jan Tromp de „fluiter" Mozart in al zijn verscheidenheid Uit in de Randstad LD-uit - LD-uit - Lü-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit - LD-uit LD-uit - LD-uit AANGESTIPT VRIJDAG 20 NOVEMBER 1970 LEIDSCH DAGBLAD PAGINA SI ,,Ik wist het van te voren, je kunt niet je hele leven met je vingers in je mond blijven staan. Eens moest het afgelopen zijn. Toch had ik het heel moeilijk toen ik niet meer werd gevraagd. Ik kon toch niet naar het arbeidsbureau lopen en vragen: heb ben jullie een kantoorbaantje voor me? Dat zou een afgang zijn geweest. Daarom vluchtte ik min of meer naar Duitsland, daar kenden ze Jan de fluiter niet". Jan Tromp de kunstfluiter die, in 1947 als 15-jarige jongen ontdekt, in korte tijd een van de bekendste ar tiesten van Nederland werd, raakte rond 1959 in de vergetelheid Jan moest nu maar eens ophouden met dat fluiten, vond Nederland. Dat hij pas 26 was en eigenlijk steeds beter ging fluiten deed daar niets aan af. Jan Trompe. zoals zijn werkelijke naam luidt, is nu 36 en heeft "een goede job" by Fiat-Amsterdam, af deling retouren. Een come-back hoeft van hem niet: 'Ik zou best wel weer eens willen optreden, niet op een feestje of zo want die heb ik genoeg gehad. Maar een tv-optreden by voor beeld, dat wel. al zou ik er, als het weer inslaat, nooit myn baan voor opgeven". Van de 21 78-toerenplaten die van Jan Tromp vroeger I hem werden uitgebracht, heeft hy er nog drie. "Ik heb alles weggemieterd. I ook de krantenknipsels en foto's uit die tyd. Voorby is voorby". I Niet helemaal: Hü kunstfluit nog af en toe, gewoon privé, soms ook op de vingers van Dini (27). met wie hy op 28 december trouwt. Dini: "Ik trouw met Jan Trompe en niet met Jan Tromp want die heb ik nauwe- lyks gekend. Toen hy op het toppunt van zyn populariteit stond, was ik amper dertien". Populair is Jan Tromp geweest. Een op de een of andere manier toch bewaard gebleven vergeelde brief kan daarvan nog een indruk geven. Een brief van een meisje: "Ik lig op de divan naar een plaat van jou te luisteren. Ik wou je schrijven dat ik helemaal warm word". De kunstfluitende zoon van een smid die ook een aardig deuntje kon fluiten heeft #an zyn elf-jarige ar tiestencarrière zakelyk gezien niet byster veel .overgehouden". "Wat wil je, ik was vrije jongen en allesbehalve zakelyk. Willy Alber- ti aan wie ik overigens veel te dan ken heb schryf dat maar eens want hy heeft veel, heel veel beken de artiesten geholpen en hy helpt ze nog kon me om die onzakelykheid wel verscheuren. Ik zat in de toernees van Wil, hü heeft verschrikkeiyk veel voor me gedaan, 't Is een rare drift kikker maar als hy je mag is het een hele fyne jongen". Voor de ontdekking van kunstflui tende Jan moeten we terug naar Hartjesdag '47. Toen Hartjesdag (een typisch Amsterdams Jordaanfeest waarby, ik citeer Jan Tromp, "het goede gewoonte was om agenten de schedel in te slaan en fikkies te sto ken") nog Hartjesdag was. "Er was een amateurconcours en ze daagden me uit. Dat durf jy niet. zeiden ze. Toen ben ik op dat podium geklom men. Een week later stond ik in de Bontedinsdagavondtrein'. Een jaar later reisde hy het land door met na men als Lou Bandy, Willy Vervoort en Corry Brokken. Bekendste nummers van Jan Tromp Schenkt man sich rosen aus Tirol. La Golondrna, Tristesse, Droomland. Nederland, van slagersjongens