BAN WIJST VOORSTELLEN AN EGYPTE EN JARRING AF Sowjetrussische vlootactiviteit bij Zuid-Afrika BELGISCHE MIDDENSTAND IN STAKING In Italië is geen sterke man ILITIE (VERT !GGIO Heath spreidt defensie budget migratie van de Joden zal niet aan banden worden gelegd Vervolging van Baptisten in de Sow jet-Unie HOOGLERAAR AFGERANSELD ALMIRANTE EN DE GEVAREN VAN DAG 18 FEBRUARI 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA t (iZALEM De Israëlische minister van Buitenlandse Abba Eban, heeft het Egyptische voorstel, de Joodse L erkennen als Israël de immigratie van Joden stopzet, [hand gewezen. Minister Eban zei spottend „Israël vraagt (toch ook niet het geboortecijfer te beperken". (liet ook uitkomen dat Israël esvoorstel van de Zweedse Sddelaar Jarring afwijst door Ji dat hij geen reden aanwe- (om het Israëlische beleid, i geleden door de premier beid, te veranderen. Me- jfeir had toen gezegd dat Is- eisen dat Egypte om te i zonder meer moest laten j het nu vrede wil of niet i zou Israël kunnen gaan met het terugtrekken van pen uit de Sinaï-woestijn. het voor Israël allemaal zei Eban, is dat men wil een document opstelt en arin het verklaart de oor- |l zijn vormen te zullen be- ji zou Israël zich gaan terug- binnen grenzen waarover t eens is geworden, en die pijn. semi-officiële dagblad Al [te Cairo stond gisteren dat ptische antwoord op het [van Jarring kon blijken dat 'een vredesverdrag wilde te- lat Israël zich had neerge- alle eisen gesteld in de re de Veiligheidsraad van r 1967. [veelbesproken resolutie staat dat Israël zich moet ngtrekken uit alle gebieden pIO (AFP, Reuter) Van- carabinieri in Reggio di begonnen met een groot- zuiveringsactie in de wij- i en Santa Catarina, waar opnieuw het geweld Ios- tgen de beslissing om Reggio i te wijzen als gewestelijke j para-militaire carabinieri- jdie nu al zeven maanden in I bezig is heeft versterking Q van vierentwintig pantser- was het wat rustiger dan irvoor. Toch kwam het nog iheepse confrontaties tus- bgers en de politie. Een mas- Dstratie voor vandaag werd |L Kort voordat dit gebeurde ille politiemannen in de stad, r 6.000, het bevel zich terug in de kazernes om te voor- dat hun aanwezigheid op opnieuw aanleiding zou ge- onlusten. Betogers vielen een dat door de politie was ge- Zij werden „begroet" met ^enaanval, waarbij traangas- ti en een waterkanon gebruikt Commissaris van politie San- lemde vandaag de beslissende te zien of het verzet alleen !de-explosie is of een' werke- Ibreken van ondermijnende De bevolking als geheel eelt de sabotage niet. Men is filing dat de enige maatregel t de regering betaald te zet- J zijn al zo lang aan ellende fci", zo zeggen de mensen, „een [meer armoede is nauwelijks mg". conomische situatie is na de trige stakingen en onlusten in [zeer slecht. De schade die aan [nomie van het gewest is be- i wordt geschat op tientallen |ien guldens. Het regeringsbe- bij Reggio een grote staal- I te vestigen wordt over het al- k niet serieus genomen. De be- zeggen dat de regering in het nooit haar beloften heeft in. Zij geloven niet in een in- ontwikkeling van het ge il vinden dat men liever moet het toerisme te bevorderen. Ilitie verrichtte gisteren weer lijftal arrestaties. Het totaal arrestanten bedraagt 83. Het scistisch georiënteerde „actie- van Reggio heeft pamfletten |eeld, waarin wordt opgeroepen en strijd. „Wij zijn ver- vernederd en verraden en zij t strijd opgeven zijn beulen", it er in te lezen. sche treiler aan ketting fpitein van een Sowjetrussische