„IK GELOOF NOCH IN POWER NOCH WHITE POWER..." C/HflBÖ\janag&mma\ i \j\]vandaag... j en gisteren Zangeres-actrice Eartha Kitt: Harkarvy weg bij het Nat. Ballet L. de Boers 'Sprakelozen' naar Leiden TV MAANDAG ZATERDAG 20 MAAi^T ffil LEIDSCH DAGBLAD PAGINA 5 Als je de dertig gepasseerd bent •sen de mensen steeds weer van ji, dat je bewijst dat je niet uit gerangeerd raakt. Daarom deed i die rol in een aflevering van iüssion Impossible. Als slangmens iroop ik overal op en onder om te anen dat ook al ben je 43 de rereld nog niet opgehouden is te «staan. Eartha Kitt is in een opgewekte temming. Haar begeleiders had- in al aangekondigd Eartha is dreef vandaag", daarmee te ennen gevend dat Eartha zich iet volle overgave aan een inter- iew zou willen wijden. Liedjesschrijver Piefcer Goemans, Se zojuist enkele uren op haar ho- ';amer (Caransa Hotel in Am- lerdam) songs heeft toegespeeld, lie hij uitermate geschikt acht voor lartha is eveneens blij gestemd. Bet is helemaal geen moeilijk nens". constateert hij onthutst, jn tegendeel. Zij is heel bloeiend en (raait een enorme sfeer uit, die di st van invloed is op haar omge- ing. Op mijn werk reageerde zij jtermate enthousiast. De liedjes ijn eigenlijk helemaal voor haar [tschreven. Ik ben nu wat meer in buitenlands repertoire aan het ?rken. De Nederlandse markt rardt tooh te klein voor mij", ingeres en actrice Eartha Kitt $ft sinds 1950 non-stop in de be- ngstelling gestaan vanwege niet leen haar artistieke prestaties toppers met C'est si bon, Uska ara, Old Fashioned Girl en My eart belongs to daddy), maar ook haar openhartige uitspraken er de wereld en in het bijzonder het land waarin zij leeft, lerika. ex-medewerkster van een kle- igfabriek heeft een reputatie van dame-met-haar-op-de-tanden gewijd moeder van achtjarige :hter Kitt. die zij waar zij ook behalve naar Amsterdam esleept. Dat zijn de gegevens, die komst van Eartha steeds weer en eral vooruit zullen snellen, irtha trekt alleen door het leven de overgeèmancipeerde vrouw, er ondanks haar 1.58 meter aan- ekkelijk uitziet. „Mijn grootste obleem van dit moment? Vechten gen mijn over geëmancipeerd zijn, int het huwelijk ken ik grote sarde toe. Ik wil best een huis- laf zijn, maar dan wel met ver- and". Johnson en zijn Vietnam-politiek. Sindsdien was haar reputatie als „geëngageerde ster" definitief geves tigd. Eartha: Wat ik toen zei, daar ge loof ik nog steeds in. Sterker nog, het wantrouwen in politieke leiders is toegenomen. Waar zijn we mee bezig. Jullie, de Amerikanen zelf, heel de wereld heeft het vertrouwen in Amerika eigenlijk opgezegd. Het land zelf heeft geen beschermer meer. Weet je wat ik bedoel? Wie gelooft er nog in Nixon, wie is Nixon eigenlijk. Als president van een staat, die de belangrijke motor is van een cultuur zou hij de vader van de grote familie moeten zijn. Dat is hij niet. De gewone man heeft niet het gevoel, dat hij door die man wordt beschermd. Amerika wordt altijd als voorbeeld aange haald, maar in ieder land ter we reld is zo'n situatie ontstaan. Ik ben in negentig landen geweest, al lemaal mooie landen, allemaal zon der vader". rie jaar geleden voer zij tijdens soort ..ladies dinner" op het itte Huis uit tegen president Eartha's expressieve gelaat krijgt een trieste uitdrukking. Haar hoofd VADER bgt bijna op het tafeltje