Leidse kunstenares kraakte huis in Warmondwat nu? Communicatiestoornis bij Warmonds grondruil Warmonds Fanfare gaf feestconcert Katwijkse brandweer wil nieuwe garage Meisjes gewond bij aanrijding DIEVENWERK uj MINI-nieuws tuit IMAXI-Leiden hitrede van ds. Schoonheim Weg achterwielen Goede prijzen voor narcissen Bomendan is het een laan LEIDERDORP OP DE FILM 9AOINA S LEimOH DAOBLAD MAANDAG 22 LEIDEN/WARMOND De Leid se kunstenares Beatrice Kluivers. 23. goedlachs, met hippe laarzen en overwegend in paars midi. heeft vanmorgen ln een wit Warmonds huis zitten wachten om te kunnen protesteren. Zij wachtte op de maat regelen. die de gemeente heeft toe gezegd te zullen nemen, omdat zij het witte huis Dorpsstraat 93 giste ren precies een maand geleden heeft gekraakt. "Legaal gekraakt", zegt Beatrice en die mening stoelt op het feit. dat ze het huis uitstekend bewoonbaar vindt. Ze heeft in de maand, dat ze er werkt <en vaak blijft slapen), niets gemerkt van lekke leidingen, een ondergelopen keukenvloer, ka potte rioleringen, brandgevaarlijke wanden, e.d., op grond waarvan de raad van Warmond vorig Jaar het huis onbewoonbaar verklaarde Beatrice: "Het huis staat al twee Jaar leeg. Het is een doorn in mijn ook. Ik zit zonder werkruimte Thuis in Leiden gaat het gewoon niet. Mijn moeder is al boos als ik verf op een kleedje mors. Ik heb mijn atelier ge had in een Leidse saneringsbuurt. Daar groeiden de paddestoelen onder mijn bed. Voor mij allemaal niet zo erg. maar in dergelijke huizen wonen ook gezinnen met kinderen. En dan staat hier in Warmond een goed huis leeg". Door Hans Melkert Beatrice leidt de bezoeker rond door het royale huis, omgeven door zet op welke gronden dit gebeurt. Er een flink erf. Het is een heerlijk lan- wordt o.a. gewezen op het kenteken, delijke omgeving, weg van het ge- i waarmee waarschijnlijk een bord roezemoes van de Dorpstraat. Het bedoeld. Beatrice: "Dat heb ik nooit huis zelf ziet er behoorlijk uit en gezien". Hoe dan ook, ze is blijven men zakt er nergens door de vloer, zitten en heeft een protestbrief aan Het is één van de twee „dienstbo- het college geschreven. Daarin denwoningen", die staan bij een schreef ze o.m., dat het gewoon niet groot pand. Het geheel is bezit van kan, dat een goed huis leeg staat, een bejaarde Rotterdammer, die terwijl gezinnen kreperen. Ze voegt hier in het grote huis zyn va-I eraan toe: "Ik doe dit niet alleen cantle doorbrengt. De andere perso- voor mezelf. Ik zöu hier dolgraag neelswoning is wel bewoond. wonen, werken en op zolder een ga- Beatrice"Toen ik in Leiden geen atelier meer had. gebruikte ik werk ruimte van een Warmondse collega, j maar dat was parasiteren. Daarom j heb ik op een gegeven dag dit huis I gekraakt. Ik heb een voorbijganger om een loper gevraagd en even la- i LEIDEN In een grammofoon- ter was ik binnen. Op mijn verzoek platenwinkel aan de Breestraat is zijn water, gas en elektra aangeslo- eind vorige week ingebroken. Uit de ten. Ik ben bij de eigenaar in Rotter- kassa werd een bedrag van duizend dam geweest. Die wil geen schrifte- i gulden meegenomen Tot de buit be- lijke toestemming geven, maar hij i hoorden verder twintig platen "Q" I '...mUr. „.,1^.,,, nor cfillr F» LEIDEN Het afgelopen week einde is in Leiden niet zonder ver keersongelukken voorbijgegaan. Op de hoek Stationsplein-Stations weg ontstond vrijdagmiddag een aanrijding tussen een bromfiets en een personenauto. De bromfietsbe stuurster, een 17-Jarig Leids meisje, kreeg hoofdwonden, haar duopassa- giere, een eveneens uit Leiden af komstig 16-Jarig meisje, een