die illegaal had gevist in lanse territoriale wateren, bij is beboet met 50.000 dollar, lartuig zal aan de ketting |jot de boete is betaald. s ronde De Westdu'tse tecretaris voor Oosteuropese za- fgon Bahr is gisteren in Oost- In aangekomen voor de zesde van de besprekingen tussen 'Uitsland en Oost-Duitsland pOrmalisering der betrekkingen. [Oost-Duitsland worden de be- pngen gevoerd door staatssecre- Michael Kohl. die het in de juni-oorlog van 1967 heeft veroverd. Gesprek Minister Eban herhaalde gisteren de oude Israëlische eis van recht streekse onderhandelingen met Caïro. Eban verklaarde dat er nog nooit een internationaal akkoord tot stand is gekomen door indirecte onderhande lingen. Israël houdt in elk geval vast aan de tegenwoordige bestandsgrenzen zolang er geen vredesregeling tot stiand is gekomen. De omvang van 't gebied dat Israël bereid is terug te geven, zal volgens politieke waarne mers in Tel Aviv afhangen van de houding die de Egyptenaren aanne men by de vredesonderhandelingen. De Israëlische minister van Defen sie Dajan heeft gisteren opnieuw voedsel gegeven aan de geruchten dat het Israëlische kabinet verdeeld zou zijn over de recente Egyptische voor stellen en het plan van VN-bemid- delaar Jarring. Volgens deze geruch ten zou een groep met o.m. minister Eban deze plannen niet onvoorwaar delijk willen afwijzen. Een aantal mi nisters onder wie minister Dajan vindt de plannen geheel onaanvaard baar. Dajan zei gisteren tijdens een diner in Tel Aviv: „Liever Sjarm el-Sjeik zonder vrede dan vrede zon der Sjarm el-Sjeik". Sjarm el-Sjeik is een vesting in de zuidwestelijke Sinai aan de Straat van Tiran. Bemoedigend President Nixon heeft verklaard bemoedigd te zijn door de recente ontwikkelingen in het Midden-Oos ten, waarbij hij de houding van zo wel Egypte als Israël prees. Hij wilde echter niet al te optimistisch zijn over de mogelijkheid van een oplos sing in de nabije toekomst. De president achtte het niet raad zaam te gaan speculeren of de Ver enigde Staten hun overredingskracht zouden moeten aanwenden om de Israëlische regering tot een regeling te brengen. Hij vond dat beide lan den thans meer bereidheid tot toena dering tonen. Hij hoopt dat het be stand na de afloop op 7 maart zal worden verlengd, omdat geen der partijen er iets by kunnen winnen om de strijd te hervatten. (Van onze correspondent) LONDEN De defensiepolitiek van de Britse conservatieve regering, welke gisteren in een witboek werd uiteengezet, wordt gekenmerkt door een sterke mate van soepelheio, in tegenstelling tot die van de Labour- regering. Deze was destijds financi eel gedwongen er stevig het mes in te zetten en ging daarbij radicaal en nogal hard te werk door bepaalde Britse historische militaire verplich tingen, zoals ten opzichte van Singa pore en de Perzische Golf, overboord te gooien en zich voortaan op Euro pa te concentreren. De conservatieve regering daaren tegen wil nog iets van Engelands militaire grootheid en strategische wereldrol redden door in elk geval te blijven zorgen voor een minimale militaire aanwezigheid in de Indische Oceaan. Dankzij een bevredigende regeling van de Westduitse financi ële bijdrage ter dekking van de bui tenlandse valutakosten voor het Britse Rijnleger, zal de Britse rege ring een extra som van 32,5 min. pond (ruim 290 min. gulden), uitge smeerd over vijf jaar, bijdragen voor het sociale programma vande NAVO voor de verbetering van de Europese defensie, dit is van de infrastructuur. De Britse strijdkrachten lyden