waaraan wij zitten. Langzaam richt zij zich weer op, leunt achterover en zegt, de handen in de lucht stekend: „Als de leiders nu eens ophielden te denken over economische machten. Die macht niet meer zouden ge bruiken als een wapen van de een tegen de ander. Misbruikte krachten dienen en leiden nergens toe. Ik ge loof niet in Black Power, White Po wer, waartoe leidt dat alles? De ge wone man wil deze bende overleven. We wïWen het allemaal overleven". EXPRESSIE Het afgelopen Jaar Is zij slechts twee weken in haar huis in Beverly Hills geweest. De rest was zij in Europa, vaak in Engeland waar zij onder andere in het toneelstuk „High bit" stond. In de vijftien jaar dat zij als een ster door het leven gaat zijn haar songs veran derd. „Iedereen veranderd in zo'n tijdsbestek, een mens evolueert, mijn sound van nu is de expressie van deze tijd, zoals het destijds de expressie van die tijd was". Welke sound dacht ze ,is het meest typerend voor de tijd waarin wij nu leven? „Uiteraard de rockscëne. Waarin de jeugd van nu zich kreunend uit en i met schorre keel om hulp roept, j Een eigentijds geluid. De jeugd I vraagt zich ook af, wie is onze be schermer". Eartha Kitt tijdens een repe titie van de Frans Halsema-show die vanavond op de KRO-televisie (22.10 uur, Nederland I) te zien zal zijn. AMSTERDAM (ANP) Benjamin Harkaryvy, lid van de artistieke leiding van het Nationale Ballet, heeft het stichtingsbestuur van deze instelling verzocht aan het einde van het nu lopende seizoen zijn functie te mogen neerleggen. Het stichtingsbestuur heeft ge meend dit besluit van Harkarvy te moeten respecteren, zo deelt het bestuur in een communiqué mee. Harkarvy heeft zich bij zijn be sluit laten leiden door zijn in zijn werkpraktijk gebleken persoonlijke voorkeur om in zijn geboorte land, de Verenigde Staten, werk zaam te zijn. Voorts is Benjamin Harkarvy tot de conclusie ge komen dat het directoraat van 'n gezelschap van de omvang en een repertoire samenstelling als het Nationale Ballet hem niet in de gelegenheid laat zich creatief verder te ontwikkelen en hem evenmin in staat stelt om een zo danig deel van zijn tijd aan ballet- pedagogisch werk te wijden als hijzelf ambieert. Zowel het stichtingsbestuur als de beide andere leden van.de leiding van het Nationale Ballet Rudi j van Dantzig en mr. A. L. Gerrit sen betreuren deze stap van Harkarvy ten zeerste, aldus het communiqué, doch zij hebben zich verzekerd van de volledige mede- I werking van de heer Harkarvy in j de gezamenlijke verdere uitwer-1 king van plannen op korte en lan- i gere termijn. De Prijs voor de Nederlandse Kritiek, uitgeloofd door de Maat- schappij der Nederlandse Letteren en de CPNB, de organisatie van de boekhandelaren, is toegekend aan I de Vlaamse essayist Paul de Wispe- laere. Zijn laafstverschenen boek is „Paul-tegen Paul". De prijs, die eens in de drie jaar wordt uitge reikt, zal de auteur op 2 april in I het Muiderslot worden overhandig ADVERTENTIE 'i is een lekkertje! de candy drop ZONDAG 21 MAART HHv. I. 402 m en FM-kanalen S'.ÖO KRO. 12.00 NCRV. 14.15 N.O-S. 17.00 CVK. 18.30 IKOR. 19.00 NCRV. 21.00 KRO. .00 Nws. 8.10 Het levende woord. 8.16 (S) Klass. muz. (gr.). 9.00 Nws. en waterst. 9.15 (S) Klass.- en mo derne gewijde muz. (gr.). 10.00 Eu charistieviering. 