rech- teronderbeenbreuk. Beide meisjes zijn door de EHD naar het Elisabeth- ziekenhuis overgebracht. I Een 64-Jarige Leidenaar viel vrij dagmiddag uit een rijdende bestel- auto, toen de bestuurder van deze auto op de Haagweg ter hoogte van j de Ter Haarkade van richting ver- I anderde Het ongeluk is vermoede- I lijk gebeurd doordat de man bij het i nemen van de bocht de portierkruk vasthield. Hij liep bij deze valpartij hoofdwonden op en moest door de EHD naar het ziekenhuis aan de Hooigracht worden overgebracht. Een 6-Jarig Leidenaartje botste za terdagmiddag op de Vondellaan .met zijn fietsje tegen een uit tegenover gestelde richting naderende brom fiets. Het kind kreeg een ernstige hoofdwond en is door de EHD naar het Academisch Ziekenhuis ver voerd. vindt het wel goed. Bij de gemeente heeft men vervolens een rapport op gesteld". Dat laatste resulteerde in een aan schrijving van burgemeester en wet ruim twintig gulden per stuk. De da ders zijn de zaak binnengekomen door verbreking van een ruit aan de achterzijde. Ook is een inbraak gepleegd in de restauratie van de Groenoordhal. houders, dat Beatrice vóór 10 maart Een Sjgarettenautomaat werd ge- het huis moest hebben verlaten. In forceertj en de dagopbrengst ervan lerie inrichten. Maar ik protesteer hiermee ook tegen het onrecht, dat in woningnood verkerende gezinnen wordt aangedaan". De Leidse heeft verder niets ge hoord. De gemeentesecretaris van Warmond liet via de krant weten, dat mej. Kluivers vanmorgen om half tien het huis moest hebben verlaten. Beatrice heeft op dat tijdstip zitten wachten, maar er gebeurde niets. Ze dronk met enkele gasten jasmijn thee, rookte een sigaretje, liet haar werk zien «ze zit in de contra-presta tie en verkoopt zo nu en dan iets na exposities) en wachtte. Wat gebeurt er nu? Beatrice ver wacht toch wel actie van de gemeen te. "Ik heb mijn maatregelen ge troffen. Ik ga met een tent bij het raadhuis staan. Ik wil protesteren". Lachend vertelt ze het fijn te vinden door de Warmondse jeugd als "kra ker" te worden uitgejouwd. Ze weet wel wat ze wil, deze Beatrice <op fo to Holvast vóór „haar" huis». WARMOND Warmonds Fanfare geeft twee concerten per seizoen. Een goed ding voor de donateurs, die er ook twee maal toneel voor ontvan gen. Het programma voor deze twee de uitvoering zag er anders uit dan anders. Het waa nl. jubileumuitvoe ring: een halve eeuw op de wereld. Receptie en wat daartoe behoort waren al voorafgegaan, toch ver scheen burgemeester Langemeyer nog in zijn burgervadersfunctie ten tonele, o.m. om het werkend lid Zwaan de bekende versierselen te overhandigen wegens veertig Jaren korpslidmaatschap Het anders dan anders was een optreden van het Jeugdorkest van de Volkamuziek- school Willem Gehrels in Amster dam. waarop Warmonds Fanfare zich zelf had getrakteerd Die Jeugd «middelbare scholieren- leeftijd) deed het met „Juniores En Avant" van Cori, met een zeer ge slaagde laatbarokke Partita Piccola van Gerard Boedijn met l'Entree (een heel onderhoudend stuk) van de dirigent C. Klein en met Long- street Dixie van L. Abel. Plus „In de Gloria", maar dat stond natuurlijk vooraan en niet op het programma. Die jeugd moet een groep zijn, die het repeteren en instuderen ernstig neemt. Iedereen blaast lustig, zonder kramp, z'n partijen, met een stoere volle goed geladen klank en met een lofwaardige techniek Weliswaar niet in de eerste plaats mild genuan ceerd. De wijze, waarop al deze jeug dige spelers resoluut instonden voor al hun harmonistische bijdragen, zo in de bontheid van hun dagelijkse