EIDSCH DAGBLAD KLANDESTIENE STOKERU IN ALPHEN VERMOORDE VROUW SLOOTKANT GEVONDEN over )hnsons beleid Vietnam Winst neo fascisten in Italië Leideluke vandaag STEENKAMP VOOR GROTE PROBLEMEN bnny van ieuwen d tegen achtauto BED UIT GEKRAAKT PAND Lht I maart 1860 DINSDAG 15 JUNI 1971 No. 33425 G. Koopman icteur: Drs. J. R. Soetenhorst DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN f 18.10 per kwartaal (postabonnementen f 20.50), f 6.05 per maand (by vooruitbetaling), giro 57055, losse nummers f 0.3 Witte Singel 1, Leiden - Tel.: 25041. Redactie: 21507 Nabezorging tot 20 uur. tel. 30500 (zat. 18 uur), olman van Groningen mgelukt NGEN (ANP) Tonny van en, doelman van het vorige naar de eredivisie gepro- rde FC Groningen (het vroe- GVAV), is vanmorgen bij irkeersongeluk om het leven ien. igeluk gebeurde omstreeks ur op rijksweg 32 bij Stap- ter hoogte van de afslag Meppel. Van Leeuwen (28 die naar Rotterdam was ge- om een prijs van duizend in ontvangst te nemen om- het afgelopen seizoen de gepasseerde doelman in het de voetbal was (slechts ze- oelpunten tegen), is waar lijk door slaap overmand, it naar rechts kwam Ton- Leeuwen op het linker ielte terecht en botste vrij- itaal op een met betonbui- iaden vrachtauto. Hij was dood. Zijn echtgenote, die lem zat. werd slechts licht De chauffeur van de 'agen, die omgeslagen was uit de wrakstukken worden M ouda geboren Teunis Pieter ij-Seeuwen (clubs: Jodan Boys, arta en GVAV) heeft twee- ïSjfi het Nederlands elftal ge- Op 5 april 1967 de be- „hoekschoppen wedstrijd" .pzig tegen Oost-Duitsland een maand later in Boe tegen Hongarije (21). Na Snflict met de toenmalige iach Georg Kessler bedank- Dor de Oranje-selectie. Tonny van Leeuwen ALPHEN AAN DEN RIJN In een Alphense boerderij heeft giste ren de Amsterdamse douanerecher che, geassisteerd door de politie van Alphen, de resten aangetroffen van een klandestiene Jeneverstokerij. De kostbare installatie bleek in alle haast te zijn ontmanteld door de stokers, welke nog voortvluchtig zijn. Wat er wel werd gevonden wa ren wat buizen, bij een sloper in de buurt werden twee stookketels aan getroffen. De leden van het komplot hadden deze snel nog even verkocht. De zaak kwam aan het rollen door de arrestatie van de Zeeuwsvlaamse R. R. M. H., een beruchte smokke laar. Op verzoek van de Rotterdam se recherche, welke H. aan de tand wilde voelen over een serie inbra ken. werd de smokkelaar door de politie van Terneuzen in Sluiskil gearresteerd. Voor een zo ervaren wetsovertreder als H. maakte hij wel een heel domme fout door een lijstje bij zich te dragen waarop wat notities stonden. Deze hadden be trekking op de levering van 'n par tij gist en suiker op een adres in Al phen aan den Rijn. Dit was voor de Rotterdamse po litie aanleiding de douanerecherche in Amsterdam in te schakelen. Met behulp van de plaatselijke politie vond deze gisteren de resten van de klandestiene jeneverstokerij, waar van men niet weet of deze in ge bruik is geweest. Voor hun illegale activiteiten hadden de bendeleden een schuur gehuurd van een wedu- de, welke van de stokerij niets zou weten. Op het moment dat H. (die ook in België betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij waarbij 'n dode viel) werd gearresteerd, zijn de o- verige leden waarschijnlijk tot het afbreken van de installatie overge- De politie van Alphen was niet in staat nadere inlichtingen te ver strekken, omdat het onderzoek loopt via het ministerie van Financiën. Dit departement toonde zich niet bereid ook maar iets naders te ver tellen, omdat de voortvluchtigen dan te weten zouden komen hoe ver het onderzoek is gevorderd. Gruwelijke ontdekking aan rand van Leiden LEIDEN In een sloot langs de Europaweg tussen Leiden en Zoeterwoude is vanochtend het stoffelijk overschot gevon den van een jonge vrouw, die naar alle waarschijnlijkheid het slachtoffer is geworden van een seksueel misdrijf. 