Jl P i 1 Lrisis in top bij holten-Honig NV Kruisverenigingen in de Bollenstreek gaan nauwer samen werken Nieuwkoops zwembad wordt gemoderniseerd BROMFIETS RIJDT AUTO TOTAL LOSS -tideelkoersen Amsterdamse Effectenbeurs r J I rie commissarissen ven er de brui aan seniging Effectenbescherming lat M. K. Honig functie neerlegt le< RRAPPORTEiN Marktberichten Unilever koploper voor internationals Kosten half miljoen gulden I Obligatiekoersen )AG 28 DECEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA IT SST» ti IDAM. DEN HAAG (GPD, ANP) Er heerst een bestuurscrisis in de top van het Scholten-Honig- Juist voor de kerstdagen hing de naamloze vennoot- et een paar grote knijpers de vuile was buiten. Pre- mmissaris dr. G. van der Wal en de commissarissen H. de Graaff en G. de Jong gaven er de brui aan. in hun mandaat ter beschikking. 5 nsen niet langer te buigen lekeur van de certificaat- lieten zij weten. De bui- aandeelhoudersvergade- iüliafgelopen donderdag werd een bijzonder emotionele affaire. Al sinds de fusie tussen Honig en Schol ten zijn er moeilijkheden over de cer tificaten. Ze zijn eigendom van de familie Honig, die 22 prQcent van de aande len bezit. Het is de bedoeling, dat ze in een onafhankelijke stichting worden ondergebracht, maar daar is het tot dusver niet van gekomen Voor drie van de commissarissen werd het donderdag te veel Zij ver lieten de zaal. De vice-voorzitter van de raad van commissarissen M. K. Honig nam de leiding van de ver gadering over: „De benoeming van prof. Kooyman tot president-direc teur is in 1968 een grote fout ge weest. Ik vecht nu al anderhalf jaar voor een radikaal herstel van die fout. maar steeds is er uitgesteld. Nu is men met een halve oplos*. ng gekomen: de benoeming van de heer Hoefnagels tot gedelegeerd commis saris. maar die staat een goede en blijvende oplossing in de weg" Verbaasd „Als er een betere leiding komt, zal er een herstel te zien zijn, waarover men verbaasd zal staan", zo profe teerde de heer Honig. Oud-directeur Daalenoord leverde de voorlopige op lossing voor de steeds groter worden de problemen „Persoonlijk en kin derachtig gekibbel" vond hij en stel de voor een commissie uit de aan deelhouders te vormen, die vergaande bevoegdheden krijgt. Een van de aandeelhouders vond dat de familie Honig manipuleert met het pakket van 22 procent van de Leldse Coop. Groente- en Fruitvei ling. 28 dec. 1970 Appelen 15-50. peren 15-50. andijvie 52-111, kroten gekookt 55. boerenkool 50-65, groene kool 23-24. prei 55-91. spruiten A 102- 120, B 98-106, champignons 435-495. uien grof 25, witlof 91-158, knolselderij 20-45, sla A 12-30. selderij 26-31. TER AAR. 23/12. Veilingberlcht witlof 0,88-1,25. Idem II 0.49-0,57, idem stek 0,15, andijvie 0,61, idem II 0,14. spruiten A 0.55-0.67. idem II 0.27-0,44. idem B 0,35. idem C 0,27, aardappelen 0.25, uien 0,25. winterpeen 0,25 alles per kg, tomaten A 7.40. idem C 4,80- 5.40 per bakje van 6 kg. boerenkool 1,30-1.70 per kist. KATWIJK AAN DEN RIJN. 24 12, Groenteveiling waspeen A I 570-880. A II 310-740. B I 690-1160. C I 120-250. C II 70-180. boerenkool 27-43. selderij i 7-22. peterselie 26. rode kool 6-7. groe- ne kool 23. Aanvoer waspeen 126000 j RIJNSBURG. 