tot bankdirecteuren, floot mee. "Als ik thuis kwam stonden er tien tot vyf- tien jongens voor m'n deur te flui ten, in de hoop dat ze door Jan Trom ontdekt zouden worden". Exclusief voor ons wil Jan Trom pe laten horen dat hy morgen weer Jan Tromp zou kunnen zyn. Wysvin- ger en pink van de rechterhand ver- dwynen in z'n mond. zyn linker ha n; gaat er, voor de vibratie, half om heen. Terug in de tyd. Waai* zit 'm dat nou in. dat zoiets ruim tien jaar goed is voor stampvolle zalen en dar ineens niets meer? I Het antwoord is. als je het weet j niet zo moeilyk: "Een kunstfluiter heeft de handicap dat hij niet zoals een zanger van tyd tot tyd met een nieuwe hit kan komen. Het is een i genre dat op een gegeven moment gewoon gaat vervelen". Jan Tromp: "Neem myn bekendste nummer. Droomland. Ik werd er doodziek van. Steeds maar weer Droomland". Hy heeft zyn vaste begeleiders (Tom Erich, Guus Jansen) wel eens voor- gesteld om het maar eens van ach- I teren naar voren te fluiten.Je wil wel eens wat anders, j Achteraf is Jan Tromp bly dat hü nu de heer J. Trompe is: „Zo'n ar tiestenleven is leuk als je vrygezel bent, maar getrouwd is het niks. Ne gen van de tien zyn gescheiden. M'n auto is op, ik neem een ander, zo gaat dat ongeveer. Nee, ik ben bly i I met wat ik nu heb". Blyft de wens om, liefst voor de tv. te bewyzen dat hij het nog steeds kan. "Het moet met de huidige appa- Jan Tromp nu ratuur en die moderne studio's mo- geiyk zyn om nog beter voor de dag te komen". Misschien dat er nog eens een schnabbel komt. Waaraan ik dan misschien wel meer overhoud dan toen het myn werk was. want die ga ges zyn er in de laatste tien jaar wel beter op geworden", en: "Ik zou wel een plaat willen maken met een lek- i ker koortje erachter. Dat kon in myn 1 tyd allemaal niet". Dini vindt het fijn dat haar aan staande man goed kan fluiten: „Ik hoor hem altyd aankomen" De afgelopen weken zyn uit di verse uithoeken van de wereld schil derijen naar Nederland gebracht voor de grote Salvador Dali-tentoon- stelling, die tot 10 januari in het mu seum Boymans-Van-Beuningen in Rotterdam wordt gehouden. Zelfs uit Amerika werden 40 doeken over gevlogen. Volgens Boymans-directeur de heer J. E. Ebbinge Wubben, is dit de eerste en waarschynlyk ook de laatste grote Dali-tentoonstelling die in Europa zal worden gehouden. "Het is namelijk byzonder moeilyk overal de stukken los te krijgen, ge zien de grote kwetsbaarheid. De Stichting "Danscontact" zal onder de titel "Zesmaal beweging in opdracht" voor de derde maal in successie een jaarlykse choreogra fie-manifestatie geven. Er zyn drie voorstellingen en wel op, zondag middag 22 november in het Hofplein theater in Rotterdam, donderdag avond 26 november in de toneelzaal van het Nederlands Congresgebouw in Den Haag en zondagmiddag 29 november in het Nieuwe de la Mar- theater in Amsterdam. In het RAI-gebouw in Amster dam wordt donderdagavond 26 o- vember een "beat-in" voor Artis I gehouden, waarvan de opbrengst be stemd is voor de actie "Artis moet biyven". De "beat-in" voor Artis is een initiatief van de jeugdsocië- teit Smurf-in. waaraan belangeloos wordt meegewerkt door Radio e- ronica en de groepen The Bintangs, The Cats, Dizzy Mans Band. Eksep- tion en Tee Set. Bovendien is er een drive-in-show met de disc-jockeys Rob Out en Lex Harding. Toegangskaarten