: „Het was ge woon spoelwater. Ik zou het niet hebben gedronken, nee, maar het zag er toch heel helder uit". „Uit de slang van zijn geca moufleerde tank stroomde een blauw-groene vloeistof", las de politierechter onbewogen In sloot Men weet het nu wel. Nadat twee stortplaatsen voor hem waren gesloten liet Cornells zijn tankwagen telkens leeglopen in een droge sloot langs de Lood ijk te 's-Gravenland, op een terrein waarvan hij een gedeelte had gehuurd als opslagplaats. Toen de eigenaar hem dóór had, moest Cornelis ten derde male een ander heenkomen zoe ken voor zijn giftroep. Van op geven wilde hij niet weten. Want Randstad betaalde hem buigenverklaring voor. Ik vroeg 75 gulden per geleegde tank. hem wat hij in hemelsnaam aan dus hij zocht en hij vond. het doen was. Hij zei: ik voorzie deze boot hier van brandstof. Ik zei: o. doe je dat door het water? Toen zei hij dat ik 1 mee moest bemoeien" Hij vond 1 Op de iverf van V&rolme werd gisteren de 251.000 ton metende turbinetanker 'Rudolph Peterson' te water gelaten. De tanker van Chevron heeft een lengte van ruim 343 meter. Het schip wordt voortgestuwd door een turbine van 32.000 pk. I Niet mee bemoeien, dat was het motto waaronder Cornelis H. uit Weesp als onafhankelijk transporteur voor de NV Che mische Industrie Randstad te Soest honderdduizend liters ver giftig afval heeft laten wegstro men op verscheidene vuilstort plaatsen in zijn omgeving. Men bemoeide zich er telkens toch mee. De gemeentelijke vuil stortplaatsen van Hilversum, de vuilstortplaats van Baarn en tenslotte een particuliere land eigenaar te 's-Gravenland be dankten achtereenvolgens voor de giftige afvalstoffen van de NV Randstad, producent onder meer van chroom. Door Sybe Stamm Bij Randstad worden de af- valprodukten gedeeltelijk via een eigen zuiveringsinstallatie van het bedrijf weggewerkt door de riolering. Alleen het echte zwaar-giftige spul werd wegge haald door de transporteur uit Weesp, eerst door vader H„ Woonboot liy vv,^ woonboot in de er niet industriehaven van Weesp. Die boot zou hij kopen en verbou- D wen tot tankboot voor afvalpro- bemoeien dukten. Waarheen hij van plan was er mee te varen. Joost mag 't weten. Het IJsselmeer? Nee, zei Cornelis gisteren, ik wou er mee naar Amsterdam om het spul daar over te slaan in een grote tanker. De politierechter vroeg niet verder. Want het chroomwater was niet in de boot terechtgeko men maar in de haven. Dat stond als een paal boven water. „Ja", zei Cornelis, „dat is ge beurd omdat de eigenaar van de boot nog geen huis aan de wal had gevonden. Ik moest het spul toch zo lang kwijt". Monster later jaren door Cornelis. „Mijn moeder is aan kanker gestorven. Het was eenI Houthandel- die ln het dagelijks le verschrikkelijke lijdensweg. Toen wist ik: ik ga in de far- macie. Vanaf die tijd heb ik de zucht in me gehad te zoe ken naar iets dat goed zou zijn voor de mensen. En dat is me gelukt. Dat weet ik". Gerrit Hendrik van Leeuwen 1 betoog abrupt af. Een keer uit woe- (63) is geëmotioneerd. De tweede de over het onbegrip bij de heren keer tijdens ons gesprek. We zijn die het in Nederland op medisch in het hart van zijn bedrijf „En- j gebied voor het zeggen hebben Er Izljn °P dit moment tienduizenden mensen die beter kunnen worden, ik kan ze niet bereiken en ik medewerking royale villa „De Witte Burcht' lommerrijk verscholen langs de Soesterengweg in Soestdijk. In i krijg er ook geen de omgeving heefthij nog twee j voor. Het is onbegrijpelijk". van dit soort villa' tot laboratoria: „De Paltz" en de „Farmaburcht". Verder heeft het bedrijf vestigin gen in Duitsland, Zwitserland, Oos tenrijk, Zuid-Afrika en sinds kort ook in Amerika. Omzet sinds de op richting in 1948: ongeveer 85 mil joen ampullen, die voornamelijk naar het buitenland zijn gegaan. In Nederland gaan jaarlijks een kwart miljoen ampullen naar de apothe ken. Ruim 23 Jaar is biochemicus Van Leeuwen bezig erkenning te rkijgen voor zijn preparaten. Tenminste in Nederland. In het buitenland staat hij bekend als een groot weten schapsman. Daar worden zijn ge neesmiddelen, vervaardigd op enzy menbasis (enzymen zijn biochemi sche katalysatoren, zonder welke s tof wisselen en spijsvertering onmo gelijk zouden zijn) op grote schaal door artsen en in ziekenhuizen ge bruikt. In eigen land echter wordt hij door de medische stand be schouwd als een kwakzalver. Hoewel gezegd moet worden dat een aantal artsen zijn preparaten voorschrijft en succes behaalt, zonder daar voor uit te komen. Een arts in Noord- Brabant: „Ik bereik schitterende resultaten met Vasolastine, maar u gaat mijn naam toch niet noe men?" Doofheid De heer Van Leeuwen kampt met een steeds toenmende doofheid. Hij heeft een opmerkelijk accent. De stem moduleert nauwelijks. Het ge sprek is bijna een monoloog van zyn kant. Hy heeft een heldere be toogtrant en hij praat alsof hij do ceert. Een paar keer breekt hij een 0UV^ I Een andere keer als we het hebben wat hij nu precies in zijn le- heeft gewild: „Ik heb nooit ge streefd naar geldmakerij. Als ik fi nanciële hulp vroeg was dat steeds met mondjesmaat. Ik wilde onafhan kelijk blijven. Me voor niemands karretje laten spannen. Ik wil ook geen publiciteit voor mijn persoon, ge enstandbeeld, geen Nobelprys en ik hoef niet voor de televisie. Wat ik wil is vrijuit werken, tot het ogenblik dat er iemand anders be tere preparaten kan maken. Dan schei ik uit, want ik wil niemand in de weg zitten". Feiten Feiten: G. H. van Leeuwen werd in Poortershaven een gehucht tus sen Maassluis en Hoek van Holland geboren. Na de HBS ging hy werken in een laboratorium van de BPM. Daar kreeg hij belangstelling voor de chemie. Hij wilde voor zichzelf gaan werken. Studeerde, terwijl hij van alles en nog wat deed, op zijn eigen houtje medicij nen. Nadat hy de concentionele ge neeskunde had bestudeerd, legde hij zich toe op de leer der enzymologie. In die tijd stond die wetenschap nog in de kinderschoenen. Hij heeft er zich grondig in verdiept. De De venter huisarts Brouwer en de As ser apotheker Timmers: „Wat Van Leeuwen niet van de enzymologie afweet, is nauwelijks het weten waard". Na de oorlog begon hij (met finan ciële steun van onder anderen: L. van Stolk, D. G. van Beuningen, een Van Rietschoten en een Blij- denstein) een laboratorium. De heer L. van Stolk. lirecteur N.V Abra ham van Stolk «Sc Zn. Koninklyke vele bestuursfuncties bekleedt in ziekenhuizen. Medische Faculteit Rotterdam. Hartstichting, Vroed vrouwenvereniging enzovoorts over Van Leeuwen: Van het begin af an heb ik kunnen constateren met »n uiterst serieuze en geniale man te doen te hebben. Over zijn prepa- kan ik, maar ik ben geen medicus, alleen maar van geweldige resultaten spreken. Zelf heb ik er. evenals een aantal van mijn perso neelsleden. ook baat b;j gehad. Niet beschikbaar De moeilijkheid in het geval Van Leeuwen is dat hij zich steeds moet heeft moeten omringen met tweederangsmedewerkers, omdat de eersterangs niet beschikbaar waren. Ik heb Van Leeuwen met mijn vriend Van Beuningen geregeld geholpen en ik sta nog steeds ach ter hem. Opvallend is dat wanneer ik via mijn vele functies artsen en specialisten met Van Leeuwen in contact breng ze allemaal onder de indruk komen, maar verder gebeurt er niks". Van Leeuwen: „Ik had mij moeten omringen met mensen met geld en veel invloed in de medische wereld. Ik heb echter steeds gedacht dat die mensen niet nodig waren als je preparaten goed