echter aan een tekort van 12.200 man. zodat een grootscheepse wer vingsactie nodig is. Die krijgt de hoogste prioriteit. Leger, marine en luchtmacht tellen thans 365.300 of ficieren en manschappen. De Britse regering acht het ver keerd om een onderscheid te maken tussen een Europese en een buiten- Europese militaire rol, omdat de de fensie tenslotte een universeel karak ter draagt. De kosten van de hand having van Engelands globale mili taire capaciteit, met de NAVO als belangrijkste plechtanker, wordt voor het komende jaar op 2545 min. pond (2.3 miljard gulden) geschat. Dit is ongeveer 5,5 pet. van het bruto na tionaal produkt en ongeveer 1 mil joen pond (ongeveer 9 miljoen gul den lager dan het aanvankelijk voor spelde bedrag, hoewel ongeveer 200 min. pond (1,8 miljard gulden) meer dan voor het jaar 1970/'71. KOPENHAGEN (AFP) De Raad van Baptisten in de Sowjet-Unie heeft VN - secretaris - generaal Oe Thant in een brief gevraagd zijn best te doen om het lot van de Bap tisten in de Sowjet-Unie te verlich ten. De brief is het land uitgesmok keld. Een Deense dominee heeft hem naar New York doorgezonden. Volgens de brief zijn tussen 1962 en 1970 vijfhonderd Baptisten in de Sowjet-Unie veroordeeld wegens hun geloof. Eind 1970 zaten er nog 170 gevangen. KAAPSTAD (DPA) In Zuid- Afrika wordt reeds enige weken een intensief Sowjetrussisch scheepsver keer op de Indische Oceaan en in het zuiden van de Atlantische Oce aan waargenomen. De schepen varen op ongeveer 200 kilometer van de kust. Het Zuidafrikaanse ministerie van Defensie heeft gisteren foto's ge publiceerd waarop niet alleen Sow jetrussische vrachtvaarders met dek ladingen pantservoertuigen te zien zijn, maar ook een kruiser van de .Kresta-klasse" en een onderzee bootjager van de „Gnewni-klasse". Marinekringen hechten veel belang aan een foto die onlangs gemaakt is van een Russisch vrachtschip waar op een motortorpedoboot als deklast werd vervoerd. Dinsdag zei de Zuidafrikaanse mi nister van Defensie Botha dat de Sowjetrussische politiek in Afrika er op gericht is zich in plaatselijke oor logen te mengen. Acties van pan- Afrikaanse partizanen kunnen vol gens hem pas gevaar voor Zuid-Afri ka gaan opleveren wanneer zij ge steund zouden worden door een bui tenlandse militaire macht. In Zuidafrikaanse kringen houdt men er al rekening mee dat er aan slagen zullen worden gepleegd op Zuidafrikaanse schepen. Men is op zijn hoede voor kapingen, aanvallen met raketten of acties van kikvors mannen. Uit Portugese bron is ver nomen dat de haven Mtwara in het zuiden van Tanzania een centrum is voor opleiding tot sabotage, onder meer van Frelimo-partizanen die er ook zouden worden bewapend voor acties tegen Mozambiaue. Krasse honderdjarige Zacharias Blackistone, bloemist en eigenaar van vier winkels in Washington, heeft dinsdag zijn honderdste ver- Jaardag gevierd. Zoals gewoonlijk begaf hij zich om half acht in de ochtend naar zijn kantoor. Blackis tone zit nog zelf achter het stuur en beweert de enige honderdjarige in Washington te zijn die nog auto rijdt. De leiding van zijn zaak, die hij 73 Jaar geleden heeft opgericht, berust nog steeds bij hem. Hij werkt 365 dagen per jaar. „Het geheim van mijn lange leven is eenvoudig. Ik doe elke dag lichaamsoefeningen en houd er pas mee op als ik buiten adem ben". Kroonprins Charles van Engeland en zijn zuster Prin ses Anne, die op het ogenblik „op safari" zijn in de Oost- Afrikaanse staat Kenia, loer den in Keekorok Park gefoto grafeerd met typische safari