f5 zyn ver- krygbaar aan de kassa van het RAI- gebouw. In het gebouw van de Haagse kunstkring aan de Denneweg zal van vrijdag 27 november op zaterdag 28 november een 24-uurs manifesta tie wordn gehouden. Er zal een verkooptentoonstelling worden gehou den gelardeerd met vele evenemen ten. Er zal o.a. een zogenaamde 24- uurs-prent worden uitgegeven. De ze prent is alleen tydens deze mani festatie te koop. De bekende groep, de Edwin Hawkins Singers zullen zaterdag avond 28 november een concert geven ln het Concertgebouw in Amster dam. Ook 4 april waren ze al in de hoofdstad. Tot 22 november kunt u nog terecht in galerie het Kunstcentrum in Den Haag voor de expositie van schilderijen. aquarellen en tekenin gen van Hans Engelman. De tentoonstelling met als on derwerp de reconstructie en het be houd van de Boroboedoer, de groot ste Hindoe-javaanse tempel op Java. in het museum voor het onderwys in Den Haag geniet zoveel belang stelling, dat de expositie is verlengd tot 15 januari 1971. Noteert u ook even in de agen da dat 26, 27. 28. en 30 november De Kleine Parade in de Leidse Schouwburg komt. Het is een musi cal geschreven door Wim Sonneveld naar een boek van Henriette van Eyk, en speelt in de tyd dat er nog een duidelyk verschil in rangen en standen was. De grote ster van de ze revue is Leen Jongewaard. Met het Radio-Symfonie-Orkest van Berlyn heeft Lorin Maazel twee symfonieën van de 17-jarige Mozart op de plaat gezet voor MMS. Het minst bekend hiervan is wel nr. 25. KI83 in g, hoewel men het werk te- i recht vergelykt met de ..grote" g- i symfonie K 550 van 15 jaar later. Deze toonsoort resulteert by Mozart altyd in een uiting van hartstocht en geladenheid men denke aan de aria van Pamina (Zauberflöte, 2 de acte). De 29ste symfonie, K.201 in A heeft een heel ander karakter: een aaneenschakeling van welluidende motieven in een strakke, wat gladde opbouw. Van de 9 Salzburgse symfo nieën in een strakke, wat gladde op bouw. Van de 9 Salzburgse symfonie- en van 1773/74 hebben slechts deze twee vier delen; ze vormen het eer ste bewys van Mozarts muzikale vol wassenheid. Maazel neemt een wat langzamer tempo dan men gewoon lijk hoort; de luisteraar kan elk in strument afzonderlyk volgen en be merkt dat allegro (opgewekt) niet hetzelfde hoeft te zyn als presto (snel). Dat men de werken volledig kan doorlichten is mede te daneken aan de droge, by .K201 zelfs al te droge akoestiek. Verder valt op de ge luidskwaliteit niets aan te merken. Twee jaar later schreef Mozart zjjn vyf vioolconcerten (K.207, 211, 216.218 en 219). Hoewel Mozart zich meer tot het klavier voelde aange trokken, was hy terdege op de hoog te van de kneepjes van het viool spel (de Violinschule van zyn vader Leopold is beroemd geworden). Of deze Salzburgse concerten geschre ven zyn voor de violist Brunetti of als repertoire voor zyn voorgenomen concertreis is niet met zekerhied te zeggen. K.216 en 219 zün op MMS uitgebracht met als solist Franco Gulli. die Mozart volledig in zyn eigen waarde laat en ons geen op vallende visie opdringt. Zyn fraaie toon, de uitstekende begeleiding on der Armin Jordan en de heldere klank van deze plaat verdienen veel lof Voor wie op zoek is naar een uit voering van alle werken van Mozart voor viool en orkest heeft Philips een album uitgebracht. Behalve de vyf vioolconcerten