waren. Daar heb ik me in vergist". Even later: „Een ding weet ik ze ker: in het begin van de jaren vijf tig kreeg ik veel medewerking van biochemici en jarmaceuten. Maar toen ik mijn vindingen niet wilde prijsgeven of verkopen aan Orga- non, de Amsterdamse Kininefabriek en een Amerikaanse onderneming, zijn ze me tegen gaan werken". Rheumajecta Het eerste preparaat dat Van Leeu wen ontwikkelde was Rheumajecta tegen rheuma. Daarna ovlgden in de loop der Jaren: Vasolastine (hart- en vaatziekten) Coliacron (storingen van het centraal zenuw stelsel), Interacton (allergiën), Ocu- lucidon (staar), Antibios (infectie ziekten), Neoblastine (tumor en an dere kwaadaardige gezwellen). Ami- noacid Complex (hersenbeschadigi- nen) en Marmoral (huidinfecties) Omdat aantoonbaar is dat de pre paraten niet schadelijk zijn een geen bijwerking hebben (het enige criterium totdat het College ter Beoordeling van Verpakte Genees middelen in '66 werd ingesteld) men ze in de handel. Terwijl in het bijzonder de Deven ter arts Brouwer goede resultaten met de geneesmiddelen bereikte, kwam in 1949 de eerste tegenslag. nig zin, maar wel dat Nelemans er Siderius altijd mijn weg hebben ge kruist. Ik weet bijvoorbeeld dat Ne lemans indertijd is gaan zoeken, achter mijn rug om, of er mis schien verdovende middelen in mijn preparaten zaten. Siderius schien verdovende middelen in mijn t preparaten zaten. Siderius heeft, legenslag maar dat kan nlet bewijzen E. H. Vogelenzang, directeur geregeld in het buitenland gepro- het Rijksinstituut voor Phar- beerd om myn preparaten van de of- -Therapeutisch Onderzoek, ficiële Geneesmiddelen-lijsten schreef (op 5 november in Tijdschrift voor de Geneeskunst 1 dat de preparaten als kwakzalvers middelen moesten worden be schouwd. Later zou hij maar een bevestiging daarvan is niet te krij gen gezegd hebben de preparaten niet eens onderzocht te hebben. Hoewel de officiële Nederlandse me dische wetenschap de mening van Vogelenzang overnam, begon Van Leeuwens ster in het buitenland te stijgen. Al snel exporteerde hij naar vele delen van Europa, nadat bui tenlandse hoogleraren (ze vlogen soms vanuit Zuid-Amerika om een half uur met Van Leeuwen te Kun nen praten) de biochemicus een be zoek hadden gebracht. Het is ook gewoonte dat vrijwel elke Russische delegatie op wat voor gebied dan ook op bezoek in ons land een bio chemicus bij zich heeft, die een be zoek brengt aan Van Leeuwen. O) dit moment exporteert de uitvinder naar Rusland en ook China. Ook in Nederland werd de groep artsen en natuurlijk het aantal patiënten steeds groter dat de nieuwe geneesmiddelen ging gebrui ken. Vooral Vasolastine. Van Leeu wen: „Vasolastine handhaaft de ho mo-extase en behoedt de mens voor een geriatrisch ziekbed en geriatri sche klachten". Dubbel-blind In 1963 werd onder leiding F. A. Nelemans, hoofd van de Afde ling Klinisch Geneesmiddelenonder zoek van TNO het „dnbbel-blind- onderzoek" uitgevoerd met negatie' resultaat. Toen Nelemans drie jaar later werd benoemd tot lid College ter Beoordeling van Verpakte Geneesmiddelen werd het preparaat opnieuw afgekeurd. Van Leeuwen: „Ik wil er niet van zeggen, want het heeft zo wei ten halen. Dat is hem alleen in België en Finland gelukt. Daarom is er nu zo'n grote smokkel van myn preparaten naar deze landen' Toen in '66 het middel Vasolatine officieel verboden dreigde te wor den, kwam er een rel. Duizenden patiënten en tientallen artsen pro testeerden. Van Leeuwen: „Er zijn mensen by me aan de deur geweest die in volle ernst beweerden Side rius te zullen vermoorden als het preparaat verboden zou worden". Oud-minister dr. Veldkamp stond voor een dilemma. J. van Tijn schreef op 30 juli 1966 in Vrij Ne derland: „Moet de minister houden aan het besluit van het College of niet? In het eerste geval Jaagt hij honderden Nederlandse artsen en even zovele lijders hart- en vaatziekten tegen zich in het harnas. Laat hij Vasulastine toe, dan desavoueert hij het dertien leden tellende College. Van Tijn eindigt zijn artikel met de aantekening: „te hopen dat in de medische tijdschriften - discussie zal ontstaan over de wa de van Vasolastine, waaruit alle persoonlijke elementen geëlimineerd zijn. Want het vervelende op dit ogenblik is dat men als bulten staander 6terk de indruk krijgt dat vele artsen ervan overtuigd zijn dat dit vreemde element erin gebracht is, omdat prestigekwesties spelen". Van Leeuwen: „Het is allemaal te rug te brengen tot beroepsnaijver. De heren van het College kunnen het niet verwerken dat een niet academicus een uitvinding heeft ge daan, die de naam van Nederland in de gehele wereld heeft gebracht Elke professor die bij mij op bezoek is geweest, heb ik kunnen overtuigen. Ongeloof kan ik wegnemen, afgunst niet". „Het spul" was water met een hoog chroomgehalte: giftig water. Dat constateerde het Ryksinstituut voor zuivering van Afvalwater te Voorburg bij onderzoek van een monster uit de Randstadtank. Cornelis gisteren: „Ik wist echt niet dat het giftig was. Want er werd door Randstad geen chroom meer geproduceerd. Wat ik vervoerde was geen gif tig afval, maar gewoon spoelwa ter. Ik had geen idee dat het kwaad kon Hy had geen idee dat het kwaad kon. Maar hy oamoe- fleerde de giftank op zyn vrachtwagen wel met een dek zeil. En aan iemand die vroeg wat hy aan 't doen was vertelde hy dat het brandstof was voor de boot. Actiecomité Een week lang loosde Corne lis dagelyks giftig afvalwater in de haven van Weesp. Maar hy hield geen rekening met de groeiende angst van de bevol king voor milieuverontreiniging. En hy rekende helemaal buiten de opletendheid van de voorzit ter van het actiecomité Schoon Weesp, die aangifte deed by de politie. Verdachte wist misschien niet zeker dat het spul giftig maar hy had het kruinen moeten weten, concludeerde gis teren de vrouwelyke officier van justitie mr. E. J. Louwe Kooymans, zy achtte geen opzet bewezen, maar wel grove schuld. Iedereen „In een tyd dat heel Neder land op zyn kop staat over een schip met giftig afval op de oceaan is de handelwy ze deze verdachte niet goed te pra ten. De overheid doet alles het gevaar van milieuverontrei niging te keren. Maar deze taak rust niet alleen op de overheid doch op iedere Nederlander", zei de officier. De eis: twee maanden 1 waardeiyke gevangenisstraf, met twee Jaar proeftyd, plus twee honderd gulden boete en ver beurdverklaring van de vracht auto met tank. „Als ik die auto kwijtraak gaat myn bedryf kapot. Myn vrouw moet nu ook al werken", zei Cornelis. Politierechter mr. W. F. H. Omta legde de straf op overeenkomstig de eis. Maar de transporteur mag zyn auto hou den. „Omdat het de eerste keer was. Laten we hopen dat het ook de laatste keer is geweest' zei de rechter. ADVERTENTIE kan niet meer loszitten of verschuiven! Dentofix - een nieuw, verbeterd en' antiseptisch poeder - behoeft slechts op de gebitsplaat gestrooid te den om net gebit de gehele daa vast op zijn plaats te nouden. U voelt behaaglijk. Dentofix zich zeker voorkomt tevens onaangename reuk uit de mond. Probeert het nog heden. Verkrijgbaar in discrete, neutrale plas-; tic flacons, prijs L 2,67 bij apothekeai en drogisterijen. Wielrennen De Italiaan Mot- ta heeft de 54ste semi-klassieke Ron de van Emilia op zijn naam geschre ven. In het kopgroepje, dat vlak achter Motta finishte, eindigde Merckx na Polidorl, Rltter en Pet- terson als vijfde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 7