hoofddeksels (foto rechts Hun moeder, Koningin Eliza beth, hield het gisteren bij Jj een hoedje met veren, toen zij een bezoek bracht aan de 'Old Bailey' in Londen, 's we relds meest bekende recht bank. Het was de eerste keer sinds de instelling van dit hof in 1907, dat een Britse vorst (in) daar op bezoek kwam. Koningin Elizabeth gebruikte er het middagmaal met de Lord Mayor van Lon den, Sir Peter Studd, en met de rechters van de Old Bai ley. Portugees protest Portugal heeft bij de voorzitter van de Vei ligheidsraad geprotesteerd wegens schending van het luchtruim van Portugees Guinee door twee vlieg tuigen van het type Mig-17. Zij kwa men uit de republiek Guinee en wa ren diep het Portugese luchtruim binnengedrongen. Kanotochtje Op het Noord- Australische eiland Elcho, voor de kust van Arnhemland, is een kano met een Indonesische man en een vrouw beland. Men vermoedt dat zij van een van de eilanden ten zuiden van Java afkomstig zijn en met hun primitieve vaartuig 650 km over de Tlmorzee hebben gezwalkt. Bomaanslag in Ulster Door het ontploffen van een tijdbom zijn gis termiddag in een café in het plaatsje Holywood bij Belfast zes burgers ge wond. Vier van hen zouden er ern stig aan toe zijn. Intussen is de nieu we bevelhebber van de Britse troe pen in Noord-Ierland generaal Ers- kin Crum, gisteren getroffen door een hartaanval en met spoed naar een ziekenhuis in Belfast gebracht. Twee weken geleden volgde de 52- jarige Crum generaal Sir Ian Free- land op. MADRID (AFP) De Spaanse hoogleraar Julio Valdeon Baruque, die geschiedenis doceert aan de uni versiteit van Madrid, is gisteren tij dens 'n college door linkse studenten met gummiknuppels afgerost. Ande ren verspreidden in de zaal pamflet ten van „de Volkstroepen van de proletarische communistische party". Vermoedelijk waren de studenten verontwaardigd over het feit dat Ba ruque college is blijven geven ter wijl tweehonderd van zijn collega's aan de faculteit voor letteren en wijsbegeerte sinds zaterdag in sta king zijn uit protest tegen hun sa larispeil en de structuur van het on- derwijs. BRUSSEL Vandaag staakte de Belgische middenstand en meer of minder gedwongen staakten ande ren mee. De winkels bleven dicht, evenals de garages en pompstations, banken, warenhuizen, grote levens- middelenbedrijven, apotheken, res taurants en café's. Het is het gevolg van een actie van de gezamenlijke Belgische mid denstandsorganisaties, die zich enige weken geleden hebben gekeerd tegen een Koninklijk Besluit. Daarin werd bepaald dat degenen die btw moeten berekenen vooruitlopend op hetgeen zij moeten afdragen een voorschot dienen te storten in de kas van de ontvanger. Na langdurig en moeizaam over leg tussen belanghebbenden en de re gering is de uitvoering van dat K.B. voorlopig opgeschort. Eigenlijk heb ben de klagers dus hun zin gekre gen. maar zij zagen blijkbaar geen mogelijkheid meer de staking af te gelasten. Blij Niet alle winkeliers en zeker de ca féhouders niet waren blij met de sta king, die vandaag een volkomen drooggelegd België te zien gaf. Een unicum in de geschiedenis zeggen de kenners van 's lands historie. Er is echter door degenen die vandaag staakten naar goed Belgische ge woonte nogal gedreigd met het in gooien van ruiten en zo bij bedrij ven die niet zouden sluiten. Dat heeft dan ook de warenhuizen, de banken en de grote levensmiddelenbedrijven tot meedoen tegen hun zin genoopt. Los van de reden waarom vandaag werd gestaakt is er toch bij de Bel gische middenstand nogal wat verzet