pakkies, wekte een nadrukkelijke langdurige bijval. Terecht. Warmonds Fanfare had zelf ook vier nummers: het wat overjarige Steeds Vooraan van S. P. van Leeu wen. zwaar door drummersassis- tentie; Lustspiel Ouverture van Ké- ler Bela na een wat tastend be gin toch overtuigend op dreef ge raakt en muzikaal in de voordracht; Scenes des Champs van Boedijn met enige niet gelijk in de pas aan lopende inzetten, die wel op naam komen van enkele Jeugdige nieuwe leden: El Gato Montes waar het publiek af en toe z'n uitroep „Olé!" kon invoegen. Het was duidelijk, de leden heb ben hart voor hun orkest. Dat blijkt ook uit de honderden uren, die in oudpapieractie gestoken worden om het instrumentarium op peil te kun nen houden, terwijk sommige leden niet minder dan 2000 gulden neer legden om hun instrumenten als eigen bezit te kunnen bespelen. Het toneelstuk heette „Dat ver wenste Lot" en is van Hans van Wijngaarden «regie D. Zwaan). Voor een en ander was 't Trefpunt mooi bezet. KEES VERHOEF WARMOND In de laatste raads- i mits dit op korte termijn wordt afge- vergadering werd besloten niet ak- wikkeld koord te gaan met de door B en W De heer Van Schie stelde tot zijn voorgestelde grondruil in het bestem mingsplan „Zwanburg" omdat het niet verantwoord werd geacht om verbazing en verontwaardiging vast dat het eventueel door hem te ver werven perceel grotendeels vergra gronden, die recentelijk voor f 25.000 J ven was geworden. Hij is hierover per ha. zijn aangekocht, thans voor f 8.000 per ha van de hand te doen. De deskundige van de gemeente heeft zich hierna in verbinding ge steld met de eigenaar van de grond, de heer S. van Schie. en betrokke ne voorgesteld de percelen grond in totaal 8940 m2 tegen de som van f 22350 aan de gemeente te verkopen. De heer Van Schie is niet bereid dit voorstel te accepteren en wil uitslui tend mee werken aan de uitvoe ring van het eerst genoemde besluit. dit schrijven wordt precies uiteenge Maandag Steenachuur 6. Spirtttsch Ge nootschap Bloemeneeance door mevr. Wilbrink 8 uur nam. Oegstgeest WUllbrordgebouw)Ned Kapperspatroonsbond. Spr. dhr. N. de Vries over „Hendedaagse zaken ln het kappersbedrljl". 8 uur nam. Rehoboth (Rapenburg 10) Leidse Amateurfotograienverenlglng Dhr. J. Versteeg met dlas over Suriname en Curacao, 8 uur nam. Molen De Valk. Moblelkantoor ANWB 10 uur voorm., 4 uur nam. Oegstgeest (Akeleilaan 43). Informa tie-avond Baha'l, 8 uur nam. Stadhuis. Gemeenteraad 7.30 uur nam. Zulderkerk Bevolkingsonderzoek t.bc 9-12 uur voonm. 2-4.30 uur. De Zandtaart. Damlaan la: voorlich tingsavond basisonderwijs, 8 uur nam Dinsdag Zulderkerk Bevolkingsonderzoek tbc. 2-4.30 en 7-9.30 uur nam. Zijlsingel 2 Evangellecentrum Spr dhr. J, Zeegers 8 uur nam. Levendaal 101 Socletelt voor gehan dicapten 2-5 uur nam. Boommarkt 12 Socletelt voor gehan dicapten 2-5 uur nam. Breestraat 19 Sociëteit Twentwel (v. kamerbewoners en alleenstaanden) 9- 12 uur nam. Stichting Stichting hulsvesting werken de Jongenen 8-8.30 uur nam. Jeugdhuis i Breestr 19) Spreekuur Chr Emigratiecentrale 7-8 uur nam. Stadhuis Zitting Bouwfonds Ned. Gemeenten 7-8 uur nam Diamantplein 27 Genpreksavond Baha'l gemeenschap 8.15 uur nam. Steenschuur 6 Leidse Ver. van Post zegelverzamelaars 8 uur nam. Willem de Zwijgerschool. Willem de Willem de Zwijgerschool. voorlich tingsavond basisonderwijs. 8 uur nam Hogewoerd 108 S.S.R Spr prof. dr J. H. de Haas over Vietnam 8 uur nam. Woensdag Zulderkerk Bevolkingsonderzoek t.b 9-12 uur vocrm. en 2-4 30 uur nam Rijnlandslyceum (Apollolaan 1) E- vangellesamenkomst met bijbelstudie 8 uur nam. Breestraat. 