„WEET JE NOG WEL" ƒ49,75 Pi(n)k In festival in 7 Jeugddorp DUIKER- HORLOGES PIERROT Tegenslag Jeugdsentiment in 3 oktober-optocht Kraken is vaak niets anders dan vervuilen GR OENOORDHAL IS NOOIT VOL 'ilet heao-diploma Snaar universiteit ATTENTIE PRUIKEN HAARSTIKKEN bij Coster altijd iets bijzonders nil als voorjaars verrassing halve VRIJDAG 28 MEI 1971 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 3 (Vervolg van pagina 1) LEIDEN De 3 oktober-optocht 1971, die op zaterdag 2 ok- ober door de Leidse straten zal trekken, zal een golf aan eugdsentiment oproepen. De titel zegt genoeg: "Weet je nog yel. Voortgegaan wordt op de weg van het dynamisch howelement, dat vorig jaar voor het eerst in de stoet zat. In le gekozen onderwerpen zit voldoende dynamiek. Neem al- een maar de verbeelding van de oude film "Ben Hur" met fc >aarden en alles. Aan de organisatoren om de show op straat e brengen en zonder horten en stoten door de stad te laten De route zal ongeveer gelijk zijn aan die van vorig jaar. De organi satoren hopen, dat het door afslui ting van de binnenstad mogelijk wordt ditmaal geen gaten in de stoet te krijgen. Een voorproefje van de taferelen, die men te zien krijgt: he aloude leesplankje, verbeeld door de Leidse Sleuteltjes, kinderspelletje en kin derboeken (Dik Trom, SJors van de Rebellenclub, Pietje Bel), straatar tiesten. zoals die vroeger op 3 okto ber overal in de stad optraden (slan genbezweerder, boeienkonlng, man met aap), oude vervoermiddelen (bokkenwagen, kaasbrik. tilbury, twee brandspuiten, met paardenbe- spanning, een Jan Plezier met een bruidstoet), een bal anno 1920 met muziek van de New Orleans Syn- copaters en dans van de groep van Helen le Clerc, een beeld van het oude Katwijk met uitbeelding van het boek "Op hoop van zegen", dat Herman Heyermans zeventig jaar gelden in Katwijk schreef. De heer De Wilde van de optocht commissie van de 3 oktobervereni- ging kan er lyrisch over praten en hij kreeg gisteravond in een verga dering van de vereniging de handen op elkaar. Maar daar zaten dan ook de geheide 3 oktober-vierders, een stuk of 20, die de voetbalwedstrijd op tv eraan gaven om de plannen voor de komende feestdag te verne men. De optocht moet het hoogtepunt van het feest, dat zich weer voor een groot deel in de binnenstad afspeelt. Buiten het centrum is wel het feest terrein. Opnieuw zal rondom de Groenoordhal de grootste kermis van Nederland worden opgebouwd, die vorig jaar 75.00 bezoekers trok. En toen was het slecht weer. En hier zal het feest worden besloten met het grootste vuurwerk van Nederland. In de avonduren nu van 7 tot 10 is er in de Groenoordhal weer een drive-in-show. Oud-Katwijk zal in de 3 ok- in de Leidse stra- te zien zijn. ADVERTENTIE 100% WATERDICHT SCHOKVRIJ LICHTGEVEND MET DATUM VELE MODELLEN Reeds vanaf HORLOGER - JUWELIER MAARSMANSSTEEG 21 LEIDEN - TEL. 20778 Eigen reparatie-atelier Tradities Oudere tradities dan het popgebeu- ren zijn uiteraard ook gehandhaafd: de taptoe vanaf de Kaasmarkt aan ADVERTENTIE LEIDEN Minister Veringa is in id ginsel bereid te bevorderen dat de gzitters van een einddiploma van school voor hoger economisch administratief onderwijs, worden jriegelaten tot de faculteit der eco- imische wetenschappen aan de uni- 1 rsiteiten. De minister heeft dat ge- iu itwoord aan een studiecommissie, irdinatie wetenschappelijk onder- nd ijs- hoger economisch en admini- re ratief onderwijs, die naar aan- a iding van een suggestie van de mi- <ei ster bij voorrang een voorlopige re- ;u ling van toelating van heao-ers tot universitaire examens onderzocht. 