aan het opkomen tegen de btw. Vooral de kleinere winkeliers klagen steen en been dat zij teveel admini stratieve romslomp moeten vervul len. Ook het indexcijfer van het le vensonderhoud is met enige punten gestegen. En dat feit heeft bij de Bel gische consumenten verontrusting ge wekt. De minister van Economische Zaken heeft gistermiddag in de ka mer weliswaar betoogd dat die stij ging nauwelijks het gevolg kan zijn van de btw, doch dat werd niet als geloofwaardig beschouwd. Alle stakende middenstanders trokken vandaag naar Brussel om er een optocht door de stad te hou den. ROME (GPD) Voor de radio heeft de neo-fascistenlejfler Almiran- te eens gezegd dat zijn partij de rol wil spelen van de „avantgardistische commando's voor een kolonelsregi me." Nu vertelt hij: „Toen de kolo nels de regering in Griekenland overnamen, bestond er gevaar voor een linkse regering, zoals het ge vaar nu ook in Italië bestaat. De Grieken hadden de bloedige burger oorlog tegen de communisten mee gemaakt en de kolonels wilden nog eens zoiets vermijden. In het Griek se geval was de staatsgreep een ge lukkige. Als de patiënt niet beter wiF worden, moet er chirurgisch worden ingegrepen. Ook Italië zou zo'n in greep goed kunnen gebruiken. He laas ongelukkig al naar waar men staat is de toestand in Italië wel heel anders dan in Griekenland. Je hebt daar behalve Athene niets en de Amerikaanse vloot die de staats greep steunde, lag rond het hele land op de wacht. In Italië zijn er veel meer grote steden, de communistische aanhang is groot en het gevaar voor een bur geroorlog niet denkbeeldig. Daarom hebben -de communisten het ook nooit geprobeerd. Ikzelf wil beslist geen revolutie. Ik heb al eens een burgeroorlog gezien en ik wil er niet nog een. Bovendien: er zijn geen uit gesproken binnenlandse problemen meer die door één man kunnen wor den opgelost. Alles heeft nu interna tionale dimensies gekregen. De Door Rudolph Bakker Amerikanenn zouden moeten helpen, maar ik denk dat ze dat niet zullen doen." Almirante zit tijdens zijn rustig ge sproken betoog lichtelijk voorover achter zijn grote maar versleten bu reau. Soms wordt het gesprek onder broken door helpers die de krant ko men laten zien, waaruit weer eens blijkt dat links in een enorme hetze tegen de MSI samenspant. Ook wordt het nieuwste aanplakbiljet bin nengebracht waarop met trotse let ters te lezen staat, dat de vier MSI- ers in Catanzaro bij gebrek aan be wijs moesten worden vrijgelaten. En dan in gigantische letters: „ver- gogna" („schande"), „want dat wil zeggen," aldus de tekst, „dat de eer ste minister, de minister van Bin nenlandse Zaken, de partijen die met de communisten gelieerd zijn, en tv en radio „gelogen hebben op de huid van een dode" (de gedode metselaar van Catanzaro). Liever: vrijheid „Wat is rechts?" vraag ik Almi rante. Hij antwoordt: „Dat is het te gengestelde van links, van alles wat communistisch is. Zo moet het ten minste zijn, want de communisten noemen iedereen die niet bij hen hoort, rechts. Ik vind dat rechts al les is wat zich niet met geweld, maar door te overtuigen tegen het communisme verzet. En wat de de mocratie betreft, ik praat liever over de vrijheid, want ook de communis ten gebruiken het woord democratie. Vooral de staat moet worden gega randeerd en die verleent de rechten en verdeelt de plichten. De moderne staat is een vorm van evenwicht tus sen rechten en plichten. Er is een keuze nodig. Als mijn vrijheid af breuk doet aan die der anderen dan zijn we buiten het terrein