19 Socletelt Twentwel (v. kamerbewoners en alleenstaanden) 9- 12 uur nam. Stadhuis Spreekuur sociale raads- t vrouw 4-6 uur nam Stadsgehoorzaal Pauzeconcert Ben Fey (orgel) 12.45 uur nam. AVOND- EN NACHTDIENST APOTHEKEN TE LEIDEN, LEIDER DORP. OEGSTGEEST EN VOOR SCHOTEN. Geopend voor spoedeisende gevallen: Haven Apotheek. Haven 18. tel. 20085 en Apotheek Voorschoten. Leidseweg 6 Voorschoten, tel. 01717-2525. De zaterdag-, zondag avond- en nachtdienst van apotheek R van Breest Smallenburg te Leiderdorp wordt waargenomen door de Haven Apotheek. De avonddienst na 18 uur, de nacht- i dienst en de zondagsd. van de Oegst- geostse Apotheek wordt waargenomen I door de Haven Apotheek. I (f 140) ontvreemd. Een Jukebox bleek eveneens te zyn geforceerd.. Men heeft zich tozgang verschaft door vernieling van een ruit. Voorts is in het afgelopen week einde ingebroken in een woning aan de Decimastraat. waarbij een gou- I den halsketting en een gouden scha- j keiarmband buit werden gemaakt. De dader kon echter de dag na de in braak worden aangehouden Het bleek een 26-jarige Leidse straatma ker te zijn. LEIDEN In de Stadsge hoorzaal werden gistermiddag de schoolkampioenschappen judo en karate van Sportschool Luiten gehouden. Er werd door ruim 400 judoka's deelgenomen. Op de foto de kampioenen. Voorste rij v.l.n.r. R. de Bruyn, E. Jong. E. Koore man. E. Luiten. L. de Vries. O. Bakker. W. v. d. Lucht. P. Wijling. W. Kromhout. C. Lantrok. Mid delste rij; B. van Rijen, R. Robijn A. van Hemert, G. Guiaux. D. j Kleyn (half verscholen'. H. La- bordus. W. FakkelS. Chen en P. van Venetian. Staande: B. Luiten, F. Kleyn, R. van Westen. P. Moens. H. Hofman. S. Vadja. A. Gijbeis, A Mom. A. G Bizot. H. A. van Polanen en A. J. van Po- lanen. (Foto Holvast) LEIDEN Gisteren heeft dr. P IL. Schoonheim. die afscheid heeft genomen van de Leidse herv. ge- meente. zijn intrede gedaan in Lim- j burg. In de geheel bezette kerk van Vaals werd hij 's morgens bevestigd door ds J. Stoffels uit Valkenburg, die predikte na, v. Johannes 16:3 "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u". Ds. Schoonheim sprak een kort antwoord over de zaaitijdr-oogsttijd uit psalm 126 De vraag aan alle gemeentele den blijft: wat doe je met je tijd? We moeten zaaiers zijn. 's Middags was de intrede in toe ristenkerk in Gulpen, bijgewoond door o.m. 50 Leidse gemeenteleden. Prof. d.r J. M. v. d. Linde preekte n.a.v. Markus 6 34. Ds. Schoonheim sprak n a.v. I Corinthe 7:4 tot 34 "Laat iedereen in de levensstaat eblijven" Woorden van welkom spraken de ken F. Hennessen van Gulpen en ds. C. J Jansen namens de classis Maastricht en woorden van afscheid ouderling Th. Wetting namens de Leidse gemeente. LEIDEN Tenminste twee Leid se autobezitters moeten in het afge lopen weekeinde wel heel verbaasd uit hun ogen hebben gekeken. Toen één van deze Leidenaars vrijdag avond laat in zijn op de Lammer markt geparkeerde wagen wilde stappen bleken beide achterwielen te zijn verdwenen. Ze zijn tot op dit j moment "spoorloos". Van een ande- I re auto. die op de Garenmarkt was neergezet, is de gehele achterbank weggenomen. Van deze niet alledaag se vermissing is aangifte by de poli tie gedaan. RIJNSBURG Het is wel opval lend hoe goed de prijzen van de bol- bloemen zich dit seizoen handhaven. Behoudens een enkele inzinking ont vangen de kwekers toch sedert de kerstdagen al uitstekende prijzen voor hun produkten. Zo ook weer in de achter ons liggende week. toen de noteringen ondanks het zeer grote aanbod van dag tot dag opliepen. Zelfs de narcissen