'an onze correspondent mr. H. L. Leffelaar) ENGTON (GPD) - Voor de achtereenvolgende dag publi- de New York Times gisteren KBETERING üt verwacht van vanavond tot 'avond: vanavond voorname- het oosten van het land Ijk nog regen. Morgen zon goden, maar ook hier en daar Tot overwegend matig afne- wtad tussen noord en west. "^temperaturen ongeveer 8 Maximumtemperaturen van [M graden. (Opgemaakt om 12.40 uur) 16 IUN1 04.19 uur; onder 21.02 uur. 00.36 uur; onder: 13.19 uur. t*ater te Katwijk te 08.38 en "k; laagwater te 04.12 en 16.42 uittreksels uit een zeer geheime stu die over de beweegredenen en beslis singen die ten grondslag liggen aan het Amerikaanse beleid ten aanzien van Vietnam. In de laatste afleve ring wordt zonder meer aangetoond, dat president Lyndon Johnson tildens zijn verkiezingscampagne van '64 het congres doelbewust misleidde. Ter wijl de plannen voor de bombarde menten op Noord-Vietnam al klaar lagen en de president al in begin sel besloten had meer Amerikaanse troepen te zenden, verklaarde hij in zijn verkiezingscampagne dat. hij nooit zou toestaan dat Amerikaanse troepen in groten getale m worden gebruikt in de Vietnamese oorlog. De publikatie van deze geheime studie, die door dertig tot veertig man op last van de voormalige mi nister van Defensie Rober McNa- mara werd ondernomen en die een 40 boekdelen beslaat <4000 pagina's met ongeveer twee en een half mil joen woorden), heeft inmid^^is tot reacties geleid van het Witte Huis, het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie. (Voor details zie men pagina 8) Van de kant van de politie is nader vernomen dat het slachtoffer een ongeveer 23-jarige vrouw is, die als prostituee in Den Haag leefde. Zij zou door wurging om het leven zijn gekomen. De politie zou een man op het spoor zijn die van de moord verdacht wordt. Hij zou ook uit Den Haag afkomstig zyn. Het in dekens en plastic zakken ge hulde lichaam, dat slechts voor een deel in het water lag, is vanmorgen omstreeks half elf gevonden door een kantonnier van Provinciale Waterstaat de heer J. D. van Dek ken uit Zoeterwoude. De ambte naar waarschuwde onmiddellijk na zijn gruwelijke vondst de Leidse politie. Het lichaam van de vermoorde vrouw is vermoedelijk per auto naar de Europaweg vervoerd en vervolgens in het water gegooid. De benen van de vrouw, die slechts gekleed was in een crèmekleurige slip en een lichtrood bed jasje, ble ken met een touw aan de rug te zijn vastgebonden. Een strak om de hals aangetrokken koord geeft de politie aanleiding te veronderstellen dat het slachtof fer is gewurgd. Hoofd en onder- Tunnel alleen bij Julianakade LEIDEN Ingenieurs van de dienst van gemeentewerken hebben vastgesteld, dat de enige plaats, waar ruimte voldoende is om een tunnel voor fietsers en voetgangers te ma ken onder de Willem de Zwijgerlaan is bij de Julianakade. Een veilige oversteekplaats van de steeds druk ker wordende verkeerstraverse wordt te meer noodzakelijk wanneer de Merenwijk tot stand komt. Meer nieuws over de Merenwijk op pagina 8. Rechercheurs van de Leidse politie huigen zich over het li chaam van de vermoorde vrouw langs de bermkant van de Euro paweg. Rechts tivee kantonniers van Provinciale Waterstaatdie het stoffelijk overschot vanoch tend hébben gevonden. (Foto Holvast) lichaam van de vrouw vertoonden vele bloedsporen. De Leidse politie neemt aan, dat de moord in de afgelopen nacht is ge pleegd. Het stoffelijk overschot is overgebracht naar de afdeling pa thologie van het Academisch Zie kenhuis, waar vanmiddag sec tie werd toegepast. In de onmiddellijke omgeving van de plaats, waar het lichaam in het water werd gegooid, trof de politie een defecte auto, voorzien van een rode gevaren driehoek aan. Deze wagen staat er echter al enkele (Van onze correspondent) ROME De uitslagen van de verkiezingen voor ge meentelijke en provinciale besturen in Italië vertonen over de gehele lijn een flinke vooruitgang voor de neo-fascisten. De christen-democraten hebben als grootste partij niet meer dan een of twee zetels verloren. De grote verliezers werden de liberalen. In het provinciale bestuur van Ro me verloren ze drie van him vier zetels, in het gemeente-bestuur van Genua vyf van de negen zetels. Con stant bleef de communistische par tij, in Genua kwam ze in de gemeen teraad van 28 op 30 zetels. De neo-fascisten klommen in het provinciaal bestuur van Rome van vier naar zeven zetels (de christen democraten hebben er hier 13 en de communisten eveneens), en in het provinciale bestuur van Foggia van één op vier zetels (hier zijn de bei de grote partijen, de christen-demo craten en de communisten beiden op 10 zetels). In het gemeentebestuur van Genua klommen de neo-fascis ten die om „recht en orde roepen" van twee op vier zetels (christen-de mocraten 21, communisten 30). In Bary gingen de neo-fascisten van zes tot negen zetels vooruit, in Ascoli Pi- ceno van drie op vijf. De grote nederlaag voor de chris ten-democraten heeft zich minder op het vasteland dan wel op Sicilië voorgedaan, waar