11.00 Nws 11.02 <S) Promenade-ork.: am us. muz. 11.54 Bericht Vastenaktie. 11.55 Meded. 12.00 Kerkorgelconc. 12.40 Act. kron. 13.00 Nws. 13.10 (S) Psalmen. Nieuwe berijmingen - oude zettingen, muzi kale lezing. 13.30 S) Koorzang. 13.55 Hoogtepunten uit de hedendaagse epische poëzie. 14.15 (S) Brabants Orkest en sol. (In de pauze: plm. 15.0015.25 Adempauze), 16.15 De zorg voor het milieu gastcollege 17.00 Gereformeerde kerkdienst. 18.00 Anders dan alle andere nachten: progr. over de paasnachtviering. 18.30 LEIDEN Keihard belooft de voorstelling te worden die het Nieuw Rotterdams Toneel maandag en dins dag a.s. in de Leidse Schouwburg geeft. Opgevoerd wordt namelijk "De sprakelozen" van Lodewijk de Boer met in de belangrijkste rollen Aart Staartjes, Martine Crefcoeur, Johan Ooms en Pieter Lutz. Cen traal in dit Nederlandse stuk staan twee boers en een zusje, drie agres sieve figuren die gedoemd zijn in een gekraakt pand met elkaar op te trek ken. Tussen deze drie Jonge mensen bestaat een bijzondere, bijna primi tieve en soms wat erotische gela den ralatie die verbroken dreigt te worden één van de broers er met een ander vandoor wil gaan. "De sprakelozen" is volgens Lodewijk de Boer zelf een kaletdoscopisch spel. De handeling is niet gestructureerd, heeft geen dramatische opbouw noch een uitgewerkte psychologische ach tergrond. Wat het publiek echter te zien krijgt is een realistische sfeer tekening vol sombere dreiging. De spanning, die dit stuk, waarvan de première enkele weken geleden in het Rotterdams Piccolotheater heeft plaatsgehad, oproept, moet erg groot zijn. En wat de spelprestaties van de Rotterdammers betreft, ook daar over hebben de meeste toneelcritici zich in lovende bewoordingen uitge laten. Zwemmen De westdultse zwem bond heeft besloten geen Zuidafri- kaan.se zwemmers tot de Duitse in doorkampioenschappen, die volgende maand in Pforzheim worden gehou den. De Zuidafrikanen waren van plan te komen met een team van vier zwemmers en drie zwemsters. Volgens Hermann Henze. de secretaris-pen ningmeester van de Duitse bond. heeft Duitsland geweigerd de Zuid- afrikaanse inschrijving te accepteren omdat anders te vrezen viel dat an dere landen *-ouden wegblijven. Het Geladen Schip 18 58 Wilde Gan zen. 19.00 Nws. 19.07 (S) Oude gewij de muz. (gr.;. 19 45 De maaltijd des Heren, lezing. 20.00 (S) Klass. muz. 20.20 (S) Pianorecital. 20.35 Geestel liederen. 21.00 (S) Licht muzlekprogr 22.00 Kruispunt: magazine met ach tergrondinformatie over kerk en sa menleving. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 De zingende kerk: 23.00 Audio: muzikale informatie voor ken ners en liefhebbers. 23.55 Nws. Hilv. II. 298 m en FM-kanalen. 800 VARA. 10.00 IKOR. 12.00 AVRO. j 14.30 NOS. 17.00 VARA. 18.05 NOS. 18.30 VARA. 18.50 NOS. 19.30 VPRO. 20.30 AVRO. 8.00 Nws. 8.10 Act. 8.18 Voor het platteland. 8.25 Weer of geen weer. (9.00 Sportmeded.). 9.45 Ultz. van het Humanistisch Verbond. Spreker: P. Spigt. 10.00 Evang Lutherse kerkd. 10.30 Bidden... - stilte, woorden, da den?. een progr. met gesprekken en telefonische reaktles. 12 00 (S) Muzi kaal onthaal: 13.00 Nws. 13.10 De toestand in de wereld, lezing. 13.19 Radiojournaal. 13.35 Delta: een Infor matie show. 14.30 Progr. voor de bui tenlandse arbeiders. 17.00 (S) VARA Dansork. met sol. 17.50 Nws. 18.05 Meded. 