1 commissie beveelt verder aan dat n wettelijke regeling zo ontworpen g< irdt, dat een grotere mogelijkheid re )rdt opengelaten voor een latere ,8 Ibreiding van de toelating van ao-ers tot de universitaire exa- ens. ADVERTENTIE I Parkeergelegenheid heeft U bij I ons voor de deur Of op een I minuut afstand, v. d. Werf- I straat, Oude Rijn, Kaasmarkt. I Twee minuten Hooigr. (Ir. I Driessenstraat) Oude Vest en I Langegracht (Lichtfabrieken). I Het loont de moeite om onze grote collectie en de beste mer- ken in te zien. Onze traditie is „altijd voor deliger" geen valse leuze „van zoveel voor zoveel" maar het gehele jaar „voor zoveel" En toch vak-standing als echte Juweliers en Horlogers Onze eigen ateliers onderstrepen dit door echte vakservice te bie den. Doet er uw voordeel mee. Gouden sieraden, verlovings ringen, horloges, klokken, cas settes. verzilverde geschenk artikelen, briljaont. De beste merken, de ruimste keuze. Juwelier - Horloger v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 en VAN ALLE BEKENDE MERKEN KOETSIER Coiffures Hogewoerd 21 - Leiden Telefoon 20560 de ^vooravond, de reveille, haring en den niet konden optreden, maar wel moesten worden betaald, komen dit Jaar niet. Ze hebben beloofd eens te rug te komen tegen gereduceerde prijs, maar nu zitten ze in Berlijn en die afstand is te groot. Het slechte wittebrood, koraalmuziek en trakta tie van bewoners van rust- en ver pleeghuizen. De draadartiesten, die vorig Jaar door de slechte weersomstandighe- LEIDEN De reorganisatieplan nen van de Leidse Hervormde Ge meente, waaraan reeds maanden door een herstructureringscommis sie wordt gewerkt, moeten voorlopig worden opgeschort. Dat tot deze maatregel moest wor den besloten, houdt verband met het feit. dat van de synode bericht is ont vangen, dat in het vervolg twee pro cent van de normale inkomsten moet worden afgedragen voor ontwikke lingshulp dat de bijdragen voor de generale kas op een straffere wijze zullen worden geïnd en dat de kos ten voor de S.M.R.A. (de mechani sche administratie) in de loop van 'n paar jaar verdubbeld worden. Een verdere tegenvaller is, dat de Her vormde Jeugdraad, althans voorlo pig, nog geen regionale inkomsten ziet om het werk van de Jeugdpre- dikant, ds. C. H. Bijl, tot de regio uit te breiden. Al deze "verliespos ten" stellen de kerkvoogdij voor 'n meerdere uitgave van circa f 100.000 per Jaar. Nu met dit bedrag reke ning dient te worden gehouden, komt de stichting van een zevende predikantsplaats, waartoe onlangs was besloten, weer op losse schroe ven te staan. Een commissie uit de Centrale Kerkeraad zal thans met de kerkvoogdij overleg gaan ple gen of deze nieuwe predikantsplaats wel of niet gesticht kan worden, j Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het gehele herstructurerings plan dat op zeven predikantsplaat sen is gebaseerd onuitvoerbaar. Voor de kerkvoogdij van de Leidse Hervormde Gemeente, die door een verhoogde inschrijving van de vrij willige bijdrage en het nemen van enkele geldbesparende maatregelen, de financiën voor dit jaar juist rond had gekregen, een lelijke tegenval ler. Een beeld van de film Ben Hur, die in de 3 oktober-optocht tot leven zal komen weer speelde de hoofdrol in de na betrachting, die voorzitter De Ruy- ter de Wildt en secretaris Karstens van het feest faven. Penningmeester v.d. Heide meldde een tekort van f 7000, voornamelijk veroorzaakt door het feit, dat de optocht met f 80.000 vijfduizend meer kostte dan was begroot Ook bij de drive-in- show moest geld. Het bestuur werd uitgebreid tot zestien leden. Gekozen werd de heer Vriend. In de vacature