van het veld (die doorgaans wat de prijs betreft bene den de maat blyven) profiteerden mee van de sterke vraag naar tulpen en narcissen. De „warme tulpen", dit zyn de bol len die in de bekende, veelal kleine broeikassen achter de Rijnsburgse woningen staan, zijn nu vrijwel op. Hiervoor in de plaats zyn nu de veel sterkere en daardoor langer houdbare tulpen uit het warenhuis gekomen, waarvan u lang plezier zult hebben en die hun geld daarom dubbel en dwars waard zijn. zeer ontstemd en zal de gemeente hieromtrent dan ook benaderen. B en W zeggen dat een interne com municatiestoornis er de oorzaak van was. dat de gemeente in deze situa tie terecht is gekomen. B en W wa ren er van uit gegaan dat de raad met de voorgestelde grondruiling wel akkoord zou gaan. hetgeen echter 'n onjuiste conclusie was. De deskun dige van de gemeente meent dat het in deze omstandigheden zaak is de ze kwestie zo snel mogelijk op te los sen door alsnog met de oorspronke lijke ruiltransactie in te stemmen. B en W zeggen deze zaak te betreu ren en zien thans geen andere oplos sing dan het voorstel, dat toen door de raad werd verworpen, alsnog goed te keuren. KATWIJK In het Jaar 1970 is de Katwijkse brandweer 50 maal uit gerukt. tegen 52 maal in het Jaar daarvoor, zo staat in het Jaarverslag te lezen Dit totaal omvatte 26 klei ne branden, een duinbrand, een schoorsteenbrand, een middelgrote brand, een uitslaande brand «op 29 dec.), negen maal begin van brand, tweemaal loo6 alarm en tienmaal hulpverlening. Niet minder dan zeventien maal «een derde vin het totaal» werd brand veroorzaakt door baldadige Jeugd Op 1 Januari J.l. telde het korps 27 leden. In de loop van het Jaar werden aangescha't twee schuim- straalpijpen «capaciteit 2200 liter per minuut), een waterkanon (1600 liter per minuut), twintig slangen en twee dompelpompen «200 liter per minuut). Het commando van de brandweer is niet erg enthousiast over de op slagruimte en de stallingruimte voor de voertuigen, noch over de onvol doende slangen-drooggelegenheid. De situering van de brandweergara ge wordt ongunstig genoemd, in ver band waarmee de bouw van een nieuwe garage urgent is. ZOETERWOUDE Voorstel van B. en W. aan de raad van Zoeterivoude: ..ln de Nassau- straat heeft onlangs van gemeen tewege boombeplanting plaats gevonden. Naarmate deze bomen in omvang en lengte zullen toe nemen, zal zeker de indruk wor den gevestigd, dat de betreffende straat als laan kan worden om- schréven. Om dit thans reeds te j accentueren stellen ivij u voor om de naam te wijzigen i?i 'Nassau- laan". Dit voorstel is één van de pun ten op de agenda van de raad van Zoeterivoude, die donderdag om 8 uur bijeen komt. LEIDERDORP „Welkom op on ze première-avond." Met deze woor den begroetten burgemeester en me vrouw A. van der Have gisteravond hun gasten in het Dorpshuis. Voor ruim honderd genodigden werd voor de eerste maal de kleurenfilm van twee maal een half uur, die door de heer W. A. J Lohman gemaakt is over Leiderdorp vertoond. Aanwezig waren de ereburgers van Leiderdorp t.w. de oud-burgemeesters Van Die- peningen «Barneveld) en Gallas. (Al phen a/d Rijn), de dragers van de erepenning van de gemeente, het voltallige college en vele raadsleden en het personeel van de secretarie en het bureau gemeentewerken. Het is een film. die laat zien hoe Leiderdorp was-is-en gaat worden, aldus burgemeester Van der Have. De heer Lohman heeft de film be langeloos gemaakt, met alleen een vergoeding voor de gemaakte kosten. Het is een film geworden die alles zins waard is goed bewaard te blij ven