24 12, Bloemenveiling I Anjers: witte sim 25-45, rode 35-56, aandelen De heer Honig ontkende roze 30-49. crowly 34-50. William 40- dat. maar van de andere kant klonk: „Wind zaaien, storm oogsten". Zon dagavond heeft de Vereeniging Ef fectenbescherming in een telegram aan de raad van commissarissen een dringend beroep op vice-voorzitter M. K. Honig gedaan om zijn functie met onmiddellijke ingang neer te leggen Verder verzocht de vereniging zo spoedig mogelijk een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om een aandeelhouderscom missie te benoemen. Ernstig veront rust is men over de handelwijze van de vice-voorzitter M K. Honig die volgens de vereniging in strijd is met goed fatsoen en goede trouw. „Het gevolg is een volledige onbestuurbaar heid waarvan de aandeelhouders en de werknemers de dupe dreigen te worden, terwijl de ondernemingswe reld in discrediet wordt gebracht", aldus de Vereeniging Effectenbe scherming. Mevrouw H. Jonssen-Eenhoorn, uil Lisse is geslaagd voor de oplei ding tot het geven van gymnastiek aan bejaarden. 52. la reve 33-50. espérance 36-51. Free sla's. golden vellow 100-175. white swan 150-275. Diversen: anthurlum 100-325. gerbera 25-55, euphabla 35- 120. nerlne 65-100. mimosa 110-165. Irissen 300-390. Chrysanten: white spi der 250-390, yellow spider 250-350, Fy- brand 160-180. minstreel 170-200. Tul pen: lustige wltwe 130-165, preludeum 100-125. apeldoorn 150-180. levant 120- 145. pink trophy 130-150 Hyacinten wit 30-64. rose 30-50. Narcissen 90-145 BARNEVELD. 28 dec. Vette kalver markt. Aanvoer 235 stuks, handel vlug. Prijzen 1 ekwal 4.654.80. 2e kwal 4.404.60. 3e kwal 4.204.35. UTRECHT, 28 dec. Op de paar denmarkt ln Utrecht werden vandaag 400 dieren aangevoerd. De prijzen wa ren voor luxe paarden 1400- 1875. werkpaarden 1450—1725. oude paar den 9001700. 3-Jarlge paarden 925 1150. 2-jarige paarden 725925, veu lens 300675. hitten 700—925, slacht- paarden per kg. geslacht gew. 2.80— 3.70, Jonge slachtpaarden per kg. ge- f lacht gewicht 2.803.70, Jonge slacht paarden per kg. geslacht gew 3 70— 4.20 De handel was vlug. ROTTERDAM. 28 dec. veemarkt. Aanvoer totaal 1294. slachtrunderen 1103. varkens 191. Prijzen: slachtrun deren per kg extra kwal 485545. le kwal. 420—465. 2e kwal. 375—405, 3e kwal 350365; varkens per kg lev pew 225—230. 222—225. 