Brinksma werd gekozen de heer De Vroom. De heren Jansen, Philippo en Nieuwen- huyzen Segaar werden herkozen. ADVERTENTIE MONUMENTENZORG De Burgemeester van Leiden brengt ter openbare kennis, zulks ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 9, le lid, van de Monumentenwet, dat de door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bij beschikking van 17 april 1971, no. 160 7011, vastge stelde aanvullende lijst van monumenten betrekking heb bende op het pand Hoge Rijn dijk 320, ter gemeente-secre tarie, afdeling Openbare Wer ken, kamer 111, voor een ieder ter inzage is neergelegd. Lelden, 28 mei 1971 De burgemeester voornoemd, A. J. VIS. LEIDEN Voor de Leidse Bond van Huls- en Grondeigenaren hield rechtskundig adviseur Th. J. van der Heijden, in de Burcht een causerie over eigendomsrechten en verhuur Hij zei de indruk te hebben dat de overheid zich wat de huurprijzen be treft in de naaste toekomst niet aan haar vroegere starre prijsbeleid, be lichaamd in de Huurwet, zal vast houden, maar zich langzamerhand eerder zal gaan voortbewegen op de economische weg, dat „alle waar naar zijn geld is". Men ziet in dat de te lage huurprijzen op den duur moeten leiden tot verkrotting van ons wo ningbestand, waaraan niet de min ste behoefte bestaat. De oude opvattingen over het eigen domsrecht hebben afgedaan. De te genwoordige rechtsopvatting gaat uit van de gedachte, dat men in de ei gendom een sociaal dienende funk- tie moet zien. Naar dat inzicht houdt de eigendom in een plicht om de goe deren, waarvan men eigenaar is, aan te wenden overeenkomstig hun be stemming en niet in de laatste plaats uiteindelijk ten bate van de gemeen schap. Op de gedachte dat de eigendom moet worden aangewend ten dienste van de gemeenschap stoelt de op vatting van krakers, die soms uit een zeker idealisme voor huisvesting ge schikte ruimten in gebruik nemen. Kraken is helaas vaak synoniem met vervuilen en vernielen. Indien krakers een woning verlaten, dan is deze meestal verworden tot een augiasstal. Hierdoor verspelen krakers vaak het laatste restje sympathie van de or dentelijke burgerij. Beter dan kraken zou zijn wanneer woningzoekenden de betrokken gemeentebesturen op leeg staande woningen zouden wij zen. Het gemeentebestuur zou, indien woningen te lang leeg staan, daar tegen aan de hand van de Woon- ruimtewet door vordering passende maatregelen kunnen nemen. De Hoge Raad heeft uitgemaakt, dat strafrechtelijk tegen kraken in het algemeen niets uit te richten is. De niet-Jurist zal met alle respekt voor de wijsheid van de Hoge Raad wel eens de verzuchting sla ken:, ,Voor wie de letter heilig is, voor hëm zijn God en de mensen niet veilig". Dit neemt niet weg dat civielrechtelijke wapens voorhanden, zijn om krakers te verwijderen. De civielrechtelijke weg is echter niet, bepaald goedkoop en kost de eigenaar veel geld. Het niet strafrechte lijk kunnen optreden tegen krakers leidt tot een onduldbare rechteloos heid en betekent een ergerlijk on recht. Spreker had wel vertrouwen dat door een wetswijziging daar aan een einde zal worden gemaakt. Zijns inziens hebben gemeentebestu ren het in de hand zonder vorm van proces krakers uit een woning te verwijderen. Artikel 23, lid I van de Woonruimtewet biedt daartoe alle gelegenheid. OostenrijkChina Oostenrijk zal diplomatieke betrekkingen aan knopen met de volksrepubliek China. In een gisteren gelijktijdig in Wenen en Peking gepubliceerd communiqué heet het dat binnen zes maanden ambassadeurs zullen worden uitge wisseld. LEIDEN De Groenoordhal is zo groot als een voetbalveld. Er is altijd ruimte. Er kunnen, zoals