18.10 (S) Metropole ork. 18.30 (S) En die vrouw die kiest een heer, cabaretprogr. 18.50 Journalistenforum. 19.30 Nws. 19.36 Fluit en orgel: oude en klass. muz. 20.00 Kolonialisme - onafhankelijkheid. Verslag van de manifestatie van het Nederlandse ko- mité voor Internationaal Jongeren werk. 20.30 (S) Verzoekpl. progr. 22.30 Nws 22.40 Meded. 22 45 Radlo- Journ. 22.55 (S) Licht platenprogr 23.55 Nws. .00 Nws. 9.02 Platenprogr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag. 11.0 Nws. 11.20 Muziek Mozaïek, 12.00 Nieuws. 12.02 Met vriendelijke groeten...: verz. pl. progr. 13.00 Nws. 13.02 Nederl. Ar- ttsten Revue. 14.00 Nws. 14.02 Langs de lijn: sport en muz. (15 00, 16.00 en 17.00 Nws.). MAANDAG 22 MAART HILV. I 402 m. en FM-kanalen. 7.00 KRO. 10.15 NOS. 11.00 KRO. 12.00 NCRV. 15.30 NOS. 17.30 NCRV. 19.00 EO. 20.00 NCRV. 7.00 Nws. 7.11. Het levende woord. 7.16 (S) klas6 muz. (gr) (7.30 Nws 7.32-740 Actualiteiten; 8.00-8.10 Nws.) 8.25 Overweging. 8.30 Nws. 8.32 V. d. hulsvrouw (9.00-9.10 Gymnas tiek v. d. hulsvrouw). 10.00 (S) Fluit en klavecimbel: oude muziek (gr) 10.15 De komende week ln het Ne derlandse muziekleven. 11 00 Nws. V. d. zieken. 11.30 Bejaarden- frogramma. 11.54 Bericht vastenaktie I.55 Mededelingen. 12.00 Gevar. progr. (12.21 Voor boer en tuinder: 12.26 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw: 12.30 Nws.; 12.41 Actuali teiten. 12.58 Rebus). 14.05 Schoolra dio. 14.30 (S) Klass. en mod. liede ren. 15 00 Hen-, mlddagdlenst. 16.30 Zoeklicht op Nederland. (16.00-16.02 Nws.) Overheidsvoorlichting: 17.20 De Hindoestanen ln Suriname. Spreker: R W. Ramtahalslng. 17.30 Actueel progr. met muz. illustratie. (18.19- 18.29 Pol Partijen: Ultz. v Binding Rechts: 18.30-1841 Nws.) 19 00 Veel gevraagde geestelijke muz. 19.26 Re formatie en reveil', lezing. 19.36 Muzi kaal intermezzo. 19.40 Geloven van daag. lezing. 20 00 Grepen uit de nieuwe muziek ln radlio en concert zaal ln de komende maand. 20.20 Herinneringen van een muzieklief hebber 21.40 Nederland en de ont wikkelingssamenwerking. lezing. 22.00 (S) Koorzang met orkestbegeleiding. 22.20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 Llterama: radiokroniek over boeken, schrilvers en toneel. 23.00 Muziek en dienst. 23.30 (S) Ned. Saxofoonkwartet: mod. muziek 23.55 Nieuws. HILV. II 298 m. en FM-kanalen 7.00 VARA. 7.54 VPRO. 8.00 VARA. II.00 NOS. 12.00 VPRO. 14.50 NOS. 16.00 VVRO. 20.05 NOS. 22.45 AVRO- NOS. 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymnastiek. 7.20 Spitsuur Amsterdam: lichte grammofoonmuzlek en rep. (7.33-7.38 NEDERLAND I 4.00 4.02 4.50 6.45 6.55 7.05 8.00 8.21 11.01 11.31 -- NEDERLAND II 6.45 6.55 7.05 8.00 8.21 8.40 9.30 10.10 11.00 11.55 Journaal (NOS) Klassewerk - Quizprogramma (KRO) (Kleur) Kinderprogramma (KRO) (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) Voor een briefkaart op de eerste rang: filmrubriek (KRO) (K?leur) Journaal (NOS) (Kleur) 900 Keer, een collega over Wlm Sonneveld (KRO) Brandpunt (KRO) (KRO) (Kleur) Showprogramma met Frans Halsema (KRO) Mgr. dr. A. Simonis tot bisschop van Rotterdam op zaterdagmorgen 20 maart (KRO) Samenvatting van de wijdingsplechtigheid van (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) (Kleur) Journaal (NOS) AVRO's Sportpanorama: Braziliaans voetbal (AVRO) (Kleur) Journaal (NOS) Televizier Extra (AVRO) (Kleur) De