210 -220. stieren per kg. 460—535. worstkoeien per kg 340360; slachtzeugen per 140150; zware varkens per kg. 200 210 Marktoverzlchtslachtrunderen aanvoer groter, handel vlug. prijzen hoger; varkens, klein, kalm. prijshou dend, enkele prima's boven notering. VOORHOUT De plaatselijke kruisverenigingen in de Bollenstreek hebben een districtsoverlegorgaan geformeerd, dat de onderlinge sa menwerking zal regelen en dat lei ding zal geven aan de werkzaamhe den van de districtsfunctionarissen, d.w.z. van twee hoofdwijkverpleeg sters en een administrateur. Het dagelijks bestuur van het over legorgaan bestaat uit: de heer Boot (Groene Kruis Sassenheim Voorhout Warmond), voorzitter; de heer R. Schuurmans «Wit-Gele Kruis Lisse t, vice-voorzitter; mevr. W v. d. MeiJ- denberg-Verhoeven iWit-Gele Kruis Voorhout), secretaresse, adres: Rei gerslaan 18, te Voorhout; mevr. H. Maris-Siddré «Groene Kruis Noord wijk), tweede secretaresse; de heer L van der Kwaak (Oranje-Groene Kruis Sassenheim». Het districtsbureau van de samen werkende kruisverenigingen is ge vestigd op het adres. Kagerplein 505 Sassenheim (tel.: 02522 10590' On langs werd als districtshoofd wijk verpleegster aangesteld: mejuffrouw zr. M. M. Belterman. Gesprekken tot benoeming van een tweede hoofd wijkverpleegster en een administra teur duren nog voort: het dagelijks bestuur vertrouwt deze binnenkort te hebben afgerond. Voor een goed begrip diene, dat voor de leden van de plaatselijke kruisverenigingen <b.v. bij het opne men van contact met de wijkver pleegsters» en voor degenen, die met de kruisverenigingen plegen sa men te werken (zoals huisartsen, ziekenhuizen) door het in werking treden van het districtsorgaan en door de aanstelling van de hoofd wijkverpleegsters geen verandering van de gebruikelijke gang van za ken optreedtAlles gaat gewoon door voor iedereen, die met de kruisver enigingen heeft te maken. Het over legorgaan hoopt en vertrouwt wel. dat door de steunende werking van de districtsorganisatie en -functiona rissen de zorgverlening van het kruiswerk in de Bollenstreek gelei delijk aan zal worden geïntensiveerd en verbeterd. AMSTERDAM (ANP) Btf een vriendelijke stemming voor de inter nationals op het Damrak spande Uni lever de kroon met een stijging van f 0,90 op f 87.30. BU oplopende koersen kon AKZO f 0,20 aan de prijs toevoe gen op f 76. Hoogovens een dubbeltje op f 70,80 en Kon Olie f 0,70 op f 141,60. Philips noteerde onveranderd f46,90. KLM trok zich weinig aan van de lagere koers voor dit fonds in Wall Street op de vooravond van Kerst mis en opende onveranderd op f 154. Nationale Nederlanden ging opnieuw op mars en won f 0,80 op f 72.90. De overige hoofdfondsen gedroegen zich zeer rustig. De banken moesten iets terug. Cultures waren overwegend iets lager en de scheepvaartfondsen lagen verdeeld in de markt. Heineken wist een halve gulden omhoog te krabbe len op f 194.50. De staatsfondsen waren bU een le vendige handel vast. NIEUWKOOP Het in 1959 door veel burgerzin gebouwde zwembad aan de Noordense weg, voldoet niet meer aan de aan een zwembad te stellen eisen. De technische instal latie is niet betrouwbaar en van te geringe capaciteit, de