voor het nageslacht. Behalve het vele nieuw gebouwde in de ge meente vindt men er ook op de oude Doesbrug anno 1887 en het ex- en in terieur van de oude boerderij van de familie Goedhart, om maar een en kel voorbeeld te geven. Het is de bedoeling van het ge meentebestuur om de film op de kennismakingsavonden met de nieuw ingekomenen te vertonen, maar ook wordt bezien op welke manier iedere inwoner deze film zal kunnen zien. Ophalen grof vuil in Oegstgeest. Woensdag zijn aan de beurt: Lijt- weg - Wijttenbachweg - Duinzicht straat - Toorenveltstraat - Schouten burgstraat - Floralaan (ged. Wijtten bachweg - Irislaan) - Papaverlaan - Salvialaan - Bijdorplaan - Koren bloemlaan - Kamperfoelielaan - Cle matislaan - Dahlialaan - Begonia laan - Asterlaan - Gerberalaan - Gla- diolenlaan - Freesialaan Violen- laan. Opsporing verzocht! Vanï onbekende. Zo luidt een mededej in het blad Industrie Rijnland, uitgave van de Leidsche Vereenij van Industriëlen. Zijn bynaaa „de-ijzer-met-handen-breker". Hj geboren na de Eerste Wereldooi Hij woont in Leiden en is van roep burgemeester. Signaler» lang genoeg om eventueel ba partijen te staan, breed, vooral de schouders, wilskrachtige uitdi king, oprecht „blauwe" ogen, zéér scherp gehoor, een zéér f neus en zéér sterke tanden, wel spraakt en bescheiden (geen li tenen!). De gezochte is dyoami veelzijdig, en sociaalvoelend. Ver beschikt hij (conform de wensen de gemeenteraad) over vechtenm taliteit. bes'tuurlijke ervaring en groot organisatorisch vermogen, is een uitstekend onderhandel kent Den Haag op zijn duimpje staat open voor positieve maatich pijvernieuwingen. Tevens besc hij over de gave te bemiddelen sen tegenpolen zonder te schro er zelf een uitgesproken meninj na te hebben. Interieurbow Hulshoff hebben het filiaal aan Nieuwe Rijn zaterdag feestelijk 1 opend. De opening werd voor» gaan door een mars van de „Ma rette Drumband Den Haag" doorl den. De totale expositieruimte draagt nu 1000 vierkante meter noeg om een overzichtelijk bed i geven van de moderne woonvtek i no 1971. Aan de Leidse unlvs teit slaagden mej. C. Kleyn Den Haag en de heer C. Sere! Leiden voor het doctoraalex» westerse sociologie. Een aantal misdeelde kinderen sal deze zomer een uitnodiging ont gen voor een gratis vakantie ia recreatiecentrum „Duinrell" in senaar. Hoe groot het aantal lm ren is ligt aan de opbrengst van door CNR uitgegeven gramaiM plaat „Een kleintje feest", die d Jaar bij elkaar werd gezongen dj een koor van de Duinrelljeugd. ïj iedere plaat die verkocht wordt CRN nog een kwartje extra oven! ken aan Duinrell als bijdrage in kindervakanties. De foto toont 0 klein deel van de hoes. Weet waar U op moet letten. Simontij Aan de VU in Amsterdam sW F. Wempe uit Leiden voor het dj toraalexamen II geneeskunde. eerste Duitsers worden al weer de kust gesignaleerd. Een «vond oud-Leiden. De vereniging van «4 naam wil zo'n avondje houden n» ledenvergadering op 31 maartin Lakenhal. Films uit het archief de aanwezigheid van oudere A naars" staan borg voor het De Leidse tv-omroepster Alice penheim heeft de gespreksleidWj Burgerlijke Stand van Leiden GEBOREN arno zn v: A. H. Onink en W. *1 Bie, Rene zn v: J. w. J. Belt en Oei f os. Wendy Mathilda Ellsabetgl v: R. J. J. van Ulden en T Eleonora Magdalena dr v: L. G. en M. M. Vlasblom. Bastlaan ?n v. C J. van Staalduinen «f Molenaar. Jacobus Johannes zn Regeer en B Jager Michlel nes Jeroen zn v: G. C. van B** y A. Imthorn. GEHUWD H. P Muller en C. S. Bauer, F- de Korte en I. Grundlehner.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 2