zyn het pas in 1907 gepubliceerde vioolconcerto K 271a, het Concertone K.190 voor twee violen, de Sinfonia concertante K.364, de twee rondo's en het ada gio in dit album opgenomen. De gro te solist is hier Henryk Szeryng. be geleid door het New Philharmonia Orchestra onder directie van Alex ander Gibson. Alleen al om de wei nig bekende werken is deze plaat het aanschaffen waard. Szering heeft in tegenstelling tot Gulli wel een eigen opvatting, zo speelt hy nogal legato, dus niet zo puntig. Een klein bezwaar is dat de samenwerking Gibson en Szering niet altyd even goed is, maar nu leg ik wel op alle slakken zout. Dus toch warm aanbe volen. Toen Mozart in 1777 eindelyk zyn vu rig gewenste ontslag kreeg uit zyn onbezoldigde functie by de Aartsbis schop van Salzburg, zou hy enkele moeiiyke jaren tegemoet gaan. Con certreizen naar Mannheim en Parijs brachten niet het verwachte succes. zodat hy elke opdracht met beide handen aangreep. Zo is het Concert voor fluit en harp K.299 geschreven voor de Hertog van Guisnes, en de twee fluitconcerten voor de eveneens in Parys levende Hollander Van der Velde, oftewel De Jean (Dechamps). Het schryven voor de fluit vond Mo zart niet gemakkelyk, maar hy had een reputatie op te houden, dus werd het geen knoeiwerk. De flui tist Christian Lardé speelde K.299 samen met het 2de fluitconcert K. 314 voor MMS. Lardé pryzen is wa ter naar zee dragen. Hy wordt op de harp voortreffelyk bygestaan door zyn vrouw Marie-Claire Jamet. Het kamerorkest van Paul Kuentz begeleidt niet altyd even precies, zo- I dat U gezien ook de doffe klank van de plaat maar wat op de prijs moet afdingen. Schreef Mozart betrekkelyk wei nig voor de viool, des te meer deed hy dat voor het klavier. Twee van I de bekendste concerten zyn in de in terpretatie van de 10 jaar geleden overleden pianiste Clara Haskil op nieuw uitgebracht op Heliodor. Het betreft hier K. 459 in F (1784), dat Mozart in 1790 heeft gespeeld by de kroning van Leopold II, en X 695 in Bes, het laatste pianoconcert, enke le maanden voor zyn dood gecompo neerd. Deze .historische" opnamen tonen aan, hoezeer de orkesten zich j in het afgelopen decennium hebber I geperfectioneerdde Berliner Phil- harmoniker zou zich nu voor een dergeiyke begeleiding schamen Maar het gaat hier natuuriyk om Clara Haskil, die biykens deze opna men haai tyd ver vooruit is geweest zü kan nu nog gelden als het lich tend voorbeeld voor alle Mozartver- tolkers. De DGG-technici hebben de geluidskwaliteit weten op te schroe ven 'tot een zeer aanvaardbaar ni veau. waarby het stereo-effect niet vergeten is. „Elly Ameling singt Mozart" is de titel van twee onlangs verschenen platen. Op Electrola zyn dat liede ren, op Philips geesteiyke werken en concert-aria's. De liederen geven een fraai overzicht van Mozarts styi- ontwikkeling vanaf 1773 tot zyn dood. Slechts by K. 579 (Un moto di gioia) wordt een sopraanstem voorgeschre ven. de andere 18 vragen een „Sing- stimme", behalve K. 433 (Warming) dat eigenlyk geschreven is voor een basstem Jörg Demus tekent voor ELLY AMELING zingt Mozart de pianobegeleiding, helaas niet op zyn eigen hamerklavier, en hy doet dat zeer verzorgd. Op de Philips- plaat staan o.a. het motet Exsultate Jubilate K165>. Psalm 116 uit de Vesperes de Domenica (K. 321) en drie concert-aria's, dus Mozart tus sen 1773 en '79. Het Engels Kamer orkest onder Raymond Leppard staat borg voor een uitstekende be geleiding. Elly Ameling bewyst op deze platen, dat men haar naam niet altyd hoeft te verbinden aan Bach: ook Mozart geeft zy een welhaast ideale vertolking. MOZART: Symfonieën K. 183 en 201. Radio-Symfonie-Orkest Berlijn olv. Lorin Maazel. MMS—SMS 2626, f 15,50. MOZART: Vioolconcerten K. 216 219. Franco Gulli, viool; Kameror kest van Lausanne olv Armin Jor dan. MMS—SMS 2649, f 15,50. MOZART: Samtliche Werke für Vioiine und Orchester. Henryk Sze ring. viool; New Philharmonia Or chestra olv Alexander Gibson. Phi lips 6707011, f66, na 1/2/71 f98, (4 LP's) MOZART: Concert v. fluit en harp K. 299 en Fluitconcert K. 314. Chris tian Lardé, fluit; Marie-Claire Ja- met, harp; Kamerorkest Paul Ku entz. MMS—SMS 2657, f 15,50. MOZART: Klavierconcerten K.459 en 595. Clara Haskil, piano; Berli ner Phitharmoniker en Bayerisches Staatsorchester olv Ferenc Fricsay. Heliodor 2548032, f 9,90. ELLY AMELING SINGT MOZART LIEDER, Jörg Demus, plano; Wil li Rosenthal, mandoline. Electrola C 063—29024. f 19,90. ELLY AMELING SINGS MOZART. English Chamber Orchestra olv Ray mond Leppard. Philips 6500006, fit. 50. AMSTERDAM Rijksmuseum: tm. 17 jan. „De grafiek van Goya", een over zicht van het geëtste en gelithografeerde werk. Geopend dage lyks 10=17 uur, zon- en feestdagen 13-17 uur. RAI: 21, 22 nov. Cynophilia, hondententoonstelllng. Geopend van 9-17 uur, 26 tm. 29 nov. Savoa, kleindierententoonstelling. Geopend dagelyks van 9 tot 22 uur, 26 nov. 20-22 uur. Stadsschouwburg: 21. 22 nov. 20.15 uur Ned. Comedie ..Het le ven en de werken van Leopold III van Hugo Claus, 23 nov. 20.15 uur. Nw. Rotterd. Toneel „De zelfmoordenaars" van Nikolai Robertowitsj Erdman, 25 tm. 28 nov. 20.15 uur Ned. Comedie „Hotel't Paradys" van Georges Feydeau Carré: t.m. 12 dec. 20 uur Toon Hermans. Dagelyks beh. zo. en ma. De Kleine Komedie: t.m. 30 nov. 20.15 uur Zuideiyk Toneel Globe „De kersentuin" van Anton Tsjechow. Nieuwe de la Mar-theater: Dagelyks beh. ma. en di. 20.15 uur Wim Kan Show (21, 26, 29 nov. besl. voorst.) Theater Tingel Tangel: dagelyks beh. ma. 20.30 uur Cabaret „Burgers op de bres" met Maryke en Sieto Hoving. Shaffv Theater: t.m. 12 dec <beh. ma.) 20.30 uur Cabaret Fiet en Frans Koster „Vooral Fiet", 21 nov. 24 uur La Mama-Am sterdam, 27 en 28 nov. 24 uur Cabaret „Neerlands hoop in bange dagen" met Freek de Jonge en Bram ^Vermeulen. Theater „De Koopermolen": dagelyks (beh. ma.' 19 uur Henk Elsink. Concertgebouw: 27 nov. 20.15 uur Albert Vogel „Van en over Couperus". DELFT Stadsdoelen: 27 nov. 20 uur Herman van Veen met medewerking van het Gew. Orkest voor Zuid-Holland, 28 nov. 20 uur Am sterdams Volkstoneel van Beppie Nooy met „De Jantjes" o.a. Johnny Jordaan. (Zie foto). DE JANTJES DEN HAAG Kon. Schouwburg: 19 t'm 22 nóv. 20.15 uur Haagse Comedie, De Meeuw. 22 nov 14 uur Haagse Comedie Je weet het nooit. 23 nov. 20.15 uur Galas Karsenty Herbert „On ne sait jamais". 24 nov. 20.15 uur Toneelgroep Centrum .Hees. de jongen", 25 nov. 20.15 uur Ned. Comedie, 26 t/m 29 nov. 20.15 uur Haagse Comedie. Ned. Congresgebouw: 21 nov. 20.20 uur Residentie Orkest oJ.v. Willem van Otterloo mm.v. Mischa Dichter, piano. 23 nov. 20.30 uur Ned. Kamer Orkest. 