kleedaccom modatie is ontoereikend. Het be schikbare wateroppervlak is minimaal en aan uitbreiding valt op de duur niet te ontkomen en voorts is het wa ter niet verwarmd, hetgeen anno 1970 ALPHEN AAN DEN RIJN De eerste kerstmorgen was nog maar nauwelijks begonnen, het was even na 12 uur 's nachts, toen de 45-jarige J. S. uit Voorburg een verkeersonge luk veroorzaakte. Op het kruispunt van de Spoorlaan met rijksweg 11 reed hij met zijn personenauto tegen een bus van West Nederland, be stuurd door de 28-jarige P J. v. D De man uit Voorburg kroop uit zijn vernielde auto en rende weg. De po litie van Alphen heeft enkele uren moeten zoeken voor hij werd gevon den, waarschijnlijk is hij in die tijd buiten kennis geweest. Met een ge broken pols werd hij naar een Haags ziekenhuis gebracht Vrijdagnacht werd in een drietal huizen aan de een geldsbedrag van veertig gulden worden nog enkele sieraden van niet te grote waarde vermist. KATWIJK Spelen met vuur ver oorzaakte in Katwijk twee brandjes. Bij de familie Van Schie in de Van Lierestraat speelde een 12-jarig doch tertje met een kaars en kerstkaar ten De kaarten vlogen in brand, waarna ook de overgordijnen en het plafond vlam vatten. De bewoner bluste de brand zelf met een schuim- blusser. de gealarmeerde brandweer behoefde alleen het werk af te ma ken Bij hoofdagent. Kremer werd een brandje veroorzaakt door een 4- jarig zoontje. Deze zette d e regel- knop van de gashaard in de hoogste Jongklndt Coninckstraat tijdens af- i stand, zodat donderdagavond om wezigheid van de bewoners ingebro- half een door oververhitting een ken. Veel leverde het niet op: naast stoel werd geblakerd, een vloerkleed gedeeltelijk verbrandde evenals het behang. De kachel ging verloren In beide gevallen dekt de verzekering de schade Een verkeersongeluk met merkwaardige afloop deed zich don derdagnacht voor in Katwijk De 17- jarige bromfietser Dirk Hoek sloeg op de Sluisweg links af zonder een auto voorrang te verlenen. De brom fiets vloog onder de auto. waardoor deze werd ontzet en total loss werd verklaard. De bromfiets werd aan de voorzijde beschadigd. De brom fietser werd met hoofdwonden door dokter Timmers naar het Acade misch Ziekenhuis in Leiden gestuurd In de middag liep Wilma van Dui venvoorde (6) zonder op te letten de Rijnmond op Een vrachtauto kon haar niet meer ontwijken, het meis je liep een gebroken neusbeen en waarschijnlijk ook een hersenschud ding op. Op advies van dokter de Ja ger werd zij naar het Leldse Acade misch Ziekenhuis vervoerd. WADDINXVEEN De politie van Waddinxveen werd gisteravond ge waarschuwd dat een man „ln kenne lijke staat" zich bevond op het par keerterrein van een benzinestation aan de rijksweg 12 nabij de Gouwe- brug. Inderdaad bleek de man. de 38-jarige G J. S. uit Dieren, zich hierop te houden. Hij reed echter niet. zodat de politie hem meenam ter ontnuchtering en hem vanmor gen z'n