Carol Burnett show (AVRO) (Kleur) AVROscoop: filmrubriek (AVRO) (Kleur) Moord in steno. Gefilmd tv-spel (AVRO) AVRO's sportpanorama: wereldkampioenschap biljarten driebanden (AVRO) (Kleur) Journaal (NOS) NEDERLAND I 3.00 3.02 3.22 3.25 4.15 4.30 4.55 5.00 6.20 6.55 7.00 8.00 8.25 9.25 10.05 10.10 10.30 10.50 NEDERLAND 11 7.00 6.55 7.00 7.05 7.30 8.20 8.45 9.10 9.35 Jan van Hillo zelf maakte mij er gisteren op attent, dat ik de eerste keer dat hij zuster Fre- derike Meyboom geïnterviewd had (28 april 1964) geschreven had, dat het misschien pathe tisch klonk, maar dat het kijken en luisteren naar zuster Mey boom mij vervuld had met een soort huiver voor de schepping. Gisteravond opnieuw een boeiend interview met een vrouw aan wie Je het niet afzag dat zij regelmatig bloedtransfu sies krijgt om op de been te blij ven. een wetenschap die het nog pikanter maakt dat zij, be jaarden toesprekend, zei dat die niet altijd zo moesten zeuren over hun kwaaltjes, „Dat doen wij" (en Je voelde dat ze dacht: wij Jongeren) „toch ook niet." Ik vond wel dat er iets te vaak „honderd Jaar" en dat soort kreten tussen de gespreksflar- den in gemonteerd waren en dat Jan van Hillo één keer te veel zei dat ze wijze woorden had gesproken, want dat is nu Juist het vanzelfsprekende bij Journaal (NOS) Weekjournaal met titels voor slechthorenden Verkeersinformatie (Kleur) Walt Disney's wonderlijke wereld. Tv- serie voor de jeugd (NOS) (Kleur) Openbaar Kunstbezit (NOS) (Kleur) Wereldkampioenschappen ijshockey: Tsjecho-SlowakijeZweden vanuit Bern; Wereld kampioenschappen biljarten driebanden te Gro ningen (NOS) Toto-uitslagen (NOS) Doopdienst in de Ned. Herv. kerk te Landsmeer (IKOR) EHBO les 8 (TELEAC) (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) (Kleur) Biibelvertellingen voor kinderen (IKOR/CVK/RKK) (Kleur) Werken op zondag. Televisie-belevenis sen van een jong domineesgezin (IKOR/CVK) (Kleur) South Summer Bank. Een non-stop popfestyn. London Weekend Television (VARA) (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) Rudi Carrell Show (VARA) (Kleur) Cartoons en strips uit het moderne Amerika (VARA) (Kleur) Simon Carmiggelt leest uit eigen werk (VARA) Achter het nieuws (VARA) Sextant. Tv-magazine van de NVSH (NVSH) (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) Wereldkampioenschappen yshockev: Tsjecho-SIowaküeZweden vanuit Bern. Wereld kampioenschappen driebanden vanuit Groningen. (NOS) (Kleur) De fabeltjeskrant (NOS) (Kleur) Journaal (NOS) (Kleur) De vrijbuiters (NOS) Studio Sport I (NOS) Kleur) Panoramiekachtergrondinformaties over gebeurtenissen in binnen- en buitenland (NOS) Dubbeldekkers (NOS) Studio Sport II (NOS) (Kleur) Video: terugblik op veertien dagen ac tiviteit van televisie en andere publiciteitsmedia (NOS) (Kleur) Journaal (NOS) zuster Meyboom en valt eigen lijk in de categorie „mooi opoe. helemaal zonder morsen gege ten." waaraan zuster Frederike zo'n hekel zei te hebben. In „Een klein uur u" kreeg André van der Louw het hard te verduren van jongeren van allerlei partijen („Zelfs iemand van de vrije seks partij was er bij, maar die heeft vanavond al les aan gehouden," zei Koos Postema ter afsluiting) en het moet gezegd dat hij zich niet al leen fel maar ook op uitsteken de, overtuigende wijze verweer - Vermelding verdient nog, dat „Hier en nu" een toespraak van Mosje Dayan uitzond, ge volgd door een NCRV-interview met El Fatah-leider Arafat. Mosje Dayan was gefilmd door oud-VARA-regisseur Ralph In bar voor de VARA (Inbar werkt momenteel voor de Israëlische televisie). Weer een frappant staaltje van samenwerking dus tussen NCRV en VARA. NICO SCHEEPMAKER V. d. voorpagina.) 