van vrij heid en op totalitair gebied aange land. We moeten „vrijheid" verdedi gen zonder de „vrijheden" geweld aan te doen." De grootste mens die Almirante ooit ontmoet heeft is zo zegt hij zonder aarzelen Mussolini Hij heeft een keer het graf van de Duce bezocht, uit sympathie, maar er is geen geregelde bedevaart vanuit de partij. „Mussolini liet veel liefde na, naast veel haat, maar vooral veel liefde." aldus de partijleider en hij gaat voort: „Er zijn veel meer men sen dan die op ons stemmen die te rug naar Mussolini zouden willen en die als hij terugkwam, zich bij hem zouden aansluiten." En na enig aar zelen en met zachte stem: „Ik weet niet of dit goed of slecht is.» Het is waar dat Mussolini voor Italië de oorlog verloren heeft, maar die na hem kwamen hebben de vrede voor Italië verloren." Tot de grote mannen die Almiran te bewondert behoren Winston Chur chill. Charles de Gaulle en Konrad Adenauer. En wat denkt hij van Adolf Hitler? „Die bevalt me niet, nee. hoe ik het ook bekijk, die man staat menselijk heel ver van me af. Wat niet wegneemt dat hij grote ca paciteiten had, dat geven ook de Britten toe." Almirante's afkeer van Hitier maakt dat hij ook niets met de NPD van Adolf von Thadden te maken wil hebben. De contacten van zijn partij over de grenzen wor den naar hij zegt voornamelijk door de MSI-Jeugdbeweging onderhouden. Ze gaan uit naar „ordre nouveau" en „Rivarol" in Frankrijk, naar de Falangisten in Spanje en naar „de Jeugdige Griekse studenten hier in Italië." „er zijn er enige duizenden." In Italië is geen sterke man, aldus Almirante Hij zegt: „Ik moet altijd lachen als er wordt gezegd dat ikzelf de sterke man zou zijn. Ik ben maar heel gewoon secretairs-generaal van de MSI." Voor Almirante ziet Italië er zon der sterke man somber uit. Hij ver wacht dat in 1973 de communisten de macht in handen zullen hebben. Het zal dan gaan zoals het in Chili ging, betoogt hij: „Dat moet voor ons een waarschuwing zijn, want links had daar in feite niet de meer derheid. Het centrum wilde echter verder gaan naar links. Het waren de christen-democraten daar die de keus hebben gemaakt en dat is de ekus die ook de christen-democraten in Italië al hebben gedaan." Niet in regering Moet tegen deze gang van zaken krachtdadig worden opgetreden? „Nee maar wel met kracht, met alle propagandistische en democrati sche middelen die we hebben." De beste oplossing voor Italië is volgens Almirante het samengaan van de niet-communistische partijen met het doel een grote meerderheid in het parlement te verkrijgen. De MSI wil nog niet in de regering, al dus haar leider, „want de tijd is er nog niet rijp voor en we spelen geen dubbel spel." Hij voegt er met een vriendelijk gezicht dreigend aan toe: „Wij zijn een partij die de wet res pecteert en deze wet is gelijk voor ons allen. De regering moet de wet doen respecteren. Doet ze dat niet, dan verdedigen we ons huis en onze vergaderingen zelf." Gebruikt u nog de fascistengroet? vraag ik Almirante. „Er is de oude gewoonte onder ons om zó hij maakt het gebaar met de opgeheven rechter arm vanuit zijn te grote versleten stoel te groeten. Ik ge loof dat het een onschuldige ge woonte is. Uit gewoonte, ik geef het toe, maak ik dat gebaar, maar het is niet verplicht." Almirante voegt er ten overvloede aan toe: „het is bovendien hygiënisch, want je hoeft dan niet alsmaar vuile handen te schu 'den. Ik doe dan zo groet op nieuw en dan ga ik door."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1971 | | pagina 9