weg liet vervolgen. ROELOFARENDSVEEN In het ketelhuis van bloemist Van der Zwet ontstond donderdagavond brand De ketel ging verloren, het ketelhuis werd beschadigd als een manco wordt ervaren. Ook ontbreekt elke toeschouwersruimte. Deze situatie was reeds ln Juli 1967 aanleiding aan het adviesorgaan voor bad en zweminrichtingen van de Veren. v. Ned. Gemeenten te vragen hierin van advies te dienen. Op ba sis van dit advies heeft men door de Ned Heide Mij. een schetsplan laten maken. Met dit schetsplan is door allerlei omstandigheden veel meer tijd gemoeid geweest dan zich aanvankelijk liet aanzien. Gezien de bijzonder hoge kosten en de beschikbare financieringsmid delen zal het geheel in fasen moe ten geschieden. Het ontwerp beoogt de vernieuwieuwing van de techni sche installatie en het maken van een verwarmingsinstallatie. Voorts het uitbreiden van kleed- en garderobe ruimten en het creëren van een een voudige toeschouwersruimte. De kos ten van de vernieuwing van de in stallatie worden geraamd op f 362.399, en die van de kleedgelegenheid op f 58.500,-. In het ontwerp is ook opgenomen de uitbreiding van het wateropper vlak en hiervan worden de kosten op f 211.700,- geraamd. Op grond van de urgentie zal in de eerste plaats worden gestreefd naar de vernieuwing van de instal latie en uitbreiding van de kleed ruimten, terwijl de uitbreiding van het bassin m een later stadium aan de orde zal worden gesteld. Inclusief de verwachten prijsstijgingen vragen B. en W. de raad een bedrag van I f 500.009.- beschikbaar te stellen. de ,G 28 DECEMBER 1970 vorige koersen l mk bber etr 7 pr I Beh. Bier it bez. rlanden EN koers hedeD 75.8 76.2 238.5 238.5 53.7 52.7 40.5 40.2 58 58.4 865.5 856 854.5 855 188.2 187.6 195 134.8 93 93.5 70.7 71.3 59.5 58.6 154 154 140.9 142.3 90 91 72.1 72.9 283.7 2846 46.9 46.7 219 2195 168.1 168.9 80.5 80.2 86.4 87.5 'll Unie de tdlet- en verzekeringswezen &yp B yo. B P»c. ede Ned. Cult 117.1 81 79 82.5 Zaken 345.5 107 79.2 136 66 90.2 37 95.3 208 oep R'dam MÉAu ass JjjlZake Bank it B Bnk B 355 190 97.7 95 129 75 Farm 202 ID 1475 MJJ ID- -j.u ni' g) «dok w. A R'dam fpuy. 'Nens pr. 152 158 55.5 116 135 58 125 103 112 205.5 72 422 101 196 85 314.5 135 109 246 212 84.5 117.1 80.5 79.9 82.7 340 106.5 79. 137 90.2 37 95.3 208 350 87.2 128 74 203 148.6 152.5 158 50.5 116 135.5 58.5 125 105 111 205.5 73.5 428 100 193 85 318.5 135 109 243 212 84 Bergoss Tapijt Berkel's Pat. Bernet Blljdensteijn Boer Drukk. Bols Borsumy. Braat Bouwst. Brakke Grond Bredero Vast G idem n.r. eert. Bredero Ver Bedr idem n.r. eert. Buhrmann-Tett. Bijenkorf Beh. idem 6 pr. Calve Delft idem n.r. eert. idem 6 p. pr. Centr Suiker Chamotte Cindu-Key Crane Ned. Cur Handel Mij. Dagra Dessaux Dikkers Dorp v. Dr.-Ov Hout Droge Wol Duiker App. Elsevier Emba Enkes ENOT Erdal Europe Hot. Ftgee Fokker Ford Furness Gazelle Gelder Pap. idem pref. Gelderl.