7.64 Deze dag. 8.00 Nws. 8.11 Actualiteiten. 8.23 Spitsuur Amsterdam (vervolg) 9.10 Verz.pla- tenprogr. v. d. hulsvrouw, )9.35-9.40 Waterstand), 11.00 Nws. 11.03 (S) Radio Kamerorkest. 12.00 Klass. mu ziek met tussen 12.00 en 14.30 uur ANP-nieuws en Informatie over mu ziek. 14.30 Schoolradio. 14 50 Geweld, lezing. 15.20 (S) Licht gevar muzlek progr. (opn.) 16.00 Nws. 16.03 Muz. uit de Ned Antillen. 16.30 Kinder- progr. 17.30 (S) Draaiorgelmuzlek (gr.) 17.40 Overheidsvoorlichting. De politie nu. 17.55 Mededelingen. 18 00 Nws. 18.11 Radiojournaal. 18 30 (S) Promenade orkest met zangsollsten, amusementsmuziek. 19.00 (S) Llede- renprogr. (gr) 19.20 Lichte grammo foonmuzlek. 1930 Nws. 19.35 RVU. The Pilgrim Fathers. Spreker: prof. dr. J. W. Schulte Norholt. 20 05 Komt u maar. actueel progr. met telefonische reacties en lichte muz. 22.10 Uitz. van de Groep Knonenburg. 22.20 Uitz. van de Bond zonder Naam. Elkaar zwart maken is milieu vervuiling! 22.30 Nws 22.40 Medede lingen. 22.55 (S) Boy Edgar's Big Band. 23.55 Nws. HILV. III. 240 m. en FM-kanalen 9.00 NCRV. 11.00 TROS. 13.00 KRO. 9.00 Nws. 9.03 Popstation. (10.00 Nws.) 11.00 Nws. 11.03 Suzie Cream Cheese. 12.00 Nws. 12.03 Jam-on-ra- dlo: toppoppers. 13.00 Nws. 13.03 KRO-op-Drle: pop-mixture. (14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 Nieuws.) DRAADOMROEP (Over de le lijn) Maandag 22 maart van 18 - 20 uur Béla Bart k 1. Rhapsodle voor plano en orkest op. 1 Géza Anda, piano, Symphonle Orkest van Radio Berlijn o.l.v. Ferenc Fricsay. 2. Twee Portretten op. 5. Ru- dolf Schulz. vlooi; RLAS Symphonle Orkest Berlijn o.l.v. Ferenc Fricsay. 3, Muziek v_.or snaarinstrumenten, slag werk en celesta. RLAS Symphonle Or kest Berlijn o.l.v. Ferenc Fricsay. Zoltly. 1. Variaties over een Hongaars volkslied .X>e Pauw" Sym phonle Orkest van de Hongaarse Ra dio en Televisie o.l.v. Gyorgy Lehel, 2. Concert voor orkest. Phllharmo- nlsch Orkest van Boedapest oJ.v, Zoltly. MAANDAG Nederland I NOS/NÖT: 10.45—12.00 Schooltele visie. NOS: 18.45 (K) De Fabeltjes krant. 18.55 (K) Journaal. NCRV: 19.05 (K) Dier en vriend, TV-serle 19.26 (K) Zo Moeder, zo dochter, spel- programma. NOS: 20.00 (K) Journaal. NCRV: 20.21 Hier en Nu: actualitei tenrubriek. 20.45 (K) De kleine waar heid, TV-feullleton. 21.40 (K) Ik en de ander, psychologische documentai re. 22.30 In het voorbijgaan. NOS: 22.40 (K) Journaal. TELEAC: 22.45-23.15 Sterrekunde - les 5 (herh.). Nedt land II NOS: 18.45 (K) De Fabeltjeskrant, 18.55 (K) Journaal, 19.05 Kicken naaf kinderen, wetenschappelijke TV-seria. VARA: 19.30 (K) Coronation Street, TV-feull!eton. NOS: 20.00 (K) Jour naal. VARA: 20.20 (K) Klatergoud '69; TV-feullleton. 20.45 (K) Baas boven baas. TV-film uit de Ameri kaanse serie Theater of Stars. 21.40 Ftlmportret van de Nederlandse enige vrouwelijke autocoureur Liane Enge- man. 22 15 Achter het nieuws. NOS| 22.40 (K) Journaal. TELEAC; 22.45- 23.15 EHBO les 8.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 5