het nieuwe parle ment van de autonome provincie ge kozen werd. Hier ging de partij van 36 zetels terug op 29, en de fas cisten gingen vooruit van zeven op 15 zetels (ook hier ondervonden de com munisten geen schade, ze gingen j zelfs nog een zetel vooruit en kwa- I men van 23 op 24 zetels. Hiermee is de afstand tussen de christen-de mocraten en de communisten van 13 op 5 zetels geslonken). Voor de provinciale en gemeenteraden ging de winst van de neo-fascisten echter meer ten koste van kleinere par tijen, zoals die van de liberalen. De neo-fascisten zijn in de betrok ken plaatsen soms in een dubbel aantal in de parlementen terugge keerd. Ze zijn daarbij zoals in de provinciale raad van Rome ster ker geworden dan ieder van de bei de socialistische partijen. Hilversum 3 vroeger DEN HAAG (ANP) De zendtyd van de radiozender Hilversum 3 zal met ingang van 1 oktober met 2 uur per dag worden verlengd. De uitzen ding zal 's morgens om 7 uur in plaats van om 9 uur beginnen. 18 PAGINA'S Tot grote verrassing van buiten landse waarnemers was Walter Ulbricht vanochtend niet aanwe zig bij de opening van het achtste partijcongres in Oost-Duitsland. Volgens het Oostduitse persbu reau ADN is hij ziek. Overigens is zyn wegblijven niet van veel belang voor de gang van zaken by het congres dat, voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog door een ander dan Ulbricht ge domineerd zal worden: Erich Ho- necker die hem onlangs als eerste partysecretaris opvolgde PAGINA 9 i Tijdens de vakantie van meneer De Uil kunnen de beeldbuiskin- dertjes genieten van de avonturen van Pip en Zip PAGINA 5 Geertsema wil wel graag meepra ten over de keuze van de kandi daat-premier PAGINA 7 i Het liep best op de eerste ochtend, dat het Academisch Ziekenhuis de ingang aan de Wassenaarse- weg had STADSPAGINA DEN HAAG De kabinetsformatie „zit weer moeilijk". Dit is heden mee gedeeld, nadat het overleg van infor mateur prof. dr. P. A. J. M. Steen- LEIDEN Onder het wakend oog van de sterke arm" (drie politiemannen en een hoofdin specteur) is vanmorgen een bed gehaald uit het huis Paul Kruger- straat 8a, dat daarmee niet langer als gekraaktte beschouwen is. Eind januari bezetten een Leidse jongeman en zijn aanstaande vrouw het pand, een half uur nadat de vorige huurder ivas ver trokken. Het paar plaatste een bed in het huis, zodat de huis eigenaar de heer Kühn niet meer naar binnen kon zonder zich schuldig te maken aan huis vredebreuk. Aan die situatie kwam vanmor gen een einde. „De hele zaak heeft mij 1100 gulden gekost", klaagde de heer Kühn. Hij heeft de zaak via de rechtbank en een deurwaarder moeten spelen om het bed te verwijderen. Dat weghalen ging overigens in alle rust. Op het moment dat de deurwaarder naar binnen ging, was er niemand thuis. Volgens de heer Kühn hebben de krakers er de laatste maanden ook hele maal niet gewoond. „Ze hebben alleen het bed laten staan om mij op kosten te jagen". Kraker Nico de Kleijn (hij woont nu in een eveneens ge kraakt pand in de Joubertstraat) kwam de actie alleen even vanaf een hoek van de straat gade slaan. Volgens een rechtbankver slag dat hij onze fotograaf in handen drukte, zou de huiseige naar hem na de kraking een an der huis aan de Uiterste Gracht hébben beloofd, welke belofte niet zou zijn nagekomen. (Foto Holvast) kamp met de vijf fractie-voorzitters was voortgezet. Punt van bespreking is het tweede memorandum van de informateur, waarop namens de frac ties van KVP, VVD, ARP, CHU en Het oorspronkelijk voornemen om de bespreking over de inhoud van het memorandum zo mogelijk nog deze week definitief af te ronden is, naar wordt verwacht, niet meer haal- Het overleg zal, in tegenstelling tot de eerder vastgestelde plannen, ook vanavond nog worden voortgezet. De situatie werd vanmiddag omschreven als „erg moeilijk". Er is geen sprake van één groot probleem, maar van kleine moeilijkheden op vele punten. ADVERTENTIE BUITENBOORDMOTOREN BLOEM Hogewoerd 104 (§ud <êJïie teuws Aan de N.R.Ct. wordt uit Goes medegedeeld, dat de heer Saaijmans Vader een brief heeft geschreven aan de R.k. kiesverenigingwaar bij hij verklaart, niet aan de stemming over de motie Cre- mers te hébben deelgenomen omdat hij de vergaderzaal door een verkeerde deur was binnen gekomen. De Minister van Finan ciën maakt bekend, dat bij hem is ontvangen eene som van f 2.15 door eer onbeken de is ingezonden van te min betaald successierecht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 1