-Tiel Gero Geveke Giessen Glst-Broc. Goudsmit Grasso Grinten Grofsmederij Gruyter cl A Gruyter cf B Hagemeyer Hal berg Bat.-Texopr. Hat.-Texopr 6pr Hattum Blank. Hellingman Hero Hoek Mach. Hoiec Holl Beton Gr. Holl Melksuiker Homburg Hoogenbosch Hoogenstraaten Hooimeyer LÜC Holland Lndustr Ml) CBB-Kondor Interlas 136.2 137 173 174 160.5 162 48 47.5 280 275 135 133 160 158.5 240 240 21.2 184 183 390 393.2 390 393.2 74 74 340 330 76 608 618 620 124 396 400 133 64.5 65 104 104 166.1 166.1 139.5 139 51.1 49.5 65 64 155 152.5 129 129 126 125 127.8 126.5 423.8 477 167 1652 155 153 207 215 171 175 400 400 139 138 50.2 52 52.5 84.3 84.8 216 217.5 114.8 115 115 115 85.8 85.5 97 96 133 121 122 79 81 107.5 108 152 152 252.5 235.5 93 92 91 91.5 109 66 109 140 137.5 87 87 79 78 227 227 220 219 611 615 124 122 70 71 244 245 88.4 87 168 167 62.5 62 110 109.8 219 222 175 148 375 375 Intern. Miiller 49.7 51 Schev. Expl My. 15.3 15.8 Int. Gew Beton 290 287 Schokbeton 156 156 Inventum 166 167 Scholten Carton 159 159 Jean Heybr. 90 Scholten Honig 36.5 38 Jongeneel Hout 244 243 Schuitema 200 198 Kemo 162.8 162.5 Schuppen 189 Kempen-Beeger 66 67 Schuttersveld 96 100 Key Hout 260 260 Simon de Wit 246 250 Kiene 204 204 Simons' Emb. 82 82 Kloos 175.5 175.5 SoerabaJa Dr. d. 24 24.5 Kluwer 215 213.5 Stokvis 14.7 115 Kon. Alex Adam 129 121 St. sp. Twenthe 85.5 86 Kon Papier 142.5 145.5 Synres 84.9 Kon. Text. Unto 26.8 26 Tab. Philips 63 65 Korenschoof 354 Techn. B. Mar. 140 134 Koudys 139 136 Techn. Unie 302 303 Krasnapolsky 50 50 Tilb. Waterl. 280 297.5 Kon. Tapyt 132 135 Tricotbest 70.5- 69 Kwatta 132 133 Twentse Kabel Ubbink-Davo 445 105 449 103 Landre 137.2 139 Udenhout 105.6 105 Leldse Wol 179 181 Unlkap 94.5 Llndeteves cert. 172 172 94.5 Lips 305 306 Unilever 7 c. pr. 88 88 Lyempf 55.5 56 Unilever 6 c. pr. 78 78.5 Lym Gel. Delft 128 126.5 Unilever 4 c. pr. 52.5 52 Macintosh 81 81 Utermohlen 272.5 272 Matubel 178 182 Vliet-Wernlnk 109 110 Meelf. N. B. 191 200 Veneco 72 77 Mees Bouw 77 75 Veneta 108 111 Metaverpa 276 276 Ver. Glas 150 152 Meteoor Bet. 285 284 V. Hand. Schev. 38 395 Molukse Hand. 21.5 21.2 Ver. Machine 68 69 Mosa 67.2. 66.5 V. Uitg. v.b 115 114.8 Mulder's 103.5 103.5 V. Uitg. pref. 18 17.6 Mynb. k. Werk. 310 Ver. Touw 119 125 Naarden Chem. 86 8 87 Vezel verw. 68 68 Naeff 184 Vihamy.-Butt. 151 154 Nedap 174 8 172 Vredesteln 380 Neder horst 57.9 582 VRG Papier 600 600 Ned. Bontwev. 126 Vulcaansoord 115 116.5 Ned. Dagbl Unie 152.1 154 Waveren Graan 52 52 Ned. Springst. 152.1 Wegener Cour. 74.3 73 9 NeUe 300 300 Wereldhaven 421 423 Netam 106 107 Wessanen 66 66.5 Nleaf 99.5 99 Wessem Hout 123 124 Wyers 101 98.5 Nlerstrasz N. Eur. Hout 117 145 117 147 wyk en Her. Zaalberg 55 70.5 59.5 71.5 Norit 104 103 Mijnbouw en PetToleum Nutrlcla 332 328 149 Nyma 30.9 30.4 Maxwell 150 Ny verdal 64.5 62.5 Moeara Enlm 2170 2230 Ogem 80 2 81 Idem 1/10 opr. c. 3650 3600 Oren8teln 228 298 idem winstbew. 