gisteren, honderden exa menkandidaten zitten en dan nog is er voldoende ruimte om de vee markt voor vandaag op te bouwen (op foto Holvast). Het aantal schatting kunnen tegelijk zeker examenkandidaten bereikte een 1200 personen examen doen. hoogtepunt. Er zaten er 750 van j de Leidse Onderwijsinstellingen. Enkele dagen eerder waren er 600 van de Leidse universiteit. Naar ADVERTENTIE LEIDEN Welke Leidse vogel herinnert zich niet het spet terende "Step In" festival van twee jaar geleden? Het had een feestje moeten worden waar naar men hoopte een paar honderdi jongelui zouden komen. Het werd een swingend ge beuren, dat leidde tot opstoppingen in de Breestraat. Voor de genen die nu weer helemaal "bij" zijn, is er goed nieuws. Trou wens, ook voor hen die er twee jaar geleden niet waren. Op tweede pinksterdag komt er namelijk een soortgelijk festival in Leiden, maar nu in de openlucht. "Pi(n)k in" gaat het heten. Het feest vindt plaats in het Jeugddorp naast zwembad De Vliet Er komen popgroepen waarvoor je alleen al vijf piek zou willen neerleggen, maar daarnaast is er ook nog van alles te doen op het gebied van handenarbeid en jazzballet. Het is zaak om er maandag tame- lt)k vroeg uit te wippen, want Piinik In gaat al om 10 uur draaien. En dan non-stop door, tot 1 uur 's nachts. Groepen Wat is er te doen? Belangrijke trek pleisters zijn natuurlijk de popgroe pen die in de grote muziektent zul len optreden: Cuby, and the Bliz zards, White Rabbit, Blue Planet, Axis Purple, Free Jazz Group en For M. En als zij niet in actie zijn, komt er altijd wel muziek van de twee disco-bars die op twee punten van het terrein zijn opgesteld. Als Je in het bezit van een came ra bent, Is het raadzaam dat toestel mee te nemen. Probeer een paar aardige platen van het festival te schieten, om kans te maken op een paar speciale prijzen (camera en fo tomateriaal). Voor deelname aan deze fotowedstrijd, moeten de pren ten vóór 20 Juni zijn ingeleverd bij Troef, Hogewoerd 57, in Leiden. Verder is er een zogenaamde "ac- tiviteitenmarkt" met de mogelijk heid tot: sieraden maken, leer be werken, met plastic of klei knoeien, emailleren, en wat al niet. In een workshop van welbekende Marjolein Briër kun Je meedoen aan Jazzbal let. Net als twee Jaar geleden wordt ook dit festival georganiseerd onder aus piciën van K en O en de Leidse Jeugdactie. De verzorging en prak tische uitvoering ervan is in handen van jongeren gelegd. Hun eerste op gave bestond uit het vinden van een geschikt openluchtterrein, waarvoor allereerst het oog viel op het Pieters kerkplein. Dit vonden B en W ech ter niet goed, in verband met buren gerucht. Twee weken geleden (over deze korte termijn zijn ze bij Pi(n)k In een beetje boos) kwam het afwij zende briefje. Gelukkig sprong toen de LJA in de boot met het aanbod van het Jeugd dorp, dat bij nader inzien een uitste kend feestterrein lijkt te kunnen worden. De enige angst is, dat de lucht maandag zal betrekken. In de Eén van de trekpleisters op aanwezige tenten kunnen weliswaar Aef Pifnik In pinkstergebeuren een paar honderd man beschutting in het jeugddorp, is de Leidse I vinden, maar een eventueel passé- popgroep White Rabbit. Van links rend regenfront zou het feest toch naar rechtsPego, drums; Peter I wel in het water doen vallen. oregl; Chris, solo; Joop bas I verrassing van de week De verrassing van deze week is een Polyester herenregenjas. Vlot model, ceintuur, stormsluiting aan de kraag. In de kleuren beige, bruin en blauw. i Men j I donderdag koopavond. LEIDEN: Haarlemmerstraat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 3