25 nov. 20.30 uur Residentie Or kest o.l.v. Bernard Haitink, 28 nov. 20.30 uur Brabants Orkest o.l.v. Hein Jordans mm.v. Klesy Killi, sopraan. Diligentia: 21, 24 t/m 28 nov. 20.15 uur Cabaret van Fons Jan sen „Driemaal andermaal", 22 nov. 14.30 uur Jean Decroos, cello en Danielle Dechene, piano. Kurhaus: 26 nov. 20.15 uur Omroeporkest en Groot Omroepkoor oJ.v. Henk Spruit mm.v. o.a. Güs Karten, klarinet. LEIDEN Leidse Schouwburg: 21 nov. 20.15 uur Litterus Sacrum „Veertig karaat", 24, 25 nov. 20.15 uur Nieuwe Komedie „Dag stoel naast tafel", 26 t.e.m. 28 nov. Musical „De kleine Parade" mmv Leen Jongewaard. Stadsgehoorzaal: 26 nov. 20 uur Jeugdconcert, 27 nov. 2030 uur optreden van popgroep Golden Earring. (Zie fotoi GOLDEN EARRING Galerie v. d. Vlist: t.e.m. 1 dec. di t.em. za 9-18 uur Herfst- tentoonstelling, wandkleden, aquarellen, keramiek en poppen.- ROTTERDAM Grote of St. Laurentskerk: 21 nov. 14 uur Beiaardconcert door Leen 't Hart. 27 nov. 12.45 uur Lunchconcert door Arie Goud. Breepleinkerk: 21 nov. 20 uur Orgelconcert door Dirk Janz. Zwart mmv van Deo Cantemus. De Doelen: 21 nov. 20.15 uur Tien miljoen geboden. Cabaret Seth Gaaikema mmv The Blue Diamonds, Sylvia Alberts, Riet Henius en begeleiding van Henk van Dyk. 20.15 uur Orgelcon cert door Ferdinand Klinda, 22 nov. 14.30 uur Nederlands Ka merorkest olv Szymon Goldberg, 22 nov. Tien miljoen geboden. Cabaret Seth Gaaikema, 24 nov. 20.15 uur Nederlands Kamer orkest onder leiding van Szymo» Goldberg. 20.15 uur Stem des Volks. 25 nov. 20.15 uur Tien miljoen geboden. Cabaret van Seth Gaaikema. 26 nov. 20.15 uur Tien miljoen geboden. Caba ret van Seth Gaaikema, 20.15 uur Rotterdams Philharmonisch Orkest olv Edo de Waart. 27 nov. 20.15 uur Tien miljoen ge boden. 20.15 uur Rotterd. Philharm. Orkest olv Edo de Waart. Hofplein Theater: 21 t.e.m. 28 nov. 20.15 uur Knollentuin, caba- baret van Rients Gratama. Groote Schouwburg: 21 nov. 20.15 uur „De opgaande zon" van Herman Heyermans door het Nederlands Toneel 22 nov. 20.15 uur .De opgaande zon" van Herman Heyermans door het Ned. Toneel. Rotterdamse Schouwburg: 21 nov. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel. 22 nov. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel, 23 nov. 20.15 uur Nederlands Danstheater, 25- nov. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel. 26 nov. 20 uur „La Boheme" van Puclni door de Nederlandse Operastichting. 27 nov. 20.15 uur Nieuw Rotterdams Toneel. Feijenoord-stadion: 22 nov. 14 uur Voetbalwedstryd Feyenoord- FC Twente. FILMS IN DE GROTE STEDEN Amsterdam Alhambra aan de Weteringschans gaat door met de nieuwe Ingmar Bergman: A Passion. Een film van de meester, met oude bekenden en nieuwe sterren. Voor de fans een „must"! In Cinetol gaat draaien Une Histoire Immortelle van Orson Welles met hemzelf en Jeanne Moreau in de hoofdrollen. Enkele oude bekenden: Laurel en Hardy 's ochtends en 's middags in Cineac aan de Reg. Breestraat, La Belle Americaine (eerste succes van Louis de Funès) in Bio aan de Middenweg en de klasleker Hlros- jima mon amour in Ciné D aan de Plantage Middenlaan. Rotterdam Let it be van de Beatles ln Studio '62 aan de Nieuwe Binnenweg. Den Haag Dokter ZJivago draait weer, en wel ln Olympia. Prins Hendrikplein. Andere sterke reprises in Studio 2000 (Hitchcocks Psycho) en In Metropole (Funny Girl).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1970 | | pagina 21