3800 3875 Ovlng 195 194 idem 4 wlnstb. 3800 3850 Pakhoed 71 70.5 Oo6tzee 108 108 Palembang 62.5 62.5 Gelderse Tram 38 58 Palthe 81 81 Parkhotel 500 500 Participatiebewyzen en Philips gem. be*. 15.2 beleggingsm&atschappüen Pont Hout 162 162 Antlll. Br. 155 150 Poorter 169.5 170 Antlll. Verf. 128 127 Porceleyne Fl, 124 125 Electr. Aruba 102 103 Proost Brandt 350 342 Sur. Brouw. Alg. Fondsenbez. 415 96.5 76.5 Rademakers 128 128 Amerika Fund 200 200 Reeslnk 148 145 Converto 725 775 Reeuwyk 290 290 Goldmines 112.2 111 Relnevelo 117 115 HBB Bel. 780 790 Reiss a Co. 205 200 HolL Fund 581 582 Rheln. Kohlen 480 In ter bonds 590 590 Rlva 198.2 198.2 Rentefonds 743 743 Rohte Jiskoot 86 86 Ned. Vastgoed 481 485 RommenhöUer 680 670 Blnn. Vastgoed 112 112 Ruhaak 129.5 Breevast 67 92.5 93 Ryn-Schelde 156 157 Sanders Beh. 188 189 Asd. Bel. My. 135 136 Dutch Int. 132 132 IKA Bel. 156 157 Nefo 65 65 Obam 397 398 Protector 118.5 118.5 Uni-Invest. 605 60 Unitas 77.4 76 Utilico 119.9 120 Concentra 293 290 Eur. fonds 1 415 414 Unlfonds 474 474 Eurunion 1223 1225 Financ. Un. 342 340 Valeurop. 670 670 Can. en Amerik. Fondsen A lean 233 235 Bell. Tel. Can. 47.5 *7.9 Can Brew. 6.9 7 Can. Pacific 72.3 73 Husky Oil 15 15 Imper. Oil 20.8 20.4 Inl. Nat. Gas 10.6 10.6 Int. Nickel Can, 47.9 47,5 Investors 5.4 5.1 Shell Can. 34.5 34.7 ACF Ind. 45 45 3 Admlr. Corp. 76 8.1 Allied Chem. 232 23.1 Amer. Enka 33 9 34.2 Am. Metal CI. 34 34.2 Amer. Motors 64 6.5 A. Phot. Eq. 11 11.4 A. Smelting 24.8 A. Standard 283 28.5 A. Tel and Tel Ampex Anaconda Ashland Oil Atchlnson Bethl. Steel Boeing Burroughs Chadbourn Chesapeake Chrysler Cities Serv. Colgate Columbia Gas Curtlss Wr. Dart lndustr. Dow Chemical Du Pont d. Ne Eastman Kadok Fluor Ford Motor General Cable Gen. Electric Gen. Motors Gen. Tel and E. Greyhound IBM Int. Flavors Int. Tel and Tel Jones-LaughL Kennecott Lanvin Llng-Temco Litton Ind. Gezien de 'eer geringe wijzigingen ale zich van dag tot dag ln de koer ier) van de obligaties voordoen ver anderen wy ui deze obllgatleiyst de koersen slecht* éénmaal per week De twee vergeulkende koersen in deze hist zyn steeds die van voorgaande Liaandag =oi de maandag daaraan vooraf gaande Staatsleningen Ned. 25. J. 69-8 Ned 25 J. 70-8 Ned 15 J. 70-1-8 Ned 15 J. 70-2-8 Ned. 15 j. 70-3-8 Ned 7 J. 69-8 Ned. 1 J. 70-8 Ned. 7 J. 70-8 Ned 70-7% Ned. 69-714 Ned 66-1-7 Ned 66-2—7 Ned 69-7 Ned 68-1-6 Ned. 68-2-6 Ned 68-3-6% Ned 68-4-6% Ned. 66-6% Ned 67-6 Ned. 65-1-5% Ned. 65-2-5% Ned. 64-1-5% Ned 64-2-6% Ned 64-5 Ned 58-4% Ned 59-4% Ned 60-1-4% Ned 60-2-4% Ned. 63-4% Ned. 64-4% 101.6 101.6 100.7 100.9 103.6 102.4 101.1 968 93.7 938 92.8 89.3 89.2 89.2 89.2 90 87.2 85.9 87.2 868 84.6 84.2 81.7 84.9 80.8 84.7 80 77.5 96.6 102.3 102.1 101.7 102.1 100.7 103.5 102.6 101 984 94 6 94.5 936 893 89.2 89.2 89.2 90.3 87.7 86 87.6 87 J 85 84.7 81.9 84.7 813 84.4 80S 778 96.4 Ned 59-4% Ned 60-4% Ned. 61-4V4 Ned 63-1-4% Ned 63-2-4% Ned 61-4 Ned 62-4 Ned 53-3% Ned St 47-3% Ned 51-3% Ned 53-1-2-3% Ned 56-3% Ned 48-3% Ned 50-1-2-3% Ned 54-1-2-3% Ned. 55-1-3% Ned 55-2-3% Grootb. obi 8 Ned. 37-3 Ned gr.b. ooi. 46-? Ned dolL 47-3 Ned. gr.b. obi. 2% Neda Indlë 37-a-3 ProT.- en Gem. leningen A dam 47-3% 88 2 A'dam 48-3% 91 R'dam 52-1-4% 82 5 Bank- en kredietwezen BÜ. Gem 56-8 Idem 66-1-7 Idem 66-2-7 Idem 67-1-2-6% Idem 68-1-2-6% idem 67-1-6% Idem 67-6% Idem 57-6 idem 65-1-6 idem 65-2-6 idem 65-1-5% idem 65-2-5% Idem 65-5% idem 58-5% idem 64-5% 50.1 51 18.5 18.5 19.7 20.1 23.8 24 21.7 22.3 21 20 15.1 152 114.5 113 6 6 49 2 275 285 443 45 46 6 46 35 35 11.2 11 34.9 35 73.4 74 128.5 130 75.5 75.9 24.2 24.3 55.3 53.6 20.5 208 91.6 908 80 804 30.6 30.5 15 14.9 325 328 68 76.3 51.8 52 10.5 10.5 35.9 368 42.3 42 10.8 11.3 20 22.2 82.7 82.8 77.4 77.7 78.8 78.3 77 77 76.4 77 80.2 80.2 75.8 76.1 73.9 74.9 66.5 66.5 92.5 92.3 80.6 81.3 70.8 79.5 66.4 66.8 69.7 70.2 70.6 70.7 70.6 70.3 78 77.7 44 44 86 85.8 83.1 83.1 89.2 90 37.3 37 93.7 Martin Marl tta McDon Douglas Montgomery Nat. dan. Nat. Dist. Chem. Nat. Steel N. Amer. Philips Occ Petrol Oiln Corp. Penns. Centr. Pepslco Phil Petrol. Procter Rad. Corp. Am. Republ. Steel Sears Roebuck Shell Oil Southern Cy. South Pacific Sperry Rand Stand Brands St. Oil New Jers. Studeb. Worth. Sun Oil Tandy Texaco Texas Instr. Transam Corp. Union Pacific Un. St Steel Wester-* Ban Westing house Wool worth Ballast Ned&m 101.7 101.4 93.2 93.2 92.8 92.6 89.8 89.9 893 89.1 87.7 87.5 85.7 85.6 91.8 91.5 88.3 8&1 88.3 88.1 86 86.1 85.6 85.8 85.1 84.1 88.2 87.6 82.9 82.9 Idem 65-5% Idem 58-5 Idem 64-1-5 Idem 58-1-2-3-4% Idem 58/50-4% Idem 58-1-2-3-4% Idem 59-1-2-3-4% idem 62-4-63-4% Idem 62-4% BNQ rspbr 52 Idem respbr 67 Idem rspbr 64 Idem repor.ri5 Idem rspbr 66-1 Industrie en handel Hoogovens 66-6% 90.7 K^üetjec 65-6 77 Gas U 66-7% Gas 0 66-6% Schiphol b Unilever 6 17.3 173 19.6 19 59.5 59.3 23 23 15.4 16.1 41.4 41 23.1 237 19.7 207 19.2 18 5.5 5.8 542 54 28.5 283 119 1175 27 6 28 27.3 283 749 75 46.8 473 25 24 9 34.5 34 25.8 26 483 48 70.9 71.3 52 523 465 45 49.5 49 9 35 35 6 80 81 161 16.1 46 46.5 31.1 313 39.3 39 4 67.3 67.5 35.8 35 9 107.9 108 83.8 833 82.7 825 81 81 789 79.5 83.2 823 81.9 819 75 75.5 923 91.2 204 5 205 1989 199 133.8 133.8 127.5 128.5 129.2 129.7 95 909 .2 853 93.5 95.5 91.1 83.5 88.4 Premieleningen Alkmaar 36-2% A'dam 33-8 A'dam 61-2% A'dam 56-1-2% A'dam 66-2-2% A'dam 56-3-2% A'dam 69-9% Breda 64-2% Dordrecht 66-2% Elndh 54-2% Ensch 64-2% D. Haag 32-2-2% D. Haag 52-2-2% Ned. R.K. 67-2% R'dam 62-1-2% R'dam 52-11-2% R'dam 57-2% Utrecht 42-2% Z_BoU 57-8% Z.H01L 59-2% 63.4 63 127.9 126 62.7 623 633 63.5 703 70 70.5 70.5 63.5 63.6 62.1 62.9 64.8 64.4 61.4 60.8 61 60.7 71.» 72.5 713 7L1 629 73.5 74 73.9 72 70.6 713 100 1003 72 703 71.5 72.4

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 17